Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2080(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0039/2020

Pateikti tekstai :

A9-0039/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0091

Priimti tekstai
PDF 159kWORD 52k
Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 14 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)
P9_TA(2020)0091A9-0039/2020
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) (dabar – ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra)) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2080(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0047/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004(5), ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/881 dėl ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros) ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas)(6), ypač į jo 31 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046(8) 70 straipsnyje, ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0039/2020),

1.  patvirtina ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra) vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 34.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 165, 2013 6 18, p. 41.
(6) OL L 151, 2019 6 7, p. 15.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(8) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.


2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) (dabar – ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra)) 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2080(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0047/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004(5), ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/881 dėl ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros) ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas)(6), ypač į jo 31 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046(8) 70 straipsnyje, ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0039/2020),

1.  pritaria Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 34.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 165, 2013 6 18, p. 41.
(6) OL L 151, 2019 6 7, p. 15.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(8) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.


3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) (dabar – ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra)) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2080(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0039/2020),

A.  kadangi, remiantis Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų ataskaita(1), galutinis jos 2018 finansinių metų biudžetas buvo 11 473 788 EUR, t. y. 2,67 proc. didesnis negu 2017 m.; kadangi Agentūros biudžetą sudaro daugiausia iš Sąjungos biudžeto gaunamos lėšos(2);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2018 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,98 proc., t. y. 0,01 proc. mažesnis, palyginti su 2017 m.; be to, pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 88,56 proc., t. y. šiek tiek (0,37 proc.) didesnis nei 2017 m.;

Veikla

2.  pažymi, kad Agentūra naudoja tam tikrus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR), kad galėtų įvertinti savo veiklos pridėtinę vertę ir pagerinti biudžeto valdymą, skirdama didesnį dėmesį kokybiniams rodikliams vertinant veiklos tikslų įgyvendinimą, o kiekybiniams rodikliams – vertinant administracinių tikslų įgyvendinimą; pažymi, kad Agentūra, siekdama geriau patenkinti savo suinteresuotųjų subjektų lūkesčius, tobulina savo ataskaitų paketą pritaikydama savo kiekybinius ir kokybinius PVRR taip, kad būtų galima veiksmingai įvertinti jos veiklos poveikį;

3.  ragina Agentūrą imtis aktyvesnių veiksmų, kad būtų pašalintos 5G saugumo spragos, ir kuo plačiau skleisti informaciją šiuo klausimu, siekiant užtikrinti, kad pramonės sektorius priimtų esamus techninius sprendimus;

4.  apgailestauja dėl to, kad po to, kai 2017 m. Komisijos užsakymu atliktas Agentūros veiklos 2013–2016 m. išorinio vertinimo tyrimas, nebuvo parengtas joks oficialus veiksmų planas; vis dėlto, pažymi, kad yra įgyvendintos atitinkamos rekomendacijos ir tai, kad Komisijos vidaus audito tarnybai atlikus auditą buvo pateiktos sutampančios rekomendacijos, į kurias reaguojant sutarta dėl oficialaus taisomųjų veiksmų plano;

5.  ragina Agentūrą toliau skaitmeninti savo paslaugas;

6.  ragina Komisiją atlikti galimybių studiją siekiant įvertinti galimybę įtvirtinti ryšius su Europos profesinio mokymo plėtros centru (CEDEFOP), kurio būstinė yra Salonikuose; ragina Komisiją įvertinti abu scenarijus, t. y. Agentūros perkėlimą į CEDEFOP būstinę Salonikuose ir atitinkamai perkėlimą į Agentūros būstinę Heraklione; pažymi, kad, Agentūrą perkėlus į CEDEFOP būstinę, būtų galima dalytis bendromis bei priežiūros paslaugomis ir bendrų patalpų valdymu, taip pat IRT, telekomunikacijomis ir internetine infrastruktūra ir taip sutaupyti didžiules pinigų sumas, kurios būtų toliau naudojamos abiem agentūroms finansuoti;

Personalo politika

7.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas tik 93,62 proc. ir iš 47 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą, buvo paskirti 44 laikinieji darbuotojai (palyginti su 2017 m., per kuriuos patvirtinti 48 etatai); pažymi, kad 2018 m. Agentūroje taip pat dirbo 27 sutartininkai ir trys deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

8.  pažymi, kad 2015 m. Agentūra planavo į Atėnus perkelti savo administracijos darbuotojus, nors Reglamente (ES) Nr. 526/2013(3) numatyta, kad tokie darbuotojai turėtų būti Heraklione, ir pažymi, kad, panašu, jog išlaidas būtų galima sumažinti dar labiau, jei visi darbuotojai būtų sutelkti vienoje vietovėje; pažymi, kad šiuo metu Heraklione esančiame padalinyje dirba tik septyni darbuotojai; pažymi, kad Agentūra toliau sieks nustatyti, ar tas padalinys yra reikalingas, atsižvelgdama į dabartinį susitarimą dėl būstinės ir tame padalinyje kuriamas programas;

9.  susirūpinęs pažymi, kad Agentūra susiduria su sunkumais, įdarbindama, pritraukdama ir išlaikydama tinkamą kvalifikaciją turinčius darbuotojus, visų pirma dėl siūlomo pareigybių tipo, t. y. sutartininko pareigybės ir žemo korekcinio koeficiento, kuris taikomas skaičiuojant Agentūros darbuotojų Graikijoje darbo užmokesčius; vis dėlto su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra, siekdama būti patrauklesnė, yra įgyvendinusi ne vieną socialinę priemonę;

10.  pažymi, kad Agentūrai neskiriami būtini asignavimai, kad ji skelbimus apie visas laisvas darbo vietas galėtų teikti visomis ES kalbomis, kaip to reikalauja EPSO; vis dėlto pažymi, kad Agentūra, kaip ir kitos decentralizuotos Sąjungos agentūros, pranešimus apie laisvas darbo vietas skelbia keliose svetainėse ir leidiniuose visoje Sąjungoje, taip pat ES agentūrų tinklo svetainėje;

11.  pažymi, kad šiuo metu peržiūrimas pareigų perdavimo naujiems darbuotojams procesas siekiant, kad ateityje naujiems darbuotojams būtų geriau perduodamos žinios, ir tai, kad šį procesą svarstoma įtraukti į jautrių pareigybių politiką; prašo Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją, kai peržiūra bus baigta;

12.  susirūpinęs pažymi, kad 2018 m. nebuvo užtikrinta lyčių pusiausvyra vyresniosios vadovybės lygmeniu (8 vyrai ir 2 moterys) ir valdančiosios tarybos narių tarpe (25 vyrai ir 5 moterys);

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

13.  atkreipia dėmesį į šiuo metu Agentūros taikomas priemones ir dedamas pastangas siekiant užtikrinti skaidrumą ir užkirsti kelią interesų konfliktams ir juos valdyti ir pažymi, kad Agentūros interneto svetainėje jau paskelbti valdančiosios tarybos narių gyvenimo aprašymai ir interesų konfliktų deklaracijos; primena, kad Agentūra savo interneto svetainėje neskelbia vyresniosios vadovybės narių interesų konfliktų deklaracijų; dar kartą ragina Agentūrą paskelbti visų valdančiosios tarybos narių gyvenimo aprašymus ir vyresniosios vadovybės interesų konfliktų deklaracijas ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių imtasi šioje srityje;

Vidaus kontrolė

14.  susirūpinęs pažymi, kad Audito Rūmai ataskaitoje pripažinta, kad Agentūroje neįgyvendinama jautrių pareigybių politika, pagal kurią būtų nustatomos ir nuolat atnaujinamos jautrios funkcijos ir patvirtinamos tinkamos priemonės, siekiant sumažinti asmeninio suinteresuotumo riziką; ragina Agentūrą nedelsiant priimti ir įgyvendinti tokią politiką;

15.  pažymi, kad 2018 m. Komisijos vidaus audito tarnyba paskelbė audito ataskaitą „Suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas rengiant siektinus ENISA rezultatus“, kuria remdamasi Agentūra rengia veiksmų planą, kad būtų imtąsi veiksmų visose tobulintinose srityse;

Kitos pastabos

16.  pažymi, kad Jungtinės Karalystės sprendimas išstoti iš Sąjungos turės labai nedidelį poveikį Agentūros operacijoms ir administravimui; vis dėlto pažymi, kad Agentūra atliko savo vidaus procesų peržiūrą siekdama sumažinti bet kokią su galimu Jungtinės Karalystės pasitraukimu iš Sąjungos susijusią riziką, ir kad bet kokia tokio pobūdžio rizika nelaikoma labai didele, o manoma, kad tokia rizika yra labai maža;

17.  apgailestauja dėl to, kad Agentūra dar neparengė oficialios strategijos, kaip užtikrinti aplinką tausojančią darbo vietą; ragina Agentūrą kuo skubiau tai padaryti;

18.  ragina Agentūrą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą visuomenei ir užmegzti ryšius su visuomene per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

o
o   o

19.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(4) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 120, 2019 3 29, p. 205.
(2) OL C 120, 2019 3 29, p. 206.
(3) 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004 (OL L 165, 2013 6 18, p. 41).
(4) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0121.

Atnaujinta: 2020 m. liepos 31 d.Teisinė informacija - Privatumo politika