Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2072(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0035/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0035/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 17

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0089

Hyväksytyt tekstit
PDF 142kWORD 45k
Torstai 14. toukokuuta 2020 - Bryssel
Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin elinten käännöskeskus
P9_TA(2020)0089A9-0035/2020
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 13. toukokuuta 2020 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (2019/2072(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista varainhoitovuonna 2018 sekä virastojen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05761/2020 – C9‑0039/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta 28. marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94(5) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/715(7) ja erityisesti sen 105 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0035/2020),

1.  myöntää Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Euroopan parlamentin päätös 13. toukokuuta 2020 Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisestä (2019/2072(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista varainhoitovuonna 2018 sekä virastojen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05761/2020 – C9‑0039/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta 28. marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94(5) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/715(7) ja erityisesti sen 105 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0035/2020),

1.  hyväksyy Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L‑sarja).

(1) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. toukokuuta 2020, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (2019/2072(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0035/2020),

A.  toteaa, että Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tulo- ja menotaulukon mukaan(1) sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 oli 47 142 100 euroa, mikä merkitsee 4,63 prosentin vähennystä vuoteen 2017 verrattuna; ottaa huomioon, että 91,48 prosenttia keskuksen talousarviosta on peräisin toimielinten, muiden virastojen ja elinten suorista maksuosuuksista(2);

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan keskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2018 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 94,94 prosenttia, mikä merkitsee 1,82 prosentin lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 87,94 prosenttia, mikä merkitsee 2,53 prosentin lisäystä edellisvuoteen verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

2.  panee merkille, että keskus käyttää panos- ja tuotosindikaattoreita keskeisinä tulosindikaattoreina arvioidakseen toimintansa tuloksia ja useita indikaattoreita parantaakseen talousarviohallintoaan; panee merkille keskuksen ohjelmien ja toimien tarkistetun ennakkoarvioinnin ja parhaillaan toteutettavan jälkitarkistuksen; kehottaa keskusta kehittämään edelleen keskeisiä tulosindikaattoreita toimintansa tulosten ja vaikutusten arviointia varten, jotta saadaan laadullisia neuvoja siitä, kuinka keskuksen tuotoksella saadaan aikaan enemmän lisäarvoa ja parannetaan keskuksen toimintamallia;

3.  panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2018 keskus otti merkittäviä edistysaskeleita käännösteknologian käytössä ja että tiiviissä yhteistyössä kumppaninsa komission käännöstoimen pääosaston kanssa se on menestyksekkäästi ottanut työnkulussaan käyttöön konekääntämisen ja Euramisin;

4.  panee lisäksi merkille, että vuonna 2018 otettiin yleiseen käyttöön aivan uusi versio maailman suurimmasta termitietokannasta, Euroopan interaktiivisesta termipankista (IATE), ja että keskus kehittää ja hallitsee sitä toimielinkumppaniensa puolesta;

5.  suhtautuu myönteisesti siihen, että keskus toteutti seuraavat kaksi toimea, jotka koskivat resurssien jakamista päällekkäisissä tehtävissä muiden virastojen kanssa EU:n virastojen verkoston kautta: yhteinen palveluluettelo, jossa luetellaan kaikki virastojen jaettavissa olevat palvelut, ja yhteinen hankintaportaali virastojen hankintasuunnitelmien jakamista varten; kannustaa keskusta aktiivisesti lisäämään ja laajentamaan yhteistyötä unionin kaikkien virastojen kanssa, etenkin kun otetaan huomioon sen strategisesti hyvä sijainti Luxemburgissa, joissa sijaitsee monen muun EU:n viraston päätoimipaikka;

6.  kannustaa keskusta panemaan täytäntöön tilintarkastustuomioistuimen suositukset;

7.  suhtautuu myönteisesti keskuksen liiketoimintamallista vuonna 2017 tehdyn ulkoisen arvioinnin edistymiseen; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle lopullisen arvioinnin tuloksista;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2017 käyttöön otetun asiakirjojen kääntämistä koskevan hinnoittelurakenteen vaikutus näkyy edelleen, ja korostaa sen myönteisiä seurauksia ja että vuonna 2018 tämä merkitsi 4,4 miljoonan euron säästöä keskuksen asiakkaille;

9.  kehottaa keskusta ottamaan käyttöön kestävän toimintamallin, joka vastaa ulkoisen tutkimuksen (”Study on the Translation Centre as the Linguistic Shared Service Provider for the EU Agencies and Bodies”) pohjalta laadittua muutossuunnitelmaa; kannustaa keskusta panemaan täysin täytäntöön toimet, jotka auttaisivat mukauttamaan uutta toimintamallia tekniikan kehitykseen, kuten verkkokäännös- ja puheentunnistushankkeen;

10.  panee huolestuneena merkille, että keskus ei ole saattanut päätökseen petostentorjuntasuunnitelmaa, joka oli tarkoitus panna täytäntöön vuoden 2018 loppuun mennessä ja jonka toteutusaste oli 66 prosenttia vuonna 2018; kehottaa keskusta nopeuttamaan tämän suunnitelman toteuttamista;

11.  on tyytyväinen keskuksen pyrkimyksiin kehittää keskeisiä henkilöstön valmiuksia laadun ja projektinhallinnan alalla, sillä 86,8 prosenttia keskeisestä henkilöstöstä on saanut koulutusta, mikä ylittää vuodelle 2018 asetetun tavoitteen;

12.  panee merkille, että keskus noudatti sitoumustaan antaa unionin toimielinten käyttöön uusi IATE-versio vuoden 2018 loppuun mennessä, mikä tapahtui marraskuussa 2018; panee merkille, että keskus julkaisi toimielinten välisen IATE-version helmikuussa 2019;

Henkilöstöpolitiikka

13.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2018 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 94,82 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 55 virasta ja 138 väliaikaisesta toimesta 50 virkaa ja 133 väliaikaista tointa oli täytettynä (verrattuna 195 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2017); panee merkille, että vuonna 2018 keskuksessa työskenteli lisäksi 23 sopimussuhteista toimihenkilöä;

14.  panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2018 saavutettiin hyvä sukupuolijakauma ylemmissä johtotehtävissä (kolme miestä ja kaksi naista) sekä johtokunnassa (32 miestä ja 27 naista);

15.  kannustaa keskusta laatimaan pitkän aikavälin henkilöstöhallinnon kehyksen, jossa käsitellään sen henkilöstön työ- ja yksityiselämän tasapainoa, elinikäistä ohjausta ja urakehitystä, sukupuolten tasapuolista edustusta, etätyötä, syrjimättömyyttä, maantieteellistä tasapainoa sekä vammaisten henkilöiden palvelukseenottoa ja integrointia;

Hankinnat

16.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan keskus oli ottanut vuoden 2018 loppuun mennessä käyttöön sähköisen laskutuksen mutta ei ollut vielä ottanut käyttöön komission sähköisiin tarjouskilpailuihin ja sähköiseen laskutukseen kehittämiä välineitä, joiden tarkoituksena on ottaa käyttöön yhtenäinen ratkaisu tietojen vaihtamiseksi sähköisesti julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa (sähköiset hankintamenettelyt); kehottaa keskusta ottamaan käyttöön kaikki hankintamenettelyjen hallinnoinnissa tarvittavat välineet ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle niiden soveltamisesta;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

17.  toteaa, että keskus päätti julkistaa sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ilman ansioluetteloita keskuksen johtokunnan kokoon (noin 130 jäsentä ja varajäsentä) liittyvien hallinnollisten ongelmien takia; panee merkille, että keskuksen johtajan ansioluettelo ja sidonnaisuuksia koskeva ilmoitus on julkaistu keskuksen verkkosivustolla; panee merkille, että keskus katsoo, että eturistiriitoihin liittyvät riskit ovat hyvin pieniä sen toiminnan luonteen vuoksi;

18.  toteaa huolestuneena, että vaikka keskusta ei rahoiteta maksuilla, se on riippuvainen tuloista, jotka se saa keskuksen johtokunnassa edustettuina olevilta asiakkailtaan, ja toteaa, että sen vuoksi on olemassa suuri riski, että keskuksen tuotteiden hinnoitteluun liittyy eturistiriitoja, jotka voitaisiin ratkaista, jos komissio keräisi maksut keskuksen asiakkaiden puolesta, jolloin keskus rahoitettaisiin täysin unionin talousarviosta; panee merkille keskuksen huomautuksen, jonka mukaan mahdollisuus saada rahoitusta unionin talousarviosta edellyttäisi komission ja budjettivallan käyttäjän välistä sopimusta; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän riskin lieventämiseksi toteutetuista toimenpiteistä;

Muita huomautuksia

19.  suhtautuu myönteisesti vuonna 2018 käyttöön otetun IATE-tietokannan uuteen versioon, jonka tarkoituksena on lisätä keskuksen julkista näkyvyyttä ja läsnäoloa verkossa; kehottaa keskusta pyrkimään työnsä tulosten levittämiseen yleisölle ja saavuttamaan kansalaiset sosiaalisen median ja muiden viestintävälineiden kautta;

20.  kannustaa keskusta edistämään palvelujensa digitalisaatiota;

21.  pitää valitettavana, että Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) päätti 26. huhtikuuta 2018 irtisanoa keskuksen kanssa tehdyn käännösjärjestelyn huolimatta sen sääntömääräisestä velvollisuudesta hyödyntää keskuksen palveluja EUIPOn perustamisesta annetun asetuksen (EU) 2017/1001(3) 148 artiklan mukaisesti; panee merkille keskuksen unionin yleisessä tuomioistuimessa 6. heinäkuuta 2018 nostaman kanteen ja 4. kesäkuuta 2019 pidetyn istunnon suullisen vaiheen päättämisen; panee merkille, että keskus ja EUIPO allekirjoittivat 7. joulukuuta 2018 uuden järjestelyn vain kahdeksi vuodeksi; kehottaa keskusta pitämään vastuuvapauden myöntävän viranomaisen ajan tasalla oikeuskäsittelyn etenemisestä;

o
o   o

22.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 14. toukokuuta 2020 antamaansa päätöslauselmaan(4).

(1) EUVL C 416, 15.11.2018, s. 16.
(2) EUVL C 416, 15.11.2018, s. 18.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001, annettu 14. kesäkuuta 2017, Euroopan unionin tavaramerkistä (EUVL L 154, 16.6.2017, s. 1).
(4) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0121.

Päivitetty viimeksi: 31. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö