Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2080(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0039/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0039/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0091

Usvojeni tekstovi
PDF 155kWORD 50k
Četvrtak, 14. svibnja 2020. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2018.: ENISA (Agencija Europske unije za kibersigurnost)
P9_TA(2020)0091A9-0039/2020
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka (ENISA-e) (sada ENISA (Agencija Europske unije za kibersigurnost)) za financijsku godinu 2018. (2019/2080(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka (ENISA-e) za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0047/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004(5), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o ENISA-i (Agencija Europske unije za kibersigurnost) te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 526/2013 (Akt o kibersigurnosti) (6), a posebno njezin članak 31.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(8), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0039/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru ENISA-e (Agencije Europske unije za kibersigurnost) za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru ENISA-e (Agencije Europske unije za kibersigurnost), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 34.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 165, 18.6.2013., str. 41.
(6) SL L 151, 7.6.2019., str. 15.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(8) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka (ENISA-e) (sada ENISA (Agencija Europske unije za kibersigurnost)) za financijsku godinu 2018. (2019/2080(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka (ENISA-e) za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0047/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004(5), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o ENISA-i (Agencija Europske unije za kibersigurnost) te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 526/2013 (Akt o kibersigurnosti) (6), a posebno njezin članak 31.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(8), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0039/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka (ENISA-e)za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za kibersigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 34.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 165, 18.6.2013., str. 41.
(6) SL L 151, 7.6.2019., str. 15.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(8) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka (ENISA-e) (sada ENISA (Agencija Europske unije za kibersigurnost)) za financijsku godinu 2018. (2019/2080(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka (ENISA) za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0039/2020),

A.  budući da je, prema njezinu izvještaju o prihodima i rashodima(1), konačni proračun Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost („Agencija”) za financijsku godinu 2018. iznosio 11 473 788 EUR, što predstavlja povećanje od 2,67 % u odnosu na 2017.; budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije(2);

B.  budući da Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) navodi da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  primjećuje sa zadovoljstvom da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,98 %, što predstavlja smanjenje od 0,01 % u odnosu na 2017.; nadalje primjećuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 88,56 %, što predstavlja neznatno povećanje od 0,37 % u odnosu na 2017.;

Uspješnost

2.  primjećuje da se Agencija koristi određenim ključnim pokazateljima uspješnosti kako bi se izmjerila dodana vrijednost njezinih aktivnosti i unaprijedilo njezino upravljanje proračunom, uz veći naglasak na kvalitativnim pokazateljima za procjenu ostvarenja njezinih operativnih ciljeva i veći naglasak na kvantitativnim pokazateljima za njezine administrativne ciljeve; napominje da Agencija, radi boljeg ispunjavanja očekivanja svojih dionika, jača svoj paket izvješćivanja prilagodbom svojih kvalitativnih i kvantitativnih ključnih pokazatelja uspješnosti kako bi učinkovitije mjerila učinak svojih aktivnosti;

3.  poziva Agenciju da pojača napore u smjeru rješavanja sigurnosnih nedostataka 5G tehnologije i da proširi informacije o toj temi, kako bi se zajamčilo da se postojeća tehnička rješenja primijene u tom sektoru;

4.  žali zbog toga što nakon studije o vanjskoj procjeni uspješnosti Agencije u razdoblju od 2013. do 2016., koja je provedena 2017. u ime Komisije, nije formaliziran nijedan akcijski plan; napominje, međutim, da su provedene odgovarajuće preporuke i da je unutarnja revizija koju je provela Komisijina Služba za unutarnju reviziju pružila preporuke koje se preklapaju s preporukama iz te studije i za koje je dogovoren formalni korektivni akcijski plan;

5.  potiče Agenciju da provede digitalizaciju svojih usluga;

6.  poziva Komisiju da provede studiju izvedivosti kako bi se ocijenila mogućnost uspostave sinergija s Cedefopom, koji sjedište ima u Solunu; poziva Komisiju da ocijeni dva scenarija: preseljenje Agencije u sjedište Cedefopa u Solunu i preseljenje sjedišta Agencije u njezino sjedište u Heraklionu; primjećuje da bi preseljenje Agencije u sjedište Cedefopa rezultiralo dijeljenjem korporativnih usluga i usluga podrške te zajedničkim upravljanjem prostorima, kao i dijeljenjem informacijsko-komunikacijske, telekomunikacijske i internetske infrastrukture, čime bi se uštedilo mnogo novca koji bi se mogao iskoristiti za dodatno financiranje obiju agencija;

Kadrovska politika

7.  primjećuje sa zabrinutošću da je na dan 31. prosinca 2018. bilo izvršeno samo 93,62 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 44 privremenih djelatnika od 47 privremenih djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 48 odobrenih radnih mjesta 2017.); ujedno napominje da je 2018. za Agenciju radilo 27 ugovornih djelatnika i troje upućenih nacionalnih stručnjaka;

8.  primjećuje da je 2015. Agencija planirala administrativno osoblje premjestiti u Atenu, dok je Uredbom (EU) br. 526/2013(3) predviđeno da se ti članovi osoblja trebaju nalaziti u Heraklionu i da je vjerojatno da bi se troškovi dodatno smanjili kad bi svi članovi osoblja bili centralizirani na jednoj lokaciji; napominje da u prostorima u Heraklionu trenutačno radi samo sedam članova osoblja; napominje da će Agencija dodatno proučiti relevantnost objekata u skladu s trenutačnim sporazumom o sjedištu i programima razvijenima u tim objektima;

9.  primjećuje sa zabrinutošću da Agencija ima teškoća sa zapošljavanjem, privlačenjem i zadržavanjem osoblja s odgovarajućim kvalifikacijama, uglavnom zbog vrste ponuđenih radnih mjesta, točnije radnih mjesta za ugovorno osoblje, i niskog korekcijskog koeficijenta koji se primjenjuje na plaće zaposlenika Agencije u Grčkoj; međutim, sa zadovoljstvom primjećuje da je Agencija provela brojne socijalne mjere kako bi povećala svoju privlačnost za osoblje;

10.  primjećuje da Agencija nema potrebna sredstva za oglašavanje svih slobodnih radnih mjesta na svim jezicima EU-a, kako to zahtijeva EPSO; napominje, međutim, da Agencija, kao i ostale decentralizirane agencije Unije, objavljuje oglase o slobodnim radnim mjestima na više internetskih stranica, u publikacijama diljem Europe te na internetskoj stranici mreža agencija EU-a;

11.  napominje da se trenutačno preispituje postupak primopredaje s novim članovima osoblja, kako bi se u budućnosti bolje prenosilo znanje na novo osoblje, te da se razmatra uključivanje tog postupka u politiku za osjetljiva radna mjesta; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o zaključenju postupka preispitivanja;

12.  primjećuje sa zabrinutošću da je 2018. izostala rodna ravnoteža među višim rukovodećim osobljem (8 muškaraca i 2 žene) i među članovima upravnog odbora (25 muškaraca i 5 žena);

Sprečavanje sukoba interesa, upravljanje njima i transparentnost

13.  prima na znanje postojeće mjere Agencije i stalne napore za osiguranje transparentnosti, sprečavanje sukoba interesa i upravljanje njima te napominje da su životopisi članova upravnog odbora i njihova izjava o sukobima interesa u međuvremenu objavljeni na internetskoj stranici Agencije; podsjeća na to da Agencija na svojim internetskim stranicama ne objavljuje izjave o nepostojanju sukobu interesa članova višeg rukovodstva; ponovno poziva Agenciju da objavi životopise svih članova upravnog odbora i izjave o nepostojanju sukoba interesa članova višeg rukovodstva i da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o u tom smislu poduzetim mjerama;

Unutarnje kontrole

14.  primjećuje sa zabrinutošću da se u izvješću Revizorskog suda navodi da Agencija nema politiku za osjetljiva radna mjesta za potrebe utvrđivanja i ažuriranja osjetljivih funkcija te definiranja odgovarajućih mjera za ublažavanje rizika u vezi s osobnim interesima; poziva Agenciju da bez odgode donese i provede takvu politiku;

15.  primjećuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju 2018. objavila revizijsko izvješće o uključenosti dionika u ostvarivanje očekivanih rezultata Agencije, za koje je Agencija izradila akcijski plan za poduzimanje mjera u područjima u kojima su moguća poboljšanja;

Druge primjedbe

16.  primjećuje da odluka Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Unije ima vrlo ograničen učinak na djelovanje i administraciju Agencije; napominje, međutim, da je Agencija preispitala svoje unutarnje postupke kako bi ublažila sve rizike povezane s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije, ali i da se nijedan od tih rizika ne smatra kritičnim, nego se smatraju vrlo niskim;

17.  žali što Agencija još nije formalizirala strategiju za pružanje okolišno prihvatljivog radnog okruženja; poziva Agenciju da to hitno učini;

18.  poziva Agenciju da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

o
o   o

19.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14.  svibnja 2020.(4) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 120, 29.3.2019., str. 205.
(2) SL C 120, 29.3.2019., str. 206.
(3) Uredba (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004 (SL L 165, 18.6.2013., str. 41.).
(4) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0121.

Posljednje ažuriranje: 31. srpnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti