Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2080(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0039/2020

Ingivna texter :

A9-0039/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0091

Antagna texter
PDF 152kWORD 51k
Torsdagen den 14 maj 2020 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
P9_TA(2020)0091A9-0039/2020
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 13 maj 2020 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (nu Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå)) för budgetåret 2018 (2019/2080(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) för budgetåret 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med byråernas svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05761/2020 – C9‑0047/2020),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 526/2013 av den 21 maj 2013 om Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) och om upphävande av förordning (EG) nr 460/2004(5), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/881 av den 17 april 2019 om Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 (cybersäkerhetsakten) (6), särskilt artikel 31,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF‑fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(8), särskilt artikel 105,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0039/2020).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Enisa (Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet), rådet, kommissionen och revisionsrätten, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417, 11.12.2019, s. 34.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 165, 18.6.2013, s. 41.
(6) EUT L 151, 7.6.2019, s. 15.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Europaparlamentets beslut av den 13 maj 2020 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (nu Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå)) för budgetåret 2018 (2019/2080(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) för budgetåret 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med byråernas svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05761/2020 – C9‑0047/2020),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 526/2013 av den 21 maj 2013 om Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) och om upphävande av förordning (EG) nr 460/2004(5), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/881 av den 17 april 2019 om Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 (cybersäkerhetsakten)(6), särskilt artikel 31,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF‑fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(8), särskilt artikel 105,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0039/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå ), rådet, kommissionen och revisionsrätten, och att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417, 11.12.2019, s. 34.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 165, 18.6.2013, s. 41.
(6) EUT L 151, 7.6.2019, s. 15.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) EUT L 122, 10.5.2019, s. 1


3. Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2020 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (nu Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå)) för budgetåret 2018 (2019/2080(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) för budgetåret 2018,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0039/2020), och av följande skäl:

A.  Enligt sammanställningen över inkomster och utgifter(1) för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (byrån) för budgetåret 2018 uppgick den slutliga budgeten till 11 473 788 EUR, vilket utgör en ökning med 2,67 % jämfört med 2017. Byråns budget kommer i huvudsak från unionsbudgeten(2).

B.  I sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2018 förklarar revisionsrätten att den hade uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper var tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna var lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2018 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,98 %, vilket är en minskning med 0,01 % jämfört med 2017. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 88,56 %, vilket är en liten ökning med 0,37 % jämfört med 2017.

Resultat

2.  Europaparlamentet noterar att byrån använder vissa centrala nyckelprestationsindikatorer för att bedöma det mervärde som dess verksamhet tillför och förbättra sin budgetförvaltning, genom att vid bedömningen av förverkligandet av sina operativa mål fokusera mer på kvalitativa indikatorer och vid bedömningen av sina administrativa mål fokusera på mer kvantitativa indikatorer. Parlamentet noterar att för att bättre uppfylla intressenternas förväntningar ökar byrån sitt rapporteringspaket genom att skräddarsy kvalitativa och kvantitativa nyckelprestationsindikatorer för att mer effektivt mäta verksamhetens effekter.

3.  Europaparlamentet uppmanar byrån att öka sina insatser för att åtgärda säkerhetsbrister i 5G-nätet och att sprida information om detta så brett som möjligt så att de befintliga tekniska lösningarna antas av branschen.

4.  Europaparlamentet beklagar att ingen handlingsplan har antagits formellt efter den undersökning av den externa utvärdering av byråns insatser som gjordes under perioden 2013–2016 och som kommissionen beställde 2017. Parlamentet noterar dock att de relevanta rekommendationerna har införts och att den internrevision som kommissionens tjänst för nternrevision gjorde gav överlappande rekommendationer, samt att man har enats om en formell åtgärdsplan för dessa.

5.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att fortsätta med digitaliseringen av sina tjänster.

6.  Europaparlamentet ger kommissionen i uppdrag att genomföra en genomförbarhetsstudie för att bedöma möjligheten att skapa synergieffekter med Cedefop, som har sitt säte i Thessaloniki, Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera båda scenarierna, dvs. att flytta byrån till Cedefops huvudkontor i Thessaloniki, eller att flytta Cedefops huvudkontor till byråns huvudkontor i Heraklion. Parlamentet konstaterar att en flytt av byrån till Cedefops huvudkontor skulle innebära att man delar service- och stödtjänster samt förvaltningen av de gemensamma lokalerna, liksom IKT, telekommunikation och internetbaserad infrastruktur, vilket skulle spara stora belopp som kan användas för ytterligare finansiering av de båda byråerna.

Personalpolitik

7.  Europaparlamentet noterar med oro att endast 93,62 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2018. Av de 47 tjänster för tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 48 tillåtna tjänster 2017) hade 44 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 27 kontraktsanställda och tre utstationerade nationella experter arbetade för byrån 2018.

8.  Europaparlamentet noterar att byrån under 2015 planerade att flytta administrativ personal till Aten, men att det i förordning (EU) nr 526/2013(3) anges att denna personal ska finnas i Heraklion, samt att det är troligt att kostnaderna skulle kunna sänkas ytterligare om all personal fanns centraliserad på en plats. Parlamentet noterar att endast sju anställda för närvarande arbetar i lokalerna i Heraklion samt att byrån kommer att undersöka närmare hur relevanta dess nuvarande anläggningar är utifrån de rådande bestämmelserna om dess säte och de program som utvecklats i dessa anläggningar.

9.  Europaparlamentet noterar med oro att byrån har svårigheter att rekrytera, locka till sig och behålla kvalificerad personal, främst på grund av den typ av tjänster som erbjuds, dvs. som kontraktsanställda, och den låga korrigeringskoefficient som tillämpas på de anställdas löner vid byrån i Grekland. Parlamentet noterar dock med tillfredsställelse att byrån har vidtagit ett antal sociala åtgärder för att öka sin tilldragningskraft.

10.  Europaparlamentet konstaterar att byrån inte har de anslag som krävs för att kunna utannonsera alla lediga tjänster på alla EU-språk, vilket EPSO kräver. Parlamentet noterar dock att byrån, precis som andra decentraliserade unionsbyråer, offentliggör sina lediga tjänster på flera webbplatser, i tidningar över hela unionen och webbplatsen för EU-byråernas nätverk.

11.  Europaparlamentet noterar att man för närvarande håller på att se över överlämningsförfarandet för ny personal för att i framtiden bättre kunna överföra kunskaper till ny personal, samt att denna process anses ingå i policyn om känsliga poster. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten när denna översyn har slutförts.

12.  Europaparlamentet noterar med oro att könsfördelningen under 2018 var ojämn bland de högre cheferna (8 män och 2 kvinnor) och bland styrelseledamöterna (25 män och 5 kvinnor).

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

13.  Europaparlamentet noterar byråns befintliga åtgärder och pågående arbete för att säkerställa insyn och förebygga och hantera intressekonflikter, samt konstaterar att styrelseledamöternas meritförteckningar och förklaringar om intressekonflikter nu har publicerats på byråns webbplats. Parlamentet konstaterar att byrån inte offentliggör den verkställande ledningens förklaring om intressekonflikter på sin webbplats. Parlamentet upprepar sin uppmaning till byrån om att offentliggöra meritförteckningarna för alla ledamöter i styrelsen och förklaringarna om intressekonflikter för dess högsta ledning samt att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits i detta avseende.

Internkontroller

14.  Europaparlamentet noterar med oro att revisionsrättens rapport konstaterar att byrån saknar en policy för känsliga befattningar för att identifiera känsliga arbetsuppgifter och hålla dem uppdaterade, och för att fastställa lämpliga åtgärder för att motverka risken för att egenintressen gynnas. Parlamentet uppmanar byrån att anta och införa en sådan policy utan dröjsmål.

15.  Europaparlamentet noterar att 2018 lade kommissionens tjänst för internrevision fram en granskningsrapport om intressenters delaktighet i styrningen av Enisas verksamhet och resultat, samt att byrån förbereder en åtgärdsplan för några områden som skulle kunna förbättras.

Övriga kommentarer

16.  Europaparlamentet konstaterar att Förenade kungarikets beslut att lämna unionen får mycket begränsade effekter på byråns verksamhet och förvaltning. Parlamentet noterar dock att byrån har sett över sina interna förfaranden för att motverka eventuella risker som är kopplade till att Förenade kungariket lämnar unionen, och att inga av dessa risker har bedömts vara kritiska utan istället har ansetts vara mycket små.

17.  Europaparlamentet beklagar att byrån ännu inte har formaliserat någon strategi för att säkerställa en miljövänlig arbetsplats. Parlamentet uppmanar byrån att göra detta så snart som möjligt.

18.  Europaparlamentet uppmanar byrån att inrikta sig på att sprida resultaten av sin forskning till allmänheten och att nå ut till allmänheten via sociala och andra medier.

o
o   o

19.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 14 maj 2020(4) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 120, 29.3.2019, s. 205.
(2) EUT C 120, 29.3.2019, s. 206.
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 526/2013 av den 21 maj 2013 om Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) och om upphävande av förordning (EG) nr 460/2004 (EUT L 165, 18.6.2013, s. 41).
(4) Antagna texter, P9_TA(2020)0121.

Senaste uppdatering: 31 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy