Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2080(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0039/2020

Indgivne tekster :

A9-0039/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0091

Vedtagne tekster
PDF 152kWORD 56k
Torsdag den 14. maj 2020 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
P9_TA(2020)0091A9-0039/2020
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (nu ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed)) for regnskabsåret 2018 (2019/2080(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0047/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004(5), særlig artikel 21,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/881 af 17. april 2019 om ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed), om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi og om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 (forordningen om cybersikkerhed)(6) , særlig artikel 31,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(8), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0039/2020),

1.  meddeler den administrerende direktør for ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed) decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed), Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 34.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41.
(6) EUT L 151 af 7.6.2019, s. 15.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(8) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed ENISA (nu ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed)) for regnskabsåret 2018 (2019/2080(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0047/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004(5), særlig artikel 21,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/881 af 17. april 2019 om ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed), om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi og om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 (forordningen om cybersikkerhed)(6), særlig artikel 31,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(8), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0039/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) for regnskabsåret 2018,

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed), Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 34.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41.
(6) EUT L 151 af 7.6.2019, s. 15.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(8) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed ENISA (nu ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed)) for regnskabsåret 2018 (2019/2080(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0039/2020),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed ("agenturet") for regnskabsåret 2018 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 11 473 788 EUR, hvilket svarer til en stigning på 2,67 % sammenlignet med 2017; der henviser til, at agenturets budget hovedsageligt stammer fra EU-budgettet(2);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,98 %, hvilket er en nedgang på 0,01 % i forhold til 2017; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 88,56 %, svarende til en lille stigning på 0,37 % i forhold til 2017;

Performance

2.  bemærker, at agenturet anvender visse centrale resultatindikatorer til at vurdere merværdien af dets aktiviteter og forbedre budgetforvaltningen ved at fokusere mere på kvalitative indikatorer for vurderingen af opfyldelsen af dets operationelle mål og mere på kvantitative indikatorer for dets administrative mål; bemærker, at agenturet for bedre at kunne opfylde sine interessenters forventninger vil styrke sin rapporteringspakke ved at skræddersy sine kvalitative og kvantitative centrale resultatindikatorer til mere effektivt at måle dets aktiviteters indvirkning;

3.  opfordrer agenturet til at intensivere sin indsats for at tackle sikkerhedsmæssige sårbarheder ved 5G og formidle oplysninger om emnet så bredt som muligt for at sikre, at industrien anvender de eksisterende tekniske løsninger;

4.  beklager, at der efter undersøgelsen af den eksterne evaluering af agenturets performance i perioden 2013-2016, der blev gennemført på Kommissionens vegne i 2017, ikke er udarbejdet nogen handlingsplan; bemærker ikke desto mindre, at relevante henstillinger er blevet gennemført, og at en intern revision foretaget af Kommissionens interne revisionstjeneste indeholdt overlappende henstillinger, for hvilke der er opnået enighed om en plan for korrigerende foranstaltninger;

5.  opfordrer agenturet til at fortsætte digitaliseringen af sine tjenester;

6.  opfordrer Kommissionen til at iværksætte en gennemførlighedsundersøgelse med henblik på at vurdere muligheden for at skabe fælles synergier med Cedefop, der har sit hovedsæde i Thessaloniki; opfordrer Kommissionen til at evaluere begge scenarier, nemlig overførslen af agenturet til Cedefops hovedsæde i Thessaloniki og overførslen af agenturets hovedsæde til dets hovedsæde i Heraklion; bemærker, at overførslen af agenturet til Cedefops hovedsæde ville indebære deling af serviceydelser og støttetjenester og fælles forvaltning af lokaler samt deling af IKT, telekommunikations- og internetbaserede infrastrukturer, hvilket ville betyde enorme besparelser, som kunne blive brugt til yderligere finansiering til begge agenturer;

Personalepolitik

7.  bemærker med bekymring, at stillingsfortegnelsen kun var gennemført med 93,62 % pr. 31. december 2018, med 44 midlertidigt ansatte ud af de 47 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU-budgettet (sammenlignet med 48 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at der derudover arbejdede 27 kontraktansatte og tre udstationerede nationale eksperter for agenturet i 2018;

8.  bemærker, at agenturet i 2015 planlagde at flytte sit administrative personale til Athen, på trods af at forordning (EU) nr. 526/2013(3) fastsætter, at sådanne medarbejdere bør være baseret i Heraklion, og at det er sandsynligt, at omkostningerne kunne reduceres yderligere, hvis alle medarbejdere blev centraliseret på ét sted; bemærker, at kun syv medarbejdere i øjeblikket arbejder i Heraklions lokaler; bemærker, at agenturet vil foretage en yderligere undersøgelse af faciliteternes relevans i forhold til den nuværende hjemstedsaftale og de programmer, der er udviklet i disse faciliteter;

9.  konstaterer med bekymring, at agenturet har vanskeligt ved at tiltrække, ansætte og fastholde tilstrækkeligt kvalificeret personale, primært som følge af de ansættelsestyper, som tilbydes (nemlig kontraktansættelse), og den lave justeringskoefficient, der anvendes på lønningerne til agenturets medarbejdere i Grækenland; bemærker dog med tilfredshed, at agenturet har implementeret en række sociale foranstaltninger for at gøre agenturet mere attraktivt;

10.  bemærker, at agenturet ikke har de nødvendige midler til at slå alle ledige stillinger op på alle EU-sprog, som krævet af EPSO; bemærker imidlertid, at agenturet ligesom andre decentraliserede EU-agenturer offentliggør stillingsopslag på flere websteder og i publikationer i hele Unionen, herunder på netværket af EU-agenturers websted;

11.  bemærker, at overdragelsesprocessen for nye medarbejdere er ved at blive revideret med henblik på i fremtiden at sikre en bedre overførsel af viden til nye medarbejdere, og at denne proces anses for at være omfattet af politikken for følsomme stillinger; anmoder kontoret om at underrette dechargemyndigheden, når denne revision er tilendebragt;

12.  noterer sig med bekymring den ulige kønsfordeling i 2018 i den øverste ledelse (8 mænd og 2 kvinder) og blandt medlemmerne af bestyrelsen (25 mænd og 5 kvinder);

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

13.  noterer sig agenturets igangværende foranstaltninger til og bestræbelser på at sikre gennemsigtighed og forebyggelsen og håndtering af interessekonflikter og noterer sig, at CV'erne for bestyrelsesmedlemmer og deres erklæringer om interessekonflikter nu er offentliggjort på agenturets websted; minder om, at agenturet ikke på sit websted offentliggør erklæringer om interessekonflikter for medlemmerne af den øverste ledelse; gentager sin opfordring til agenturet om at offentliggøre CV'er for alle medlemmer af bestyrelsen og erklæringer om interessekonflikter fra medlemmer af den øverste ledelse og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er iværksat i denne henseende;

Intern kontrol

14.  bemærker med bekymring, at Revisionsretten finder, at agenturet ikke har en politik med henblik på at identificere følsomme funktioner, ajourføring af denne fortegnelse og fastlæggelse af passende foranstaltninger til at afbøde risikoen for personlige interesser; opfordrer agenturet til straks at vedtage og gennemføre en sådan politik;

15.  noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste i 2018 udsendte revisionsrapporten "Stakeholders' Involvement in the Production of Deliverables in ENISA", for hvilken agenturet er i gang med at udarbejde en handlingsplan med henblik på at adressere eventuelle muligheder for forbedring;

Øvrige bemærkninger

16.  bemærker, at indvirkningen af Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Unionen på agenturets drift og administration er meget begrænset; bemærker imidlertid, at agenturet har gennemgået sine interne procedurer med henblik på at afbøde eventuelle risici i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, og at ingen af disse risici anses som kritiske, men at de snarere betragtes som meget lave;

17.  beklager, at agenturet endnu ikke har formaliseret en strategi til sikring af et miljøvenligt arbejdssted; opfordrer agenturet til hurtigst muligt at få dette gjort;

18.  opfordrer agenturet til at fokusere på at udbrede resultaterne af sin forskning til offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre medier;

o
o   o

19.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 14. maj 2020(4) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 120 af 29.3.2019, s. 205.
(2) EUT C 120 af 29.3.2019, s. 206.
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004 (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41).
(4) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0121.

Seneste opdatering: 31. juli 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik