Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2072(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0035/2020

Texte depuse :

A9-0035/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0089

Texte adoptate
PDF 155kWORD 51k
Joi, 14 mai 2020 - Bruxelles Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2018: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene
P9_TA(2020)0089A9-0035/2020
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2072(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0039/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene(5), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru cultură și educație,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0035/2020),

1.  acordă directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 314, 7.12.1994, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2072(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0039/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene(5), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru cultură și educație,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0035/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 314, 7.12.1994, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2072(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru cultură și educație,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0035/2020),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene („Centrul”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 47 142 100 EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 4,63 % față de 2017; întrucât 91,48 % din bugetul Centrului provine din contribuțiile directe ale instituțiilor și ale altor agenții și organisme(2);

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Centrului pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Centrului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată a execuției bugetare de 94,94 %, ceea ce reprezintă o creștere de 1,82 % față de exercițiul precedent; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 87,94 %, ceea ce reprezintă o creștere de 2,53 % în comparație cu exercițiul precedent;

Performanța

2.  constată că Centrul utilizează indicatori de intrare și de ieșire ca indicatori-cheie de performanță pentru a evalua rezultatele activităților sale și mai mulți indicatori pentru a-și consolida gestiunea bugetară; ia act de evaluarea ex ante revizuită și de revizuirea ex post aflată în curs de desfășurare a programelor și activităților Centrului; invită Centrul să dezvolte în continuare indicatorii-cheie de performanță pentru a evalua rezultatele și impactul activităților sale în scopul de a obține o consiliere de calitate cu privire la modul în care se poate conferi o mai mare valoare adăugată realizărilor Centrului și se poate îmbunătăți modelul de afaceri al acestuia;

3.  constată cu satisfacție că, în 2018, Centrul a făcut progrese importante în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de traducere și că, în strânsă cooperare cu direcția generală parteneră din cadrul Comisiei, a implementat cu succes traducerea automată și Euramis în fluxul său de lucru;

4.  constată, de asemenea, că în 2018 a fost lansată noua versiune a celei mai mari baze de date terminologice din lume, Terminologie Interactivă pentru Europa (IATE), accesibilă publicului larg, și că Centrul dezvoltă și gestionează această resursă în numele partenerilor săi instituționali;

5.  salută faptul că Centrul a întreprins două acțiuni pentru a partaja resurse cu alte agenții în legătură cu sarcini care se suprapun, prin intermediul rețelei de agenții ale UE: un catalog al serviciilor partajate, care enumeră toate serviciile ce pot fi partajate de agențiile Uniunii, și un portal comun de achiziții publice, unde pot fi făcute publice planurile de achiziții ale agențiilor Uniunii; încurajează ferm Centrul să urmărească în mod activ o cooperare suplimentară și mai extinsă cu toate agențiile Uniunii, dată fiind în special poziția sa adecvată din punct de vedere strategic în Luxemburg, unde își au sediul numeroase alte agenții ale Uniunii;

6.  încurajează Centrul să pună în aplicare recomandările Curții;

7.  salută progresele înregistrate cu privire la evaluarea externă a modelului de afaceri al Centrului, efectuată în 2017; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul evaluării finale;

8.  constată cu satisfacție impactul permanent al noii structuri tarifare introduse în 2017 pentru traducerea documentelor, care a dus la economisirea a 4,4 milioane EUR de către clienții centrului în 2018, și îi subliniază efectele pozitive;

9.  îndeamnă Centrul să adopte un model de afaceri sustenabil, în conformitate cu planul de transformare elaborat în urma cercetării externe „Study on the Translation Centre as the Linguistic Shared Service Provider for the EU Agencies and Bodies” (Studiu privind Centrul de Traduceri ca furnizor comun de servicii lingvistice pentru agențiile și organismele UE); încurajează Centrul să implementeze până la capăt aceste măsuri care ar contribui la adaptarea noului model de afaceri la progresele tehnologice, cum ar fi proiectul de traducere a paginilor web și de recunoaștere vocală;

10.  constată cu preocupare că Centrul nu a finalizat planul antifraudă a cărui implementare a fost prevăzută până la sfârșitul anului 2018 și care a avut o rată de execuție de 66 % în 2018; îndeamnă Centrul să accelereze punerea în aplicare a acestui plan;

11.  își exprimă satisfacția cu privire la eforturile depuse de Centru pentru dezvoltarea capacităților membrilor personalului în domeniul calității și al gestionării proiectelor, având în vedere că 86,8 % dintre membrii personalului principal au participat la formări, depășindu-se astfel obiectivul stabilit pentru 2018;

12.  recunoaște acțiunile întreprinse de Centru ca urmare a angajamentului său de a pune la dispoziția instituțiilor Uniunii o nouă versiune a IATE până la sfârșitul anului 2018, obiectiv ce a fost realizat în noiembrie 2018; constată că Centrul a publicat versiunea interinstituțională a IATE în februarie 2019;

Politica de personal

13.  constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 94,82 %, fiind ocupate 50 de posturi de funcționari (din cele 55) și 133 de posturi de agenți temporari (din 138), autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 195 de posturi autorizate în 2017); ia act de faptul că, în 2018, în cadrul Centrului au lucrat, de asemenea, 23 de agenți contractuali;

14.  constată cu satisfacție că în 2018 s-a realizat un bun echilibru de gen în ceea ce privește posturile de conducere de nivel superior (trei bărbați și două femei), precum și în cadrul Consiliului de administrație (32 de bărbați și 27 de femei);

15.  încurajează Centrul să elaboreze un cadru de politici privind resursele umane pe termen lung care să vizeze asigurarea echilibrului dintre viața profesională și cea privată a personalului său, îndrumarea și dezvoltarea carierei pe tot parcursul vieții, echilibrul de gen, nediscriminarea, munca la distanță, echilibrul geografic și recrutarea și integrarea persoanelor cu dizabilități;

Achizițiile publice

16.  constată că, potrivit raportului Curții, la sfârșitul lui 2018, Centrul implementase facturarea electronică, dar nu implementase încă instrumentele de licitație electronică și de depunere a ofertelor pe cale electronică lansate de Comisie pentru a introduce o soluție unică pentru schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); invită Centrul să introducă toate instrumentele necesare pentru a gestiona procedurile de achiziții publice și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea lor în aplicare;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

17.  ia act de faptul că Centrul a optat doar pentru publicarea declarațiilor de interese, fără CV-uri, din cauza problemelor de gestionare legate de dimensiunea Consiliului său de administrație (aproximativ 130 de membri și membri supleanți); constată că declarația de interese și CV-ul directorului Centrului sunt publicate pe site-ul Centrului; ia act de faptul că Centrul consideră că riscurile asociate conflictului de interese sunt foarte scăzute din cauza naturii activității sale;

18.  constată cu preocupare că, deși Centrul nu este finanțat din taxe, el depinde de veniturile primite de la clienții săi, care sunt reprezentați în Consiliul de administrație al Centrului și că există, prin urmare, un risc ridicat de conflicte de interese în ceea ce privește prețul produselor Centrului, care ar putea fi remediat dacă Comisia ar colecta taxele în numele clienților Centrului, astfel încât Centrul să fie integral finanțat din bugetul Uniunii; ia act de observația Centrului potrivit căreia posibilitatea de a fi finanțat de la bugetul Uniunii ar necesita un acord între Comisie și autoritatea bugetară; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate pentru a reduce acest risc;

Alte observații

19.  salută lansarea, în 2018, a noii versiuni a IATE, menită să sporească vizibilitatea publică a Centrului și prezența sa online; invită Centrul să își concentreze în continuare atenția asupra difuzării rezultatelor activității sale în rândul publicului și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

20.  încurajează Centrul să continue procesul de digitalizare a serviciilor sale;

21.  regretă faptul că Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a decis, la 26 aprilie 2018, să pună capăt acordului de traducere încheiat cu Centrul, în pofida obligației sale legale de a recurge la serviciile Centrului, așa cum se prevede la articolul 148 din Regulamentul (UE) 2017/1001(3), prin care a fost instituit EUIPO; ia act de acțiunea în justiție introdusă de Centru la Tribunal la 6 iulie 2018 și de încheierea fazei orale a ședinței din 4 iunie 2019; constată că un nou acord pentru doar doi ani a fost semnat la 7 decembrie 2018 între Centru și EUIPO; invită Centrul să țină la curent autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluția procedurilor judiciare;

o
o   o

22.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020(4) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 416, 15.11.2018, p. 16.
(2) JO C 416, 15.11.2018, p. 18.
(3) Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO L 154, 16.6.2017, p. 1).
(4) Texte adoptate, P9_TA(2020)0121.

Ultima actualizare: 31 iulie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate