Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2080(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0039/2020

Předložené texty :

A9-0039/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0091

Přijaté texty
PDF 164kWORD 51k
Čtvrtek, 14. května 2020 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
P9_TA(2020)0091A9-0039/2020
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (nyní ENISA (Agentura Evropské unie pro kybernetickou-bezpečnost)) na rozpočtový rok 2018 (2019/2080(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0047/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004(5), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881 ze dne 17. dubna 2019 o agentuře ENISA („Agentuře Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost“), o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 („akt o kybernetické bezpečnosti“) (6), a zejména na článek 31 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(8), a zejména na jeho článek 105,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0039/2020),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli agentury ENISA (Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost) za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli agentury ENISA (Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 34.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41.
(6) Úř. věst. L 151, 7.6.2019, s. 15.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (nyníENISA (Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost)) za rozpočtový rok 2018 (2019/2080(DEC))

Evropský parlament,závěrku Agentury

–  s ohledem na konečnou roční účetní Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0047/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004(5), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881 ze dne 17. dubna 2019 o agentuře ENISA („Agentuře Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost“), o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 („akt o kybernetické bezpečnosti“) (6), a zejména na článek 31 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(8), a zejména na jeho článek 105,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0039/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli agentury ENISA (Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 34.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41.
(6) Úř. věst. L 151, 7.6.2019, s. 15.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (nyní ENISA (Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost)) na rozpočtový rok 2018 (2019/2080(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí (ENISA) a informací na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0039/2020),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (dále jen „agentura“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2018 činil 11 473 788 EUR, což ve srovnání s rokem 2017 představuje nárůst o 2,67 %; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury se odvíjí převážně od rozpočtu Unie(2);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že díky úsilí vynaloženému na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2018 dosáhla míra plnění rozpočtu 99,98 %, což oproti roku 2017 představuje pokles o 0,01 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 88,56 %, což ve srovnání s rokem 2017 představuje mírné zvýšení o 0,37 %;

Výkonnost

2.  bere na vědomí, že agentura využívá některé klíčové ukazatele výkonnosti k měření přidané hodnoty své činnosti a k lepšímu rozpočtovému řízení, přičemž pro posouzení dosahování svých operačních cílů se zaměřuje více na kvalitativní ukazatele a pro posouzení dosahování svých administrativních cílů více na kvantitativní ukazatele; bere na vědomí, že agentura v zájmu lepšího naplňování očekávání zainteresovaných stran zkvalitňuje podávání zpráv přizpůsobováním svých kvalitativních a kvantitativních ukazatelů výkonnosti tak, aby účinněji měřily dopad její činnosti;

3.  vyzývá agenturu, aby aktivněji usilovala o odstranění bezpečnostních nedostatků sítí 5G a aby o tom v co největší šíři informovala s cílem zajistit, aby odvětví přijalo existující technická řešení;

4.  vyjadřuje politování nad tím, že v návaznosti na studii o externím hodnocení výkonnosti agentury v období 2013–2016 provedenou z pověření Komise v roce 2017 nebyl přijat žádný formální akční plán; bere však na vědomí, že byla splněna příslušná doporučení a že útvar interního auditu Komise vydal na základě interního auditu překrývající se doporučení, pro něž byl formální plán nápravných opatření schválen;

5.  vybízí agenturu, aby pokračovala v digitalizaci svých služeb;

6.  vyzývá Komisi, aby provedla studii proveditelnosti s cílem posoudit možnost zajištění součinnosti se střediskem Cedefop, které sídlí v Soluni; vyzývá Komisi, aby vyhodnotila oba scénáře, tedy přesunutí agentury do sídla střediska Cedefop v Soluni a přesunutí sídla agentury do jejího sídla v Heraklionu; podotýká, že přesunutí agentury do sídla střediska Cedefop by znamenalo sdílení korporátních a podpůrných služeb a správy společných prostor, jakož i sdílení informační, telekomunikační a internetové infrastruktury, což by přineslo velmi významnou úsporu finančních prostředků, které by byly použity na další financování obou institucí;

Personální politika

7.  se znepokojením bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn pouze z 93,62 %, přičemž na 47 dočasných pracovních míst povolených v rozpočtu Unie (ve srovnání se 48 povolenými místy v roce 2017) bylo jmenováno 44 dočasných pracovníků; mimoto bere na vědomí, že pro agenturu v roce 2018 pracovalo 27 smluvních zaměstnanců a tři vyslaní národní odborníci;

8.  bere na vědomí, že v roce 2015 agentura plánovala přemístění administrativních pracovníků do Atén, ačkoli podle nařízení (EU) č. 526/2013(3) by měli být tito zaměstnanci umístěni v Heraklionu, přičemž je pravděpodobné, že by mohly být dále sníženy náklady, pokud by byli všichni zaměstnanci centralizováni na jednom místě; poznamenává, že v současnosti je v Heraklionu umístěno pouze sedm zaměstnanců; bere na vědomí, že agentura bude dále prověřovat relevantnost jednotlivých prostor v souladu se současnou dohodou o sídle a programy, které jsou v nich vytvářeny;

9.  se znepokojením si všímá, že agentura má potíže s náborem, přijímáním a udržením náležitě kvalifikovaných zaměstnanců, především kvůli druhu inzerovaných míst (zejména posty smluvních zaměstnanců) a kvůli nízkým opravným koeficientům vztahujícím se na platy zaměstnanců agentury v Řecku; s uspokojením však bere na vědomí, že agentura provádí řadu sociálních opatření, aby zvýšila svou atraktivitu;

10.  bere na vědomí, že agentura nemá potřebné prostředky k inzerování všech volných pozic ve všech jazycích EU, jak požaduje EPSO; všímá si však, že agentura stejně jako ostatní decentralizované agentury Unie zveřejňuje oznámení o volných pracovních místech na několika internetových stránkách a v publikacích z celé Unie a na internetových stránkách sítě agentur EU;

11.  bere na vědomí, že v současnosti probíhá přezkum procesu zaškolování nových zaměstnanců s cílem zlepšit předávání znalostí novým zaměstnancům v budoucnu a že se uvažuje, že tento proces bude začleněn do politiky týkající se obsazování citlivých míst; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informovala o dokončení tohoto přezkumu;

12.  se znepokojením bere na vědomí nerovnoměrné zastoupení žen a mužů vykázané za rok 2018 mezi vedoucími pracovníky (8 mužů a 2 ženy) a ve správní radě (25 mužů a 5 žen);

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

13.  bere na vědomí stávající opatření agentury a její soustavné úsilí o zajištění transparentnosti, prevence a řešení střetů zájmů a bere na vědomí skutečnost, že životopisy členů správní rady a jejich prohlášení o střetu zájmů jsou nyní zveřejnovány na internetových stránkách agentury; připomíná, že agentura na svých internetových stránkách nezveřejňuje prohlášení o střetu zájmů svých vedoucích pracovníků; opakovaně vyzývá agenturu, aby zveřejnila životopisy všech členů správní rady a prohlášení o střetu zájmů svého vrcholného vedení a aby podávala zprávy orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o opatřeních přijímaných v tomto ohledu;

Interní kontroly

14.  na základě informací uvedených ve zprávě Účetního dvora se znepokojením konstatuje, že agentura nemá politiku týkající se obsazování citlivých pracovních pozic, která by vymezovala citlivé funkce, udržovala jejich výčet aktuální a stanovovala vhodná opatření pro zmírnění rizika zvláštních zájmů; vyzývá agenturu, aby takovou politiku přijala a začala uplatňovat co nejdříve;

15.  konstatuje, že v roce 2018 vydal útvar interního auditu Komise auditní zprávu „Zapojení zainteresovaných stran do vypracování výstupů v agentuře ENISA“, v návaznosti na níž agentura vypracovává akční plán pro oblasti možného zlepšení;

Další připomínky

16.  konstatuje, že dopad rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie na činnost a správu agentury je velmi omezený; konstatuje však, že agentura nicméně přezkoumala své interní procesy za účelem zmírnění případných rizik spojených s vystoupením Spojeného království z Unie, a že žádné z těchto rizik není považováno za kritické, ale že jsou tato rizika naopak považována za velmi nízká;

17.  vyjadřuje politování nad tím, že agentura dosud neformalizovala strategii k zajištění pracoviště šetrného k životnímu prostředí; vyzývá agenturu, aby tento nedostatek neprodleně napravila;

18.  vyzývá agenturu, aby se zaměřila na šíření výsledků svého výzkumu mezi veřejností a aby s veřejností komunikovala prostřednictvím sociálních sítí a dalších médií;

o
o   o

19.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 14. května 2020(4) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 120, 29.3.2019, s. 205.
(2) Úř. věst. C 120, 29.3.2019, s. 206.
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004 (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41).
(4) Přijaté texty, P9_TA(2020)0121.

Poslední aktualizace: 31. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí