Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/2072(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0035/2020

Predložena besedila :

A9-0035/2020

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0089

Sprejeta besedila
PDF 150kWORD 53k
Četrtek, 14. maj 2020 - Bruselj Končna izdaja
Razrešnica 2018: Prevajalski center za organe Evropske unije
P9_TA(2020)0089A9-0035/2020
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 13. maja 2020 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2018 (2019/2072(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2018,

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2018 skupaj z odgovori agencij(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2020 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 (05761/2020 – C9-0039/2020),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije(5) in zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta(7) in zlasti člena 105,

–  ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0035/2020),

1.  podeli razrešnico direktorju Prevajalskega centra za organe Evropske unije glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2018;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Prevajalskega centra za organe Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 11.12.2019, str. 1.
(2) UL C 417, 11.12.2019, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 314, 7.12.1994, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
(7) UL L 122, 10.5.2019, str. 1.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 13. maja 2020 o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2018 (2019/2072(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2018,

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2018 skupaj z odgovori agencij(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2020 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 (05761/2020 – C9-0039/2020),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije(5) in zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta(7) in zlasti člena 105,

–  ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0035/2020),

1.  odobri zaključni račun Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2018;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Prevajalskega centra za organe Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 11.12.2019, str. 1.
(2) UL C 417, 11.12.2019, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 314, 7.12.1994, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
(7) UL L 122, 10.5.2019, str. 1.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. maja 2020 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2018 (2019/2072(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2018,

–  ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0035/2020),

A.  ker iz poročila o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije(1) (v nadaljnjem besedilu: center) izhaja, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2018 znašal 47.142.100 EUR, kar je 4,63 % manj kot leta 2017; ker 91,48 % proračuna centra izvira iz neposrednih prispevkov institucij, drugih agencij in organov(2);

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu centra za proračunsko leto 2018 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov centra ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2018 znašala 94,94 %, kar predstavlja povečanje za 1,82 % v primerjavi z letom prej; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 87,94 %, kar predstavlja povečanje za 2,53 % v primerjavi z letom prej;

Uspešnost

2.  ugotavlja, da center za ocenjevanje rezultatov svojih dejavnosti kot ključne kazalnike uspešnosti uporablja kazalnike vložkov in izložkov ter več kazalnikov za izboljšanje upravljanja proračuna; je seznanjen z revidirano predhodno oceno in naknadno oceno (ki se trenutno izvaja) programov in dejavnosti centra; poziva ga, naj še naprej razvija ključne kazalnike uspešnosti, da bi ocenil rezultate in vpliv svojih dejavnosti ter tako pridobil kvalitativne nasvete o tem, kako zagotoviti večjo dodano vrednost za svoje izložke in izboljšati svoj poslovni model;

3.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je center leta 2018 naredil velik korak naprej pri uporabi prevajalske tehnologije in da je v tesnem sodelovanju s partnerskim generalnim direktoratom Komisije uspešno uvedel strojno prevajanje in zbirko Euramis v svoj postopek dela;

4.  poleg tega ugotavlja, da je leta 2018 postala dostopna javnosti povsem nova različica zbirke IATE (Interaktivna terminologija za Evropo), ki je največja terminološka zbirka podatkov na svetu, ter da jo center razvija in z njo upravlja v imenu svojih institucionalnih partnerjev;

5.  pozdravlja dejstvo, da je center izvedel dva ukrepa za delitev sredstev z drugimi agencijami na področju prekrivanja nalog prek mreže agencij EU: skupni katalog storitev, v katerem so navedene vse storitve, ki jih lahko delijo agencije Unije, in skupni portal javnih naročil, na katerem si agencije Unije delijo načrte svojih javnih naročil; odločno spodbuja center, naj si dejavno prizadeva za nadaljnje in širše sodelovanje z vsemi agencijami Unije, zlasti glede na njegovo dobro strateško lokacijo v Luksemburgu, kjer ima sedež veliko drugih agencij Unije;

6.  spodbuja center, naj začne izvajati priporočila Računskega sodišča;

7.  pozdravlja napredek glede zunanje ocene poslovnega modela centra, ki je bila izvedena leta 2017, poziva center, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatu končne ocene;

8.  z zadovoljstvom opaža nadaljnji učinek strukture cen prevajanja dokumentov, uvedene leta 2017, ki je za stranke centra v letu 2018 pomenil prihranek v višini 4,4 milijona EUR, ter izpostavlja njegov pozitiven vpliv;

9.  poziva center, naj sprejme vzdržen poslovni model v skladu z načrtom preoblikovanja, ki je bil oblikovan po zunanji študiji z naslovom Študija o Prevajalskem centru kot skupni službi za jezikovne storitve za agencije in organe EU; spodbuja center, naj v celoti izvaja te ukrepe, ki bodo pripomogli k prilagoditvi novega poslovnega modela tehnološkemu napredku, kot sta spletno prevajanje in projekt za prepoznavanje govora;

10.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da center ni dokončal načrta za boj proti goljufijam, ki naj bi se začel izvajati do konca leta 2018, a je njegova stopnja izvajanja v letu 2018 znašala 66 %; poziva center, naj pospeši izvajanje tega načrta;

11.  izraža zadovoljstvo s prizadevanji centra za razvoj ključnih kadrovskih zmogljivosti na področjih kakovosti in upravljanja projektov, saj se je 86,8 % bistvenih zaposlenih udeležilo usposabljanj, s čimer je bil presežen cilj, določen za leto 2018;

12.  priznava, da je center sprejel nadaljnje ukrepe glede svoje zaveze, da bo institucijam Unije do konca leta 2018 dal na razpolago novo različico zbirke IATE, kar je bilo uresničeno novembra 2018; ugotavlja, da je center objavil medinstitucionalno različico zbirke IATE februarja 2019;

Kadrovska politika

13.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2018 uresničen 94,82-odstotno, saj je bilo od 55 uradnikov in 138 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije, zaposlenih 50 uradnikov in 133 začasnih uslužbencev (195 odobrenih delovnih mest v letu 2017); ugotavlja, da je poleg tega v letu 2018 za center delalo 23 pogodbenih uslužbencev;

14.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo leta 2018 doseženo dobro ravnotežje zastopanosti spolov na višjih vodstvenih položajih (trije moški in dve ženski) in v upravnem odboru (32 moških in 27 žensk);

15.  spodbuja center, naj oblikuje dolgoročno kadrovsko politiko, ki bo obravnavala ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem zaposlenih, vseživljenjsko usmerjanje in poklicni razvoj, uravnoteženo zastopanost spolov, delo na daljavo, nediskriminacijo, geografsko uravnoteženost ter zaposlovanje in vključevanje invalidov;

Javno naročanje

16.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je center konec leta 2018 uvedel izdajo elektronskih računov, vendar še ni uporabljal orodij za elektronsko objavo dokumentacije in elektronsko oddajo ponudb, s katerimi želi Komisija uvesti enotno rešitev za elektronsko izmenjavo informacij s tretjimi stranmi, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja (e-javno naročanje); poziva center, naj uvede vsa potrebna orodja za upravljanje postopkov javnih naročil in organu za podelitev razrešnice poroča o njihovem izvajanju;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

17.  ugotavlja, da se je center zaradi težav pri upravljanju, povezanih z velikostjo upravnega odbora (približno 130 članov in nadomestnih članov), odločil samo za objavo izjav o interesih brez življenjepisov; ugotavlja, da sta življenjepis in izjava o interesih direktorja objavljena na spletnem mestu centra; ugotavlja, da so tveganja, povezana z nasprotji interesov, po mnenju centra zelo majhna zaradi narave njegovega poslovanja;

18.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je center odvisen od prihodkov, ki jih prejme od svojih strank, zastopanih v upravnem odboru centra, čeprav se ne financira iz pristojbin, in da zato obstaja veliko tveganje nasprotja interesov v zvezi z oblikovanjem cen za izdelke centra, ki bi ga bilo mogoče odpraviti, če bi Komisija zbrala pristojbine v imenu strank centra, zaradi česar bi se v glavnem financiral iz proračuna Unije; je seznanjen s pripombo centra, da bi bil za možnost financiranja iz proračuna Unije potreben sporazum med Komisijo in proračunskim organom; poziva center, naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetih ukrepih za zmanjševanje tovrstnih tveganj;

Druge pripombe

19.  pozdravlja, da se je v letu 2018 začela uporabljati nova različica zbirke IATE, ki bo povečala javno prepoznavnost centra in njegovo prisotnost na spletu; poziva center, naj se še bolj osredotoči na razširjanje rezultatov svojega dela v obči javnosti in naj z javnostjo vzpostavlja stike prek družbenih in drugih medijev;

20.  spodbuja center, naj nadaljuje digitalizacijo svojih storitev;

21.  obžaluje, da se je Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) 26. aprila 2018 odločil, da bo prekinil dogovor o prevajanju, ki ga je sklenil s centrom, kljub pravni obvezi do uporabe storitev centra, kot je določeno v členu 148 Uredbe (EU) 2017/1001(3), s katero je bil ustanovljen EUIPO; je seznanjen s tožbo, ki jo je center vložil 6. julija 2018 pri Splošnem sodišču, in z zaključkom ustne faze zaslišanja 4. junija 2019; ugotavlja, da je bil 7. decembra 2018 podpisan nov dogovor med centrom in uradom EUIPO z veljavnostjo le dve leti; poziva center, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o poteku sodnih postopkov;

o
o   o

22.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 14. maja 2020(4) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 416, 15.11.2018, str. 16.
(2) UL C 416, 15.11.2018, str. 18.
(3) Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL L 154, 16.6.2017, str. 1).
(4) Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0121.

Zadnja posodobitev: 31. julij 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov