Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2080(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0039/2020

Teksty złożone :

A9-0039/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0091

Teksty przyjęte
PDF 167kWORD 56k
Czwartek, 14 maja 2020 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
P9_TA(2020)0091A9-0039/2020
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (obecnie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa)) za rok budżetowy 2018 (2019/2080(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedzią agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9‑0047/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004(5), w szczególności jego art. 21,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie)(6) , w szczególności jego art. 31,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(8), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0039/2020),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa), Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 34.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41.
(6) Dz.U. L 151 z 7.6.2019, s. 15.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(8) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (obecnie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa)) za rok budżetowy 2018 (2019/2080(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedzią agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9‑0047/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004(5), w szczególności jego art. 21,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie)(6), w szczególności jego art. 31,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(8), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0039/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa), Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 34.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41.
(6) Dz.U. L 151 z 7.6.2019, s. 15.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(8) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (obecnie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa)) za rok budżetowy 2018 (2019/2080(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0039/2020),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) ostateczny budżet Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2018 zamknął się kwotą 11 473 788 EUR, co stanowi wzrost o 2,67 % w porównaniu z 2017 r.; mając na uwadze, że budżet Agencji pochodzi głównie z budżetu Unii(2);

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdza, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2018 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,98 %, co oznacza spadek o 0,01 % w porównaniu z rokiem 2017; ponadto odnotowuje, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 88,56 %, co oznacza nieznaczny wzrost o 0,37 % w porównaniu z rokiem 2017;

Wyniki

2.  zauważa, że Agencja wykorzystuje niektóre kluczowe wskaźniki skuteczności działania do mierzenia wartości dodanej swoich działań oraz do poprawy zarządzania budżetem, kładąc większy nacisk na wskaźniki jakościowe przy ocenie realizacji celów operacyjnych, a na wskaźniki ilościowe przy ocenie realizacji celów administracyjnych; zauważa, że aby lepiej sprostać oczekiwaniom zainteresowanych stron, Agencja udoskonala swój pakiet sprawozdawczy, dostosowując jakościowe i ilościowe kluczowe wskaźniki skuteczności działania w celu skuteczniejszego mierzenia wpływu swojej działalności;

3.  wzywa Agencję do zwiększenia wysiłków na rzecz usunięcia luk w zabezpieczeniach 5G i jak najszerszego informowania o tych działaniach, aby zapewnić przyswajanie przez sektor istniejących rozwiązań technicznych;

4.  ubolewa, że po otrzymaniu zewnętrznej oceny wyników działalności Agencji w latach 2013–2016 przeprowadzonej w imieniu Komisji w 2017 r. nie opracowano żadnego oficjalnego planu działania; zauważa jednak, że odpowiednie zalecenia zostały wdrożone, a rezultatem kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji były częściowo pokrywające się zalecenia, w odniesieniu do których uzgodniono oficjalny plan działań zaradczych;

5.  zachęca Agencję do dalszej cyfryzacji świadczonych usług;

6.  wzywa Komisję do przeprowadzenia studium wykonalności w celu oceny możliwości współdziałania z Cedefop, które ma swoją siedzibę w Salonikach; wzywa Komisję do oceny obu scenariuszy, a mianowicie przeniesienia siedziby Agencji do siedziby Cedefop w Salonikach oraz przeniesienia siedziby Agencji do jej budynku w Heraklionie; zauważa, że przeniesienie Agencji do siedziby Cedefop w Salonikach oznaczałoby dzielenie się usługami korporacyjnymi i usługami wsparcia oraz zarządzanie wspólnymi pomieszczeniami, a także wspólne korzystanie z infrastruktury ICT, telekomunikacyjnej i internetowej, dzięki czemu można by zaoszczędzić bardzo znaczne kwoty, które zostałyby wykorzystane do dalszego finansowania obu agencji;

Polityka kadrowa

7.  z niepokojem zauważa, że na dzień 31 grudnia 2018 r. plan zatrudnienia został zrealizowany jedynie w 93,62 % i choć budżet Unii przewidywał 47 stanowisk dla pracowników zatrudnionych na czas określony (w porównaniu z 48 stanowiskami przewidzianymi w 2017 r.), przyjęto tylko 44 osoby; zauważa ponadto, że w 2018 r. Agencja zatrudniała 27 pracowników kontraktowych i trzech oddelegowanych ekspertów krajowych;

8.  zauważa, że w 2015 r. Agencja zaplanowała przeniesienie personelu administracyjnego do Aten, choć zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 526/2013(3) tacy pracownicy powinni pozostać w Heraklionie, oraz że skupienie całego personelu w jednym miejscu prawdopodobnie pozwoliłoby jeszcze bardziej ograniczyć koszty; zauważa, że jedynie siedmiu członków personelu pracuje obecnie w Heraklionie; zauważa, że Agencja będzie dalej analizować przydatność swojej infrastruktury zgodnie z obecną umową w sprawie siedziby oraz z uwzględnieniem programów realizowanych w tych miejscach;

9.  zauważa z zaniepokojeniem, że Agencja ma trudności z zatrudnianiem, przyciąganiem i zatrzymywaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, głównie ze względu na charakter publikowanych stanowisk, a konkretnie status pracowników kontraktowych, oraz niski współczynnik korygujący stosowany do wynagrodzeń personelu Agencji w Grecji; zauważa jednak z zadowoleniem, że Agencja wdrożyła szereg środków socjalnych w celu zwiększenia swojej atrakcyjności;

10.  stwierdza, że Agencja nie dysponuje środkami niezbędnymi do publikowania wszystkich wolnych stanowisk we wszystkich językach UE zgodnie z wymogami EPSO; zauważa jednak, że Agencja, podobnie jak inne zdecentralizowane agencje Unii, publikuje ogłoszenia o naborze na kilku stronach internetowych, w publikacjach ukazujących w różnych państwach Unii, a także na stronie internetowej sieci agencji UE;

11.  zauważa, że proces przekazywania zadań nowym członkom personelu jest obecnie poddawany przeglądowi, aby w przyszłości umiejętniej przekazywać wiedzę nowym pracownikom, oraz że trwa refleksja nad uwzględnieniem tego procesu w strategii dotyczącej newralgicznych stanowisk; zwraca się do Agencji, by poinformowała organ udzielający absolutorium, gdy przegląd ten zostanie zakończony;

12.  stwierdza z niepokojem, że w 2018 r. odnotowano brak równowagi płci wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla (8 mężczyzn i 2 kobiety) oraz w składzie zarządu (25 mężczyzn i 5 kobiet);

Przejrzystość, zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi

13.  zwraca uwagę na istniejące w Agencji mechanizmy zapewniania przejrzystości, zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi oraz odnotowuje, że życiorysy członków zarządu i ich oświadczenia o braku konfliktu interesów zostały już opublikowane na stronie internetowej Agencji; przypomina, że na swojej stronie internetowej Agencja nie publikuje oświadczeń członków kadry kierowniczej wyższego szczebla o braku konfliktu interesów; ponownie wzywa Agencję do opublikowania życiorysów wszystkich członków zarządu i oświadczeń członków kadry kierowniczej wyższego szczebla o braku konfliktu interesów oraz do poinformowania organu udzielającego absolutorium o działaniach podjętych w tej kwestii;

Kontrole wewnętrzne

14.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa z niepokojem, że według Trybunału Agencja nie dysponuje strategią określania newralgicznych stanowisk dla potrzeb wskazania newralgicznych funkcji, ich aktualizacji oraz określania odpowiednich środków mających zmniejszyć ryzyko działania w osobistym interesie; wzywa Agencję do bezzwłocznego przyjęcia i wdrożenia takiej strategii;

15.  zauważa, że w 2018 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji opublikowała sprawozdanie z audytu zatytułowane „Zaangażowanie zainteresowanych podmiotów w opracowywanie produktów w ENISA” i że w reakcji na to sprawozdanie Agencja przygotowała plan działania w celu zajęcia się wszelkimi potencjalnymi obszarami wymagającymi poprawy;

Inne uwagi

16.  zauważa, że wpływ decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii na działalność i administrację Agencji jest bardzo niewielki; zauważa jednak, że Agencja dokonała przeglądu wewnętrznych procedur w celu ograniczenia wszelkiego ryzyka związanego z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii i że żadne z tych zagrożeń nie zostało uznane za kluczowe, a wręcz uważa się je za mało istotne;

17.  ubolewa nad faktem, że Agencja jeszcze nie opracowała oficjalnej strategii mającej na celu zapewnienie miejsca pracy przyjaznego dla środowiska; wzywa Agencję do uczynienia tego w trybie pilnym;

18.  wzywa Agencję, by położyła nacisk na rozpowszechnianie wyników swoich badań wśród obywateli oraz docierała do nich za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych narzędzi komunikacji;

o
o   o

19.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 14 maja 2020 r.(4) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 120 z 29.3.2019, s. 205.
(2) Dz.U. C 120 z 29.3.2019, s. 206.
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004 (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41).
(4) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0121.

Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności