Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2066(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0040/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0040/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0092

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 173kWORD 54k
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
P9_TA(2020)0092A9-0040/2020
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (νυν Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)) για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2066(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0033/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4) και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως(5), και ιδίως το άρθρο 12α,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2019/128 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0040/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 39 της 13.2.1975, σ. 1.
(6) EE L 30 της 31.1.2019, σ. 90.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(8) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (νυν Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)) για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2066(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0033/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4) και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως(5), και ιδίως το άρθρο 12α,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2019/128 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0040/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 39 της 13.2.1975, σ. 1.
(6) ΕΕ L 30 της 31.1.2019, σ. 90.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(8) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (νυν Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)) για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2066(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0040/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης («το Κέντρο») για το οικονομικό έτος 2018 ήταν 17 850 210 EUR, ποσό που παρουσιάζει ελαφρά μείωση κατά 0,11 % σε σύγκριση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Κέντρου προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης(2)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2018 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 100 %, το οποίο συνιστά ελαφρά αύξηση κατά 0,04 % σε σύγκριση με το 2017· σημειώνει το γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 96,50 %, ποσοστό που συνιστά αύξηση κατά 6,84 % σε σύγκριση με το 2017·

Επιδόσεις

2.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι το Κέντρο χρησιμοποιεί ένα υποδειγματικό σύστημα μέτρησης των επιδόσεων το οποίο περιλαμβάνει βασικούς δείκτες επιδόσεων για την αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας που παρέχουν οι δραστηριότητές του σε επίπεδα έργου, δραστηριότητας και οργάνωσης, και άλλα μέτρα για τη βελτίωση της δημοσιονομικής του διαχείρισης·

3.  σημειώνει ακόμη ότι το πρόγραμμα εργασίας του Κέντρου για το 2018 έχει εφαρμοστεί πλήρως σύμφωνα με τις καθορισμένες επιδιώξεις, στόχους και ενδείξεις·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κέντρο αναπτύσσει συνέργειες και μοιράζεται πόρους με τους άλλους οργανισμούς·

5.  σημειώνει τη συνεχιζόμενη και επισημοποιημένη στενή συνεργασία του Κέντρου με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)·

6.  σημειώνει ότι η εξωτερική αξιολόγηση στην οποία υποβλήθηκε το Κέντρο το 2017, όπως απαιτείται από τους δημοσιονομικούς κανόνες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ενισχυμένη συνεργασία του κέντρου με τους τρεις άλλους αποκεντρωμένους οργανισμούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Επιτροπής - το ETF, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και το Eurofound - αποδείχθηκε εφικτή επιλογή· σημειώνει ότι ο αναδιατυπωμένος ιδρυτικός κανονισμός του Κέντρου (κανονισμός (ΕΕ) 2019/128), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2019, έλαβε υπόψη του το αποτέλεσμα αυτής της εξωτερικής αξιολόγησης·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη σκοπιμότητας προκειμένου να αξιολογήσει τη δυνατότητα, αν όχι πλήρους συγχώνευσης, τουλάχιστον δημιουργίας κοινών συνεργειών με το Eurofound· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και τα δύο σενάρια, δηλαδή τη μεταφορά του Κέντρου στην έδρα του Eurofound στο Loughlinstown, στην Ιρλανδία, και τη μεταφορά της έδρας του Eurofound στην έδρα του Κέντρου, στη Θεσσαλονίκη· σημειώνει ότι μια τέτοια ενέργεια θα είχε ως αποτέλεσμα την κοινή χρήση των εταιρικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και την από κοινού διαχείριση των εγκαταστάσεων, καθώς και την κοινή χρήση υποδομών στους τομείς των ΤΠΕ, των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου, με αποτέλεσμα να εξοικονομείται σημαντικό ποσό επί των δαπανών, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω χρηματοδότηση και των δύο οργανισμών· αναγνωρίζει ότι το αποτελεσματικό, αποδοτικό και χωρίς σφάλματα έργο των οργανισμών συνδέεται στενά με ένα κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης για την κάλυψη των επιχειρησιακών και διοικητικών δραστηριοτήτων τους· συνεπώς, καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόζουν τις δραστηριότητες που πρέπει να εκτελούν οι οργανισμοί στη χρηματοδότηση που τους ανατίθεται·

8.  καλεί το Κέντρο να επιδιώξει την ψηφιοποίησή του·

9.  ενθαρρύνει το Κέντρο να εφαρμόσει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

10.  εκφράζει την εκτίμησή του για την πραγματογνωσία και το διαρκές και υψηλής ποιότητας έργο του Κέντρου το οποίο συνίσταται στην παροχή έρευνας, αναλύσεων και τεχνικών συμβουλών για την ενίσχυση της ανάπτυξης της διά βίου μάθησης στην Ευρώπη και της διαμόρφωσης των ευρωπαϊκών πολιτικών στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), των επαγγελματικών προσόντων και των δεξιοτήτων, με σκοπό την προώθηση υψηλής ποιότητας κατάρτισης, προσαρμοσμένης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας· τονίζει, για τον σκοπό αυτό, ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν επαρκείς υλικοί και ανθρώπινοι πόροι που θα επιτρέψουν στο Κέντρο να εκτελέσει τα αυξανόμενα και μεταβαλλόμενα καθήκοντά του, ενώ θα διασφαλίζεται, σε γενικές γραμμές, η προτεραιότητα του Κέντρου έναντι αναδόχων του ιδιωτικού τομέα·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμβολή και την πραγματογνωσία του Κέντρου όσον αφορά την παροχή νέων γνώσεων, στοιχείων και αναλύσεων πολιτικής, την παρακολούθηση των τάσεων πολιτικής και τον ρόλο διαμεσολαβητή γνώσης για θέματα συναφούς πολιτικής στην ενωσιακή ατζέντα· εκτιμά το ποιοτικό έργο του Κέντρου στα διάφορα έργα, ιδίως όσον αφορά το θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη, το Europass, την αναθεώρηση του πανοράματος δεξιοτήτων στην ΕΕ και τον ρόλο του στην υποστήριξη των συμμετεχόντων στη διαδικασία της Κοπεγχάγης, τον ευρωπαϊκό δείκτη δεξιοτήτων και την πρόγνωση δεξιοτήτων·

12.  θεωρεί ότι αξίζει να σημειωθεί η δρομολόγηση από το Κέντρο νέου τμήματος ψηφιοποίησης, ιδίως δε σχετικά με τα επιγραμμικά εργαλεία του, που παρέχουν πληροφορίες ανά χώρα και βελτιωμένες δυνατότητες απεικόνισης επιγραμμικών δεδομένων, όπως οι πόροι προσανατολισμού στην αγορά εργασίας ή οι προγνώσεις δεξιοτήτων· εκτιμά, εν προκειμένω, τις στοχευμένες επιχειρήσεις προβολής του Κέντρου για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το περιεχόμενο του ιστοτόπου του·

13.  τονίζει ότι η διαφάνεια και η ευαισθητοποίηση των πολιτών ως προς την ύπαρξη των οργανισμών είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημοκρατική λογοδοσία τους· θεωρεί ότι η χρηστικότητα και η ευκολία χρήσης των πόρων και των δεδομένων του οργανισμού έχουν τεράστια σημασία· ζητεί, συνεπώς, να αξιολογηθούν, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται και διατίθενται σήμερα τα δεδομένα και οι πόροι και ο βαθμός στον οποίο οι πολίτες θεωρούν εύκολο τον εντοπισμό, την αναγνώριση και τη χρήση τους· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού, εν προκειμένω, με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για προσέγγιση περισσότερων πολιτών της Ένωσης·

Πολιτική προσωπικού

14.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης του πίνακα προσωπικού ανερχόταν σε 96,70 % με 12 θέσεις μόνιμου προσωπικού και 76 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων από τις 13 θέσεις μόνιμου προσωπικού και 78 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης (συγκριτικά με σύνολο 92 εγκεκριμένων θέσεων το 2017)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 26 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 3 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για το Κέντρο το 2018·

15.  σημειώνει ότι το Κέντρο έχει λάβει μέτρα υπό το φως των παρατηρήσεων και των σχολίων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής, όσον αφορά τον νέο προϊστάμενο της υπηρεσίας του Κέντρου για τους ανθρώπινους πόρους, που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2019, καθώς και όσον αφορά την απόφαση για εξωτερική ανάθεση της νομικής υπηρεσίας του Κέντρου· σημειώνει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού νομικών υποθέσεων που έχει συμμετοχή το Κέντρο, το μοντέλο της εξ ολοκλήρου εξωτερικής ανάθεσης δημιουργεί κίνδυνο για τον συνεπή χειρισμό των υποθέσεων και υπονομεύει την αρχή της αποδοτικότητας· καλεί το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τυχόν εξελίξεις στο θέμα αυτό·

16.  σημειώνει την υπό εξέλιξη διαδικασία στο Κέντρο, όσον αφορά τη βελτίωση των διαδικασιών επιλογής, με διασφάλιση συμμόρφωσης στα κριτήρια σχεδιασμού τα οποία αξιολογούνται από τα συμβούλια επιλογής και την αύξηση των ελέγχων από την υπηρεσία των ανθρωπίνων πόρων· σημειώνει με ανησυχία ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τον έλεγχο δύο προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν το 2018 από δύο εφεδρικούς πίνακες προσλήψεων που καταρτίστηκαν το 2015 και το 2016, διαπιστώθηκε ανεπαρκής διαχείριση και τεκμηρίωση, όπως συνέβη και με αρκετές άλλες διαδικασίες προσλήψεων που είχαν ελεγχθεί κατά τα προηγούμενα έτη· παροτρύνει το Κέντρο να λάβει άμεσα διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει τακτικές διαδικασίες πρόσληψης και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τον σκοπό αυτό·

17.  σημειώνει την ανησυχία του Κέντρου για το γεγονός ότι ο νέος ιδρυτικός κανονισμός του επεκτείνει την εντολή του στο να περιλαμβάνει και πολιτικές για τα επαγγελματικά προσόντα και τις δεξιότητες, επιπλέον της ΕΕΚ, χωρίς ωστόσο τα νέα καθήκοντα να συνοδεύονται από πρόσθετους πόρους· σημειώνει ότι το Κέντρο έχει ήδη υποστεί μείωση προσωπικού της τάξης του 10 % και ότι η εμπειρία αυτή έχει οδηγήσει σε αυξημένο φόρτο εργασίας και πίεση για το προσωπικό του Κέντρου·

18.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το Κέντρο διαθέτει σχεδόν ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο προσωπικό του (59 % γυναίκες και 41 % άνδρες), αλλά εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη λεπτομερειών όσον αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διάφορα επίπεδα διοίκησης

19.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 2018 επιτεύχθηκε ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων όσον αφορά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου (50 % γυναίκες και 50 % άνδρες)·

20.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τη γεωγραφική ισορροπία μεταξύ των υπαλλήλων·

Σύναψη συμβάσεων

21.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσον αφορά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου στο Κέντρο, η τιμή και η ποιότητα, ως κριτήρια ανάθεσης, δεν αναλύονταν πάντοτε επαρκώς, προκειμένου να εξασφαλίζεται η σύναψη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη σύμβασης· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η μεθοδολογία και η τεκμηρίωση από το Κέντρο των ενδεχομένως ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών ήταν ανεπαρκείς·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

22.  σημειώνει τα μέτρα που έλαβε το Κέντρο και τις συνεχιζόμενες προσπάθειές του για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της πρόληψης και διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων και της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· επισημαίνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι το Κέντρο δεν δημοσιεύει ακόμη τα βιογραφικά σημειώματα των ανώτερων διοικητικών στελεχών του στον ιστότοπό του, και ότι τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του Κέντρου, οι εσωτερικοί εμπειρογνώμονες και οι βοηθοί του δηλώνουν τις ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων μόνο όταν λαμβάνουν χώρα, σύμφωνα με την πολιτική του Κέντρου για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων από το 2014· σημειώνει τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές του Κέντρου σχετικά με την αναφορά της σύγκρουσης συμφερόντων στις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού και την εκπόνηση αναθεωρημένων κανόνων για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και το λοιπό προσωπικό·

23.  χαιρετίζει το γεγονός ότι, υπό το πρίσμα των παρατηρήσεων και των σχολίων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής, το Κέντρο, ενέκρινε τους κανόνες εφαρμογής για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001(3), στις 2 Σεπτεμβρίου 2019·

24.  σημειώνει, υπό το πρίσμα των παρατηρήσεων και των σχολίων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής, τη σύσταση ανεξάρτητου φορέα για τη γνωστοποίηση, την παροχή συμβουλών και παραπομπή για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, με τον διορισμό του συντονιστή εσωτερικού ελέγχου του Κέντρου ως ανταποκριτή δεοντολογίας και ακεραιότητας για το Κέντρο·

Γενικά

25.  καλεί το Κέντρο να επικεντρωθεί στη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του στο ευρύ κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

26.  σημειώνει με βαθιά ανησυχία ότι, μετά από τον έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και τη δεοντολογία του Κέντρου, από τις 14 έως τις 18 Ιανουαρίου 2018, οι διαδικασίες πρόσληψης εξακολουθούσαν να χαρακτηρίζονται κρίσιμες·

o
o   o

27.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 2020(4) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 108 της 22.3.2018, σ. 1.
(2) ΕΕ C 108 της 22.3.2018, σ. 2.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0121.

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου