Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2059(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0031/2020

Внесени текстове :

A9-0031/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 10
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 10
CRE 14/05/2020 - 17

Приети текстове :

P9_TA(2020)0088

Приети текстове
PDF 168kWORD 59k
Четвъртък, 14 май 2020 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата
P9_TA(2020)0088A9-0031/2020
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел V ‒ Сметна палата (2019/2059(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2018 година (COM(2019)0316 – C9‑0054/2019)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2018 г.,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(6), и по-специално членове 59, 118, 260, 261 и 262 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0031/2020),

1.  освобождава от отговорност генералния секретар на Сметната палата във връзка с изпълнението на бюджета на Сметната палата за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 57, 28.2.2018 г.
(2) ОВ C 327, 30.9.2019 г., стр. 1.
(3) ОВ C 340, 8.10.2019 г., стр. 1.
(4) ОВ C 340, 8.10.2019 г., стр. 9.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(6) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел V ‒ Сметна палата (2019/2059(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел V — Сметна палата,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0031/2020),

A.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета органът по освобождаването от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и управленската отговорност и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, както и добро управление на човешките ресурси;

1.  отбелязва, че годишните отчети на Сметната палата („Палатата“) са проверени от независим външен одитор — PricewaterhouseCoopers Sàrl — с цел прилагане на същите принципи на прозрачност и управленска отговорност, които Палатата прилага спрямо одитираните от нея субекти; отбелязва със задоволство, че в доклада на външния одитор се съдържа становището, че финансовите отчети дават точна и вярна представа за финансовото състояние на Палатата към 31 декември 2018 г., както и за резултатите от нейните операции, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година;

2.  подчертава факта, че през 2018 г. окончателните бюджетни кредити на Палатата възлизат на общо 146 469 000 EUR (в сравнение с 141 240 000 EUR през 2017 г.), което представлява общо увеличение с 3,70% в сравнение с 2017 г. (повишаването на равнищата на цените е изчислено на 1,9% за Люксембург); отбелязва, че до края на 2018 г. са били поети задължения за 96,21% от всички бюджетни кредити (в сравнение с 97,73% през 2017 г. и 99% през 2016 г.), като 94,73% от всички бюджетни кредити са били изплатени през 2018 г. (в сравнение с 94,27% през 2017 г. и 93,29% през 2016 г.);

3.  подчертава, че бюджетът на Палатата е с напълно административен характер и че той се отнася за покриване на разходите във връзка с лицата, работещи в институцията (дял 1), за сградите, за обзавеждането, за оборудването и за различни оперативни разходи (дял 2); изразява загриженост относно продължаващото надценяване на бюджета за дял 2 с 59,13% за задълженията (в сравнение с 57,13% през 2017 г.) и 55,11% за плащанията (в сравнение с 55,75% през 2017 г.);

4.  отбелязва, че пренесените към 2019 г. задължения възлизат на 6 068 597 EUR, което е 4,1% от бюджета за 2018 г. (в сравнение със 7 908 250 EUR, пренесени за 2018 г., което е 5,5% от бюджета за 2017 г.) и отбелязва, че основната позиция, допринасяща за пренасянето на бюджетни кредити, е сумата от 4 310 280 EUR, пренесени по глава 21 (Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: закупуване, наемане и поддръжка) за проекти в областта на информационните технологии, които все още не са приключили към края на 2018 г.;

5.  изразява като обща забележка, че обхватът на глава 10 „Администрация“ от годишния доклад на Палатата за 2018 г. и заключенията по тази глава са доста ограничени, независимо от факта, че функция 5 „Администрация“ от многогодишната финансова рамка се счита за нискорискова; изисква одитната работа по глава 10 да бъде разширена, за да се преразгледат слабостите във връзка с административните разходи във всяка институция;

6.  приветства факта, че през последните години Палатата като цяло прилага разумна бюджетна дисциплина, за да запази стабилността на административните си разходи, без това да се отрази неблагоприятно на основната ѝ дейност; отбелязва, че не са били поискани допълнителни длъжности за 2018 г. и че поради това в щатното разписание на Палатата (през 2017 г.) са предвидени общо 853 разрешени длъжности;

7.  приветства усилията на Палатата да публикува годишния си доклад за дейността до 5 май на следващата година и да приеме окончателните си отчети до 31 май; изразява съгласие, че на Палатата трябва да се даде необходимото време, за да извършва одитната си дейност (както е посочено в годишния доклад на Палатата относно изпълнението на бюджета на Съюза); предлага обаче Палатата да обсъди въпроса допълнително с комисията по бюджетен контрол на Парламента и с други заинтересовани страни с цел оценяване на времевата рамка на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

8.  приветства включването в годишния доклад за дейността на таблицата с различните споразумения за нивото на обслужване, подписани с Комисията и с други институции във връзка с въпроси от областта на човешките ресурси, писмените преводи и инфраструктурата, чрез която се посочва тяхното отражение върху бюджета; отбелязва със загриженост, че разходите по договора за предоставяне на услуги със Службата за управление и плащане по индивидуални права по управление на досиетата на служителите на Палатата и за управление на командировките са се увеличили на 325 000 EUR през 2018 г. (в сравнение със 180 000 EUR през 2017 г.) поради нов договор; отново подчертава значението на междуинституционалното сътрудничество;

9.  оценява усилията на Палатата за постигане на максимална ефективност на разходите за използване на нейните официални превозни средства; отбелязва, че като част от сътрудничеството със Съда на Европейския съюз, Палатата е подписала междуинституционален 4-годишен договор за лизинг на тези превозни средства, което води до по-добри цени на лизинга и до въвеждане на екологични критерии;

10.  отбелязва, че Палатата е решила да преразгледа своите правила за използването на официални превозни средства и че съгласно новите правила членовете и генералният секретар могат да използват служебни превозни средства за пътувания, различни от тези при изпълнение на служебните им задължения, срещу фиксирана ставка от 100 EUR на месец плюс определени разходи и такси; отбелязва, че Палатата очаква значителни икономии в сравнение с положението при действието на сегашните правила; отбелязва, че новите правила се прилагат от 1 януари 2020 г.; счита, че използването на служебни превозни средства за лично ползване не следва да се извършва при никакви обстоятелства; счита, че тази практика може да навреди на репутацията на Палатата и като цяло на институциите на Съюза; поради това изисква от Палатата отново да преразгледа този въпрос и да информира редовно Парламента;

11.  отбелязва, че Палатата е приела нов набор от ключови показатели за ефективност за периода 2018—2020 г., състоящи се от ключови показатели за ефективност, предоставящи широк преглед на разгласяването, въздействието и възприемането на нейната работа; отбелязва, че сред ключовите показатели за ефективност са броят на присъствията на представители на Палатата на заседания на Парламента, Съвета и националните парламенти, както и броят на публикуваните специални доклади (а не просто на приетите такива доклади); приветства ясното подобряване на ефективността на работата на Палатата, тъй като броят на специалните доклади се е увеличил с 25% от 2008 г. насам, и от 2017 г. насам броят на присъствията на нейни представители на заседания на Парламента се е увеличил с 47%, на заседания на Съвета — с 39%, а на заседания на националните парламенти — със 164%; приканва Палатата да обмисли включването на добавената стойност на одита в своите ключови показатели за ефективност и да докладва редовно относно изпълнението на нейните препоръки;

12.  приветства факта, че Палатата претърпява силно нарастване на медийния интерес и особено широкото отразяване на нейните специални доклади; приветства факта, че Палатата ще продължи да популяризира своите публикации чрез социалните медии; отбелязва с интерес, че повечето публикации на Палатата са достъпни на нейния уебсайт чрез връзка, наречена „search publications“ („търсене на публикации“); отбелязва, че през 2018 г. с най-голямо медийно отразяване бяха специалните доклади относно европейската високоскоростна железопътна мрежа, ефективността на работата на Европейската централна банка при управлението на кризи в банките и Механизма за бежанците в Турция; приветства стратегията на Палатата в областта на цифровите технологии за работа с неинституционални заинтересовани страни, като мозъчни тръстове, НПО, браншови сдружения в индустрията и представители на академичните среди (които могат да изпълняват ролята на мултипликатори на посланията на Палатата); насърчава освен това използването на безплатни платформи на социални мрежи с отворен код и самостоятелен хостинг като се отделя специално внимание на защитата на данните на потребителите;

13.  отбелязва със задоволство, че цялостното отразяване в медиите (включително в социалните мрежи) се е увеличило почти три пъти през 2018 г. спрямо 2017 г. (от около 15 500 онлайн статии и препратки към социалните мрежи до над 44 000); отбелязва, че през 2018 г. постовете в социалните медии от официалните профили на Палатата относно нейните публикации са били посетени около 11 милиона пъти (което е почти 18 пъти повече, отколкото през 2017 г.); отбелязва, че през 2018 г. са били достъпни повече от 11 000 онлайн статии относно специалните доклади на Палатата (в сравнение с 1 500 статии онлайн през 2013 г.);

14.  потвърждава публикуването на 35 специални доклада (в сравнение с 28 през 2017 г.), 9 публикации на базата на преглед (в сравнение с 2 през 2017 г.) и 10 становища (в сравнение с 5 през 2017 г.); приветства усилията на Палатата да изготвя в съответствие с Финансовия регламент своите специални доклади по принцип в рамките на 13 месеца, като същевременно отбелязва, че средното време за изготвяне на специалните доклади, публикувани през 2018 г., е било 15,2 месеца; подчертава обаче, че времето за изготвяне на 15 от 35-те специални доклада (43%) е отнело по-малко от 13 месеца (в сравнение с 29% през 2017 г.);

15.  отбелязва със загриженост, че Палатата е подбрала извадка от 45 операции (спрямо 55 през 2017 г. и 100 през 2016 г.) по функция 5 „Администрация“ от многогодишната финансова рамка (МФР) за всички институции и органи на Съюза; отбелязва, че извадката е формирана така, че да бъде представителна за набора от разходи по функция 5, което представлява 6,3% от бюджета на Съюза; отбелязва, че работата на Палатата показва, че административните разходи са с нисък риск; счита обаче, че броят на операциите, подбрани във връзка с „другите институции“, не е достатъчен, и изисква от Палатата да увеличи броя на разглежданите операции поне с 10%; призовава Палатата да обмисли възможността за представяне на независим годишен доклад относно институциите на Съюза, какъвто вече се изготвя за агенциите на Съюза; изисква от Палатата да информира Парламента редовно за развитието във връзка с този въпрос;

16.  отбелязва със задоволство, че главата относно прозрачността от уебсайта на Палатата представя календар на заседанията на Палатата и съдържа таблица на командировките на нейните членове (с посочване на дата, място, цел и разходи), както и връзки към свързани документи и други портали за прозрачност;

17.  подчертава въвеждането на присъствен регистър, в който се отбелязва присъствието на членовете на заседанията на Палатата, нейните състави и комитети (който започна да се прилага от 1 януари 2019 г.); изисква от Палатата да докладва по горните въпроси на комисията по бюджетен контрол в следващия си годишен отчет за дейността;

18.  призовава Палатата да установи процедура за поддържане на регистър за годишния отпуск, отпуските по болест и отсъствията от работа на членовете по други причини, за да се осигури действително отразяване на всички отпуски, ползвани от членовете; подчертава, че сегашната практика би могла да подкопае доверието на гражданите и институциите на Съюза в Палатата;

19.  отбелязва с интерес, че Палатата събира информация относно свързаните с работата командировки на членовете, за да прецени дали планираната дейност попада в областта на интереси на Палатата; приветства факта, че членовете предоставят имената и длъжностите на лицата, с които са се срещнали, общо описание на обсъжданите теми, и ако е възможно, поканата, съдържаща необходимите подробности, за да се намали рискът от възможни злоупотреби;

20.  отбелязва, че решението, разясняващо правилата относно командировките на членовете, влезе в сила на 1 февруари 2018 г.; отбелязва, че в решението се определя по-специално информацията, която трябва да бъде съобщена, когато лицето иска командировъчна заповед;

21.  отбелязва, че в рамките на своята система за вътрешен контрол Палатата е взела решение да делегира на генералния секретар от февруари 2018 г. натам правомощията на разпоредител с бюджетни кредити във връзка с разходите за командировки и представителните разходи на членовете; отбелязва, че понастоящем тези разходи се проверяват в рамките на общата система за контрол, администрирана от службите на Генералния секретариат, която включва управление на риска и предварителни и последващи проверки, и те също така са включени в годишната декларация на оправомощените и вторично оправомощените разпоредители с бюджетни кредити; изразява дълбоко съжаление, че Палатата е предприела действия във връзка с този въпрос едва след настъпването на едно особено критично положение;

22.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит е преразгледала годишните доклади за проверките за 2018 г. и декларациите на вторично оправомощените разпоредители с бюджетни кредити за оценка на надеждността на предоставената информация; отбелязва, че генералният секретар е поискал доклади за проверките от всички дирекции; посочва, че Службата за вътрешен одит потвърждава надеждността на качеството на предварителните и последващите проверки, извършвани от службите, и че като цяло информацията, съдържаща се в докладите за проверките, е надеждна;

23.  отбелязва решението на Палатата да довърши вътрешния одит на разходите за командировки и на използването на служебни автомобили в периода 2012—2018 г. (този одит е приключен през юли 2019 г.); отбелязва заключението в одитния доклад, че много по-голямата част от подбраните на случаен принцип операции, проверени от Службата за вътрешен одит, са в съответствие с приложимите правила и процедури; изразява съжаление от друго заключение в доклада, че преди реформите през периода 2017—2018 г. системите за управление и контрол на Палатата са били засегнати от някои недостатъци; отбелязва освен това, че в доклада се стига до заключението, че реформите през периода 2017—2018 г. са коригирали ефективно тези слабости в контрола и че действащите понастоящем процедури за управление и контрол са като цяло надеждни;

24.  отбелязва въз основа на този одитен доклад, че не са посочени никакви данни за злоупотреба от страна на настоящи или бивши членове с тяхното служебно положение; отбелязва, че не е имало друго вътрешно разследване вследствие на този одитен доклад;

25.  отбелязва, че Европейската служба за борба с измамите (OLAF) е предала своя доклад относно бивш член на съдебните органи на Люксембург; отбелязва, че имунитетът на бившия член е бил снет; отбелязва, че Палатата си е възстановила сума в размер на 153 407,58 EUR от бившия член;

26.  отбелязва, че през 2016 г. OLAF е започнала разследване във връзка с евентуални злоупотреби с пътни и дневни разноски от страна на настоящ член на Палатата (по отношение на времето, когато е бил член на Парламента); отбелязва, че през септември 2019 г. OLAF приключи случая с препоръка Парламентът да изиска възстановяване на 11 243 EUR; отбелязва, че в това отношение не са отправени препоръки за предприемането на дисциплинарни или съдебни мерки и че на Палатата не е отправена препоръка;

27.  приветства факта, че за членовете на Палатата се прилага кодекс за поведение, който урежда тяхната независимост, безпристрастност, почтеност, ангажираност, колегиалност, отговорности и задължения след прекратяване на службата; приветства факта, че Палатата публикува декларациите за интереси (декларации за финансови интереси и външни дейности) и автобиографиите на своите членове на уебсайта си, като по този начин ги прави предмет на обществен контрол, както е при другите институции на Съюза;

28.  изразява загриженост от това, че декларациите за интереси имат самодекларативен характер, и предвид настоящата правна рамка нито Палатата, нито нейната комисия по етика разполагат с правомощия за разследване, за да осигурят достоверността и изчерпателността на декларираните данни; призовава Палатата да гарантира, че членовете представят декларации за интереси вместо декларации за липса на конфликт на интереси; подчертава, че настоящите процедури, включително тези на комисията по етика, трябва да бъдат подсилени, за да не се допуска конфликт на интереси; изисква от Палатата да докладва за всеки напредък;

29.  приветства публикуването на етичните насоки на Палатата, приложими за всички нейни членове и служители; приветства дискусията в комисията по етика, на която се обсъждат всички въпроси от етичен характер, които тя счита за уместни, включително оценката на външните дейности на членовете на Палатата; отбелязва назначаването на съветници по етика сред служителите на Палатата с цел на всеки служител да се гарантира правото и възможността да потърси поверителни и безпристрастни съвети по чувствителни въпроси, като например конфликт на интереси, приемането на подаръци и как да предоставят информация в случай на сериозни нередности (подаване на сигнали за нарушения);

30.  подчертава факта, че Палатата предлага на всички служители специален курс на обучение по обществена етика (който е задължителен за всички новоназначени служители) и съдържа част относно подаването на сигнали за нередности (включително за процедурата, която трябва да се следва, и правата на служителите); приветства факта, че във вътрешните насоки относно „често задавани въпроси по етика“ са представени редица примери с цел да се улесни откриването на потенциални конфликти на интереси; призовава Палатата да засили още повече усилията си, като подобри информацията и комуникацията, както и чрез дейности за наблюдение;

31.  подчертава факта, че етичната рамка следва да се състои от правила за предотвратяване, установяване и избягване на потенциални конфликти на интереси; отбелязва, че е извършен преглед на етичната рамка на Палатата от експерти от висшите одитни институции на Полша и Хърватия; взема под внимание окончателния доклад от партньорската проверка; призовава Палатата да информира Парламента за всички последващи действия, за които е взето решение въз основа на резултатите от партньорската проверка;

32.  приветства факта, че Палатата е създала канали за подаване на сигнали за нередности, които гарантират подходяща защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, и че е публикувала съответните процедурни правила; отбелязва, че съществува формуляр онлайн за контакт, с който да се докладва за сериозни нередности; приветства връзката на началната страница на нейния сайт към информация за начините на докладване на случаите на измами пред OLAF;

33.  отбелязва, че Палатата продължава да осигурява обучения и презентации за ръководителите, новите служители и служителите, отговарящи за човешките ресурси, с цел повишаване на осведомеността относно тормоза в работната среда; отбелязва освен това, че лицата за контакт във връзка с борбата срещу тормоза ежегодно преминават подходящо обучение; отбелязва, че през 2017 г. Палатата е укрепила правилата си за борба срещу тормоза и че тяхната цел е избягването на ситуации на тормоз, поддържането на подходяща работна среда и улесняването на уреждането на междуличностни конфликти на основата на взаимно разбиране;

34.  приветства усилията на Палатата да гарантира благосъстоянието на служителите, например чрез разрешаване на гъвкаво работно време и работа от разстояние, и отбелязва, че в това отношение Палатата предоставя презентации относно равните възможности и достъп до безплатни психолози; отбелязва обаче, че през 2018 г. е имало три случая на синдром на професионалното изчерпване; поради това призовава Палатата да направи оценка дали работното натоварване се разпределя съразмерно между екипи и служители;

35.  отбелязва, че през 2018 г. е подадена една официална жалба за тормоз, и че по нея са установени факти за сексуален тормоз; отбелязва, че от датата на подаване на жалбата цялата процедура е продължила до нейното приключване (с налагане на превантивни и дисциплинарни мерки) пет месеца;

36.  подчертава факта, че (съгласно посоченото в член 16, трета алинея от Правилника за длъжностните лица, що се отнася до професионалната дейност на длъжностните лица на ръководни длъжности след прекратяване на служебното правоотношение) Палатата публикува съответната информация за професионалната дейност на своите длъжностни лица на ръководни длъжности; отбелязва също така публикуването на свързаните с това правила на нейния уебсайт;

37.  отбелязва факта, че Палатата и OLAF работят в тясно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза; отбелязва също така, че през 2018 г. Палатата е съобщила за девет случая на съмнения за измами, разкрити в хода на нейните одити (в сравнение с 13 през 2017 г.); приветства Палатата за факта, че текущите преговори са довели до сключване на споразумение за административно сътрудничество между Палатата и OLAF (подписано през май 2019 г.), което има за цел да улесни практическите работни отношения между тези органи, по-специално по отношение на предаването на случаи на съмнения за измами, както и да бъдат организирани действия от общ интерес, като обучения, семинари и обмен на служители;

38.  изразява съжаление относно факта, че последващите действия на Палатата във връзка с резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. предоставят само ограничени отговори на забележките на Парламента; подчертава, че докладът за последващите действия е от съществено значение, за да може комисията по бюджетен контрол на Парламента да установи дали Палатата е изпълнила неговите препоръки; призовава Палатата да включи всички необходими отговори и по-подробни обяснения относно изпълнението на препоръките на Парламента в следващия си доклад за предприетите последващи действия;

39.  отбелязва, че решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза няма да се отрази съществено върху структурата и човешките ресурси на Палатата; отбелязва, че Палатата се е ангажирала да използва своите правомощия за преценка в съответствие с член 49 от Правилника за длъжностните лица, за да не освобождава от длъжност длъжностни лица само поради това, че вече не са граждани на държава членка; отбелязва, че по отношение на срочно и договорно наетите служители Палатата е длъжна по закон да разглежда всеки отделен случай и да разрешава изключения, когато са оправдани в интерес на службата; приветства факта, че Палатата се е ангажирала да използва открито и прозрачно тази възможност за разрешаване на изключения; отбелязва, че при преценката на тези случаи Палатата ще се ръководи единствено от интересите на службата;

40.  подчертава ангажимента на Палатата за подобряване на баланса между половете на всички равнища на управление; отбелязва, че 45% от нейните одитори и администратори са жени, което означава почти еднакъв дял жени и мъже; отбелязва, че 24 от служителите на ръководни длъжности са жени, което прави 38%, и че от общо 10 директори три са жени; призовава Палатата да продължи да полага усилия за насърчаване на баланса между половете, по-специално на ръководните длъжности и на висшите ръководни длъжности; приветства факта, че делът на жените на ръководни длъжности в одитните състави се е увеличил от 7% през 2015 г. на почти 24% в края на 2018 г. (спрямо 20% през 2017 г.); отбелязва, че политиката на Палатата за равни възможности за периода 2018—2020 г. (одобрена през февруари 2018 г.), е насочена и към проблемите, свързани с възрастта и уврежданията;

41.  отново заявява, че само 6 от 28-те членове на Палатата са жени (в сравнение с 4 през 2016 г.); подчертава проблема за липсата на баланс между половете сред членовете; припомня, че държавите членки следва по-активно да насърчават жените да кандидатстват за такива длъжности; отново заявява, че Съветът следва винаги да предлага поне двама кандидати, една жена и един мъж, в рамките на процедурата по назначаване;

42.  отбелязва, че увеличаването на обема на работа при писмените преводи е компенсирано чрез повишаване на ефикасността посредством рационализиране на вътрешните процедури на Палатата, включително централизирането на предварителното и последващото обработване на преводите; отбелязва, че това е дало възможност за значително намаляване на разходите на страница превод (с над 10% спрямо 2017 г.);

43.  приветства сътрудничеството на Палатата с други публични институции и заинтересовани лица; отбелязва със задоволство сътрудничеството между ръководителите на висшите одитни институции и приемането на съвместен работен план от 2018 г. нататък; подкрепя освен това партньорствата, договорени с различни университети в контекста на политиката на Палатата за разширяване на обхвата на обученията; изисква от Палатата да разшири своите контакти с включване на още университети, за да се установи бъдещо сътрудничество, което да бъде диверсифицирано и да поддържа географски баланс;

44.  приветства факта, че поради нарастващата цифровизация е отпаднала необходимостта от архивните помещения на сградата К2; отбелязва, че тези помещения ще бъдат превърнати в нови пространства за съвместна работа или благополучие и че разходите ще бъдат покрити от оставащия бюджет за строителния проект на сграда K3, завършен преди няколко години; отбелязва, че степента на удобство на сградата K1 остава далеч под тази на другите сгради в комплекса; отбелязва заключението от проучване, в което се отправя препоръка за извършване на работи, които биха довели до огромни инвестиции; отбелязва, че все още се разглеждат варианти (включително в сътрудничество с люксембургските органи), за да се намери най-ефикасното решение за бъдещето на сграда K1; призовава Палатата да информира комисията по бюджетен контрол на Парламента за всички решения на въпроса, както и за бюджетните прогнози;

45.  приветства факта, че Палатата е създала всеобхватна програма в областта на околната среда за справяне с различни въпроси, установени в нейния екологичен анализ, и за намаляване на въздействието ѝ върху околната среда; отбелязва със задоволство, че Палатата успяла да намали потреблението си на електроенергия с 11,5% в периода от 2014 г. до 2018 г., потреблението на вода с 21,1% в периода от 2016 г. до 2018 г. и потреблението на хартия с 50,8% в периода от 2014 г. до 2018 г.;

46.  подкрепя усилията на Палатата за подобряване на защитата на данните и на киберсигурността чрез приемане на тригодишен план за действие в областта на киберсигурността в средата на 2018 г., предвиждащ редица действия за намаляване на установените рискове; отбелязва със задоволство сътрудничеството на Палатата с екипа за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на ЕС (CERT-EU) с цел изпълнението на някои от предвидените в плана проверки;

47.  признава добавената стойност, която безплатният софтуер с отворен код може да осигури за Палатата; подчертава по-специално ролята на този софтуер за повишаване на прозрачността и за избягване на зависимостта от определен доставчик; признава също така неговия потенциал за подобряване на сигурността, тъй като софтуерът осигурява възможност за откриване и отстраняване на слабости; настоятелно препоръчва всеки софтуер, разработен за Палатата, да бъде публично достъпен чрез лиценз за безплатен софтуер с отворен код;

48.  подчертава работата, извършена от Палатата през последните години в някои области като бюджетирането, основано на изпълнението, етичната рамка с всички свързани с нея правила и процедури, засилените комуникационни дейности и нарастващия брой мерки за повишаване на прозрачността; приветства големия брой на междуинституционалните споразумения за предоставяне на услуги и сътрудничество; подчертава значението на сътрудничеството и споделянето на опит между институциите и органите на Съюза; предлага възможността за анализ на формализирани дейности да работа в мрежа в различни домейни с цел споделяне на най-добри практики и разработване на общи решения.

Последно осъвременяване: 19 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност