Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2072(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0035/2020

Внесени текстове :

A9-0035/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0089

Приети текстове
PDF 170kWORD 54k
Четвъртък, 14 май 2020 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз
P9_TA(2020)0089A9-0035/2020
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2018 година (2019/2072(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0039/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз(5), и по-специално член 14 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по култура и образование,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0035/2020),

1.  освобождава от отговорност директора на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(7) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2018 година (2019/2072(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0039/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз(5), и по-специално член 14 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по култура и образование,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0035/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(7) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2018 година (2019/2072(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по култура и образование,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0035/2020),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2018 година възлиза на 47 142 100 EUR, което представлява намаление с 4,63 % в сравнение с 2017 г.; като има предвид, че 91,48% от бюджета на Центъра се осигурява от преки вноски от институции, други агенции и органи(2);

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“) заявява в своя доклад относно годишните отчети на Центъра за финансовата 2018 година („доклада на Палатата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 94,94%, което представлява увеличение с 1,82% в сравнение с предходната година; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 87,94%, което представлява увеличение с 2,53% в сравнение с предходната година;

Резултати от дейността

2.  отбелязва, че Центърът използва входящи и изходящи показатели като ключови показатели за ефективност (КПЕ), за да оцени резултатите от своите дейности, и няколко показателя, за да подобри управлението на бюджета си; отбелязва преразгледаната предварителна оценка и текущото последващо преразглеждане на програмите и дейностите на Центъра; приканва Центъра да развие допълнително ключовите показатели за ефективност, за да извърши оценка на резултатите и въздействието от своите дейности, така че да получи качествени консултации относно начина, по който да осигури повече добавена стойност за резултатите от дейността си и да подобри своя бизнес модел;

3.  отбелязва със задоволство, че през 2018 г. Центърът е предприел значителни стъпки по отношение на използването на технологиите за писмен превод и че в тясно сътрудничество, като партньор на съответната генерална дирекция в Комисията, успешно е внедрил машинния превод (MT) и програмата „Euramis“ в работния си процес;

4.  отбелязва освен това, че през 2018 г. новата версия на най-голямата терминологична база данни в света, „Интерактивна терминология за Европа“ (InterActive Terminology for Europe, IATE), беше пусната в действие за широката общественост и че Центърът я развива и управлява от името на институционалните си партньори;

5.  приветства факта, че Центърът е изпълнил чрез мрежата от агенции на Съюза две действия за споделяне на ресурси с други агенции, които са се отнасяли до припокриващи се задачи: общ каталог на услугите, в който са изброени всички услуги, които могат да бъдат споделени от агенциите на Съюза, и съвместен портал за възлагане на обществени поръчки, на който се споделят плановете за възлагане на обществени поръчки на агенциите на Съюза; решително насърчава Центъра да се стреми активно към още по-широко сътрудничество в бъдеще с всички агенции на Съюза, особено като се има предвид стратегическо благоприятното местоположение на Центъра в Люксембург, където са седалищата на много други агенции на Съюза;

6.  насърчава Центъра да изпълни препоръките на Палатата;

7.  приветства напредъка, постигнат във връзка с външната оценка на бизнес модела на Центъра, извършена през 2017 г.; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета относно резултата от окончателната оценка;

8.  отбелязва със задоволство и подчертава продължаващите положителни ефекти от въведената през 2017 г. ценова структура за превода на документи, която е довела до икономии в размер на 4,4 милиона евро за клиентите на Центъра през 2018 г.;

9.  призовава настоятелно Центъра да възприеме устойчив бизнес модел в съответствие с плана за преобразуване, разработен след външното проучване, озаглавено „Проучване относно Центъра за преводи като доставчик на споделени езикови услуги за агенциите и органите на ЕС“ (Study on the Translation Centre as the Linguistic Shared Service Provider for the EU Agencies and Bodies); насърчава Центъра да осъществи изцяло дейностите, които ще помогнат за адаптиране на новия бизнес модел към технологичния напредък, като например проекта за уеб превод и разпознаване на реч;

10.  отбелязва със загриженост, че Центърът не е завършил разработването на плана за борба с измамите, който трябваше да бъде приложен до края на 2018 г. и чиято степен на изпълнение през 2018 г. е 66%; настоятелно призовава Центъра да ускори изпълнението на този план;

11.  изразява задоволството си от усилията, положени от Центъра за развиване на способностите на някои основни служители в областта на качеството и управлението на проекти, като 86,8% от тези служители са преминали обучение и по този начин целта за 2018 г. е надхвърлена;

12.  отчита последващите действия на Центъра във връзка с ангажимента му да предостави на институциите на Съюза нова версия на IATE до края на 2018 г., което беше направено през ноември 2018 г.; отбелязва, че Центърът е публикувал междуинституционалната версия на IATE през февруари 2019 г.;

Политика относно персонала

13.  отбелязва, че към 31 декември 2018 г. степента, в която е било запълнено щатното разписание, е достигала 94,82%, като са били назначени 50 длъжностни лица и 133 срочно наети служители от общо 55 работни места за длъжностни лица и 138 работни места за срочно наети служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 195 разрешени работни места през 2017 г.); отбелязва, че освен това през 2018 г. за Центъра са работили 23 договорно наети служители;

14.  отбелязва със задоволство, че през 2018 г. е постигнат добър баланс между половете по отношение на постовете във висшето ръководство (трима мъже и две жени) и в Управителния съвет (32 мъже и 27 жени);

15.  насърчава Центъра да разработи дългосрочна рамка за политиката в областта на човешките ресурси, която да има за цел постигането на баланс между професионалния и личния живот на неговите служители, професионалното ориентиране и професионалното развитие през целия живот, баланса между половете, работата от разстояние, недискриминацията, географския баланс и назначаването и интегрирането на лица с увреждания;

Обществени поръчки

16.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че към края на 2018 г. в Агенцията е било въведено електронно фактуриране (e-invoicing), но все още не са били въведени инструментите за електронни тръжни процедури (e-tendering) и електронно подаване на документи (e-submission), инициирани от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронен обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (e-procurement); призовава Центъра да въведе всички необходими инструменти за управление на процедурите за възлагане на обществени поръчки и да докладва на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета относно тяхното прилагане;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

17.  отбелязва, че Центърът е решил да публикува само декларациите за интереси, без автобиографиите, тъй като поради размера на неговия Управителен съвет (около 130 членове и заместници) се е стигнало до проблеми, свързани с управлението; отбелязва, че автобиографията и декларацията за интереси на директора са публикувани на уебсайта на Центъра; отбелязва, че Центърът счита, че рисковете, свързани с конфликтите на интереси, са много ниски поради естеството на стопанската му дейност;

18.  отбелязва със загриженост, че макар Центърът да не се финансира от такси, той зависи от получените приходи от неговите клиенти, които са представени в неговия Управителен съвет, и че следователно съществува голяма опасност от възникване на конфликти на интереси по отношение на ценообразуването на продуктите на Центъра – опасност, която може да бъде избегната, ако Комисията събира таксите от клиентите на Центъра, което ще доведе до цялостно финансиране на Центъра от бюджета на Съюза; отбелязва забележката на Центъра, че възможността за финансиране от бюджета на Съюза ще изисква споразумение между Комисията и бюджетния орган; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета относно предприетите мерки с цел намаляване на тази опасност;

Други коментари

19.  приветства пускането в експлоатация през 2018 г. на новата версия на IATE, предназначена да увеличи обществената видимост на Центъра и присъствието му в интернет; призовава Центъра да продължи да се фокусира върху разпространението на резултатите от своята работа сред обществеността и да информира обществеността чрез социалните мрежи и други медии;

20.  насърчава Центъра да продължи цифровизацията на своите услуги;

21.  изразява съжаление относно факта, че на 26 април 2018 г. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) е решила да прекрати споразумението за превод, сключено с Центъра, въпреки правното задължение да се ползва от услугите на Центъра, предвидено в член 148 от Регламент (ЕС) 2017/1001(3), с който се създава EUIPO; отбелязва делото, заведено от Центъра пред Общия съд на 6 юли 2018 г., и приключването на устната фаза на изслушването на 4 юни 2019 г.; отбелязва, че на 7 декември 2018 г. между Центъра и EUIPO е подписано ново споразумение само за две години; призовава Центъра да информира органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за развитието на съдебното производство;

o
o   o

22.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 14 май 2020 г.(4) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 416, 15.11.2018 г., стр. 16.
(2) ОВ C 416, 15.11.2018 г., стр. 18.
(3) Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 16.6.2017 г., стр. 1)
(4) Приети текстове, P9_TA(2020)0121.

Последно осъвременяване: 31 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност