Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2057(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0038/2020

Внесени текстове :

A9-0038/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0090

Приети текстове
PDF 171kWORD 60k
Четвъртък, 14 май 2020 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
P9_TA(2020)0090A9-0038/2020
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (2019/2057(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2018 година (COM(2019)0316 – C9‑0052/2019)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Съвета пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, проведени през 2018 г.,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(6), и по-специално членове 59, 118, 260, 261 и 262 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0038/2020),

1.  отсрочва своето решение за освобождаване от отговорност на генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съвет и Съвета за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ L 57, 28.2.2018 г.
(2) OВ C 327, 30.9.2019 г., стр. 1.
(3) ОВ C 340, 8.10.2019 г., стр. 1.
(4) ОВ C 340, 8.10.2019 г., стр. 9.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(6) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (2019/2057(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II ‒ Европейски съвет и Съвет,

–  като взе предвид препоръката на Европейския омбудсман по дело 1069/2019/MIG относно спонсорирането на председателството на Съвета на Европейския съюз,

–  като взе предвид специалния доклад на Европейския омбудсман във връзка със стратегическото проучване OI/2/2017/TE относно прозрачността на законодателния процес на Съвета,

–  като взе предвид своята резолюция от 17 януари 2019 г. относно стратегическото проучване OI/2/2017 на Европейския омбудсман относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС(1),

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0038/2020),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и управленската отговорност и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, както и добро управление на човешките ресурси;

1.  отбелязва със задоволство, че в своя годишен доклад за 2018 г. Сметната палата („Палатата“) не е установила съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Европейския съвет и Съвета;

2.  отбелязва заключението на Палатата, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2018 г., плащанията за административни разходи на Съвета не са засегнати от съществени грешки и че проверените системи за надзор и контрол са ефективни;

3.  изразява съжаление, като общо наблюдение, че обхватът на глава 10 „Администрация“ от годишния доклад на Палатата за 2018 г. и заключенията по тази глава са доста ограничени, независимо от факта, че функция 5 „Администрация“ от многогодишната финансова рамка се счита за нискорискова;

4.  отбелязва, че Палатата е избрала извадка от 45 операции по функция 5 „Администрация“ от многогодишната финансова рамка за всички институции и органи на Съюза; отбелязва, че извадката е формирана така, че да бъде представителна за набора от разходи по функция 5, което представлява 6,3% от бюджета на Съюза; отбелязва, че работата на Палатата показва, че административните разходи са нискорискови; счита обаче, че броят на операциите, избрани във връзка с „другите институции“, не е достатъчен, и изисква от Палатата да увеличи броя на разглежданите операции поне с 10%;

5.  изразява съжаление за това, че не беше взето предвид искането на Парламента от предходни резолюции за освобождаване от отговорност за отделяне на бюджета на Европейския съвет от този на Съвета, така че всяка институция да има свой собствен бюджет; призовава Съвета да раздели бюджета така поради съображения за прозрачност и да подобри отчетността и ефективността на разходите на двете институции;

6.  отбелязва, че през 2018 г. Съветът е разполагал с общ бюджет в размер на 572 854 377 EUR (спрямо 561 576 000 EUR през 2017 г.), с обща степен на изпълнение от 91,9% (спрямо 93,8% през 2017 г.); отбелязва увеличението на бюджета с 11,3 милиона евро, което се равнява на 2,0%, в сравнение с увеличението от 3% през 2017 г. и от 0,6% през 2016 г.;

7.  приветства като цяло разумното и добро финансово управление на Съвета; отбелязва промяната в бюджета на Съвета – от бюджет в размер на 634 милиона евро през 2010 г. към бюджет от 573 милиона евро през 2018 г., което представлява намаление с 9,63%;

8.  отбелязва, че пренесените от 2018 към 2019 г. бюджетни кредити са общо 56 599 584 EUR, което се равнява на 10,7% (спрямо 60 576 175 EUR, или 11,5% през 2017 г.), като средствата идват основно от някои категории, като например компютърни системи (18,3 милиона евро), сграден фонд (16,0 милиона евро) и устен превод (11,9 милиона евро); отбелязва анулираните през 2018 г. бюджетни кредити в размер на 46 348 862 EUR (спрямо 35 025 789 EUR през 2017 г.); припомня на Съвета, че преносите са изключение от принципа за ежегодност и следва да отразяват действителни потребности, и поради това призовава Съвета да полага повече усилия, за да избягва надценяване на бюджета;

9.  отбелязва отново ниската степен на изпълнение за пътните разходи на делегациите, с поети задължения в размер на 11,1 милиона евро, спрямо окончателния бюджет от 22,3 милиона евро, включително и вътрешните преразпределения; отбелязва, че тъй като държавите членки трябваше да възстановят неусвоени суми от предходни години, Съветът пое ангажимент само за 11,1 милиона евро за последващи плащания; призовава Съвета да информира Парламента относно постигнатото във връзка с политиката за преодоляване на този дългогодишен проблем, договорена с държавите членки;

10.  признава, че броят на длъжностите в щатното разписание за 2018 г. беше определен на 3 031 длъжности (в сравнение с 3 027 длъжности през 2017 г.); отбелязва, че през 2018 г. са били назначени 137 лица (74 постоянни служители и 63 срочно наети служители), а през годината са напуснали 184 лица (154 постоянни служители и 30 срочно наети служители), като това е довело до нетно намаление на заетите длъжности с 47 места, което е и основната причина за неусвояването на 18,8 милиона евро по бюджетната позиция за щатното разписание;

11.  признава увеличеното работно натоварване, което личи от общия брой на проведените заседания – 7 733 за 2018 г. спрямо 6 338 за 2010 г.; отбелязва и друг количествен показател за дейността, а именно броят на правните актове, публикувани в Официален вестник: през 2018 г. са публикувани 1 210 правни акта, спрямо 825 акта, публикувани през 2010 г.;

12.  приветства усилията на Съвета за изпълнение на „Плана за действие за по-динамичен, гъвкав и работещ в сътрудничество Генерален секретариат на Съвета (ГСС)“; отбелязва стъпките за по-нататъшно подобряване на финансовото управление и изпълнението на Съвета чрез някои мерки, като например създаването на консултативен управителен съвет, приемането на насоки за рамка за управление на общите проекти и работните групи, създаването на работна група „Реорганизация“ и преглед на вътрешните правила след публикуването на новия Финансов регламент;

13.  отбелязва положението със сградата на Съвета, довело до провеждането през 2018 г. на интензивни преговори с белгийските власти, които не извършиха продажбата на четирите съседни парцела земя, въпреки споразумението за окончателната цена на проекта за сградата „Европа“; отбелязва, че страните са постигнали споразумение за алтернативно решение, което води до неплащане на първоначалната цена за парцелите, възлизаща на 4 672 944 EUR;

14.  изразява загриженост относно обезпокояващата информация в медиите за строителството на новата сграда „Европа“; призовава Съвета да проучи внимателно главния изпълнител и цялата верига от подизпълнители по проекта (до 12 според медиите), както и условията на труд на наетите работници, и да предостави всички констатации на комисията по бюджетен контрол на Парламента;

15.  отбелязва, че преразгледаната рамка за вътрешен контрол влезе в сила на 1 ноември 2018 г. и че тя включва пет компонента, а именно контролна среда, оценка на риска, дейности по контрол, информация и комуникация, както и мониторингови дейности, наред с още 17 принципа и 33 характеристики, с цел осигуряване на достатъчна увереност за постигането на заложените цели;

16.  приветства факта, че през 2018 г. 92% от препоръките, отправени през периода 2015 – 2017 г. при провеждането на вътрешния одит, са били изпълнени или са в процес на изпълнение; отбелязва, че годишната работна програма за вътрешния одит през 2018 г. се основава на актуализирана оценка на риска, като се взема предвид прегледът на регистрите за риска, и че тази програма се прилага ефективно; отбелязва областите, в които бяха извършени одити през 2018 г., като например техническото управление, обществените поръчки в областта на информационните технологии, правната служба и комуникационната стратегия;

17.  отбелязва, че във връзка с предложението за ново междуинституционално споразумение относно задължителен регистър за прозрачност, достъпен в машинно четим формат, за представителите на интереси, обхващащ Парламента, Съвета и Комисията, през 2018 г., по време на българското председателство, бяха проведени два кръга от преговори, а през 2019 г., по време на румънското председателство, беше проведен един кръг от преговори; припомня решението на Европейския омбудсман („Омбудсмана“) от 18 юни 2019 г., съгласно което Генералният секретариат на Съвета следва да води пълен отчет за всички срещи, проведени между представителите на интереси и председателя на Европейския съвет, и че тази информация следва да бъде оповестявана; изразява съжаление относно факта, че Съветът все още не се е присъединил към регистъра за прозрачност въпреки всички тези преговори, и призовава Съвета да предприеме последващи действия във връзка с преговорите с цел постигане на успешни резултати, които в крайна сметка да доведат до включване на Съвета в регистъра; призовава Съвета да покаже реална ангажираност за прилагане на принципите за прозрачност и отчетност, като приеме конкретни мерки и се базира на примера на финландското председателство; призовава всички тройки на председателството да дават добър пример, като отказват срещи с нерегистрирани лобисти;

18.  отбелязва препоръката на Омбудсмана, според която председателят на Европейския съвет и кабинетът на председателя следва да публикуват пълен списък на всички срещи, проведени с лобисти; изразява разочарованието си от факта, че новият председател на Европейския съвет все още не е изпълнил тази препоръка; отбелязва, че председателят на Европейския съвет изглежда не се среща с много лобисти, но все пак принципът за прозрачност на лобирането е важен; настоятелно призовава председателя на Европейския съвет да гарантира, че той и неговият кабинет отказват всякакви срещи с нерегистрирани лобисти и публикуват проактивно изчерпателен списък на срещите, проведени с лобисти; призовава Генералния секретариат на Съвета да гарантира, че етичните норми, важащи за председателя на Европейския съвет, са съгласувани с нормите, валидни за председателя на Комисията, така че правилата за „кадровата въртележка между държавния и частния сектор“ да се прилагат за срок от три години и да се изисква официално одобрение за всички нови функции, свързани с дейностите на Съюза;

19.  приветства създаването на отдел за цифрови услуги на 1 юли 2018 г., като част от реорганизацията на Генералния секретариат на Съвета; отбелязва, че програмата за информация и управление цели рационализиране и цифровизация на основните процеси на работа чрез осигуряване на напълно интегрирана система за приложения и услуги, която да бъде достъпна за потребителите чрез общо и сигурно цифрово работно място за служителите, председателствата и делегатите;

20.  отбелязва интензивното медийно отразяване и особено силния медиен интерес към преговорите за оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза; приветства непрекъснатото развитие на уебсайта на Съвета и усилената работа за привличане на по-широка аудитория по всички канали (увеличаване на посещенията на уебсайта с 9%, на феновете във Фейсбук – с 13%, на последователите в Туитър – с 26% и на последователите в Инстаграм – с 92% в сравнение с преходната година); отбелязва големия брой организирани информационни брифинги и пресконференции; отбелязва платформата за новини, която дава възможност на представителите на пресата и на медиите да разглеждат, да изтеглят и да ползват видеоматериали и снимки на Съвета с качество, осигуряващо висока резолюция; насърчава използването на платформи на социалните мрежи, които не са защитени от права на собственост, като се обръща специално внимание на защитата на данните на потребителите;

21.  отново изразява своята подкрепа за препоръките на Омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета(2); изисква от Съвета да положи повече усилия, за да направи законодателния процес по-проследим и по-лесен за разбиране, да осигури прозрачност на основните етапи от законодателния процес и да нормализира идентифицирането и своевременното публикуване на информация от държавите членки в машинно четим формат (напр. изявления и предложения за изменения) при законодателните дебати в рамките на заседанията на Съвета и подготвителните обсъждания в Комитета на постоянните представители към Съвета или някой от подготвителните органи; призовава Съвета да положи повече усилия за осигуряване на прозрачност, наред с другото, като публикува законодателни документи на Съвета, като изготвя и публикува официални протоколи за работата на подготвителните органи на Съвета, в които да са посочени позициите на държавите членки, и като предоставя повече документи от тристранните срещи, в съответствие с препоръките на Омбудсмана; признава усилията на Съвета за подобряване на прозрачността във връзка с текущите промени на неговия уебсайт и дейностите на неговия вътрешен екип за прозрачност; призовава Съвета да въведе допълнителни мерки за постигане на успешна политика за прозрачност, която да позволява на обществеността да проследява по-лесно законодателния процес на Съюза;

22.  припомня заключенията в специалния доклад на Омбудсмана от май 2018 г. за стратегическото проучване OI/2/2017/TE относно прозрачността на законодателния процес на Съвета, според който „настоящите практики на Съвета са форма на лошо управление“; припомня съвместния неофициален документ на Белгия, Дания, Естония, Ирландия, Латвия, Люксембург, Словения, Швеция и Нидерландия от октомври 2019 г. относно повишаването на прозрачността и отчетността на Съюза, в който Съветът изрично се призовава да „увеличи откритостта при провеждането на тристранни преговори чрез системно публикуване на основни законодателни документи“; призовава Съвета да разгледа сериозно тези препоръки в интерес на прозрачността и да докладва на Парламента;

23.  изразява дълбока загриженост относно информацията, публикувана от някои европейски медии, за корпоративно спонсориране на държави членки, които са домакини на председателството на Съвета, и споделя опасенията, изразени от европейски граждани и членове на Парламента по този въпрос; отбелязва, че от държавите членки се очаква да осигуряват необходимото финансиране за своите председателства и изразява съжаление за това, че през последните години се е установила общата практика да се използва корпоративно спонсориране за покриване на част от разходите в тази връзка; изразява сериозна загриженост относно евентуалното накърняване на репутацията и риска от загуба на доверие, който тази практика може да породи за Съюза и неговите институции, и по-специално за Съвета, в очите на гражданите на Съюза; отбелязва, че според Съвета въпросът за спонсорирането е отговорност единствено на държавата членка, която председателства Съвета; споделя становището на Омбудсмана, че обществеността не прави разлика между председателството на Съвета и председателстващата държава членка; напълно подкрепя оценката и препоръката на Омбудсмана(3) за това, че Съветът следва да дава насоки на държавите членки по този въпрос; освен това настоятелно препоръчва Съветът да обмисли включването на председателствата в бюджета; отправя искане към Съвета да сподели това опасение с държавите членки, и по-специално с настоящата тройка председателства, да вземе сериозно предвид тези препоръки и да докладва на Парламента за това;

24.  изисква Кодексът за поведение за председателя на Европейския съвет да бъде приведен в съответствие с този на Комисията и на Парламента, за да се гарантира официално одобряване на дейностите, свързани със законодателството на Съюза, до три години след напускане на длъжността в Съвета;

25.  изразява дълбока загриженост във връзка с твърденията за конфликт на интереси по отношение на редица представители на държавите членки, които участват в процеса на вземане на решения на високо равнище за различни политики и за бюджета; призовава Съвета да гарантира, че представителите на държавите членки, които получават преки субсидии от Съюза чрез техни дружества, няма да участват в дискусии и гласувания във връзка с различните политики или бюджета; освен това отправя искане към Съвета да се присъедини към Парламента в призива му към Комисията да предложи нови одитни процедури за ускоряване на разследването на неотложни и сериозни случаи на конфликти на интереси и да гарантира, че Парламентът е надлежно информиран за заключенията от одита;

26.  изразява съжаление, че Съветът отново не успя да отговори на изпратените от Парламента въпроси с искане за писмен отговор и че генералният секретар на Съвета не присъства на изслушването, организирано на 12 ноември 2019 г. в контекста на годишното освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, което показва още веднъж пълната липса на сътрудничество от страна на Съвета; подчертава, че разходите на Съвета трябва да бъдат проверявани по същия начин, както разходите на другите институции, и посочва, че основните елементи за извършването на подобна проверка са залегнали в резолюциите на Парламента за освобождаване от отговорност от предходни години; посочва, че Парламентът е единствената институция, пряко избирана от гражданите на Съюза, и че неговата роля в процедурата по освобождаване от отговорност е пряко свързана с правото на гражданите да бъдат информирани за това как се изразходват публичните средства;

Бъдещо сътрудничество между Съвета и Парламента

27.  отбелязва, че ролята на Парламента по отношение на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета е определена в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), във Финансовия регламент и в Правилника за дейността на Парламента;

28.  отбелязва, че съгласно член 319 от ДФЕС Парламентът, по препоръка на Съвета, освобождава Комисията от отговорност за изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз; отбелязва, че ролята на Съвета като институция, която дава препоръки в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност, е напълно призната;

29.  подчертава прерогатива на Парламента за освобождаване от отговорност съгласно членове 316, 317 и 319 от ДФЕС, в съответствие с настоящото тълкуване и практика, а именно освобождаване от отговорност за всеки бюджетен ред поотделно с цел запазване на прозрачността и гарантиране на демократична отчетност пред данъкоплатците в Съюза;

30.  счита, че различните роли на съответните институции в процедурата по освобождаване от отговорност следва да бъдат разграничени, и затова следва да бъде изключена възможността за равностойна и реципрочна роля на двете институции в годишната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

31.  припомня факта, че съгласно членове 316 и 335 от ДФЕС институциите се ползват с административна автономия и техните разходи се определят в отделни части на бюджета; отбелязва, че съгласно член 59 от Финансовия регламент институциите носят индивидуална отговорност за изпълнението на своите бюджети; подчертава, че е важно институциите да действат отговорно и професионално при изпълнението на своите бюджети;

32.  отбелязва, че вече почти двадесет години Парламентът разработва практиката за освобождаване от отговорност на всички институции и органи на Съюза; припомня, че Парламентът освобождава от отговорност институциите и органите на Съюза, след като разгледа предоставените документи, както и техните отговори на писмените въпросници, и след като изслуша техните генерални секретари; отбелязва, че всички институции и органи на Съюза приемат да участват в процедурата на Парламента за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, единствено с изключение на Съвета; изразява съжаление, че Съветът отказа да отговори на въпросите, отправени от комисията по бюджетен контрол на Парламента на 12 ноември 2019 г.;

33.  приветства факта, че Съветът показа готовност за постигане на споразумение с Парламента относно начините за сътрудничество в процеса на освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

34.  изразява съжаление за липсата на сътрудничество от страна на Съвета при провеждането на процедурата по освобождаване от отговорност, което доведе до отказа на Парламента да освободи от отговорност генералния секретар на Съвета за всички години от финансовата 2009 година нататък;

35.  подчертава необходимостта от меморандум за разбирателство между Съвета и Парламента с цел намиране на решения за уреждане на дългогодишните разногласия между Съвета и Парламента по отношение на настоящата практика за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

36.  приветства факта, че съставът на новоназначения екип за преговори на Парламента е одобрен; призовава екипа за преговори да гарантира пълна съгласуваност на споразумението с позицията, одобрена от комисията по бюджетен контрол на Парламента през февруари 2020 г.; приканва Съвета да възобнови преговорите без по-нататъшно необосновано забавяне;

37.  счита, че отговорите на периодично задаваните въпроси във въпросниците, изпращани на различните институции, органи и агенции, като например въпросите за баланса между половете и географския баланс, конфликтите на интереси, лобирането и защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, биха могли евентуално да бъдат включени в доклада за оценка на финансите на Съюза, изготвян в съответствие с член 318 от ДФЕС, доколкото тези въпроси имат връзка с изпълнението на бюджета; припомня факта, че докладът по член 318 от ДФЕС е изрично посочен в член 319, параграф 1 от ДФЕС като един от документите, които трябва да бъдат разглеждани в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

38.  припомня факта, че съгласно Финансовия регламент всички институции и органи трябва да предприемат подходящи мерки във връзка със забележките, придружаващи решението на Парламента за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, както и да докладват за мерките, предприети с оглед на тези забележки; посочва, че отказът на дадена институция да изпълни това изискване, след като е била приканена да предприеме действия, може да доведе до иск за установяване на неправомерно бездействие съгласно член 265 от ДФЕС;

39.  приветства изявленията на кандидата за заместник-председател на Комисията Вера Йоурова и на кандидата за комисар Йоханес Хан при провеждането на техните изслушвания пред Парламента за това, че те са готови да се заемат с този въпрос, с цел да се допринесе за постигането на по-голяма прозрачност относно изпълнението на бюджета на Съвета; посочва съдебната практика на Съда на Европейския съюз във връзка с правото на данъкоплатците и общественото мнение да бъдат информирани за използването на публичните приходи;

40.  счита, че ангажиментите, поети от тези членове на Комисията, представляват положителна промяна в отношението на Комисията спрямо позицията, заемана от нея до този момент и изразена в нейното писмо от 23 януари 2014 г., в което се посочва, че не следва да се очаква Комисията да наблюдава изпълнението на бюджетите на другите институции;

41.  призовава Съвета да изпълни своята специална роля и да даде препоръки относно освобождаването от отговорност на другите институции на Съюза.

(1) Приети текстове, P8_TA(2019)0045.
(2) Резолюция на Европейския парламент от 17 януари 2019 г. относно стратегическото проучване OI/2/2017 на Омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС (Приети текстове, P8_TA(2019)0045).
(3) Препоръка на Европейския омбудсман по дело 1069/2019/MIG относно спонсорирането на председателството на Съвета на Европейския съюз.

Последно осъвременяване: 31 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност