Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2057(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0038/2020

Pateikti tekstai :

A9-0038/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0090

Priimti tekstai
PDF 167kWORD 56k
Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 14 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
P9_TA(2020)0090A9-0038/2020
Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (2019/2057(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2019)0316 – C9-0052/2019)(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos metinę 2018 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6), ypač į jo 59, 118, 260, 261 ir 262 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0038/2020),

1.  atideda savo sprendimo, kuriuo Tarybos generaliniam sekretoriui patvirtinama, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 57, 2018 2 28.
(2) OL C 327, 2019 9 30, p. 1.
(3) OL C 340, 2019 10 8, p. 1.
(4) OL C 340, 2019 10 8, p. 9.
(5) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(6) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.


2. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba, dalį (2019/2057(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba,

–  atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno rekomendaciją byloje 1069/2019/MIG dėl paramos Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančioms valstybėms narėms,

–  atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno atlikto strateginio tyrimo „Teisėkūros proceso Taryboje skaidrumas“ (OI/2/2017/TE) specialiąją ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl Europos ombudsmeno strateginio tyrimo OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0038/2020),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija nori pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  su pasitenkinimu pažymi, jog Audito Rūmai savo 2018 m. metinėje ataskaitoje pažymėjo, kad atlikus Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos žmogiškųjų išteklių ir viešųjų pirkimų auditą didelių trūkumų nenustatyta;

2.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų išvadą, kad visi 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų mokėjimai, susiję su Tarybos administracinėmis išlaidomis, atlikti be esminių klaidų, o patikrintos priežiūros ir kontrolės sistemos buvo veiksmingos;

3.  apskritai apgailestauja, kad Audito Rūmų 2018 m. metinės ataskaitos 10 skyriaus „Administravimas“ apimtis ir išvados yra gana ribotos, nepaisant to, kad daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorija „Administravimas“ laikoma mažos rizikos kategorija;

4.  pažymi, kad Audito Rūmai iš visų Sąjungos institucijų ir įstaigų operacijų, atliktų pagal daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategoriją „Administravimas“, atrinko 45 operacijų imtį; pažymi, kad ši imtis buvo sudaryta taip, kad būtų reprezentatyvi 5 išlaidų kategorijos išlaidų, sudarančių 6,3 proc. Sąjungos biudžeto, atžvilgiu; atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis Audito Rūmų atliktu darbu, administracinės išlaidos yra mažos rizikos išlaidos; vis dėlto mano, kad atrinktų operacijų, susijusių su kitomis institucijomis, skaičius yra nepakankamas, ir prašo Audito Rūmų bent 10 proc. padidinti tikrintinų operacijų skaičių;

5.  apgailestauja, kad nebuvo apsvarstytas ankstesnėse rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo Parlamento pateiktas prašymas atskirti Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžetą, kad kiekviena institucija turėtų po biudžetą; ragina Tarybą tokiu būdu atskirti biudžetą, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir pagerinta abiejų institucijų atskaitomybė ir išlaidų veiksmingumas;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad bendras Tarybos biudžetas 2018 m. buvo 572 854 377 EUR (palyginti su 561 576 000 EUR 2017 m.), o bendras biudžeto įvykdymo lygis – 91,9 proc. (palyginti su 93,8 proc. 2017 m.); pažymi, kad ši biudžeto suma yra 11,3 mln. EUR didesnė, ir tas padidėjimas lygus 2,0 proc., palyginti su 3 proc. siekusiu padidėjimu 2017 m. ir 0,6 proc. padidėjimu 2016 m.;

7.  palankiai vertina Tarybos apskritai apdairų ir patikimą finansų valdymą; atkreipia dėmesį į Tarybos biudžeto raidą; 2010 m. jo suma buvo 634 mln. EUR, o 2018 m. – 573 mln. EUR, t. y. sumažėjo 9,63 proc.;

8.  pažymi, kad iš 2018 m. į 2019 m. perkelti asignavimai iš viso sudarė 56 599 584 EUR, o tai yra 10,7 proc. (palyginti, 2017 m. ši suma buvo 60 576 175 EUR arba 11,5 proc.) ir šią sumą lėmė daugiausia išlaidos, susijusios su kompiuterių sistemomis (18,3 mln. EUR), pastatais (16,0 mln. EUR) ir vertimu žodžiu (11,9 mln. EUR); atkreipia dėmesį į 2018 m. panaikintus asignavimus, sudarančius 46 348 862 EUR (palyginti, 2017 m. panaikintų asignavimų suma buvo 35 025 789 EUR); primena Tarybai, kad perkėlimai – tai metinio periodiškumo principo išimtys ir turėtų atspindėti realius poreikius, taigi ragina Tarybą dėti daugiau pastangų siekiant išvengti padidintų sąmatų;

9.  dar kartą atkreipia dėmesį į žemą delegacijų kelionių išlaidų lėšų panaudojimo lygį – šios srities įsipareigojimai siekė 11,1 mln. EUR, palyginti su 22,3 mln. EUR sudarančiu galutiniu biudžetu (įskaitant vidinius lėšų perkėlimus); pažymi, kad valstybės narės turi padengti lėšas, kurios nepanaudotos ankstesniais metais, todėl Tarybos įsipareigojimai tolesniems mokėjimams tebuvo 11,1 mln. EUR; ragina Tarybą informuoti Parlamentą apie pasiekimus, susijusius su derybomis politikos klausimais su valstybėmis narėmis, siekiant išspręsti šią ilgalaikę problemą;

10.  primena, kad 2018 m. etatų plane nustatytas 3 031 etatas (palyginti, 2017 m. buvo nustatyti 3 027 etatai); pažymi, kad 2018 m. įdarbinti 137 asmenys (74 nuolatiniai pareigūnai ir 63 laikini darbuotojai) ir kad per 2018 metus 184 asmenys (154 nuolatiniai pareigūnai ir 30 laikinųjų darbuotojų) išėjo iš darbo ir dėl to užimtų etatų skaičius sumažėjo 47, o tai iš esmės lėmė, kad ne visos pagal biudžeto punktą „Etatų planas“ išlaidoms skirtos lėšos buvo panaudotos (nepanaudota 18,8 mln. EUR);

11.  pripažįsta, kad darbo krūvis padidėjo – 2018 m. bendras posėdžių skaičius siekė 7 733, palyginti su 6 338 posėdžiais 2010 m.; atkreipia dėmesį į kitą kiekybinį veiklos rodiklį, būtent Oficialiajame leidinyje paskelbtų teisės aktų skaičių – 2018 m. buvo paskelbta 1 210 teisės aktų, o 2010 m. – 825 teisės aktai;

12.  palankiai vertina Tarybos pastangas įgyvendinant dokumentą „Veiksmų planas siekiant dinamiškesnio, lankstesnio ir labiau bendradarbiaujančio Tarybos generalinio sekretoriato (TGS)“; atkreipia dėmesį į veiksmus, kuriais siekiama dar labiau pagerinti Tarybos finansų valdymą ir veiklą įvairiomis priemonėmis, pvz., sukurta patariamoji valdančioji taryba, priimtos bendrai projektų ir darbo grupių veiklos valdymo sistemai skirtos gairės, sukurta Reorganizavimo klausimų darbo grupė ir, paskelbus naująjį Finansinį reglamentą, peržiūrėtos vidaus taisyklės;

13.  atkreipia dėmesį į Tarybos padėtį pastatų srityje, kuri 2018 m. lėmė intensyvias derybas su Belgijos institucijomis, – jos atsisakė parduoti keturis gretimus žemės sklypus, nepaisant susitarimo dėl galutinės pastato „Europa“ projekto kainos; pažymi, kad abi šalys pasiekė susitarimą dėl alternatyvaus sprendimo, pagal kurį neišleista pradinė sklypų kainos suma, siekusi 4 672 944 EUR;

14.  yra susirūpinęs dėl nerimą keliančių žiniasklaidos pranešimų apie naujojo pastato „Europa“ statybas; ragina Tarybą atlikti išsamų tyrimą dėl pagrindinio rangovo ir visos subrangovų grandinės (žiniasklaidos duomenimis, jų yra iki 12), taip pat dėl samdomų darbuotojų darbo sąlygų ir pateikti Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui visas savo išvadas;

15.  pažymi, kad persvarstyta vidaus kontrolės sistema įsigaliojo 2018 m. lapkričio 1 d. ir nustatyti penki elementai, būtent kontrolės aplinka, rizikos vertinimas, kontrolės veikla, informacija bei komunikacija ir stebėsenos veiksmai, taip pat nustatyta dar 17 principų ir 33 ypatybės, kad būtų galima pateikti pagrįstą patikinimą, jog pasiekti nustatyti tikslai;

16.  palankiai vertina tai, kad 2018 m. 92 proc. vidaus audito rekomendacijų, pateiktų 2015–2017 m., buvo įgyvendintos arba vyko jų įgyvendinimo procesas; pažymi, kad 2018 m. metinė vidaus audito darbo programa grindžiama atnaujintu rizikos vertinimu (atsižvelgiant į rizikos registrų peržiūrą) ir buvo veiksmingai įgyvendinta; atkreipia dėmesį į sritis, kurios 2018 m. tikrintos atliekant auditą, pavyzdžiui, techninį valdymą, IT viešuosius pirkimus, teisės tarnybą ir komunikacijos strategiją;

17.  pažymi, kad atsižvelgiant į pasiūlymą dėl naujojo tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo kompiuterio skaitomu formatu prieinamo skaidrumo registro interesų grupių atstovams, apimančio Parlamentą, Tarybą ir Komisiją, 2018 m., kai ES Tarybai pirmininkavo Bulgarija, įvyko du derybų raundai, o 2019 m., kai pirmininkavo Rumunija, įvyko vienas derybų raundas; primena 2019 m. birželio 18 d. Europos ombudsmeno (toliau – Ombudsmenas) sprendimą, kad Tarybos generalinis sekretoriatas turėtų registruoti visus interesų grupių atstovų ir Europos Vadovų Tarybos pirmininko susitikimus ir kad tai turėtų būti skelbiama viešai; apgailestauja dėl to, kad, nepaisant visų šių derybų, Taryba vis dar neprisijungė prie Skaidrumo registro ir ragina Tarybą toliau vykdyti derybas ir pasiekti sėkmingus rezultatus, kad Taryba pagaliau prisijungtų prie Skaidrumo registro; ragina Tarybą pademonstruoti tikrą įsipareigojimą laikytis skaidrumo ir atskaitomybės principų priimant konkrečias priemones ir remiantis pirmininkaujančios Suomijos pavyzdžiu; ragina visus pirmininkaujančių valstybių narių trejetus rodyti pavyzdį atsisakant rengti susitikimus su neregistruotais lobistais;

18.  atkreipia dėmesį į Ombudsmeno rekomendaciją, kad Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Pirmininko kabinetas paskelbtų išsamų visų surengtų susitikimų su lobistais sąrašą; yra nusivylęs dėl to, kad naujasis Europos Vadovų Tarybos pirmininkas dar neįgyvendino šios rekomendacijos; pažymi, kad nors atrodo, jog Europos Vadovų Tarybos pirmininkas su daug lobistų nesusitinka, vis dėlto svarbu laikytis lobistų veiklos skaidrumo principo; primygtinai ragina Europos Vadovų Tarybos pirmininką užtikrinti, kad jis ir jo Kabinetas atsisakytų visų susitikimų su neregistruotais lobistais ir aktyviai skelbtų išsamų surengtų susitikimų su lobistais sąrašą; ragina generalinį sekretoriatą užtikrinti, jog Europos Vadovų Tarybos pirmininkui taikomos etikos taisyklės būtų suderintos su Komisijos pirmininko taisyklėmis, kad „sukamųjų durų“ reiškinio taisyklės būtų taikomos trejus metus ir kad visoms naujoms funkcijoms, susijusioms su Sąjungos veikla, būtų reikalingas oficialus patvirtinimas;

19.  palankiai vertina tai, kad, reorganizuojant Tarybos generalinį sekretoriatą, 2018 m. liepos 1 d. įsteigtas Skaitmeninių paslaugų departamentas; pažymi, kad pagal informacinę ir valdymo programą siekiama racionalizuoti ir suskaitmeninti svarbiausius veiklos procesus, užtikrinant visiškai integruotą taikomųjų programų ir paslaugų sistemą, kuria galės naudotis vartotojai, dirbantys bendrai naudojamoje ir saugioje skaitmeninėje darbo vietoje, skirtoje darbuotojams, pirmininkaujančių valstybių narių atstovams ir delegatams;

20.  pabrėžia, kad derybos, susijusios su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, plačiai nušviečiamos žiniasklaidos ir žiniasklaida jomis labai domisi; palankiai vertina tai, kad nuolat plėtojama Tarybos interneto svetainė ir daug dirbama siekiant padidinti visų jos kanalų auditoriją (palyginti su praėjusiais metais, apsilankymų interneto svetainėje skaičius padidėjo 9 proc., gerbėjų skaičius socialiniame tinkle „Facebook“ padidėjo 13 proc., sekėjų skaičius tinkle „Twitter“ padidėjo 26 proc., o tinkle „Instagram“ – 92 proc.); pažymi, kad pateikta daug informacinių pranešimų ir surengta daug spaudos konferencijų; atkreipia dėmesį į naujienų svetainės platformą, sudarančią galimybes spaudos ir žiniasklaidos atstovams peržiūrėti, parsisiųsti ir įsirašyti didelės skiriamosios gebos kokybės Tarybos vaizdo įrašus ir nuotraukas; taip pat ragina naudotis nepatentuotomis socialinių tinklų platformomis, ypatingą dėmesį skiriant naudotojų duomenų apsaugai;

21.  pakartoja, kad pritaria Ombudsmeno rekomendacijoms dėl skaidrumo Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus(2); prašo Tarybos dėti daugiau pastangų siekiant, kad teisėkūros procesas būtų labiau atsekamas ir patogesnis skaitytojui, daugiausia dėmesio skirti teisėkūros procesų svarbiausių etapų skaidrumui ir laiku normalizuoti valstybių narių indėlio kompiuterio skaitomu formatu (pvz., pareiškimų ir pasiūlymų dėl pakeitimų) į teisėkūros diskusijas per Tarybos posėdžius, Tarybos Nuolatinių atstovų komiteto ar bet kokio jos parengiamojo organo parengiamąsias diskusijas nustatymą ir skelbimą; ragina Tarybą dėti daugiau pastangų skaidrumo srityje, inter alia, skelbti Tarybos teisėkūros procedūra priimtus dokumentus, rengti oficialius Tarybos parengiamųjų organų posėdžių protokolus, kuriuose būtų įrašytos valstybių narių pozicijos, ir skelbti šiuos protokolus, taip pat sudarant galimybę susipažinti su daugiau trišalių dialogų dokumentų, atsižvelgiant į Ombudsmeno rekomendacijas; pripažįsta Tarybos pastangas siekiant padidinti skaidrumą, tuo tikslu ji nuolat keičia medžiagą savo interneto svetainėje, taip pat veiklą vykdo Tarybos vidaus skaidrumo grupė; ragina Tarybą taikyti papildomas priemones, siekiant sėkmingos skaidrumo politikos, kurią įgyvendinant visuomenė galėtų lengviau sekti Sąjungos teisėkūros procesą;

22.  primena 2018 m. gegužės mėn. Ombudsmeno specialiojo pranešimo dėl strateginio tyrimo OI/2/2017/TE dėl teisėkūros proceso Taryboje skaidrumo išvadas, kuriose nustatyta, kad dabartinė Tarybos praktika yra blogo administravimo atvejis; primena 2019 m. spalio mėn. Belgijos, Danijos, Estijos, Airijos, Latvijos, Liuksemburgo, Slovėnijos, Švedijos ir Nyderlandų parengtą bendrą neoficialų dokumentą dėl Sąjungos skaidrumo ir atskaitomybės didinimo, kuriame konkrečiai prašoma Tarybos didinti trišalio dialogo derybų atvirumą sistemingai skelbiant svarbius teisėkūros procedūra priimtus dokumentus; prašo Tarybos siekiant skaidrumo rimtai apsvarstyti šias rekomendacijas ir pateikti ataskaitą Parlamentui;

23.  yra itin susirūpinęs dėl informacijos, kurią Europos žiniasklaida pateikė apie įmonių teikiamą paramą Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančioms valstybėms narėms, ir pakartoja Sąjungos piliečių ir Europos Parlamento narių išreikštą susirūpinimą šiuo klausimu; pripažįsta, jog tikimasi, kad valstybės narės pačios finansuos savo pirmininkavimą Tarybai, ir apgailestauja dėl to, jog pastaraisiais metais naudojimasis įmonių teikiama parama siekiant padengti dalį šių išlaidų tapo įprasta praktika; yra itin susirūpinęs, kad dėl šios praktikos Sąjungos piliečių akyse gali būti padaryta žala Sąjungos, jos institucijų ir visų pirma Tarybos reputacijai ir gali kilti pavojus, kad bus prarastas pasitikėjimas jomis; pažymi, kad Taryba teigia, jog paramos klausimas yra vien tik pirmininkaujančios valstybės narės atsakomybė; laikosi tokios pačios nuomonės kaip ir Ombudsmenas, kad visuomenė neskiria pirmininkavimo Tarybai ir pirmininkaujančios valstybės narės; visiškai pritaria Ombudsmeno vertinimui ir rekomendacijai(3), kad Taryba šiuo klausimu parengtų gaires valstybėms narėms; be to, primygtinai rekomenduoja Tarybai numatyti galimybę į biudžetą įtraukti pirmininkavimą Tarybai; prašo Tarybos perduoti šį susirūpinimą keliantį klausimą valstybėms narėms, visų pirma dabartiniam pirmininkaujančių valstybių narių trejetui, rimtai apsvarstyti tas rekomendacijas ir pateikti ataskaitą Parlamentui;

24.  prašo Europos Vadovų Tarybos pirmininko elgesio kodeksą suderinti su Komisijos ir Parlamento pirmininkų elgesio kodeksais, kad būtų užtikrintas oficialus veiklos, susijusios su Sąjungos teisės aktais, patvirtinimas trejus metus po to, kai pirmininkas baigė darbą Taryboje;

25.  yra labai susirūpinęs dėl įtarimų interesų konfliktu, pareikštų daugeliui valstybių narių atstovų, dalyvaujančių aukšto lygio politikos ir biudžeto sprendimų priėmimo procese; prašo Tarybos užtikrinti, kad valstybių narių atstovai, kurie gauna tiesioginės naudos iš Sąjungos subsidijų per jiems priklausančias įmones, nedalyvautų atitinkamose diskusijose ir balsavimuose dėl politikos ar biudžeto; taip pat prašo Tarybos prisijungti prie Parlamento raginimo Komisijai pasiūlyti naujas audito procedūras siekiant paspartinti skubių ir sunkių interesų konfliktų atvejų tyrimą ir užtikrinti, kad Parlamentas būtų tinkamai informuojamas apie audito išvadas;

26.  apgailestauja dėl to, kad Taryba vėl nepateikė atsakymų į Parlamento pateiktus rašytinius klausimus, ir kad Tarybos generalinis sekretorius nedalyvavo klausyme, kuris buvo surengtas 2019 m. lapkričio 12 d. vykdant metinį biudžeto įvykdymo patvirtinimą, o tai parodo, kad Taryba ir toliau visiškai nebendradarbiauja; pabrėžia, kad Tarybos išlaidos turi būti tikrinamos taip pat kaip kitų institucijų išlaidos, ir atkreipia dėmesį į tai, kad svarbiausi šio tikrinimo elementai išdėstyti ankstesnių metų Parlamento rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo; atkreipia dėmesį į tai, kad Parlamentas yra vienintelė institucija, kurią tiesiogiai renka Sąjungos piliečiai, ir kad jo vaidmuo biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje yra tiesiogiai susietas su piliečių teise būti informuotiems apie tai, kaip panaudojamos viešosios lėšos;

Būsimas Tarybos ir Europos Parlamento bendradarbiavimas

27.  pažymi, kad Parlamento vaidmuo teikiant biudžeto įvykdymo patvirtinimą yra išdėstytas Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), Finansiniame reglamente ir Parlamento darbo tvarkos taisyklėse;

28.  pabrėžia, jog pagal SESV 319 straipsnį Parlamentas, remdamasis Tarybos rekomendacija, patvirtina, kad Komisija įvykdė Sąjungos bendrąjį biudžetą; pažymi, kad Tarybos, kaip teikiančios rekomendacijas institucijos vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, vaidmuo yra visapusiškai pripažįstamas;

29.  pabrėžia Parlamento išimtines teises patvirtinti biudžeto įvykdymą pagal SESV 316, 317 ir 319 straipsnius, laikantis dabartinio aiškinimo ir praktikos, būtent, patvirtinti biudžeto įvykdymą atskirai pagal kiekvieną biudžeto išlaidų kategoriją, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir demokratinė atskaitomybė Sąjungos mokesčių mokėtojams;

30.  mano, kad būtina išskirti skirtingus atitinkamų institucijų vaidmenis vykdant biudžeto patvirtinimo procedūrą, todėl atmetama galimybė, kad vykdant metinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą minėtų dviejų institucijų vaidmuo būtų lygiavertis ir abipusio pobūdžio;

31.  primena tai, kad pagal SESV 316 ir 335 straipsnius institucijos yra savarankiškos administraciniu aspektu ir jų išlaidos nustatytos atskirose biudžeto dalyse; pabrėžia, kad pagal Finansinio reglamento 59 straipsnį minėtos institucijos yra kiekviena atskirai atsakingos už savo biudžeto vykdymą; pabrėžia, kaip svarbu, kad institucijos atsakingai ir profesionaliai vykdytų savo biudžetą;

32.  atkreipia dėmesį į tai, kad per beveik dvidešimt metų Parlamentas išplėtojo praktiką patvirtinti visoms Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, kad jų biudžetas įvykdytas; primena, kad Parlamentas, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus ir atsakymus į raštu pateiktus klausimynus bei išklausęs institucijų generalinius sekretorius, patvirtina Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, kad jų biudžetas įvykdytas; pažymi, kad visos Sąjungos institucijos ir įstaigos sutinka dalyvauti Parlamentui vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, vienintelė išimtis yra Taryba; apgailestauja dėl to, kad Taryba atsisakė atsakyti į 2019 m. lapkričio 12 d. Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto pateiktus klausimus;

33.  palankiai vertina tai, kad Taryba parodė, jog yra pasirengusi pasiekti susitarimą su Parlamentu dėl bendradarbiavimo biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros metu;

34.  apgailestauja dėl to, kad Tarybos nebendradarbiavimas vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą lėmė Parlamento atsisakymą suteikti Tarybos generaliniam sekretoriui patvirtinimą, kad Taryba įvykdė 2009 m. ir vėlesnių finansinių metų biudžetus;

35.  pabrėžia, jog reikalingas Tarybos ir Parlamento susitarimo memorandumas, kad būtų rastas sprendimas, padėsiantis išspręsti ilgalaikę Tarybos ir Parlamento nuomonių apie dabartinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo praktiką skirtumų problemą;

36.  palankiai vertina tai, kad buvo patvirtinta naujai paskirtos Parlamento derybų grupės sudėtis; ragina derybų grupę užtikrinti, kad susitarimas visiškai atitiktų Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto poziciją, patvirtiną 2020 m. vasario mėnesį; ragina Taryba nepagrįstai nedelsiant atnaujinti derybas;

37.  mano, kad įvairių institucijų, įstaigų ir agentūrų atsakymai į klausimynuose pateiktus tam tikrus pasikartojančius klausimus, pvz., dėl lyčių pusiausvyros ir geografinės pusiausvyros, interesų konflikto, lobizmo ir pranešėjų apie pažeidimus apsaugos, galbūt galėtų būti įtraukti į Sąjungos finansų įvertinimo ataskaitą, parengtą vadovaujantis SESV 318 straipsniu, tokiu mastu, kokiu šie klausimai yra susiję su biudžeto vykdymu; primena tai, kad SESV 318 straipsnyje nurodyta ataskaita yra aiškiai minima SESV 319 straipsnio 1 dalyje, kaip vienas iš dokumentų, kurį reikėtų nagrinėti vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

38.  primena tai, jog pagal Finansinį reglamentą reikalaujama, kad kiekviena institucija ir įstaiga imtųsi tinkamų priemonių, kad vykdytų reikiamus veiksmus dėl pastabų, pateiktų kartu su Parlamento sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir teiktų priemonių, kurių ėmėsi atsižvelgdama į minėtas pastabas, ataskaitas; pabrėžia, kad institucijų atsisakymas laikytis šio reikalavimo, kai jos buvo paragintos imtis veiksmų, gali lemti ieškinį dėl neveikimo pagal SESV 265 straipsnį;

39.  palankiai vertina paskirtosios Komisijos pirmininko pavaduotojos Věros Jourovos ir paskirtojo Komisijos nario Johanneso Hahno pareiškimus, padarytus per klausymus Parlamente, t. y. kad jie pasirengę šiuo klausimu imtis veiksmų, kad padėtų užtikrinti didesnį Tarybos biudžeto vykdymo skaidrumą; atkreipia dėmesį į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su mokesčių mokėtojų ir visuomenės teise būti informuotiems apie viešųjų pajamų naudojimą;

40.  mano, kad Komisijos narių įsipareigojimai yra teigiamas požiūrio pokytis, palyginti su Komisijos pozicija, šiuo klausimu išreikšta jos 2014 m. sausio 23 d. laiške, kuriame teigiama, jog nereikėtų tikėtis, kad Komisija prižiūrės, kaip kitos institucijos vykdo savo biudžetą;

41.  prašo Tarybos atlikti savo ypatingą vaidmenį ir pateikti rekomendacijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo kitoms Sąjungos institucijoms.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0045.
(2) 2019 m. sausio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Ombudsmeno strateginio tyrimo OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus (Priimti tekstai, P8_TA(2019)0045).
(3) Europos ombudsmeno rekomendacija byloje 1069/2019/MIG dėl paramos Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančioms valstybėms narėms.

Atnaujinta: 2020 m. liepos 31 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika