Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2080(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0039/2020

Esitatud tekstid :

A9-0039/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0091

Vastuvõetud tekstid
PDF 146kWORD 56k
Neljapäev, 14. mai 2020 - Brüssel Lõplik väljaanne
2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA)
P9_TA(2020)0091A9-0039/2020
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) (nüüd ENISA (Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet)) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2019/2080(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9‑0047/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 526/2013 (mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004)(5), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrust (EL) 2019/881 (mis käsitleb ENISAt (Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 (küberturvalisuse määrus))(6) , eriti selle artiklit 31,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70(8), eriti selle artiklit 105,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9‑0039/2020),

1.  annab heakskiidu ENISA (Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) tegevdirektori tegevusele ameti 2018. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ENISA (Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 417, 11.12.2019, lk 34.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 165, 18.6.2013, lk 41.
(6) ELT L 151, 7.6.2019, lk 15.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(8) ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.


2. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) (nüüd ENISA (Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet)) 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2019/2080(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9‑0047/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 526/2013 (mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004)(5), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrust (EL) 2019/881 (mis käsitleb ENISAt (Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 (küberturvalisuse määrus))(6), eriti selle artiklit 31,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70(8), eriti selle artiklit 105,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9‑0039/2020),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ENISA (Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 417, 11.12.2019, lk 34.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 165, 18.6.2013, lk 41.
(6) ELT L 151, 7.6.2019, lk 15.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(8) ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.


3. Euroopa Parlamendi 14. mai 2020. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) (nüüd ENISA (Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet)) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2019/2080(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9‑0039/2020),

A.  arvestades, et Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude aruande(1) kohaselt oli ameti 2018. aasta lõplik eelarve 11 473 788 eurot, mis kujutab endast 2017. aastaga võrreldes 2,67 % suurust kasvu; arvestades, et ameti eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest(2);

B.  arvestades, et kontrollikoda märgib oma aruandes ameti eelarveaasta 2018 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2018. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,98 %, mis on 2017. aastaga võrreldes 0,01 % väiksem; märgib ühtlasi, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 88,56 %, mis oli 2017. aastaga võrreldes veidi kõrgem (0,37 %);

Tulemuslikkus

2.  märgib, et amet kasutab teatavaid tulemuslikkuse põhinäitajaid, et hinnata oma tegevusest tulenevat lisaväärtust ja parandada eelarve haldamist, keskendudes oma tegevuseesmärkide saavutamise hindamisel rohkem kvalitatiivsetele näitajatele ja oma haldusalaste eesmärkide hindamisel rohkem kvantitatiivsetele näitajatele; märgib, et sidusrühmade ootuste paremaks täitmiseks tõhustab amet oma aruandluspaketti, kohandades oma kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid tulemuslikkuse põhinäitajaid, et oma tegevuse mõju tõhusamalt mõõta;

3.  kutsub ametit üles tõhusamini tegelema 5G turvanõrkustega ja jagama selle teema kohta võimalikult laialdaselt teavet selle tagamiseks, et tööstuses kasutataks olemasolevaid tehnilisi lahendusi;

4.  peab kahetsusväärseks, et pärast 2017. aastal komisjoni uuringut ameti tulemuslikkuse välishindamise kohta 2013–2016 aastal ei ole ametlikku tegevuskava koostatud; märgib siiski, et asjaomased soovitused on täidetud ja komisjoni siseauditi talituse koostatud siseauditis esitati kattuvaid soovitusi, mille suhtes on kokku lepitud ametlik parandusmeetmete kava;

5.  ergutab ametit jätkama oma teenuste digiteerimist;

6.  palub komisjonil viia läbi teostatavusuuring, et hinnata võimalust luua ühine koostoime Euroopa Kutseõppe Arenduskeskusega, mille peakorter asub Thessalonikis; kutsub komisjoni üles hindama mõlemat stsenaariumi, nimelt ameti üleviimist Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse peakorterisse Thessalonikis ja ameti peakorteri üleviimist Irákleio peakorterisse; märgib, et ameti üleviimine Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse peakorterisse hõlmaks korporatiiv- ja tugiteenuste jagamist ning ühiste ruumide haldamist, samuti ühist IKT- ja telekommunikatsioonisüsteeme ning internetipõhist taristut, mis hoiaks kokku märkimisväärseid summasid, mida saaks kasutada mõlema ameti täiendavaks rahastamiseks;

Personalipoliitika

7.  märgib murega, et 31. detsembril 2018. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud vaid 93,62 %, kusjuures liidu eelarvega lubatud 47 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 44 (2017. aastal oli kinnitatud ametikohti 48); märgib, et 2018. aastal töötas ametis ka 27 lepingulist töötajat ja kolm lähetatud riiklikku eksperti;

8.  märgib, et 2015. aastal kavatses amet viia oma haldustöötajad üle Ateenasse, ehkki määruses (EL) nr 526/2013(3) on sätestatud, et need töötajad peaksid paiknema Irákleios, ning et tõenäoliselt oleks kulusid võimalik veelgi kärpida, kui kõik töötajad oleksid koondatud ühte kohta; võtab teadmiseks, et Irákleio kontoris töötab praegu vaid seitse töötajat; märgib, et amet uurib asukohtade asjakohasust vastavalt kehtivale asukohalepingule ja nendes asukohtades välja töötatud programmidele;

9.  märgib murega, et ametil on raske kvalifitseeritud töötajaid tööle võtta, ligi tõmmata ja tööl hoida, ning et selle peamised põhjused on väljakuulutatud ametikohtade liigid, nimelt lepinguliste töötajate kohad, ja Kreekas ameti töötajate palkadele kohaldatav madal paranduskoefitsient; märgib siiski rahuloluga, et amet on rakendanud oma atraktiivsuse suurendamiseks mitmeid sotsiaalmeetmeid;

10.  märgib, et ametil ei ole vajalikke vahendeid, et kuulutada välja kõik vabad ametikohad kõigis ELi keeltes, mida nõuab EPSO; märgib siiski, et amet, nagu ka teised liidu detsentraliseeritud asutused, avaldab vabade ametikohtade kohta teateid mitmel veebisaidil, väljaannetes üle kogu Euroopa Liidu ning ka ELi asutuste võrgustiku veebisaidil;

11.  märgib, et üleandmisprotsess uutele töötajatele on praegu läbivaatamisel, et anda tulevikus teadmisi uutele töötajatele paremini üle, ning et see protsess kavatsetakse lisada tundlike ametikohtade poliitikasse; palub, et amet teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni, kui ülevaatamine on lõpetatud;

12.  märgib murega, et 2018. aastal ei olnud soolist tasakaalu tippjuhtide seas (kaheksa meest ja kaks naist) ega ka haldusnõukogu liikmete seas (25 meest ja viis naist);

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus

13.  võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ja jätkuvad püüdlused tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning märgib, et haldusnõukogu liikmete elulookirjeldused ja huvide konfliktide deklaratsioonid on nüüd ameti veebisaidil avaldatud; tuletab meelde, et amet ei avalda oma veebisaidil kõrgema juhtkonna liikmete huvide konfliktide deklaratsioone; kutsub ametit uuesti üles avaldama kõigi haldusnõukogu liikmete elulookirjeldused ja oma kõrgema juhtkonna liikmete huvide konfliktide deklaratsioonid ning andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selleks võetud meetmetest;

Sisekontroll

14.  märgib murega, et kontrollikoja aruande kohaselt puudub ametil tundlike ametikohtade poliitika, mis määratleks tundlikud funktsioonid, hoiaks neid ajakohasena ja looks erahuvide riskide maandamiseks vastavad meetmed; kutsub ametit üles sellise poliitika viivitamata vastu võtma ja seda rakendama;

15.  võtab teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus avaldas 2018. aastal auditiaruande teemal „Sidusrühmade osalemine ENISA väljundite koostamise“, seoses millega koostab amet võimalike parandamist vajavate valdkondade käsitlemiseks tegevuskava;

Muud märkused

16.  märgib, et Ühendkuningriigi liidust väljaastumise otsus mõjutab ameti tegevust ja haldamist vaid väga piiratud määral; märgib siiski, et amet on oma sisemenetlused läbi vaadanud, et maandada Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega seotud riske ning ühtegi neist riskidest ei peeta kriitiliseks, vaid pigem väga väikeseks;

17.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et amet ei ole veel ametlikult välja töötanud strateegiat keskkonnasõbraliku töökoha tagamiseks; palub ametil seda kiiremas korras teha;

18.  kutsub ametit üles pöörama tähelepanu oma teadusuuringute tulemuste üldsusele levitamisele ning suhtlema avalikkusega sotsiaalmeedia ja muude meediaväljaannete kaudu;

o
o   o

19.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 14. mai 2020. aasta resolutsioonile(4) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 120, 29.3.2019, lk 205.
(2) ELT C 120, 29.3.2019, lk 206.
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 526/2013, mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004 (ELT L 165, 18.6.2013, lk 41).
(4) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0121.

Viimane päevakajastamine: 31. juuli 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika