Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2072(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0035/2020

Předložené texty :

A9-0035/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 17

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0089

Přijaté texty
PDF 163kWORD 56k
Čtvrtek, 14. května 2020 - Brusel
Udělení absolutoria za rok 2018: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie
P9_TA(2020)0089A9-0035/2020
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018 (2019/2072(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0039/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie(5), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(7), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0035/2020),

1.  uděluje absolutorium řediteli Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2018 (2019/2072(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0039/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie(5), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(7), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0035/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018 (2019/2072(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0035/2020),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (dále jen „středisko“) jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2018 činil 47 142 100 EUR, což ve srovnání s rokem 2017 představuje snížení o 4,63 %; vzhledem k tomu, že 91,48 % rozpočtu střediska pochází z přímých příspěvků orgánů, institucí a agentur(2);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky střediska za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka střediska je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že díky úsilí zaměřenému na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2018 dosáhla míra plnění rozpočtu 94,94 %, což oproti předchozímu roku představuje zvýšení o 1,82 %; konstatuje, že míra využití prostředků na platby činila 87,94 %, což oproti předcházejícímu roku představuje nárůst o 2,53 %;

Výkonnost

2.  konstatuje, že středisko používá ukazatele vstupů a výstupů jako klíčové ukazatele výkonnosti k posuzování svých výsledků a několik ukazatelů ke zlepšování svého rozpočtového řízení; poukazuje na to revidované předběžné hodnocení programů a činností střediska a probíhající následné hodnocení; vybízí středisko, aby dále vyvíjelo klíčové ukazatele výkonnosti k posuzování výsledků a dopadu svých činností s cílem získat kvalitativní informace ve věci poskytování více přidané hodnoty vzhledem k výstupům střediska a zlepšování svého obchodního modelu;

3.  s uspokojením bere na vědomí, že středisko v roce 2018 významně pokročilo s používáním překladových technologií a že v úzké spolupráci se partnerským generálním ředitelstvím Komise do svých pracovních postupů úspěšně začlenilo strojový překlad a Euramis;

4.  dále bere na vědomí, že v roce 2018 byla veřejnosti zpřístupněna nejnovější verze největší terminologické databáze na světě, Interaktivní terminologie pro Evropu (IATE), kterou středisko vyvíjí a spravuje jménem svých institucionálních partnerů;

5.  vítá skutečnost, že středisko provedlo dva kroky ke sdílení zdrojů s dalšími agenturami u překrývajících se úkolů, a to prostřednictvím sítě agentur EU: vytvořilo katalog sdílených služeb, který obsahuje výčet všech služeb, které by mohly agentury sdílet, a zřídilo společný portál pro veřejné zakázky, na kterém agentury Unie sdílejí své plány zadávání zakázek; důrazně středisko vybízí, aby aktivně hledalo další možnosti širší spolupráce se všemi agenturami Unie, zejména vzhledem ke své strategicky výhodné poloze v Lucemburku, kde má sídlo mnoho dalších agentur Unie;

6.  vybízí středisko, aby provedlo doporučení Účetního dvora;

7.  vítá pokrok při externím hodnocení obchodního modelu střediska, které proběhlo v roce 2017; vyzývá středisko, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podalo zprávu o výsledku závěrečného hodnocení;

8.  s uznáním bere na vědomí dlouhodobý dopad struktury účtování cen zavedené v roce 2017 pro překlad dokumentů, která klientům střediska umožnila dosáhnout v roce 2018 úspor ve výši 4,4 milionu EUR, a zdůrazňuje jeho pozitivní účinky;

9.  naléhavě vyzývá středisko, aby přijalo udržitelný operační model v souladu s plánem restrukturalizace připraveným na základě externí „Studie týkající se překladatelského střediska jakožto poskytovatele sdílených jazykových služeb pro agentury a instituce EU“; vybízí středisko, aby v plné míře uskutečnilo tyto kroky, které by pomohly přizpůsobit nový operační model technologickému pokroku, jehož příkladem jsou projekty překladů webu a rozpoznávání řeči;

10.  se znepokojením konstatuje, že středisko nedokončilo plán boje proti podvodům, který měl být proveden do konce roku 2018, nicméně v roce 2018 činila míra jeho plnění 66 %; naléhavě středisko vyzývá, aby provádění plánu urychlilo;

11.  je spokojen s úsilím střediska o rozvoj klíčových dovedností zaměstnanců v oblastech kvality a projektového řízení: vyškoleno bylo 86,8 % klíčových zaměstnanců, což přesahuje cíl stanovený pro rok 2018;

12.  bere na vědomí, že středisko splnilo svůj závazek, že institucím Unie zpřístupní do konce roku 2018 novou verzi databáze IATE, k čemuž došlo v listopadu 2018; konstatuje, že v únoru 2019 středisko zveřejnilo interinstitucionální verzi IATE;

Personální politika

13.  bere na vědomí, že ke dnu 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn z 94,82 %, přičemž bylo jmenováno 50 úředníků a 133 dočasných pracovníků z celkového počtu 55 úředníků a 138 dočasných pracovníků schválených v rámci rozpočtu Unie (ve srovnání se 195 schválenými pozicemi v roce 2017); konstatuje, že kromě toho v roce 2018 pracovalo ve středisku také 23 smluvních zaměstnanců;

14.  s uspokojením bere na vědomí, že v roce 2018 bylo dosaženo vyváženého zastoupení žen a mužů na pozicích vedoucích pracovníků (tři muži a dvě ženy) i ve správní radě (32 mužů a 27 žen);

15.  vybízí středisko, aby vypracovalo dlouhodobý rámec politiky lidských zdrojů, který se bude zabývat rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem zaměstnanců, celoživotním poradenstvím a profesním rozvojem, vyváženým zastoupením žen a mužů, prací na dálku, nediskriminací, zeměpisnou rovnováhou a náborem a integrací osob se zdravotním postižením;

Zadávání zakázek

16.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora zavedla agentura v roce 2018 elektronickou fakturaci, avšak dosud nezprovoznila nástroj pro elektronické zadávání zakázek a nástroj pro elektronické podání používaný Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu a uchovávání informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); vyzývá středisko, aby zavedlo veškeré nezbytné nástroje pro zadávací řízení a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o jejich uplatňování;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

17.  bere na vědomí, že se středisko rozhodlo, že vzhledem k problémům s řízením, které souvisejí s velikostí jeho správní rady (přibližně 130 členů a náhradníků), bude zveřejňovat pouze prohlášení o zájmech bez životopisů; bere na vědomí, že na internetové stránce střediska je zveřejněno prohlášení o zájmech a životopis ředitele; konstatuje, že vzhledem k povaze své činnosti se středisko domnívá, že riziko spojené se střety zájmů je velmi nízké;

18.  se znepokojením konstatuje, že i když není středisko financováno poplatky, je závislé na příjmech získávaných od klientů, kteří jsou zastoupeni ve správní radě, a že proto hrozí riziko střetů zájmů při stanovování cen za produkty střediska, které by se dalo vyřešit tím, že by tyto poplatky vybírala jménem klientů střediska Komise, a středisko by tak dostalo do situace, kdy by bylo plně financováno z rozpočtu Unie; bere na vědomí vyjádření střediska, že financování z rozpočtu Unie by vyžadovalo dohodu mezi Komisí a rozpočtovým orgánem; vyzývá středisko, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovalo o opatřeních přijatých ke zmírnění tohoto rizika;

Další připomínky

19.  vítá, že v roce 2018 byla spuštěna nová verze databáze IATE, která měla středisko více zviditelnit a zvýšit jeho přítomnost na internetu; vyzývá středisko, aby se i v budoucnu zaměřilo na šíření výsledků své práce mezi veřejností a aby s veřejností komunikovalo prostřednictvím sociálních sítí a dalších sdělovacích prostředků;

20.  vybízí středisko, aby pokračovalo v digitalizaci svých služeb;

21.  lituje toho, že Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) se dne 26. dubna 2018 rozhodl ukončit dohodu o poskytování překladatelských služeb, kterou se střediskem uzavřel, a to i přesto, že má právní povinnost využívat služeb střediska, kterou stanoví článek 148 nařízení (EU) 2017/1001(3), kterým byl úřad EUIPO zřízen; konstatuje, že středisko dne 6. července 2018 podalo žalobu k Tribunálu a že ústní část řízení skončila dne 4. června 2019; konstatuje, že dne 7. prosince 2018 bylo podepsáno nové ujednání mezi střediskem a EUIPO, a to pouze na dva roky; vyzývá středisko, aby orgán příslušný k udělení absolutoria průběžně informovalo o vývoji tohoto soudního řízení;

o
o   o

22.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 14. května 2020(4) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 416, 15.11.2018, s. 16.
(2) Úř. věst. C 416, 15.11.2018, s. 18.
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. L 154, 16.6.2017, s. 1).
(4) Přijaté texty, P9_TA(2020)0121.

Poslední aktualizace: 31. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí