Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2066(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0040/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0040/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0092

Hyväksytyt tekstit
PDF 146kWORD 53k
Torstai 14. toukokuuta 2020 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2018: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus
P9_TA(2020)0092A9-0040/2020
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 13. toukokuuta 2020 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (nykyisin Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (2019/2066(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista varainhoitovuonna 2018 sekä virastojen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05761/2020 – C9‑0033/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75(5) ja erityisesti sen 12 a artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75 kumoamisesta 16. tammikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/128(6) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/715(8) ja erityisesti sen 105 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0040/2020),

1.  myöntää Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) pääjohtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.
(6) EUVL L 30, 31.1.2019, s. 90.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Euroopan parlamentin päätös 13. toukokuuta 2020 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (nykyisin Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisestä (2019/2066(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista varainhoitovuonna 2018 sekä virastojen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05761/2020 – C9‑0033/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75(5) ja erityisesti sen 12 a artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75 kumoamisesta 16. tammikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/128(6) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/715(8) ja erityisesti sen 105 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0040/2020),

1.  hyväksyy Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.
(6) EUVL L 30, 31.1.2019, s. 90.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. toukokuuta 2020, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (nykyisin Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (2019/2066(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0040/2020),

A.  toteaa, että Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 oli 17 850 210 euroa, mikä merkitsee 0,11 prosentin hienoista vähennystä vuoteen 2017 verrattuna; toteaa, että keskuksen talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta(2);

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan keskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2018 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 100 prosenttia, mikä merkitsee hienoista 0,04 prosentin lisäystä vuoteen 2017 verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 96,50 prosenttia, mikä merkitsee 6,84 prosentin lisäystä vuoteen 2017 verrattuna;

Tuloksellisuus

2.  panee merkille, että keskus käyttää esimerkillistä toiminnan tuloksellisuuden mittausjärjestelmää, joka sisältää keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla arvioidaan sen toiminnasta saatavaa lisäarvoa hankkeen, toiminnan ja organisaation tasolla, sekä muita toimenpiteitä, joilla parannetaan sen talousarviohallintoa;

3.  panee merkille myös, että keskuksen vuoden 2018 työohjelma on toteutettu täysimääräisesti asetettujen tavoitteiden ja ohjeiden mukaisesti;

4.  pitää myönteisenä sitä, että keskus kehittää synergiaa ja jakaa resursseja muiden virastojen kanssa;

5.  panee merkille, että keskus jatkoi virallistettua tiivistä yhteistyötä Euroopan koulutussäätiön (ETF) ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) kanssa;

6.  panee merkille, että varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti keskuksesta vuonna 2017 tehdyssä ulkoisessa arvioinnissa todettiin, että keskuksen tiiviimpi yhteistyö komission työllisyyspääosaston vastuualueeseen kuuluvien kolmen muun erillisviraston – ETF:n, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) sekä Eurofoundin – kanssa osoittautui toteutettavissa olevaksi vaihtoehdoksi; panee merkille, että keskuksen uudelleenlaaditussa perustamisasetuksessa (asetus (EU) 2019/128), joka tuli voimaan helmikuussa 2019, otettiin huomioon tämän ulkoisen arvioinnin tulos;

7.  kehottaa komissiota suorittamaan toteutettavuustutkimuksen, jossa arvioidaan mahdollisuutta kehittää yhteisiä synergioita Eurofoundin kanssa, vaikka näitä elimiä ei yhdistettäisikään täysin; kehottaa komissiota arvioimaan molempia skenaarioita eli keskuksen siirtämistä Eurofoundin päätoimipaikkaan Irlannin Loughlinstowniin sekä Eurofoundin päämajan siirtämistä keskuksen päätoimipaikkaan Thessalonikiin; toteaa, että tämä merkitsisi hallinto- ja tukipalvelujen ja yhteisten tilojen hallinnoinnin jakamista sekä yhteisiä tieto- ja viestintätekniikan ja televiestinnän infrastruktuureja ja verkkopohjaisia infrastruktuureja, mikä merkitsisi merkittäviä säästöjä, jotka voitaisiin käyttää molempien virastojen lisärahoitukseen; on tietoinen siitä, että virastojen vaikuttava, tehokas ja virheetön työ liittyy läheisesti niiden toiminnallisten ja hallinnollisten toimintojen kattamiseksi tarvittavaan riittävään rahoitukseen; kehottaa siksi jäsenvaltioita mukauttamaan virastojen suoritettavaksi annetut tehtävät niille osoitettuun rahoitukseen;

8.  kehottaa keskusta jatkamaan digitalisointiaan;

9.  kannustaa keskusta panemaan täytäntöön tilintarkastustuomioistuimen suositukset;

10.  arvostaa keskuksen asiantuntemusta ja sen jatkuvaa laadukasta työtä, kun se tarjoaa tutkimusta, analyyseja ja teknistä neuvontaa tukeakseen elinikäisen oppimisen, ammatillisen koulutuksen, tutkintoja ja osaamista koskevan politiikan kehittämistä Euroopassa ja edistääkseen siten laadukasta koulutusta, joka on mukautettu työmarkkinoiden tarpeisiin; painottaa tässä yhteydessä, että on tärkeää varmistaa riittävät aineelliset ja henkilöresurssit, joiden turvin keskus voi hoitaa lisääntyvät ja muuttuvat tehtävänsä, ja varmistaa samalla yleensäkin keskuksen ensisijaisuus suhteessa yksityisiin toimeksisaajiin;

11.  panee tyytyväisenä merkille keskuksen panoksen ja asiantuntemuksen, kun se tarjoaa uutta tietoa, näyttöä ja politiikka-analyyseja, seuraa toimintapolitiikan suuntauksia ja toimii tiedonvälittäjänä unionin asialistalla olevien erittäin tärkeiden aiheiden osalta; panee merkille keskuksen laadukkaan työn useissa ja erityisesti seuraavissa hankkeissa: Euroopan osaamisohjelma, Europass, osaamispanoraaman tarkistaminen ja Kööpenhaminan prosessin osallistujien tukeminen, Euroopan osaamisindeksi ja osaamisennuste;

12.  pitää huomionarvoisena, että keskus on ottanut käyttöön uuden digitalisaatioon keskittyvän osion erityisesti siihen liittyvät verkkotyökalut, jotka tarjoavat maakohtaista tietoa ja parempia verkkodatan visualisointimahdollisuuksia, kuten työmarkkinatietoja koskevat ohjausresurssit ja osaamisennusteet; panee tähän liittyen merkille keskuksen kohdennetut markkinointikampanjat, joilla lisätään tietoisuutta sen verkkosivuston sisällöstä;

13.  korostaa, että avoimuus ja kansalaisten tietoisuus virastojen olemassaolosta ovat keskeisiä tekijöitä virastojen demokraattisen vastuuvelvollisuuden kannalta; pitää ensiarvoisen tärkeänä virastojen resurssien ja tietojen käytettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä; kehottaa siksi arvioimaan, miten tiedot ja resurssit nykyään esitetään ja asetetaan saataville sekä missä määrin ne ovat kansalaisten mielestä helposti yksilöitävissä, tunnistettavissa ja käytettävissä; muistuttaa, että jäsenvaltiot voivat lisätä kansalaisten tietoisuutta tältä osin laatimalla kattavan suunnitelman entistä useampien unionin kansalaisten tavoittamiseksi;

Henkilöstöpolitiikka

14.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2018 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 96,7 prosenttia siten, että 12 virkamiestä ja 76 väliaikaista toimihenkilöä oli nimitetty toimeen unionin talousarviossa hyväksytyistä 78 väliaikaisen toimihenkilön ja 13 virkamiehen toimesta (92 hyväksyttyä tointa vuonna 2017); panee merkille, että vuonna 2018 keskuksessa työskenteli lisäksi 26 sopimussuhteista toimihenkilöä ja kolme kansallista asiantuntijaa;

15.  panee merkille, että keskus on toteuttanut toimia niiden vastuuvapauden myöntävän viranomaisen havaintojen ja kommenttien perusteella, jotka liittyvät tammikuussa 2019 tehtävänsä aloittaneeseen keskuksen henkilöstöresursseista vastaavaan uuteen yksikönpäällikköön sekä keskuksen oikeudellisten palvelujen ulkoistamista koskevaan päätökseen; panee lukuisten oikeustapausten, joissa keskus on osallisena, vuoksi huolestuneena merkille, että oikeudellisten palvelujen täydellinen ulkoistaminen aiheuttaa riskin tapausten johdonmukaiselle käsittelylle ja tehokkuuden periaatteelle; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

16.  panee merkille keskuksen jatkuvan prosessin, jolla se pyrkii parantamaan valintamenettelyjä varmistamalla, että valintalautakuntien arvioimia nimeämisperusteita noudatetaan ja henkilöstöhallinnon suorittamaa valvontaa lisätään; panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuonna 2018 tehtyä kahta tarkastettua palvelukseenottoa vuosina 2015 ja 2016 laadituista kahdesta varallaololuettelosta ei hoidettu ja dokumentoitu asianmukaisesti ja vastaavaa on havaittu useissa muissa aiempina vuosina tarkastetuissa palvelukseenottomenettelyissä; kehottaa keskusta ryhtymään välittömästi korjaaviin toimiin sääntöjenmukaisten palvelukseenottomenettelyjen varmistamiseksi ja raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tätä varten toteutetuista toimenpiteistä;

17.  panee merkille keskuksen huolen siitä, että sen uudessa perustamisasetuksessa sen toimialaa laajennetaan kattamaan ammatillisen koulutuksen lisäksi myös tutkintoja ja taitoja koskeva politiikka mutta ei tarjota uusien tehtävien tueksi lisäresursseja; panee merkille, että keskuksen henkilöstöä on jo vähennetty 10 prosenttia, mikä on lisännyt sen henkilöstön työkuormitusta ja -painetta;

18.  pitää myönteisenä, että keskuksen henkilöstön osalta on kaiken kaikkiaan lähes saavutettu sukupuolten tasapuolinen edustus (59 prosenttia naisia ja 41 prosenttia miehiä) mutta pitää valitettavana, että sukupuolten edustuksesta johtotehtävissä ei ole saatavilla tarkkoja tietoja;

19.  panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2018 sukupuolet olivat tasapuolisesti edustettuina hallintoneuvostossa (50 prosenttia naisia ja 50 prosenttia miehiä);

20.  pitää valitettavana, että henkilöstön maantieteellisestä jakaumasta ei ole selvyyttä;

Hankinnat

21.  pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan hankintamenettelyssä, joka koski keskuksen matkatoimistopalveluja, hintaan ja laatuun liittyvät sopimuksentekoperusteet eivät olleet aina riittävän yksityiskohtaisia eikä niiden avulla kyetty varmistamaan taloudellisesti edullisimpia sopimuksia; pitää valitettavana, että keskuksen menettelytavat mahdollisesti poikkeuksellisen alhaisten tarjousten suhteen ja tällaisten tarjousten dokumentointi olivat riittämättömiä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

22.  panee merkille keskuksen nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun varmistamiseksi; panee kuitenkin huolestuneena merkille, että keskus ei vielä julkista ylemmän johdon ansioluetteloita verkkosivustollaan ja että keskuksen vuodesta 2014 lähtien käytössä olleiden eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevien toimintaperiaatteiden mukaisesti sen ylempi johto, sisäiset asiantuntijat ja avustajat ilmoittavat mahdollisista eturistiriidoista ainoastaan, jos niitä ilmenee; panee merkille keskuksen päivitetyt ohjeet eturistiriitojen ilmoittamisesta valinta- ja palvelukseenottomenettelyissä sekä sen laatimat tarkistetut säännöt eturistiriitojen ehkäisemisestä ja hallinnasta hallintoneuvoston jäsenille, riippumattomille asiantuntijoille ja muulle henkilöstölle;

23.  pitää myönteisenä, että keskus hyväksyi vastuuvapauden myöntävän viranomaisen havaintojen ja kommenttien perusteella 2. syyskuuta 2019 asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpanosäännöt(3);

24.  panee merkille, että vastuuvapauden myöntävän viranomaisen havaintojen ja kommenttien perusteella perustettiin riippumaton väärinkäytösten paljastajien ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin nimittämällä keskuksen sisäisen valvonnan koordinaattori eettisyydestä ja lahjomattomuudesta vastaavaksi keskuksen yhteyshenkilöksi;

Yleistä

25.  kehottaa keskusta keskittymään tutkimustensa tulosten levittämiseen yleisölle ja pyrkimään saavuttamaan yleisön sosiaalisen median ja muiden viestintäkanavien avulla;

Sisäinen tarkastus

26.  panee erittäin huolestuneena merkille, että sisäisen tarkastuksen 14.–18. tammikuuta 2018 tekemän keskuksen henkilöstöhallintoa ja etiikkaa koskevan tarkastuksen perusteella palvelukseenottomenettelyt luokiteltiin edelleen kriittisiksi;

o
o   o

27.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 14. toukokuuta 2020 antamaansa päätöslauselmaan(4).

(1) EUVL C 108, 22.3.2018, s. 1.
(2) EUVL C 108, 22.3.2018, s. 2.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30. toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).
(4) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0121.

Päivitetty viimeksi: 31. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö