Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2059(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0031/2020

Pateikti tekstai :

A9-0031/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 10
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 10
CRE 14/05/2020 - 17

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0088

Priimti tekstai
PDF 158kWORD 57k
Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 14 d. - Briuselis
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai
P9_TA(2020)0088A9-0031/2020
Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai (2019/2059(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2019)0316 – C9-0054/2019)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų metinę 2018 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6), ypač į jo 59, 118, 260, 261 ir 262 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0031/2020),

1.  patvirtina Audito Rūmų generaliniam sekretoriui, kad Audito Rūmų 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 57, 2018 2 28.
(2) OL C 327, 2019 9 30, p. 1.
(3) OL C 340, 2019 10 8, p. 1.
(4) OL C 340, 2019 10 8, p. 9.
(5) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(6) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.


2. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai, dalį (2019/2059(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0031/2020),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija nori pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  pažymi, kad siekiant Audito Rūmams taikyti tuos pačius skaidrumo ir atskaitomybės principus, kuriuos auditorius taiko savo audituojamiems subjektams, Audito Rūmų metinės ataskaitos auditą atlieka nepriklausoma išorės įmonė – įmonė PricewaterhouseCoopers Sàrl; su pasitenkinimu pažymi, kad išorės auditoriaus ataskaitoje konstatuojama, kad „finansinės būklės ataskaitos tikrai ir teisingai atspindi Audito Rūmų finansinę būklę 2018 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių metų operacijų rezultatus, pinigų srautus ir grynojo turto pokyčius“;

2.  pabrėžia, kad 2018 m. Audito Rūmų galutinė asignavimų suma sudarė iš viso 146 469 000 EUR (palyginti su 141 240 000 EUR 2017 m.), taigi, palyginti su 2017 m., suma iš viso padidėjo 3,70 % (Liuksemburgui apskaičiuotas kainų padidėjimo lygis siekė 1,9 %); pabrėžia, kad 96,21 % įsipareigojimų asignavimų buvo paskirta 2018 m. pabaigoje (palyginti su 97,73 % 2017 m. ir 99 % 2016 m.) ir 2018 m. buvo išmokėta 94,73 % asignavimų (palyginti su 94,27 % 2017 m. ir 93,29 % 2016 m.);

3.  pabrėžia, kad Audito Rūmų biudžetas yra tik administracinis ir jo lėšos panaudotos su institucijoje dirbančiais asmenimis (1 antraštinė dalis), pastatais, kilnojamuoju turtu, įranga susijusioms ir įvairiomis einamosiomis išlaidomis (2 antraštinė dalis) padengti; yra susirūpinęs dėl nuolat pervertinamo pagal 2 antraštinę dalį numatomo biudžeto, kurio įsipareigojimų asignavimų lygis siekė 59,13 % (57,13 % 2017 m.) ir mokėjimų asignavimų lygis siekė 55,75 % (55,75 % 2017 m.);

4.  pažymi, kad į 2019 m. perkeltų įsipareigojimų asignavimų suma sudarė 6 068 597 EUR, t. y. 4,1 % 2018 m. biudžeto (į 2018 m. perkelta 7 908 250 EUR, t. y. 5,5 % 2017 m. biudžeto); pabrėžia, kad pagrindinis minėtą perkėlimo sumą lėmęs veiksnys buvo pagal 21 skyrių („Duomenų apdorojimas, įranga ir nekilnojamasis turtas: pirkimas, nuoma ir priežiūra“) perkelta 4 310 280 EUR suma, skirta IT projektams, kurie buvo tebevykdomi 2018 m. pabaigoje;

5.  apskritai apgailestauja, kad Audito Rūmų 2018 m. metinės ataskaitos 10 skyriaus „Administravimas“ apimtis ir išvados yra gana ribotos, net turint mintyje tai, kad daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorija „Administravimas“ laikoma mažos rizikos kategorija; prašo išplėsti su 10 skyriumi susijusį audito darbą, siekiant peržiūrėti kiekvienos institucijos administracinių išlaidų trūkumus;

6.  palankiai vertina tai, kad pastaraisiais metais Audito Rūmai iš esmės tinkamai laikosi biudžetinės drausmės, siekdami, kad jų administracinės išlaidos būtų stabilios ir tai nedarytų neigiamo poveikio pagrindinei Audito Rūmų veiklai; pažymi, kad 2018 m. nebuvo numatyta naujų etatų ir todėl Audito Rūmų etatų planas buvo toks pat, kaip 2017 m., t. y. jame numatyti iš viso 853 patvirtinti etatai;

7.  palankiai vertina Audito Rūmų pastangas savo metinę veiklos ataskaitą paskelbti iki kitų metų gegužės 5 d., taip pat savo galutines sąskaitas patvirtinti iki gegužės 31 d.; pritaria tam, kad Audito Rūmams turėtų būti skiriama laiko, būtino auditui atlikti, kaip nurodyta Audito Rūmų metinėje Sąjungos biudžeto vykdymo ataskaitoje; vis dėlto siūlo, kad Audito Rūmai papildomai aptartų šį klausimą su Parlamento Biudžeto kontrolės komitetu ir kitais susijusiais subjektais, kad būtų geriau įvertinta biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros trukmė;

8.  palankiai vertina lentelę, pateiktą metinėje veiklos ataskaitoje, kurioje rodomi skirtingi susitarimai dėl paslaugų lygio, pasirašyti su Komisija ir kitomis institucijomis, dėl tokių dalykų, kaip žmogiškųjų santykių klausimai, vertimai ir infrastruktūra, ir nurodantys šių susitarimų poveikį biudžetui; pažymi, kad paslaugų susitarimo dėl Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro (angl. Pay Master Office, PMO) išlaidų dėl Audito Rūmų darbuotojų bylų tvarkymo ir komandiruočių valdymo sistemos (angl. MIPS) suma 2018 m. išaugo iki 325 000 EUR (2017 m. ši suma buvo 180 000 EUR) dėl to, kad buvo sudaryta nauja sutartis; pakartoja, koks svarbus yra tarpinstitucinis bendradarbiavimas;

9.  palankiai vertina Audito Rūmų pastangas pasiekti, kad jų tarnybinės transporto priemonės būtų naudojamos ekonomiškiau; pažymi, kad vykdydami bendradarbiavimą su Teisingumo Teismu Audito Rūmai pasirašė tarpinstitucinę ketverių metų nuomos sutartį dėl šių transporto priemonių ir dėl to pasiekta geresnių nuomos kainų ir pradėti taikyti aplinkosauginiai kriterijai;

10.  pabrėžia, kad Audito Rūmai nusprendė peržiūrėti tarnybinių transporto priemonių naudojimą ir kad pagal naująsias taisykles nariai ir generalinis sekretorius galės naudotis tarnybinėmis transporto priemonėmis ir kitoms kelionėms, ne tik kelionėms, kurios vyksta atliekant oficialias pareigas, jei sumokės fiksuoto dydžio įmoką, siekiančią 100 EUR per mėnesį, ir papildomai padengs tam tikras išlaidas ir sumokės tam tikrus mokesčius; pažymi, kad Audito Rūmai tikisi daug sutaupyti, palyginti su padėtimi pagal dabar galiojančias taisykles; pažymi, kad naujosios taisyklės taikomos nuo 2020 m. sausio 1 d.; mano, kad tarnybinės transporto priemonės privačiam naudojimui neturėtų būti naudojamos jokiomis aplinkybėmis; mano, kad ši praktika gali pakenkti Audito Rūmų ir apskritai Sąjungos institucijų reputacijai; todėl prašo Audito Rūmų persvarstyti šį klausimą ir nuolat apie tai informuoti Parlamentą;

11.  pažymi, kad Audito Rūmai patvirtino naują pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (PVRR) rinkinį 2018–2020 m. laikotarpiui, rinkinį sudaro PVRR, užtikrinantys plačią Audito Rūmų darbo sklaidos, poveikio ir suvokimo apžvalgą; atkreipia dėmesį į tai, kad pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius įtrauktas Audito Rūmų atstovų atvykimas į Parlamentą, Tarybą ir nacionalinius parlamentus, taip pat paskelbtų (ne vien priimtų) specialiųjų ataskaitų skaičiaus; palankiai vertina tai, kad akivaizdžiai padidėjo Audito Rūmų darbo veiksmingumas, nes nuo 2008 m. specialiųjų ataskaitų skaičius padidėjo 25 %, be to, nuo 2017 m. atvykimų į Parlamentą skaičius padidėjo 47 %, į Tarybą – 39 % ir į nacionalinius parlamentus – 164 %; ragina Audito Rūmus apsvarstyti galimybę į savo pagrindinius veiklos rodiklius įtraukti audito pridėtinę vertę ir nuolat teikti savo rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitas;

12.  palankiai vertina tai, kad Audito Rūmais vis labiau domisi žiniasklaida, kuri ypač plačiai informuoja apie Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas; palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai toliau rems savo leidinių sklaidą socialinės žiniasklaidos kanalais; susidomėjęs pažymi, kad su dauguma Audito Rūmų leidinių galima susipažinti jų interneto svetainėje naudojantis nuoroda „ieškoti leidinių“ (angl. „search publications“); pažymi, kad 2018 m. daugiausiai nušviestos žiniasklaidoje buvo specialiosios ataskaitos dėl Europos greitųjų geležinkelių tinklo, dėl Europos Centrinio Banko (ECB) vykdomos bankų krizių valdymo veiklos efektyvumo ir dėl Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės; palankiai vertina Audito Rūmų skaitmeninės komunikacijos strategiją, skirtą darbui su neinstituciniais suinteresuotaisiais subjektais, pvz., ekspertų grupėmis, NVO, pramonės asociacijomis ir akademine bendruomene (kurie gali skleisti Audito Rūmų rengiamą informaciją); be to, ragina naudotis laisvo naudojimo atvirojo kodo savarankiškai valdomomis socialinių tinklų platformomis, ypatingą dėmesį skiriant naudotojų duomenų apsaugai;

13.  su pasitenkinimu pabrėžia, kad apskritai informacijos žiniasklaidoje (įskaitant socialinius tinklus) apimtis 2018 m., palyginus su 2017 m., beveik patrigubėjo – nuo maždaug 15 500 internetinių straipsnių ir žinučių socialiniuose tinkluose iki daugiau nei 44 000; pažymi, kad 2018 m. įrašai socialiniuose tinkluose iš oficialių Audito Rūmų paskyrų apie Audito Rūmų leidinius buvo pateikti maždaug 11 milijonų kartų, o tai beveik 18 kartų daugiau nei 2017 m.; pažymi, kad 2018 m. internete buvo galima susipažinti su daugiau nei 11 000 straipsnių apie Audito Rūmų ataskaitas, palyginti su 1 500 straipsnių internete 2013 m.;

14.  primena, kad buvo paskelbtos 35 specialiosios ataskaitos (2017 m. paskelbtos 28), 9 peržiūra pagrįsti leidiniai (2017 m. paskelbti 2) ir 10 nuomonių (2017 m. paskelbtos 5); palankiai vertina Audito Rūmų pastangas vadovaujantis Finansiniu reglamentu savo specialiąsias ataskaitas paprastai parengti per 13 mėnesių, tačiau pažymi, kad vidutiniškai specialiosios ataskaitos, paskelbtos 2018 m., buvo parengtos per 15,2 mėnesio; vis dėlto pabrėžė, kad 15 iš 35 specialiųjų ataskaitų (43 %) buvo parengtos per mažiau nei 13 mėnesių (palyginti su 29 % 2017 m.);

15.  su susirūpinimu pažymi, kad Audito Rūmai iš visų Sąjungos institucijų ir įstaigų operacijų, atliktų pagal daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategoriją „Administravimas“, atrinko 45 operacijų imtį (palyginti su 55 operacijomis 2017 m. ir 100 operacijų 2016 m.); pažymi, kad ši imtis buvo sudaryta taip, kad būtų reprezentatyvi 5-tos DFP išlaidų kategorijos, kuri sudaro 6,3 % Sąjungos biudžeto, išlaidų atžvilgiu; pažymi, kad iš Audito Rūmų darbo matyti, jog administracinės išlaidos yra nedidelės rizikos išlaidos; vis dėlto mano, kad atrinktų operacijų, susijusių su kitomis institucijomis, skaičius yra nepakankamas, ir prašo Audito Rūmų bent 10 % padidinti tikrintinų operacijų skaičių; prašo Audito Rūmų apsvarstyti galimybę pateikti nepriklausomą metinę ataskaitą dėl Sąjungos institucijų (kaip Audito Rūmai tai daro dėl Sąjungos agentūrų) ir prašo Audito Rūmų nuolat informuoti Parlamentą apie eigą tuo klausimu;

16.  palankiai vertina tai, kad Audito Rūmų interneto svetainės skyriuje dėl skaidrumo pateiktas Audito Rūmų posėdžių kalendorius ir Audito Rūmų narių komandiruočių lentelė, kurioje nurodoma komandiruotes data, vieta, tikslas ir išlaidos, taip pat pateikiamos nuorodos į susijusius dokumentus ir kitus skaidrumo portalus;

17.  pabrėžia, kad įdiegtas dalyvavimo registras, kuriame registruojamas Audito Rūmų narių dalyvavimas Audito Rūmų, jų kolegijų ir komitetų posėdžiuose; minėtas registras veikia nuo 2019 m. sausio 1 d.; ragina Audito Rūmus savo kitoje metinėje veiklos ataskaitoje pateikti ataskaitą tais klausimais Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui;

18.  ragina Audito Rūmus nustatyti procedūras, pagal kurias būtų toliau tvarkomas narių metinių atostogų, laikinojo nedarbingumo atostogų ir nebuvimo darbe dėl kitų priežasčių atvejų registras, siekiant užtikrinti, kad visos narių atostogos būtų veiksmingai registruojamos; pabrėžia, kad dabartinė praktika galėtų pakenkti Sąjungos piliečių ir Sąjungos institucijų pasitikėjimui Audito Rūmais;

19.  susidomėjęs pastebi, kad Audito Rūmai renka informaciją apie savo darbuotojų komandiruotes, susijusias su darbu, kad galėtų įvertinti, ar planuota veikla pateko į Audito Rūmų interesų sritį; palankiai vertina tai, kad Audito Rūmų nariai pateikia asmenų, su kuriais susitiko, vardus, pavardes ir pareigas, bendrą temų, kurios turi būti aptartos, aprašymą ir, jei įmanoma, kvietimą, kuriame pateikiama reikalinga išsami informacija, kad būtų galima sumažinti galimo piktnaudžiavimo riziką;

20.  pažymi, kad sprendimas, kuriuo išaiškinamos Audito Rūmų narių komandiruotėms taikomos taisyklės, įsigaliojo 2018 m. vasario 1 d.; pažymi, kad visų pirma šiuo sprendimu apibrėžiama informacija, kurią reikia pateikti, pateikiant prašymą dėl siuntimo į komandiruotę;

21.  pažymi, kad Audito Rūmai, įgyvendindami savo vidaus kontrolės sistemą, nusprendė nuo 2018 m. vasario mėn. leidimus suteikiančio pareigūno įgaliojimus dėl sąskaitų, susijusių su Audito Rūmų narių komandiruočių išlaidomis ir reprezentacinėmis išlaidomis, perduoti generaliniam sekretoriui; pažymi, kad minėtoms išlaidoms dabar taikoma bendra kontrolės sistema, kurią naudoja generalinio sekretoriato tarnybos, ir pagal ją tikrinamas rizikos valdymas, atliekama ex ante ir ex post kontrolė ir šios išlaidos taip pat įtraukiamos į perįgaliotųjų ir įgaliotųjų leidimus suteikiančių pareigūnų metinę deklaraciją; labai apgailestauja dėl to, kad tik susidarius ypatingai kritinei situacijai, Audito Rūmai ėmėsi veiksmų šiuo klausimu;

22.  pažymi, kad vidaus audito tarnyba peržiūrėjo 2018 m. metines kontrolės ataskaitas ir perįgaliotųjų leidimus suteikiančių pareigūnų deklaracijas, kad įvertintų pateiktos informacijos patikimumą; pažymi, jog generalinis sekretorius reikalavo, kad kontrolės ataskaitas pateiktų visi direktoratai; pripažįsta, kad vidaus audito sistema patvirtino patikimą ex ante ir ex post kontrolės, kurią atliko tarnybos, kokybę, taip pat kad visa informacija, pateikta kontrolės ataskaitose, yra patikima;

23.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų sprendimą, susijusį su 2012–2018 m. laikotarpiu, atlikti komandiruočių išlaidų ir tarnybinių transporto priemonių naudojimo vidaus auditą ir į tai, kad minėtas auditas užbaigtas 2019 m. liepos mėn.; pažymi, jog audito ataskaitoje pateikiama išvada, kad dauguma atsitiktine tvarka atrinktų operacijų, kurias patikrino vidaus audito tarnyba, buvo įvykdytos laikantis galiojančių taisyklių ir procedūrų; apgailestauja dėl ataskaitoje daromos išvados, kad iki 2017–2018 m. reformos Audito Rūmų valdymo ir kontrolės sistemoms buvo būdingi tam tikri trūkumai; taip pat pažymi, jog ataskaitoje pateikta išvada, kad 2017–2018 m. reformomis trūkumai kontrolės sistemose veiksmingai pašalinti ir kad šiuo metu galiojančios valdymo ir kontrolės procedūros apskritai yra patikimos;

24.  pažymi, jog, remiantis vidaus audito ataskaita, nenustatyta požymių, kad Audito Rūmų nariai arba buvę nariai piktnaudžiavo savo pozicija; pažymi, kad po audito ataskaitos nebuvo atlikta kitų vidinių tyrimų;

25.  pažymi, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) persiuntė savo ataskaitą, susijusią su buvusiu Liuksemburgo teisminių institucijų nariu; pabrėžia, kad šio buvusio nario imunitetas buvo panaikintas; pažymi, kad Audito Rūmai iš šio buvusio nario susigrąžino 153 407,58 EUR;

26.  pažymi, kad 2016 m. OLAF pradėjo tyrimą, susijusį su dabartinio Audito Rūmų nario piktnaudžiavimu kelionės ir pragyvenimo išlaidų srityje tuo metu, kai šis asmuo buvo Europos Parlamento narys; pabrėžia, kad OLAF užbaigė bylą 2019 m. rugsėjo mėn. ir rekomendavo Parlamentui susigrąžinti 11 243 EUR sumą; pažymi, kad dėl šio atvejo nepateikta jokių drausminių ar teisminių rekomendacijų ir kad nepateikta jokių Audito Rūmams skirtų rekomendacijų;

27.  palankiai vertina tai, kad Audito Rūmų nariams taikomas elgesio kodeksas, reglamentuojantis jų nepriklausomumą, nešališkumą, sąžiningumą, kolegialumą, konfidencialumą, atsakomybę ir įsipareigojimus po to, kai jie nustoja eiti savo pareigas; palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai savo interneto svetainėje skelbia savo narių interesų deklaracijas (finansinių interesų deklaracijas ir išorės veiklą) ir gyvenimo aprašymus, taigi šią informaciją galima viešai peržiūrėti, kaip ir kitų Sąjungos institucijų atveju;

28.  yra susirūpinęs, kad interesų deklaracijos yra neišvengiamai paties asmens deklaravimo pobūdžio ir kad, atsižvelgiant į dabartinę teisinę sistemą, nei Audito Rūmai, nei jų Etikos komitetas neturi įgaliojimų vykdyti tyrimus, kad galėtų kontroliuoti deklaruojamų duomenų teisingumą ir išsamumą; ragina Audito Rūmus užtikrinti, kad jo nariai pateiktų interesų deklaracijas, o ne interesų konflikto nebuvimo deklaracijas; pabrėžia, kad reikia sugriežtinti dabartines procedūras, įskaitant Etikos komiteto procedūras, siekiant užtikrinti, kad nebūtų interesų konfliktų; prašo Audito Rūmų pranešti apie visą padarytą pažangą;

29.  palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai paskelbė etikos gaires, taikytinas visiems nariams ir darbuotojams; palankiai vertina Etikos komiteto diskusijas visais etiniais klausimais, kurie laikomi svarbiais, be kita ko, vertinant Audito Rūmų narių išorės veiklą; atkreipia dėmesį į tai, kad tarp Audito Rūmų darbuotojų paskirti patarėjai etikos klausimais, siekiant, kad bet kuris darbuotojas turėtų teisę ir galimybę kreiptis konfidencialaus ir nešališko patarimo opiais klausimais, pavyzdžiui, dėl aktualių interesų konfliktų, dovanų priėmimo ir informacijos teikimo sunkių pažeidimų atvejais (informavimo apie pažeidimus);

30.  pabrėžia, kad Audito Rūmai visiems savo darbuotojams siūlo tikslinius kursus viešosios etikos tema (jie yra privalomi visiems naujiems darbuotojams), aptariant, be kitų klausimų, informavimo apie pažeidimus klausimus (įskaitant procedūrą, kurios reikia laikytis, ir darbuotojų teises); taip pat palankiai vertina vidines gaires dėl dažnai užduodamų klausimų, susijusių su etikos klausimais, kuriose pateikiama daug pavyzdžių, siekiant padėti atpažinti galimus interesų konfliktus; ragina Audito Rūmus toliau dėti pastangas gerinant informavimą ir komunikaciją ir vykdant veiklos stebėseną;

31.  pabrėžia, kad visą etikos sistemą turėtų sudaryti taisyklės, kuriomis būtų siekiama užkirsti kelią interesų konfliktams, šiuos konfliktus atpažinti ir jų išvengti; pažymi, kad šiuo metu Audito Rūmų etikos sistemą vertina Lenkijos ir Kroatijos aukščiausiosios audito institucijos; atkreipia dėmesį į galutinę tarpusavio vertinimo ataskaitą; ragina Audito Rūmus informuoti Parlamentą apie visus tolesnius veiksmus, dėl kurių nuspręsta remiantis šio tarpusavio vertinimo rezultatais;

32.  palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai nustatė informavimo apie pažeidimus kanalus, kuriais užtikrinama tinkama informatorių apsauga, ir paskelbė susijusias darbo tvarkos taisykles; pažymi, kad internete pateikta kontaktinė forma, kuria naudojantis galima pranešti apie bet kokius sunkius pažeidimus; palankiai vertina nuorodą Audito Rūmų interneto svetainės pradiniame puslapyje į paaiškinimus, kaip pranešti OLAF apie sukčiavimo atvejus;

33.  pažymi, kad Audito Rūmai ir toliau rengia mokymus ir pristatymus vadovams, naujiems darbuotojams ir žmogiškųjų išteklių srities darbuotojams, siekiant didinti jų informuotumą apie priekabiavimą darbo aplinkoje; tai pat pažymi, kad kovos su priekabiavimu kontaktiniai asmenys kasmet dalyvauja atitinkamuose mokymuose; pabrėžia, kad 2017 m. Audito Rūmai sugriežtino savo kovos su priekabiavimu taisykles ir kad jų tikslas yra išvengti priekabiavimo situacijų, išlaikyti gerą darbo aplinką ir palengvinti draugišką tarpasmeninių konfliktų sprendimą;

34.  palankiai vertina Audito Rūmų pastangas užtikrinti darbuotojų gerovę, pvz., suteikiant galimybę dirbti lankstų darbo laiką ir nuotolinį darbą, ir pažymi, kad šiuo atžvilgiu Audito Rūmai rengia pristatymus apie lygias galimybes ir galimybę nemokamai naudotis psichologų paslaugomis; vis dėlto pažymi, kad 2018 m. buvo trys darbuotojų išsekimo atvejai; todėl prašo Audito Rūmų įvertinti, ar darbo krūvis paskirstomas proporcingai įvairioms darbuotojų grupėms ir pavieniams darbuotojams;

35.  pažymi, kad 2018 m. pateiktas vienas oficialus skundas dėl priekabiavimo ir kad buvo nustatyti seksualinio priekabiavimo faktai; pabrėžia, kad visa procedūra, kuri pabaigta nustatant prevencines ir drausmines priemones, užtruko penkis mėnesius nuo skundo pateikimo datos;

36.  pabrėžia, kad, kaip minima Tarnybos nuostatų 16 straipsnio trečioje pastraipoje, susijusioje su buvusių vyresniųjų pareigūnų profesine veikla išėjus iš tarnybos, Audito Rūmai skelbia susijusią informaciją apie Audito Rūmų vyresniųjų pareigūnų profesinę veiklą; taip pat pažymi, kad atitinkamos taisyklės paskelbtos Audito Rūmų interneto svetainėje;

37.  pažymi, kad Audito Rūmai ir OLAF glaudžiai bendradarbiauja, siekdami apsaugoti Sąjungos finansinius interesus; taip pat pažymi, kad 2018 m. Audito Rūmai pranešė apie devynis įtariamo sukčiavimo atvejus, atskleistus atliekant auditą (2017 m. tokių atvejų buvo 13); sveikina Audito Rūmus, kad vykstančių derybų rezultatas – Audito Rūmų ir OLAF administracinio bendradarbiavimo susitarimas, pasirašytas 2019 m. gegužės mėn.; šiuo susitarimu siekiama palengvinti praktinius tų institucijų darbo santykius, visų pirma susijusius su įtariamo sukčiavimo atvejų perdavimu ir bendro intereso veiksmų, pvz., mokymų, praktinių seminarų ir darbuotojų mainų, organizavimu;

38.  apgailestauja, kad Audito Rūmų ataskaitoje dėl tolesnių veiksmų, susijusių su rezoliucija dėl 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo, pateikiami tik riboti atsakymai į Parlamento pastabas; pabrėžia, kad tolesni veiksmai yra labai svarbūs Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui siekiant nustatyti, ar Audito Rūmai įgyvendino Parlamento rekomendacijas; ragina Audito Rūmus į savo kitą tolesnių veiksmų ataskaitą įtraukti visus reikiamus atsakymus ir išsamesnius paaiškinimus, susijusius su Parlamento rekomendacijų įgyvendinimu;

39.  pažymi, kad Jungtinės Karalystės sprendimas išstoti iš Sąjungos neturės didelio poveikio Audito Rūmų struktūrai ir žmogiškiesiems ištekliams; pažymi, kad Audito Rūmai įsipareigojo pasinaudoti savo veiksmų laisve pagal Tarnybos nuostatų 49 straipsnį neatleisti iš darbo pareigūnų vien dėl to, kad jie jau nebėra kurios nors ES valstybės narės piliečiai; pažymi, kad dėl laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų pagal įstatymus reikalaujama, kad Audito Rūmai atskirai išnagrinėtų kiekvieną atvejį ir patvirtinti išimtis tais atvejais, kai jos pagrįstos tarnybos interesais; palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai vis dėlto įsipareigojo atvirai ir skaidriai pasinaudoti šia galimybe patvirtinti išimtis; pažymi, kad Audito Rūmų vertinimas bus grindžiamas tik tarnybos interesais;

40.  pabrėžia Audito Rūmų įsipareigojimą pagerinti lyčių pusiausvyrą visais valdymo lygmenimis; pažymi, kad 45 % jų auditorių ir administratorių yra moterys, taigi moterų ir vyrų yra beveik po lygiai; pažymi, kad 38 % jo vadovų, t. y. 24 asmenys, yra moterys ir kad trys iš dešimties direktorių yra moterys; ragina Audito Rūmus ir toliau stengtis skatinti lyčių pusiausvyrą, ypač turint mintyje vadovų pareigas ir aukštesniosios grandies vadovų pareigas; palankiai vertina tai, kad moterų, einančių vadovų pareigas audito kolegijose, dalis padidėjo nuo 7 % 2015 m. iki beveik 24 % 2018 m. pabaigoje (palyginti su 20 % 2017 m.); pažymi, kad pagal Audito Rūmų 2018–2020 m. lygių galimybių politiką, patvirtintą 2018 m. vasario mėn., taip pat sprendžiami amžiaus ir negalios klausimai;

41.  pakartoja, kad tik 6 iš 28 Audito Rūmų narių (palyginti su 4 nariais 2016 m.) yra moterys; atkreipia dėmesį į lyčių pusiausvyros nebuvimą tarp Audito Rūmų narių; primena, kad valstybės narės turėtų aktyviau skatinti moteris kandidatuoti į šios rūšies pareigybes; pakartoja, kad per paskyrimo procedūrą Taryba turėtų visada pateikti bent dvi kandidatūras, vieną moters ir vieną vyro;

42.  pabrėžia, kad vertimo raštu darbo krūvio padidėjimas kompensuojamas didesniu veiksmingumu, kurį lemia Audito Rūmų vidaus procedūrų racionalizacija, įskaitant vertimų paruošimo ir baigiamojo tvarkymo centralizavimą; pažymi, kad dėl to labai sumažėjo išlaidos vienam puslapiui (palyginti daugiau kaip 10 % 2017 m.);

43.  dar kartą džiaugiasi Audito Rūmų bendradarbiavimu su kitomis viešosiomis institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais; palankiai vertina aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) vadovų bendradarbiavimą ir nuo 2018 m. vykdomo bendro darbo plano parengimą; taip pat remia partnerystes, užmegztas su įvairiais universitetais, vykdant Audito Rūmų politiką, kuria siekiama išplėsti savo mokymų aprėptį; prašo Audito Rūmų plėsti savo ryšius, įtraukiant kitus universitetus, kad ateityje būtų vykdomas įvairus ir geografinę pusiausvyrą išlaikantis bendradarbiavimas;

44.  palankiai vertina tai, kad dėl augančio skaitmeninimo K2 pastato archyvų erdvės tapo nereikalingos; pažymi, kad šios erdvės bus pertvarkytos į bendro darbo arba gerovės erdves ir kad atitinkamos išlaidos bus padengtos iš lėšų, likusių nuo pastato K3 statybos projekto, užbaigto prieš keletą metų, įgyvendinimo biudžeto; pažymi, kad K1 pastato komforto lygis ir toliau daug žemesnis nei kitų komplekso pastatų; pripažįsta tyrimo išvadą, rekomenduojančią atlikti darbus, kuriems reikėtų didelių investicijų; pažymi, kad vis dar svarstomos galimybės siekiant rasti veiksmingiausią sprendimą dėl K1 pastato ateities, taip pat ir bendradarbiaujant su Liuksemburgo valdžios institucijomis; ragina Audito Rūmus informuoti Parlamento biudžeto kontrolės komitetą apie bet kokius sprendimus kartu su biudžeto išlaidų sąmata;

45.  palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai parengė išsamią aplinkosaugos programą, kurioje siekiama spręsti įvairius jų aplinkosaugos analizėje nustatytus klausimus ir mažinti Rūmų poveikį aplinkai; su džiaugsmu pažymi, kad 2014–2018 m. laikotarpiu Audito Rūmams pavyko 11,5 % sumažinti energijos suvartojimą, 2016–2018 m. laikotarpiu vandens suvartojimą sumažinti 21,1 % ir 50,8 % – popieriaus suvartojimą 2014–2018 m. laikotarpiu;

46.  remia Audito Rūmų pastangas stiprinti duomenų apsaugą ir kibernetinį saugumą 2018 m. viduryje priimant trejų metų kibernetinio saugumo veiksmų planą, kuriame numatyti tam tikri nustatytos rizikos mažinimo veiksmai; su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į Audito Rūmų bendradarbiavimą su Europos institucijų, įstaigų ir agentūrų kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba (CERT-EU) siekiant įgyvendinti kai kurias plane numatytas kontrolės priemones;

47.  pripažįsta, kad laisvo naudojimo ir atvirojo kodo programinė įranga gali suteikti Audito Rūmams pridėtinę vertę; ypač pabrėžia tokios programinės įrangos vaidmenį didinant skaidrumą ir vengiant susaistymo su pardavėju poveikio; taip pat pripažįsta jos teikiamas galimybes gerinti saugumą – ją naudojant galima nustatyti ir pašalinti trūkumus; primygtinai rekomenduoja, kad bet kokia Audito Rūmams sukurta programinė įranga būtų viešai prieinama pagal laisvo naudojimo ir atvirojo kodo programinės įrangos licenciją;

48.  atkreipia dėmesį į visus pastaraisiais metais Audito Rūmų atliktus darbus tokiose srityse, kaip rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymas, etikos sistema ir visos su ja susijusios taisyklės ir procedūros, geresnės komunikacijos veikla ir didesnis skaičius priemonių, kuriomis siekiama padidinti skaidrumą; palankiai vertina nemažai sudarytų tarpinstitucinių paslaugų ir bendradarbiavimo susitarimų; pabrėžia, koks svarbus Sąjungos institucijų ir įstaigų bendradarbiavimas ir keitimasis patirtimi; siūlo išnagrinėti oficialiai patvirtintos tinklų kūrimo veiklos įvairiose srityse galimybę, kad būtų dalijamasi geriausia patirtimi ir ieškoma bendrų sprendimų.

Atnaujinta: 2020 m. liepos 31 d.Teisinė informacija - Privatumo politika