Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/2066(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0040/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0040/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0092

Pieņemtie teksti
PDF 165kWORD 56k
Ceturtdiena, 2020. gada 14. maijs - Brisele Galīgā redakcija
2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs
P9_TA(2020)0092A9-0040/2020
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2020. gada 13. maija lēmums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (tagad — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2019/2066(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu ar aģentūru atbildēm(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0033/2020),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1975. gada 10. februāra Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru(5), un jo īpaši tās 12. a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 16. janvāra Regulu (ES) 2019/128, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 337/75(6), un jo īpaši tās 15. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046(8) 70. pantā, un jo īpaši tās 105. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0040/2020),

1.  sniedz Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) direktoram apstiprinājumu par Centra 2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
(2) OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp.
(6) OV L 30, 31.1.2019., 90. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
(8) OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2020. gada 13. maija lēmums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (tagad — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)) 2018. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2019/2066(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu ar aģentūru atbildēm(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0033/2020),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1975. gada 10. februāra Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru(5), un jo īpaši tās 12.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 16. janvāra Regulu (ES) 2019/128, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 337/75(6), un jo īpaši tās 15. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046(8) 70. pantā, un jo īpaši tās 105. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0040/2020),

1.  apstiprina Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2018. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
(2) OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp.
(6) OV L 30, 31.1.2019., 90. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
(8) OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2020. gada 14. maija rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (tagad — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2019/2066(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0040/2020),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (“Centrs”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tā 2018. finanšu gada galīgais budžets bija 17 850 210 EUR, tātad nedaudz — par 0,11 % — mazāks nekā 2017. gadā; tā kā Centra budžets tiek finansēts galvenokārt no Savienības budžeta(2);

B.  tā kā Revīzijas palāta pārskatā par Centra 2018. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas pārskats”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Centra gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2018. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 100 %, tātad nedaudz — par 0,04 % — augstāks nekā 2017. gadā; atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 96,50 %, t. i., par 6,84 % augstāks salīdzinājumā ar 2017. gadu;

Sniegums

2.  atzīmē, ka Centrs izmanto priekšzīmīgu snieguma mērīšanas sistēmu, kas ietver galvenos snieguma rādītājus, ar ko novērtēt Centra darbību pievienoto vērtību projekta, darbības un organizācijas līmenī, un citus budžeta pārvaldības uzlabošanas līdzekļus;

3.  turklāt atzīmē, ka Centra 2018. gada darba programma tika pilnībā īstenota atbilstoši noteiktajiem mērķiem, mērķrādītājiem un indikatoriem;

4.  atzinīgi vērtē to, ka Centrs veido sinerģijas un dala resursus ar pārējām aģentūrām;

5.  atzīmē joprojām notiekošo un formalizēto Centra ciešo sadarbību ar Eiropas Izglītības fondu (ETF) un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound);

6.  atzīmē, ka ārējā izvērtējumā, kas par Centru tik veikts 2017. gadā saskaņā ar finanšu noteikumiem, kā reālistiska iespēja iezīmējās Centra pastiprināta sadarbība ar pārējām trim Komisijas Nodarbinātības Ģenerāldirektorāta paspārnē strādājošajām decentralizētajām aģentūrām — ETF, Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un Eurofound; atzīmē, ka pārstrādātajā Centra izveides regulā (Regula (ES) 2019/128), kas stājās spēkā 2019. februārī, šā ārējā izvērtējuma rezultāti tika ņemti vērā;

7.  aicina Komisiju veikt priekšizpēti, lai izvērtētu iespēju vismaz veidot kopīgas sinerģijas ar Eurofound, ja ne abas šīs struktūras pilnībā apvienot; aicina Komisiju izvērtēt abus scenārijus, proti, Centra pārcelšanu uz Eurofound galveno mītni Lohlinstonā (Īrijā) vai Eurofound galvenās mītnes pārcelšanu uz Centra galveno mītni Salonikos; norāda, ka rezultātā tiktu kopizmantoti korporatīvie un atbalsta pakalpojumi, kopīgi pārvaldītas telpas, kā arī kopizmantota IKT, telekomunikāciju un interneta infrastruktūra, radot ievērojamus ietaupījumus, ko varētu izmantot abu aģentūru turpmākai finansēšanai; atzīst, ka rezultatīva, efektīva un pareiza aģentūru darbība ir cieši saistīta ar adekvātu finansējuma līmeni, kas sedz to pamatdarbības un administratīvās darbības; tādēļ aicina dalībvalstis darbības, kas aģentūrām jāveic, pielāgot tām piešķirtajam finansējumam;

8.  aicina Centru turpināt savu digitalizāciju;

9.  mudina Centru īstenot Revīzijas palātas ieteikumus;

10.  atzinīgi vērtē Centra speciālās zināšanas un pastāvīgo kvalitatīvo darbu pētniecības, analīžu un tehnisko konsultāciju nodrošināšanā, ko tas veic, lai palīdzētu attīstīt Eiropas mūžizglītību un profesionālo izglītību un apmācību (PIA), kvalifikācijas un prasmju politiku ar mērķi veicināt kvalitatīvu apmācību, kas pielāgota darba tirgus vajadzībām; šajā sakarā uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt adekvātus materiālos resursus un cilvēkresursus, lai Centrs arī turpmāk varētu pildīt savus aizvien plašākos un mainīgos uzdevumus, vienlaikus kopumā nodrošinot Centra pārākumu pār privātiem līgumslēdzējiem;

11.  atzinīgi vērtē Centra devumu un speciālās zināšanas jaunu zināšanu, pierādījumu un politikas analīzes nodrošināšanā, politikas tendenču monitoringā un zināšanu starpnieka funkcijas izpildē attiecībā uz ļoti svarīgām Savienības darba kārtības politikas tēmām; pieņem zināšanai Centra kvalitatīvo darbu ar dažādiem projektiem, jo īpaši Prasmju programmu Eiropai, Europass, ES prasmju panorāmas pārskatīšanu, tā lomu Kopenhāgenas procesa dalībnieku atbalstīšanā, Eiropas prasmju indeksu un prasmju prognozes;

12.  uzskata, ka ir jāuzsver tas, ka Centrs ir sācis jaunu digitalizācijas sadaļu — jo īpaši attiecībā uz tā tiešsaistes rīkiem —, kas sniedz informāciju par konkrētām valstīm un labāk vizualizē tiešsaistes datus, piemēram, konsultāciju resursus darba tirgus informācijas jomā un prasmju prognozes; šajā sakarā atzīst Centra mērķorientētās mārketinga kampaņas, kas palielina informētību par tā tīmekļa vietnes saturu;

13.  uzsver, ka pārredzamība un iedzīvotāju informētība par aģentūru pastāvēšanu ir būtiska to demokrātiskajai pārskatatbildībai; uzskata, ka ārkārtīgi svarīga ir aģentūru resursu un datu lietderība un viegla izmantojamība; tādēļ aicina novērtēt, kā pašlaik tiek sniegti un darīti pieejami dati un resursi, kā arī to, cik lielā mērā iedzīvotāji tos var viegli identificēt, atpazīt un izmantot; atgādina, ka dalībvalstis var palielināt sabiedrības informētību par šo jautājumu, izstrādājot visaptverošu plānu, kā uzrunāt vairāk Savienības iedzīvotāju;

Personāla politika

14.  atzīmē, ka 2018. gada 31. decembrī bija aizpildīti 96,70 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 12 ierēdņi un 76 pagaidu darbinieki no Savienības budžetā apstiprinātajām 78 pagaidu darbinieku un 13 ierēdņu vietām (salīdzinājumā ar 92 apstiprinātām vietām 2017. gadā); atzīmē, ka 2018. gadā Centrā strādāja arī 26 līgumdarbinieki un trīs norīkotie valstu eksperti;

15.  atzīmē, ka Centrs ir veicis pasākumus, ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes konstatējumus un komentārus par jauno Centra cilvēkresursu dienesta vadītāju, kas stājās amatā 2019. gada janvārī, kā arī par lēmumu Centra juridisko dienestu uzticēt ārpakalpojumu sniedzējiem; ar bažām atzīmē, ka, tā kā Centrs ir iesaistīts ļoti daudzās juridiskās lietās, juridiskā dienesta pilnīga nodošana ārpakalpojumu sniedzējiem apdraud lietu konsekventu izskatīšanu un lietderības principu; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par visām izmaiņām šajā jautājumā;

16.  pieņem zināšanai pašlaik Centrā notiekošo procesu, kura mērķis ir uzlabot atlases procedūras, nodrošinot atbilstību atlases komisiju novērtētajiem kritērijiem un pastiprinot cilvēkresursu dienesta veikto kontroli; pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas pārskatu ar bažām konstatē, ka revidēta divu darbinieku pieņemšana 2018. gadā no rezerves sarakstiem, kuri izveidoti 2015. un 2016. gadā, nebija pienācīgi pārvaldīta un dokumentēta, līdzīgi kā dažas citas darbā pieņemšanas procedūras, kas revidētas iepriekšējos gados; mudina Centru nekavējoties veikt korektīvus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstīgas darbā pieņemšanas procedūras, un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā nolūkā veiktajiem pasākumiem;

17.  pieņem zināšanai Centra bažas, ka tā jaunā izveides regula Centra pilnvarās līdzās PIA iekļauj arī kvalifikāciju un prasmju politiku, bet jauno uzdevumu izpildei nav paredzēti nekādi papildu resursi; atzīmē, ka Centrs jau ir piedzīvojis personāla samazinājumu 10 % apmērā, savukārt tā rezultātā ir palielinājusies darba slodze un spiediens uz Centra darbiniekiem;

18.  atzinīgi vērtē to, ka Centra personāls kopumā ir gandrīz dzimumlīdzsvarots (59 % sieviešu un 41 % vīriešu), taču pauž nožēlu par to, ka nav sniegta sīkāka informācija par dzimumu līdzsvaru vadības līmenī;

19.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2018. gadā tika panākts dzimumu līdzsvars valdē (50 % locekļu bija sievietes, 50 % — vīrieši);

20.  pauž nožēlu par to, ka nav sniegta skaidra informācija par personāla ģeogrāfisko līdzsvaru;

Iepirkums

21.  pauž nožēlu par to, ka, spriežot pēc Revīzijas palātas pārskata, Centra rīkotajā ceļojumu aģentūras pakalpojumu iepirkuma procedūrā cenas un kvalitātes kritēriji ne vienmēr bija pietiekami detalizēti, lai nodrošinātu ekonomiski visizdevīgākos līgumus; pauž nožēlu par to, ka Centra izmantotā metode potenciāli netipisku zemas cenas piedāvājumu izskatīšanai un dokumentēšanai nebija pietiekama;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

22.  pieņem zināšanai Centra pastāvošos pasākumus un pastāvīgos centienus pārredzamības nodrošināšanā, interešu konfliktu novēršanā un pārvaldībā un trauksmes cēlēju aizsardzībā; tomēr ar bažām norāda, ka Centrs savā tīmekļa vietnē vēl nepublicē augstākās vadības locekļu CV un ka Centra augstākā vadība, iekšējie eksperti un asistenti potenciālos interešu konfliktus deklarē vien tad, kad tie rodas, kā nosaka kopš 2014. gada pastāvošā Centra interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības politika; pieņem zināšanai atjauninātās Centra vadlīnijas attiecībā uz ziņošanu par interešu konfliktiem atlases un darbā pieņemšanas procesos un pārskatīto interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības noteikumu sagatavošanu valdes locekļiem, neatkarīgajiem ekspertiem un citiem darbiniekiem;

23.  atzinīgi vērtē to, ka budžeta izpildes apstiprinātājiestādes konstatējumu un komentāru kontekstā Centrs 2019. gada 2. septembrī pieņēma īstenošanas noteikumus attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1049/2001(3);

24.  budžeta izpildes apstiprinātājiestādes konstatējumu un komentāru kontekstā pieņem zināšanai to, ka ar Centra iekšējās kontroles koordinatora iecelšanu par Centra ētikas un integritātes korespondentu ir izveidota trauksmes cēlējiem paredzēta neatkarīga informācijas izpaušanas, padomdošanas un konsultāciju struktūra;

Vispārīga informācija

25.  aicina Centru koncentrēties uz tā veiktās pētniecības rezultātu izplatīšanu sabiedrībai un uzrunāt sabiedrību ar sociālo mediju un citu mediju starpniecību;

Iekšējā revīzija

26.  ar dziļām bažām atzīmē, ka Centra cilvēkresursu pārvaldības un ētikas revīzijā, ko 2018. gada 14.–18. janvārī veica iekšējās revīzijas dienests, darbā pieņemšanas procedūras joprojām tika atzītas par ārkārtīgi būtisku jautājumu;

o
o   o

27.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2020. gada 14. maija rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(4).

(1) OV C 108, 22.3.2018., 1. lpp.
(2) OV C 108, 22.3.2018., 2. lpp.
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).
(4) Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0121.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 31. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika