Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2080(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0039/2020

Predkladané texty :

A9-0039/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0091

Prijaté texty
PDF 162kWORD 54k
Štvrtok, 14. mája 2020 - Brusel Finálna verzia
Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
P9_TA(2020)0091A9-0039/2020
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. mája 2020 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (teraz ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť)) za rozpočtový rok 2018 (2019/2080(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) za rozpočtový rok 2018,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2018 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2018 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2020 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0047/2020),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013 o Agentúre Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a o zrušení nariadenia (ES) č. 460/2004(5), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 zo 17. apríla 2019 o agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 (akt o kybernetickej bezpečnosti)(6), a najmä na jeho článok 31,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/715 z 18. decembra 2018 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty zriadené podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o Euratome a uvedené v článku 70 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046(8), a najmä na jeho článok 105,

–  so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0039/2020),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2018;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 11.12.2019, s. 34.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41.
(6) Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 15.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) Ú. v. EÚ L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. mája 2020 o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (teraz ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť)) za rozpočtový rok 2018 (2019/2080(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) za rozpočtový rok 2018,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2018 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2018 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2020 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0047/2020),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013 o Agentúre Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a o zrušení nariadenia (ES) č. 460/2004(5), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 zo 17. apríla 2019 o agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 (akt o kybernetickej bezpečnosti)(6), a najmä na jeho článok 31,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/715 z 18. decembra 2018 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty zriadené podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o Euratome a uvedené v článku 70 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046(8), a najmä na jeho článok 105,

–  so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0039/2020),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) za rozpočtový rok 2018;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 11.12.2019, s. 34.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41.
(6) Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 15.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) Ú. v. EÚ L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. mája 2020 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (teraz ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť)) za rozpočtový rok 2018 (2019/2080(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) za rozpočtový rok 2018,

–  so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0039/2020),

A.  keďže podľa jej výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavoval konečný rozpočet Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2018 sumu 11 473 788 EUR, čo predstavuje nárast o 2,67 % v porovnaní s rokom 2017; keďže rozpočet agentúry pochádza najmä z rozpočtu Únie(2);

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2018 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2018 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,98 %, čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje zníženie o 0,01 %; ďalej konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 88,56 %, čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje mierne zvýšenie o 0,37 %;

Výkonnosť

2.  konštatuje, že agentúra používa určité kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) na meranie pridanej hodnoty, ktorú poskytujú jej činnosti, a na zlepšenie svojho rozpočtového riadenia, pričom sa zameriava viac na kvalitatívne ukazovatele pri posúdení dosiahnutia svojich operačných cieľov a viac na kvantitatívne ukazovatele pre svoje administratívne ciele; konštatuje, že v záujme lepšieho splnenia očakávaní zainteresovaných strán agentúra zlepšuje svoj balík výkazov tým, že prispôsobuje svoje kvalitatívne a kvantitatívne kľúčové ukazovatele výkonnosti s cieľom účinnejšie merať vplyv svojej činnosti;

3.  vyzýva agentúru, aby zintenzívnila svoju činnosť zameranú na riešenie bezpečnostných zraniteľností 5G a aby šírila informácie o tejto téme v čo najväčšej miere s cieľom zabezpečiť, aby odvetvie prijalo existujúce technické riešenia;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v nadväznosti na štúdiu o externom hodnotení výkonnosti agentúry v rokoch 2013 – 2016, ktorá bola zrealizovaná v mene Komisie v roku 2017, nebol formalizovaný žiadny akčný plán; konštatuje však, že boli vykonané príslušné odporúčania a že interný audit, ktorý vykonal Útvar Komisie pre vnútorný audit, viedol k prekrývajúcim sa odporúčaniam, na základe ktorých bol schválený formálny plán nápravných opatrení;

5.  nabáda agentúru, aby pokračovala v digitalizácii svojich služieb;

6.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala štúdiu uskutočniteľnosti s cieľom posúdiť možnosť vytvorenia súčinnosti so strediskom Cedefop, ktoré má sídlo v Solúne; vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila oba scenáre, a to presun agentúry do sídla strediska Cedefop v Solúne a presun sídla agentúry do jej ústredia v Heraklione; konštatuje, že presun agentúry do sídla strediska Cedefop by znamenal spoločné využívanie podnikových a podporných služieb a riadenie spoločných priestorov, ako aj spoločné IKT, telekomunikácie a internetovú infraštruktúru, čím by sa ušetrili veľmi veľké sumy finančných prostriedkov, ktoré by sa použili na ďalšie financovanie oboch agentúr;

Personálna politika

7.  so znepokojením konštatuje, že k 31. decembru 2018 bol plán pracovných miest naplnený len na 93,62 %, pričom zo 47 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 48 povolenými pracovnými miestami v roku 2017) bolo vymenovaných 44 dočasných zamestnancov; poznamenáva, že v roku 2018 agentúra okrem toho zamestnávala 27 zmluvných zamestnancov a troch vyslaných národných expertov;

8.  konštatuje, že v roku 2015 agentúra plánovala premiestniť zamestnancov pracujúcich v jej administratíve do Atén, zatiaľ čo v nariadení (EÚ) č. 526/2013(3) sa stanovuje, že títo zamestnanci by mali byť umiestnení v Heraklione, a že je pravdepodobné, že náklady by sa mohli ďalej znížiť, ak by boli všetci zamestnanci sústredení na jednom mieste; konštatuje, že len sedem zamestnancov v súčasnosti pracuje v priestoroch v Heraklione; konštatuje, že agentúra bude ďalej skúmať účelnosť zariadení v súlade so súčasnou dohodou o sídle a s programami vypracovanými v týchto zariadeniach;

9.  so znepokojením berie na vedomie, že agentúra má problémy s prijímaním, pritiahnutím a udržaním zamestnancov s vhodnou kvalifikáciou, hlavne z dôvodu typu ponúkaných pracovných miest, a to miest zmluvných zamestnancov, a nízkych opravných koeficientov, ktoré sa uplatňujú na platy zamestnancov agentúry v Grécku; s uspokojením však konštatuje, že agentúra s cieľom zvýšiť svoju atraktívnosť vykonala niekoľko sociálnych opatrení;

10.  konštatuje, že agentúra nemá potrebné rozpočtové prostriedky na uverejňovanie všetkých voľných pracovných miest vo všetkých jazykoch Únie, ako to požaduje EPSO; konštatuje však, že agentúra, rovnako ako iné decentralizované agentúry Únie, uverejňuje oznámenia o voľných pracovných miestach na viacerých webových sídlach a v publikáciách v celej Únii, ako aj na webovom sídle siete agentúr EÚ;

11.  poznamenáva, že proces odovzdávania úloh novým zamestnancom sa v súčasnosti reviduje s cieľom lepšie odovzdávať poznatky novým zamestnancom v budúcnosti a že sa uvažuje o začlenení tohto procesu do politiky citlivých pracovných miest; žiada agentúru, aby po uskutočnení tejto revízie informovala orgán udeľujúci absolutórium;

12.  so znepokojením berie na vedomie nedostatočnú rodovú rovnováhu medzi pracovníkmi vrcholového manažmentu (8 mužov a 2 ženy) a medzi členmi správnej rady (25 mužov a 5 žien) v roku 2018;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

13.  berie na vedomie existujúce opatrenia a prebiehajúce úsilie agentúry týkajúce sa zabezpečenia transparentnosti a prevencie a riešenia konfliktov záujmov a konštatuje, že životopisy členov správnej rady a ich vyhlásenia o konfliktoch záujmov boli teraz zverejnené na webovom sídle agentúry; pripomína, že agentúra na svojom webovom sídle nezverejňuje vyhlásenia členov vrcholového manažmentu o konflikte záujmov; opätovne vyzýva agentúru, aby zverejnila životopisy všetkých členov správnej rady a vyhlásenia o konfliktoch záujmov svojho vrcholového manažmentu a informovala orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých v tejto súvislosti;

Vnútorné kontroly

14.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov agentúra nemá politiku v súvislosti s citlivými pracovnými miestami na účel vymedzenia citlivých funkcií, zaistenia ich aktuálnosti a stanovenia primeraných opatrení na zmiernenie rizika cudzích záujmov; vyzýva agentúru, aby takúto politiku bezodkladne prijala a vykonávala;

15.  poznamenáva, že Útvar Komisie pre vnútorný audit vydal v roku 2018 audítorskú správu o zapojení zainteresovaných strán do produkcie výstupov v agentúre ENISA, ku ktorej agentúra vypracúva akčný plán na riešenie potenciálnych oblastí, ktoré možno zlepšiť;

Ďalšie pripomienky

16.  poznamenáva, že vplyv rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie na činnosť a administratívu agentúry je veľmi obmedzený; konštatuje však, že agentúra preskúmala svoje vnútorné procesy s cieľom zmierniť akékoľvek riziká spojené s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie, a že žiadne z týchto rizík sa nepovažuje za kritické, ale skôr za veľmi nízke;

17.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že agentúra ešte neformalizovala stratégiu na zabezpečenie ekologického pracoviska; vyzýva agentúru, aby tak urobila čo najskôr;

18.  vyzýva agentúru, aby sa zamerala na oboznamovanie širokej verejnosti s výsledkami svojho výskumu a aby verejnosť oslovovala prostredníctvom sociálnych a iných médií;

o
o   o

19.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie zo 14. mája 2020(4) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 120, 29.3.2019, s. 205.
(2) Ú. v. EÚ C 120, 29.3.2019, s. 206.
(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013 o Agentúre Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a o zrušení nariadenia (ES) č. 460/2004 (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41).
(4) Prijaté texty, P9_TA(2020)0121.

Posledná úprava: 31. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia