Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2080(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0039/2020

Внесени текстове :

A9-0039/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0091

Приети текстове
PDF 172kWORD 53k
Четвъртък, 14 май 2020 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
P9_TA(2020)0091A9-0039/2020
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (понастоящем ENISA (Агенция на Европейския съюз за киберсигурност)) за финансовата 2018 година (2019/2080(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговора на агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0047/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004(5), и по-специално член 21 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/881 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно ENISA (Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност) и сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии, както и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013 (Акт за киберсигурността) (6) , и по-специално член 31 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(8), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0039/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на ENISA (Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност) във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на ENISA (Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност), на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) OВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 34.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41.
(6) ОВ L 151, 7.6.2019 г., стр. 15.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(8) OВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (понастоящем ENISA (Агенция на Европейския съюз за киберсигурност)) за финансовата 2018 година (2019/2080(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговора на агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0047/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз ,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004(5), и по-специално член 21 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/881 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно ENISA (Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност) и сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии, както и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013 (Акт за киберсигурността) (6), и по-специално член 31 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(8), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0039/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на ENISA (Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност), на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 34.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41.
(6) ОВ L 151, 7.6.2019 г., стр. 15.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(8) OВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (понастоящем ENISA (Агенция на Европейския съюз за киберсигурност)) за финансовата 2018 година (2019/2080(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0039/2020),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност („Агенцията“)(1), нейният окончателен бюджет за финансовата 2018 година възлиза на 11 473 788 EUR, което представлява увеличение с 2,67% спрямо 2017 г.; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява основно от бюджета на Съюза(2);

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2018 година („доклада на Палатата“), заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,98%, което представлява намаление с 0,01% спрямо 2017 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 88,56%, което представлява леко увеличение с 0,37% спрямо 2017 г.;

Резултати от дейността

2.  отбелязва, че Агенцията използва определени ключови показатели за ефективност (КПЕ) за измерване на добавената стойност, осигурявана от нейните дейности, и за подобряване на управлението на своя бюджет, като при оценката за постигането на оперативните си цели Агенцията акцентира върху качествените показатели, а при оценката за изпълнението на административни си цели използва повече количествените показатели; отбелязва, че за да отговори по-добре на очакванията на заинтересованите страни, Агенцията подобрява своя отчетен пакет, като адаптира своите качествени и количествени КПЕ с цел по-ефективно измерване на въздействието на дейността си;

3.  призовава Агенцията да ускори работата си за преодоляване на уязвимостите по отношение на сигурността в 5G и да разпространява възможно най-широко информация за съществуващите технически решения, за да може секторът да ги използва;

4.  изразява съжаление, че след външната оценка на резултатите от дейността на Агенцията за периода 2013 – 2016 г., извършена от името на Комисията през 2017 г., не е приет официално нито един план за действие; въпреки това отбелязва, че важни препоръки са били изпълнени и че е договорен официален план за корективни действия след вътрешен одит от Службата за вътрешен одит на Комисията, завършил с подобни препоръки;

5.  насърчава Агенцията да продължи цифровизацията на своите услуги;

6.  призовава Комисията да направи проучване за осъществимост, за да се прецени възможността за установяване на полезни взаимодействия с Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), чието седалище е в Солун; призовава Комисията да направи оценка и на двата варианта, а именно преместването на Агенцията в седалището на Cedefop в Солун и обединяването на двете седалища на Агенцията в Ираклион; отбелязва, че преместването на Агенцията в седалището на Cedefop би довело до споделяне на корпоративни и спомагателни услуги и на управлението на общите помещения, както и до споделяне на информационни, телекомуникационни и основани на интернет инфраструктури, с което биха се спестили значителни средства, които биха могли да се използват за допълнително финансиране и на двете агенции;

Политика относно персонала

7.  отбелязва със загриженост, че към 31 декември 2018 г. са били заети само 93,62% от длъжностите по щатното разписание, като са били назначени 44 срочно наети служители на общо 47-те длъжности за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 48 разрешени длъжности за 2017 г.); отбелязва освен това, че през 2018 г. за Агенцията са работили 27 договорно наети служители и трима командировани национални експерти;

8.  отбелязва, че през 2015 г. Агенцията планира да премести част от административния се персонал в Атина, въпреки че в Регламент (ЕС) № 526/2013(3) се посочва, че служителите, ангажирани в администрацията, следва да са установени в Ираклион, и че разходите вероятно могат да бъдат намалени допълнително, ако всички служители се намират на едно място; отбелязва, че понастоящем в Ираклион работят само седем служители; отбелязва, че Агенцията ще проучи допълнително въпроса относно целесъобразността на двете седалищата в съответствие с действащото споразумение за седалището и програмите, разработвани в тях;

9.  отбелязва със загриженост, че Агенцията изпитва затруднения при набирането, привличането и задържането на работа на служители с подходяща квалификация, което се дължи основно на вида на обявяваните позиции (а именно позиции за договорно наети служители) и на ниския корекционен коефициент, прилаган спрямо заплатите на служителите на Агенцията в Гърция; отбелязва със задоволство обаче, че Агенцията е въвела редица социални мерки, за да увеличи своята привлекателност;

10.  отбелязва, че Агенцията не разполага с необходимите бюджетни средства за публикуване на свободните длъжности на всички езици на ЕС, както се изисква от EPSO; отбелязва обаче, че Агенцията, подобно на други децентрализирани агенции на Съюза, публикува обявленията за свободни длъжности на няколко уебсайта, в издания в целия Съюз и на уебсайта на Мрежата от агенциите на ЕС;

11.  отбелязва, че процесът по въвеждане и запознаване на новопостъпилите служители със задачите, които трябва да изпълняват, се преразглежда с цел по-добро предаване на знанията на новите служители в бъдеще и че се обмисля този процес да бъде включен в политиката за чувствителните длъжности; приканва Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност, когато това преразглеждане приключи;

12.  отбелязва със загриженост дисбаланса през 2018 г. в съотношението между половете сред висшето ръководство (8 мъже и 2 жени) и сред членовете на управителния съвет (25 мъже и 5 жени);

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

13.  отбелязва мерките, предприети от Агенцията, и усилията, които полага, за осигуряване на прозрачност и предотвратяването и управлението на конфликти на интереси и отбелязва, че биографиите на членовете на управителния съвет и техните декларация за конфликт на интереси вече са публикувани на уебсайта на Агенцията; припомня, че Агенцията не публикува на своя уебсайт декларациите на членовете на висшето си ръководство за конфликти на интереси; призовава отново Агенцията да публикува биографиите на всички членове на управителния съвет и декларациите за конфликти на интереси на висшето ръководство и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно мерките, предприети в тази връзка;

Вътрешен контрол

14.  отбелязва със загриженост, че съгласно доклада на Палатата Агенцията няма политика за чувствителните длъжности с цел определяне кои функции са чувствителни, тяхното актуализиране и набелязване на съответните мерки, насочени към смекчаване на риска от влиянието на лични интереси; призовава Агенцията незабавно да приеме и да започне да прилага такава политика;

15.  отбелязва, че през 2018 г. Службата за вътрешен одит на Комисията е изготвила одитен доклад, озаглавен „Stakeholders’ involvement in the Production of Deliverables in ENISA“ (Участие на заинтересованите страни в изготвянето на продукти в ENISA), във връзка с който Агенцията изготвя план за действие за областите, в които е възможно да се извършат подобрения;

Други коментари

16.  отбелязва, че въздействието на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза върху работата и управлението на Агенцията е много ограничено; отбелязва обаче, че Агенцията е направила преглед на своите вътрешни процедури с цел смекчаване на евентуални рискове, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и че тези рискове не се считат за критични, а по-скоро за много ниски;

17.  изразява съжаление, че Агенцията все още не е приела официална стратегия за гарантиране на екологосъобразно работно място; призовава Агенцията спешно да предприеме съответните действия;

18.  призовава Агенцията да съсредоточи усилията си върху разпространението на резултатите от своите научни изследвания сред широката общественост и да информира обществеността чрез социалните и другите медии;

o
o   o

19.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 14 май 2020 г.(4) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) OВ C 120, 29.3.2019 г., стр. 205.
(2) ОВ С 120, 29.3.2019 г., стр. 206.
(3) Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004 (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41).
(4) Приети текстове, P9_TA(2020)0121.

Последно осъвременяване: 19 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност