Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2063(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0029/2020

Texte depuse :

A9-0029/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 10
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 10
CRE 14/05/2020 - 17

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0087

Texte adoptate
PDF 147kWORD 53k
Joi, 14 mai 2020 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
P9_TA(2020)0087A9-0029/2020
Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (2019/2063(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 (COM(2019)0316 – C9-0058/2019)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Autorității Europene pentru Protecția Datelor către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfășurate în 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(6), în special articolele 59, 118, 260, 261 și 262,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0029/2020),

1.  acordă Autorității Europene pentru Protecția Datelor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului său aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Autorității Europene pentru Protecția Datelor, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European și Serviciului European de Acțiune Externă, precum și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO L 57, 28.2.2018.
(2) JO C 327, 30.9.2019, p. 1.
(3) JO C 340, 8.10.2019, p. 1.
(4) JO C 340, 8.10.2019, p. 9.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.


2. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (2019/2063(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0029/2020),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane,

1.  constată cu satisfacție că Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său referitor la conturile anuale ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) pentru anul financiar 2018, a constatat că nu au fost identificate deficiențe grave la aspectele auditate referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții;

2.  ia act de faptul că, potrivit raportului anual de activitate al AEPD, Curtea a examinat o tranzacție din exercițiul financiar 2018, iar această examinare nu a dat naștere niciunei observații;

3.  salută concluzia Curții potrivit căreia plățile totale pentru cheltuielile administrative ale AEPD aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2018 nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare și că sistemele de supraveghere și de control examinate au fost eficace; ia act de cererea Curții de a se implementa din nou controlul ex post, care acum a fost reinstituit;

4.  regretă, ca observație generală, că capitolul 10 „Administrație” din Raportul anual al Curții are un domeniu de aplicare și concluzii destul de limitate, chiar dacă rubrica 5 „Administrație” din cadrul financiar multianual este considerată ca prezentând un risc scăzut;

5.  constată că Curtea a selectat un eșantion de 45 de operațiuni de la rubrica 5 „Administrație” din cadrul financiar multianual pentru toate instituțiile și organele Uniunii; constată că eșantionul a fost astfel constituit încât să fie reprezentativ pentru gama de cheltuieli de la rubrica 5, care reprezintă 6,3 % din bugetul Uniunii; ia act de faptul că, potrivit Curții, riscul asociat cheltuielilor administrative este scăzut; consideră, cu toate acestea, că numărul operațiunilor selectate pentru „alte instituții” nu este suficient și solicită Curții să crească numărul operațiunilor examinate cu cel puțin 10 %;

6.  reamintește că AEPD nu este o agenție descentralizată a Uniunii și consideră că, deși bugetul său reprezintă un procent foarte mic din bugetul Uniunii, Curtea ar trebui totuși să examineze în mod corespunzător legalitatea și regularitatea operațiunilor AEPD, deoarece transparența este esențială pentru funcționarea adecvată a tuturor organelor Uniunii; constată că AEPD nu este vizată nici de raportul Curții privind execuția bugetului Uniunii pentru 2018, nici de raportul din 2018 privind agențiile și alte organe ale Uniunii; subliniază însă că informațiile privind rezultatele auditurilor externe independente realizate de Curte ar trebui să fie puse la dispoziția publicului pentru toate organele Uniunii: solicită, prin urmare, Curții să își reconsidere poziția și, începând de anul viitor, să publice rapoartele de audit privind AEPD; solicită, așadar, prezentarea către Curte a unor rapoarte anuale separate de activitate privind conturile anuale ale acestui organ important al Uniunii, al cărui obiectiv este să garanteze că instituțiile și organele Uniunii respectă pe deplin dreptul la viața privată și la protecția datelor cu caracter personal;

7.  salută faptul că, per ansamblu, gestiunea financiară a AEPD este prudentă și corectă; constată că AEPD a făcut o distincție clară între așa-numitele „activități curente și activități noi”; constată o creștere cu 1,54 % a activităților curente conform politicii sale de austeritate, majoritatea liniilor bugetare fiind înghețate la o creștere de 0 %; ia act, cu toate acestea, de creșterea numărului de activități noi, în principal ca urmare a înființării unei noi entități a Uniunii numite Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) și a operațiunilor sale aferente (care a devenit operațional la 25 mai 2018);

8.  constată că, în 2018, AEPD a avut un buget alocat total de 14 449 068 EUR (față de 11 324 735 EUR în 2017), ceea ce reprezintă o creștere cu 27,59 % față de bugetul pe 2017 (o creștere bugetară de 21,93 % între 2016 și 2017); salută faptul că 93,7 % dintre toate creditele au fost angajate până la sfârșitul anului 2018, comparativ cu 89 % în 2017; constată cu preocupare că execuția bugetului în ceea ce privește creditele de plată este de 75,2 %, comparativ cu 77 % în 2017, pentru toate creditele;

9.  reamintește necesitatea unor estimări bugetare pentru a asigura o performanță bugetară eficientă în următorii ani; recunoaște că există unele chestiuni cu un impact esențial, cum ar fi bugetul de salarii al AEPD, cu o cotă de peste 53 %, în care chiar și o rotație moderată a personalului are un impact semnificativ asupra ratei generale de execuție a bugetului; recunoaște că estimările bugetare referitoare la recent înființatul CEPD vor deveni exacte numai după câțiva ani de funcționare;

10.  ia act cu interes de faptul că AEPD a lansat un nou concurs general pentru a crea un grup de experți cu înaltă calificare în materie de protecție a datelor, cu scopul de a-și putea satisface nevoile viitoare în materie de recrutare; recunoaște, în ceea ce privește planificarea recrutării de personal, că AEPD a solicitat o creștere moderată cu șase membri ai personalului în contextul pregătirilor pentru înființarea CEPD;

11.  recunoaște că anul 2018 a fost crucial pentru AEPD ca urmare a adoptării Regulamentului (UE) 2016/679(1) și a Directivei (UE) 2016/680(2) în 2016, în contextul modernizării normelor de protecție a datelor; observă că noile sarcini și responsabilități care decurg din Regulamentul (UE) 2016/679 vor necesita pe viitor resurse suplimentare; constată că, în 2018, AEPD avea 97 de membri ai personalului (față de 55 în 2013); solicită, cu toate acestea, AEPD să analizeze dacă sunt posibile creșteri ale eficienței doar prin simpla reorganizare și realocare a sarcinilor;

12.  constată că, ca urmare a acestor noi acte legislative, CEPD, alcătuit din autoritățile de protecție a datelor din 28 de state membre și din AEPD, a fost înființat , pentru a asigura punerea în aplicare coerentă a Regulamentului (UE) 2016/679 în întreaga Uniune; observă că o parte semnificativă din timpul și efortul depus de AEPD la începutul anului 2018 a fost dedicată secretariatului CEPD și participării în calitate de membru titular la acest comitet;

13.  constată că, în urma introducerii noilor norme privind prelucrarea datelor cu caracter personal, instituțiile și organele Uniunii se asigură, de asemenea, că le respectă, inclusiv în ceea ce privește managementul și gestionarea infrastructurilor și sistemelor lor informatice; recunoaște că AEPD și-a extins catalogul de orientări specifice și a inițiat un program de verificare a respectării normelor în rândul organelor Uniunii;

14.  constată că este nevoie de mai multă transparență și cooperare între autoritățile europene de protecție a datelor; subliniază importanța cooperării dintre AEPD și autoritățile naționale de protecție a datelor din statele membre, pentru a asigura o supraveghere și o colaborare eficace în pregătirea pentru noul cadru juridic; invită AEPD să informeze Comisia pentru control bugetar a Parlamentului în legătură cu rezultatele obținute;

15.  recunoaște faptul că AEPD publică anual date despre cooperarea sa interinstituțională prin intermediul unor acorduri privind nivelul serviciilor pentru servicii medicale, de traducere/interpretare, de catering și de formare, precum și acorduri administrative pentru clădiri, logistică, servicii de securitate și IT etc.; salută acordul asupra memorandumului de înțelegere dintre AEPD și CEPD (în principal legat de domeniul IT), care îi permite noului organ al Uniunii să beneficieze de activitățile desfășurate de AEPD în ultimii ani;

16.  salută intenția AEPD (în contextul modernizării proceselor sale de achiziții) de a introduce un flux de lucru electronic în scopul de a institui un mod de lucru care să nu implice utilizarea hârtiei; reiterează importanța cooperării interinstituționale dintre AEPD și Comisie în ceea ce privește achizițiile publice, gestiunea financiară și resursele umane; salută acordul privind nivelul serviciilor încheiat cu Direcția Generală Buget și Direcția Generală Informatică ale Comisiei pentru instrumentele informatice „ABAC” și „Sysper II”, astfel cum s-a solicitat în ultimul raport de descărcare de gestiune; încurajează AEPD să facă progrese în ceea ce privește o politică coerentă de digitalizare a serviciilor sale;

17.  constată că primul plan de acțiune al responsabilului de etică a fost realizat integral și că cel de al doilea raport prevede mai multe măsuri, cum ar fi revizuirea codurilor de conduită pentru autoritățile de supraveghere și pentru personal, o decizie revizuită privind activitățile externe și posibila aderare la noul registru de transparență al instituțiilor Uniunii etc.; invită AEPD să pună în aplicare măsurile solicitate cât mai curând posibil; salută sesiunile de informare conform cadrului de etică; solicită ca, în următorul raport anual de activitate, să fie prezentate informații detaliate despre realizările care decurg din cadrul de etică;

18.  salută faptul că normele interne privind avertizarea în interes public, adoptate în 2016, vor fi actualizate pentru a întări protecția avertizorilor de integritate și a presupușilor autori ai faptelor ilegale; constată că există unele măsuri de protecție, cum ar fi o evaluare a riscurilor și limitarea accesului la dosarele conexe pe baza principiului „necesității de a cunoaște”; încurajează AEPD să solicite responsabilului de etică să acorde o atenție deosebită acestei chestiuni în cadrul următoarei sesiuni de sensibilizare organizate pentru întregul personal; constată cu satisfacție că, până în prezent, la AEPD nu a existat niciun caz de avertizare în interes public;

19.  reiterează importanța protecției datelor în relație cu securitatea cibernetică; salută eforturile depuse de AEPD pentru a pune la dispoziția instituțiilor Uniunii orientări cu privire la modul de protejare a datelor cu caracter personal atunci când pun în aplicare măsuri de securitate cibernetică, la modul în care sistemele complete de management al securității informației servesc drept bază pentru îndeplinirea atât a obligațiilor în materie de protecție a datelor, cât și a celor legate de securitatea cibernetică, precum și cu privire la modul de îndeplinire a obligațiilor legate de notificarea și informarea privind protecția datelor în cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal; observă că scandalul privind utilizarea abuzivă a datelor Facebook de către Cambridge Analytica și dovezile din ce în ce mai numeroase privind interferența ilegală în alegeri necesită reacții din partea AEPD; subliniază că AEPD trebuie să combată posibila utilizare abuzivă a datelor digitale;

20.  recunoaște valoarea adăugată pe care o pot oferi software-urile gratuite și cu sursă deschisă pentru AEPD; subliniază, în special, rolul lor în creșterea transparenței și evitarea efectelor de dependență de un singur furnizor; recunoaște, de asemenea, potențialul lor de îmbunătățire a securității, deoarece permit identificarea și remedierea deficiențelor; recomandă insistent ca orice software dezvoltat pentru instituție să fie pus la dispoziția publicului în baza unei licențe software gratuite și cu sursă deschisă;

21.  salută faptul că decizia privind combaterea hărțuirii a fost pusă la dispoziția întregului personal pe pagina de intranet a AEPD; constată cu satisfacție că AEPD lucrează în prezent la revizuirea deciziei privind combaterea hărțuirii, precum și la un mandat de numire a unor consilieri confidențiali suplimentari; constată că 69 % dintre angajați au confirmat, în sondajul realizat în rândul personalului în 2018, că sunt la curent cu politica existentă privind hărțuirea psihologică și sexuală; salută faptul că în 2018 a fost instruit un consilier confidențial;

22.  salută faptul că CV-urile și declarațiile de interese ale ofițerilor de supraveghere sunt disponibile pe site-ul AEPD; observă că aceste declarații se fac numai pe proprie răspundere și că nici AEPD, nici responsabilul său pe probleme de etică nu au niciun fel de competențe de investigare pentru a controla veridicitatea și exhaustivitatea datelor declarate; invită AEPD să evalueze modul în care se poate îmbunătăți sistemul, împreună cu alte instituții și organe ale Uniunii;

23.  invită AEPD să garanteze publicarea și actualizarea periodică pe site-ul său de internet a tuturor orientărilor și procedurilor sale referitoare la cadrul de etică; invită AEPD să își continue eforturile de îmbunătățire a informațiilor disponibile online, în ceea ce privește transparența și controlul public;

24.  regretă că în raportul anual de activitate nu au fost incluse informații mai detaliate privind măsurile concrete de îmbunătățire a stării de bine a angajaților la locul de muncă; salută, cu toate acestea, faptul că în 2018 au fost adoptate și/sau implementate decizii și politici în acest sens, cum ar fi un raport privind ancheta realizată în rândul personalului, o decizie revizuită privind munca la distanță și o decizie revizuită privind activitățile de mentorat; solicită AEPD ca, în următorul raport anual de activitate, să prezinte informații mai detaliate;

25.  salută inițiativa AEPD din 2018 de a oferi în viitor stagii remunerate doar prin programul de stagii Blue Book; observă că această schimbare a procesului de recrutare a stagiarilor de către AEPD a fost realizată în urma unei recomandări a Ombudsmanului de a adapta criteriile de eligibilitate pentru stagiile remunerate; reiterează necesitatea de a garanta plata unei indemnizații adecvate pentru toți stagiarii instituțiilor Uniunii, pentru a evita creșterea discriminării pe motive economice;

26.  constată cu interes în rândul personalului AEPD sunt reprezentate 20 de naționalități ale Uniunii (comparativ cu 16 naționalități în 2017); observă că, în ceea ce privește echilibrul de gen, la AEPD bărbații sunt reprezentați în proporție de 40 % (în comparație cu 32 % în 2017), iar femeile în proporție de 60 %; ia act de eforturile continue depuse de AEPD pentru a ajunge la un echilibru, ținând seama de dimensiunea redusă a AEPD și de activitățile sale de bază specifice;

27.  constată cu interes că AEPD a primit patru birouri suplimentare în clădirea MTS, în prezent folosită în comun cu Ombudsmanul European; observă că se preconizează că personalul AEPD, inclusiv secretariatul CEPD, va continua să crească în 2020 și că, prin urmare, este necesară o extindere în întreaga clădire; sprijină cererea AEPD și îi solicită să informeze Comisia pentru control bugetar a Parlamentului cu privire la toate etapele și realizările în acest sens;

28.  salută inițiativele specifice ale AEPD de a reduce amprenta de mediu a instituției; încurajează AEPD să pună în aplicare un plan de acțiune concret pentru reducerea amprentei sale de mediu;

29.  salută faptul că importanța activităților de comunicare ale AEPD a crescut considerabil în ultimii ani; recunoaște eforturile de îmbunătățire a impactului prezenței sale online; ia act de organizarea a două campanii importante de comunicare, și anume Conferința internațională din 2018 dedicată dezbaterilor pe chestiuni de etică (care a vizat atragerea unui număr cât mai mare de participanți la dezbaterea privind etica digitală) și, în decembrie 2018, campania sa de comunicare despre noul regulament privind protecția datelor pentru instituțiile Uniunii;

30.  reamintește că AEPD utilizează o serie de indicatori-cheie de performanță pentru a contribui la monitorizarea activității și la utilizarea resurselor sale; constată cu satisfacție că, în 2018, AEPD și-a îndeplinit sau și-a depășit obiectivele stabilite în majoritatea indicatorilor-cheie de performanță (de exemplu la indicatorul-cheie de performanță nr. 4 „nivelul de interes al părților interesate”, obiectivul stabilit a fost de 10 consultări și s-au realizat 13); ia act de faptul că punerea în aplicare a obiectivelor strategice relevante este pe drumul cel bun și că nu sunt necesare măsuri corective; încurajează AEPD să continue să depună eforturi în această direcție;

31.  salută faptul că AEPD respectă aproape toate cele 16 standarde de control intern, care sunt monitorizate în mod regulat pentru a asigura realizarea obiectivelor în mod economic, eficient și eficace; ia act de faptul că serviciul de audit intern a efectuat un audit de urmărire subsecventă a recomandărilor restante privind reexaminarea standardelor de control intern și a concluzionat că nivelul de control intern este satisfăcător și eficace;

32.  constată că serviciul de audit intern a efectuat un sondaj privind trei domenii principale (guvernanța AEPD în legătură cu CEPD, cadrul pentru furnizarea de resurse umane, buget și administrare financiară, precum și sprijinul logistic pentru echipele de sprijin ale CEPD și AEPD) care au făcut obiectul unui control atent; constată că serviciul de audit intern a emis un raport final, în care toate recomandările au fost considerate drept „chestiuni de analizat” și nu vor face obiectul niciunui control ulterior al serviciului de audit intern;

33.  constată că suma cheltuită pentru traduceri este de 337 057,35 EUR pentru AEPD și de 516 461,90 EUR pentru activitățile CEPD; observă că CEPD beneficiază de o cotă de traduceri gratuite efectuate de Direcția Generală Traduceri a Comisiei; ia act de faptul că nevoia unor traduceri frecvente în toate limbile oficiale ale Uniunii, precum și dimensiunea foarte mică a instituției fac imposibilă internalizarea serviciilor de traducere din perspectiva raportului costuri-beneficii;

34.  ia act de faptul că misiunile efectuate de personal sunt codificate în sistemul integrat de prelucrare a misiunilor și că un raport de misiune este încărcat în declarația de cheltuieli ca document justificativ; salută datele furnizate în raportul anual de activitate, astfel cum se ceruse în raportul de descărcare de gestiune anterior, care nu arată diferențe semnificative în ceea ce privește numărul și costurile misiunilor din ultimii patru ani;

35.  salută faptul că AEPD respectă buna practică de stabilire a unui termen pentru prezentarea raportului anual de activitate la data de 31 martie a anului următor exercițiului financiar; salută, așadar, faptul că AEPD și-a adoptat raportul anual de activitate până la 26 martie 2019, pentru a-i oferi mai mult timp autorității care acordă descărcarea de gestiune să efectueze o analiză aprofundată și să desfășoare mai bine procedura de descărcare de gestiune;

36.  subliniază toate activitățile realizate în ultimii ani în domenii precum întocmirea bugetului în funcție de performanțe, cadrul etic cu toate normele și procedurile aferente, intensificarea activităților de comunicare și creșterea numărului de măsuri pentru a îmbunătăți transparența; salută numărul semnificativ de acorduri interinstituționale de cooperare și de servicii; subliniază importanța colaborării și a schimbului de experiență între instituțiile și organele Uniunii; sugerează să se analizeze posibilitatea unor activități de cooperare în rețea oficializate în diverse domenii, pentru schimbul de bune practici și elaborarea de soluții comune;

37.  subliniază că retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană va avea un impact semnificativ asupra activităților planificate ale AEPD; evidențiază importanța negocierii rapide a unui acord privind datele cu Regatul Unit.

(1) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(2) Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

Ultima actualizare: 31 iulie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate