Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/2080(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0039/2020

Predložena besedila :

A9-0039/2020

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0091

Sprejeta besedila
PDF 152kWORD 51k
Četrtek, 14. maj 2020 - Bruselj Končna izdaja
Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)
P9_TA(2020)0091A9-0039/2020
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 13. maja 2020 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (zdaj ENISA (Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost)) za proračunsko leto 2018 (2019/2080(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) za proračunsko leto 2018,

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2018 skupaj z odgovori agencij(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2020 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 (05761/2020 – C9-0047/2020),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 526/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 460/2004(5) in zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/881 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o ENISA (Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost) in o certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 (akt o kibernetski varnosti)(6) in zlasti člena 31,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta(8) in zlasti člena 105,

–  ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0039/2020),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju ENISA (Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost) glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2018;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju ENISA (Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost), Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 11.12.2019, str. 1.
(2) UL C 417, 11.12.2019, str. 34.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 165, 18.6.2013, str. 41.
(6) UL L 151, 7.6.2019, str. 15.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
(8) UL L 122, 10.5.2019, str. 1.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 13. maja 2020 o zaključnem računu Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (zdaj ENISA (Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost)) za proračunsko leto 2018 (2019/2080(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) za proračunsko leto 2018,

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2018 skupaj z odgovori agencij(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2020 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 (05761/2020 – C9-0047/2020),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 526/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 460/2004(5) in zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/881 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o ENISA (Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost) in o certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 (akt o kibernetski varnosti)(6) in zlasti člena 31,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta(8) in zlasti člena 105,

–  ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0039/2020),

1.  odobri zaključni račun Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) za proračunsko leto 2018;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju ENISA (Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost), Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 11.12.2019, str.1.
(2) UL C 417, 11.12.2019, str. 34.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 165, 18.6.2013, str. 41.
(6) UL L 151, 7.6.2019, str. 15.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
(8) UL L 122, 10.5.2019, str. 1.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. maja 2020 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (zdaj ENISA (Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost)) za proračunsko leto 2018 (2019/2080(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) za proračunsko leto 2018,

–  ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0039/2020),

A.  ker je na podlagi poročila o prihodkih in odhodkih(1) Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (v nadaljnjem besedilu: agencija) njen končni proračun v proračunskem letu 2018 znašal 11.473.788 EUR, kar predstavlja povečanje za 2,67 % v primerjavi z letom 2017; ker se proračun agencije financira predvsem iz proračuna Unije(2);

B.  ker Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2018 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navaja, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2018 znašala 99,98 %, kar predstavlja zmanjšanje za 0,01 % v primerjavi z letom 2017; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 88,56 %, kar predstavlja blago povečanje za0,37 % v primerjavi z letom 2017;

Uspešnost

2.  ugotavlja, da agencija uporablja nekatere ključne kazalnike uspešnosti, da bi izmerila dodano vrednost svojih dejavnosti in izboljšala upravljanje proračuna, pri čemer se je pri oceni doseganja operativnih ciljev bolj osredotočila na kvalitativne kazalnike, pri upravnih ciljih pa bolj na kvantitativne kazalnike; ugotavlja, da želi agencija bolje izpolnjevati pričakovanja deležnikov in zato izboljšuje svoj poročevalski sveženj s prilagajanjem kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov uspešnosti za učinkovito merjenje učinka svojih dejavnosti;

3.  poziva agencijo, naj hitreje ukrepa, da bi odpravila varnostne pomanjkljivosti omrežja 5G, in o tem posreduje čim več informacij, da bo industrijski sektor upošteval obstoječe tehnične rešitve;

4.  obžaluje, da na podlagi študije o zunanji oceni uspešnosti agencije v obdobju 2013–2016, ki je bila v letu 2017 opravljena za Komisijo, ni bil uradno pripravljen noben akcijski načrt; kljub temu ugotavlja, da so bila sprejeta ustrezna priporočila in da so bila na podlagi notranje revizije, ki jo je opravila služba Komisije za notranjo revizijo, oblikovana prekrivajoča se priporočila, glede katerih je bil dogovorjen formalni načrt popravnih ukrepov;

5.  spodbuja agencijo, naj nadaljuje digitalizacijo svojih storitev;

6.  poziva Komisijo, naj izvede študijo izvedljivosti, da bi ocenila možnost ustvarjanja sinergij z agencijo Cedefop, ki ima sedež v Solunu; poziva jo tudi, naj oceni oba scenarija, in sicer selitev agencije na sedež Cedefopa v Solunu oziroma selitev sedeža agencije v njene prostore v Heraklionu; ugotavlja, da bi selitev agencije na sedež Cedefopa pomenila delitev korporativnih in podpornih storitev ter upravljanje skupnih prostorov, kot tudi skupno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, telekomunikacije in internetno infrastrukturo, s čimer bi prihranili veliko denarja, ki bi ga lahko porabili za financiranje obeh agencij;

Kadrovska politika

7.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2018 uresničen le 93,62-odstotno, saj je agencija zaposlovala 44 od 47 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (v primerjavi z 48 odobrenimi delovnimi mesti leta 2017); ugotavlja tudi, da je za agencijo leta 2018 delalo še 27 pogodbenih uslužbencev in trije napoteni nacionalni strokovnjaki;

8.  ugotavlja, da je agencija leta 2015 nameravala premestiti svojo upravo v Atene, čeprav Uredba (EU) št. 526/2013(3) določa, da bi morali upravni uslužbenci delati v Heraklionu, in da bi se stroški verjetno dodatno zmanjšali, če bi bili vsi zaposleni centralizirani na enem mestu; ugotavlja, da trenutno le sedem uslužbencev dela v prostorih v Heraklionu; ugotavlja, da bo agencija še naprej preučevala primernost prostorov glede na sedanji sporazum o sedežu in programe, razvite v teh prostorih;

9.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da ima agencija težave privabiti, zaposliti in obdržati ustrezno kvalificirano osebje, predvsem zaradi vrste delovnih mest, ki jih ponuja (delovna mesta za pogodbene uslužbence), in nizkega korekcijskega količnika za plače uslužbencev v Grčiji; z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija sprejela več socialnih ukrepov, da bi povečala svojo privlačnost;

10.  ugotavlja, da agencija nima potrebnih sredstev za oglaševanje vseh prostih delovnih mest v vseh jezikih EU, kot to zahteva EPSO; ugotavlja pa tudi, da agencija, tako kot vse druge decentralizirane agencije Unije, objavlja prosta delovna mesta na več spletnih mestih in v publikacijah po vsej Uniji in tudi na spletišču mreže agencij EU;

11.  je seznanjen, da agencija trenutno pregleduje postopek predaje dela novim zaposlenim, da bi znanje v prihodnje prenašala bolje, in preučuje, ali bi ta postopek vključila v politiko občutljivih delovnih mest; agencijo poziva, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o izidu pregleda;

12.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da v letu 2018 na višjih vodstvenih položajih spola nista bila uravnoteženo zastopana (8 moških in 2 ženski), prav tako pa ne med člani upravnega odbora (25 moških in 5 žensk);

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

13.  je seznanjen z obstoječimi ukrepi agencije in njenim stalnim prizadevanjem za preglednost ter preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov in ugotavlja, da so življenjepisi članov upravnega odbora in njihove izjave o nasprotjih interesov zdaj objavljeni na spletišču agencije; spominja, da agencija izjav o nasprotjih interesov najvišjega vodstva ne objavlja na svojem spletnem mestu; znova jo poziva, naj objavi življenjepise vseh članov upravnega odbora in izjave o nasprotjih interesov svojega višjega vodstva ter organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih v zvezi s tem;

Notranje kontrole

14.  na podlagi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da agencija nima politike o občutljivih delovnih mestih, na podlagi katere bi se ugotavljale in posodabljale občutljive funkcije ter določili ustrezni ukrepi za zmanjševanje tveganja v zvezi z osebnimi interesi; poziva agencijo, naj to politiko nemudoma sprejme in začne izvajati;

15.  ugotavlja, da je leta 2018 služba Komisije za notranjo revizijo izdala revizijsko poročilo o vključenosti deležnikov v pripravo končnih rezultatov agencije, na osnovi katere agencija pripravlja akcijski načrt za morebitne izboljšave;

Druge pripombe

16.  ugotavlja, da so posledice določitve Združenega kraljestva, da izstopi iz Unije, na delovanje in upravo agencije zelo omejene; ugotavlja pa, da je agencija pregledala svoje notranje procese za zmanjšanje morebitnih tveganj, povezanih z izstopom Združenega kraljestva iz Unije, in da so bila ta tveganja ocenjena kot zelo majhna, nobeno od njih pa ni bilo kritično;

17.  obžaluje, da agencija uradno še ni oblikovala strategije za okolju prijazna delovna mesta; poziva agencijo, naj to nemudoma stori;

18.  poziva agencijo, naj se osredotoči na razširjanje rezultatov svojih raziskav v splošni javnosti in naj slednjo doseže prek družbenih medijev in drugih medijskih kanalov;

o
o   o

19.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 14. maja 2020(4) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 120, 29.3.2019, str. 205.
(2) UL C 120, 29.3.2019, str. 206.
(3) Uredba (EU) št. 526/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 460/2004 (UL L 165, 18.6.2013, str. 41).
(4) Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0121.

Zadnja posodobitev: 31. julij 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov