Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2072(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0035/2020

Teksty złożone :

A9-0035/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0089

Teksty przyjęte
PDF 167kWORD 55k
Czwartek, 14 maja 2020 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2018: Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej
P9_TA(2020)0089A9-0035/2020
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 (2019/2072(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9‑0039/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej(5), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(7), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Kultury i Edukacji,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0035/2020),

1.  udziela dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 314 z 7.12.1994, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(7) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 (2019/2072(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9‑0039/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej(5), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(7), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Kultury i Edukacji,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0035/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 314 z 7.12.1994, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(7) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 (2019/2072(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Kultury i Edukacji,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0035/2020),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) ostateczny budżet Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej (zwanego dalej „Centrum”) na rok budżetowy 2018 wyniósł 47 142 100 EUR i w stosunku do roku 2017 był mniejszy o 4,63 %; mając na uwadze, że 91,48 % budżetu Centrum pochodzi z bezpośrednich składek instytucji, innych agencji i organów(2);

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Centrum za rok budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Centrum jest wiarygodne oraz że operacje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2018 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 94,94 %, co oznacza wzrost o 1,82 % w porównaniu z poprzednim rokiem; zauważa, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 87,94 %, co oznacza wzrost o 2,53 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

Wyniki

2.  zwraca uwagę, że Centrum stosuje wskaźniki dotyczące wkładu i wyników jako kluczowe wskaźniki skuteczności działania, aby ocenić wyniki swoich działań, a także szereg wskaźników w celu poprawy zarządzania budżetem; odnotowuje poddaną przeglądowi ocenę ex ante i trwający przegląd ex post programów i działalności Centrum; zachęca Centrum do dalszego opracowywania kluczowych wskaźników skuteczności działania służących ocenie wyników i skutków jego działań, co umożliwi uzyskanie rzetelnych wskazówek na temat sposobu zapewnienia większej wartości dodanej wyników działalności Centrum oraz poprawy jego modelu biznesowego;

3.  zauważa z uznaniem, że w 2018 r. Centrum poczyniło istotne postępy w zakresie wykorzystania technologii tłumaczeniowych i że w ścisłej współpracy z partnerską dyrekcją generalną Komisji Europejskiej z powodzeniem włączyło tłumaczenie maszynowe i bazę Euramis do procesu produkcji;

4.  zauważa ponadto, że w 2018 r. udostępniono publicznie nową wersję interaktywnej europejskiej bazy terminologicznej (IATE), będącej największą terminologiczną bazą danych na świecie, oraz że Centrum – w imieniu swoich partnerów instytucjonalnych – odpowiada za jej rozwój i zarządzanie nią;

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Centrum zrealizowało dwa działania w celu wykorzystania zasobów wspólnie z innymi agencjami za pośrednictwem sieci agencji UE w zakresie powielających się zadań: katalog wspólnych usług zawierający wykaz wszystkich usług, które agencje mogą sobie wzajemnie świadczyć, oraz wspólny portal zamówień, na którym agencje unijne dzielą się planami zamówień; zdecydowanie zachęca Centrum do aktywnego poszukiwania dalszych i szerszych płaszczyzn współpracy ze wszystkimi agencjami Unii, zwłaszcza ze względu na swoje strategiczne położenie w Luksemburgu, gdzie główną siedzibę ma wiele innych agencji Unii;

6.  zachęca Centrum do wdrożenia zaleceń Trybunału;

7.  z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione w zakresie zewnętrznej oceny modelu biznesowego Centrum przeprowadzonej w 2017 r.; wzywa Centrum, aby poinformowało organ udzielający absolutorium o wynikach oceny końcowej;

8.  z uznaniem odnotowuje stały wpływ struktury cenowej wprowadzonej w 2017 r. w odniesieniu do tłumaczenia dokumentów i podkreśla jej pozytywne skutki, co odpowiada oszczędnościom w wysokości 4,4 mln EUR dla klientów Centrum w 2018 r;

9.  wzywa Centrum do przyjęcia zrównoważonego modelu biznesowego zgodnie z planem transformacji opracowanym w następstwie zewnętrznego zatytułowanego „Badania na temat Centrum Tłumaczeń jako wspólnego dostawcy usług językowych dla agencji i organów UE”; zachęca Centrum do pełnej realizacji tych działań, które pomogłyby dostosować nowy model biznesowy do postępu technologicznego, takich jak projekt tłumaczenia stron internetowych i rozpoznawania mowy;

10.  zauważa z niepokojem, że Centrum nie zakończyło realizacji planu zwalczania nadużyć finansowych, który miał zostać wdrożony do końca 2018 r. i którego wskaźnik wdrożenia wyniósł 66 % w 2018 r; wzywa Centrum do przyspieszenia realizacji tego planu;

11.  wyraża zadowolenie z wysiłków podjętych przez Centrum w celu rozwinięcia kluczowych zdolności kadrowych w dziedzinie zarządzania jakością i projektami, przy czym 86,8 % kluczowych pracowników przeszło szkolenia, dzięki czemu przekroczono cel wyznaczony na rok 2018;

12.  uznaje działania podjęte przez Centrum w związku ze zobowiązaniem się do udostępnienia instytucjom Unii nowej wersji IATE do końca 2018 r., co zostało osiągnięte w listopadzie 2018 r; zauważa, że Centrum wydało międzyinstytucjonalną wersję IATE w lutym 2019 r.;

Polityka kadrowa

13.  zauważa, że w dniu 31 grudnia 2018 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 94,82 % i że przyjęto 50 urzędników oraz 133 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 55 stanowisk dla urzędników i 138 stanowisk dla pracowników na czas określony (w porównaniu z 195 stanowiskami zatwierdzonymi w 2017 r.); odnotowuje ponadto, że w 2018 r. dla Centrum pracowało 23 pracowników kontraktowych;

14.  z zadowoleniem zauważa osiągniętą w 2018 r. równowagę płci wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla (trzech mężczyzn i dwie kobiety) oraz w zarządzie (32 mężczyzn i 27 kobiet);

15.  zachęca Centrum do opracowania długoterminowych ram polityki kadrowej, aby uwzględnić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym personelu, poradnictwo zawodowe przez całe życie i rozwój kariery zawodowej, równowagę płci, telepracę, niedyskryminację, równowagę geograficzną oraz rekrutację i integrację osób z niepełnosprawnościami;

Zamówienia publiczne

16.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału do końca 2018 r. Centrum wprowadziło e-fakturowanie, lecz nie zaczęło jeszcze stosować elektronicznych przetargów ani elektronicznego składania ofert – narzędzi, które oferuje Komisja w celu wprowadzenia jednolitego rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji z podmiotami trzecimi uczestniczącymi w procedurach udzielania zamówień publicznych (e-przetargi); wzywa Centrum, aby wprowadziło wszystkie narzędzia niezbędne do zarządzania procedurami udzielania zamówień i by poinformowało organ udzielający absolutorium o ich wdrożeniu;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

17.  odnotowuje, że Centrum zdecydowało się na opublikowanie jedynie deklaracji interesów, bez życiorysów, ze względu na problemy z zarządzaniem spowodowane wielkością jego zarządu (około 130 członków i zastępców członków); zwraca uwagę, że życiorys i deklaracja interesów dyrektora zostały opublikowane na stronie internetowej Centrum; odnotowuje, że Centrum uważa, iż ryzyko związane z konfliktami interesów jest bardzo niskie z uwagi na charakter prowadzonej przez nie działalności;

18.  z niepokojem zauważa, że chociaż Centrum nie jest finansowane z opłat, to zależy od przychodów otrzymanych od klientów, którzy są reprezentowani w zarządzie Centrum, i że w związku z tym istnieje wysokie ryzyko konfliktu interesów w odniesieniu do cen produktów oferowanych przez Centrum, czego można by uniknąć, gdyby Komisja pobierała opłaty w imieniu klientów Centrum, co doprowadziłoby do pełnego finansowania Centrum z budżetu Unii; przyjmuje do wiadomości uwagę Centrum, że możliwość finansowania z budżetu Unii wymagałaby porozumienia między Komisją a władzą budżetową; wzywa Centrum, aby poinformowało organ udzielający absolutorium o środkach podjętych w celu złagodzenie takiego ryzyka;

Inne uwagi

19.  z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie w 2018 r. nowej wersji IATE, co miało na celu zwiększenie widoczności i obecności Centrum w internecie; wzywa Centrum, by położyło większy nacisk na rozpowszechnianie wyników swoich prac wśród społeczeństwa oraz docierał do obywateli za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych narzędzi komunikacji;

20.  zachęca Centrum do dalszej cyfryzacji oferowanych usług;

21.  ubolewa nad faktem, że 26 kwietnia 2018 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) postanowił odstąpić od przyjętych z Centrum ustaleń dotyczących tłumaczenia, mimo że prawny obowiązek korzystania z usług Centrum jest przewidziany w art. 148 rozporządzenia (UE) 2017/1001(3) ustanawiającego EUIPO; odnotowuje skargę wniesioną do Sądu przez Centrum w dniu 6 lipca 2018 r. oraz zakończenie procedury ustnej postępowania w dniu 4 czerwca 2019 r.; zauważa, że nowe porozumienie na okres tylko dwóch lat zostało podpisane dopiero w dniu 7 grudnia 2018 r. między Centrum a EUIPO; wzywa Centrum do informowania organu udzielającego absolutorium o przebiegu postępowań sądowych;

o
o   o

22.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 14 maja 2020 r.(4) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 416 z 15.11.2018, s. 16.
(2) Dz.U. C 416 z 15.11.2018, s. 18.
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 154 z 16.6.2017, s. 1).
(4) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0121.

Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności