Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2066(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0040/2020

Teksty złożone :

A9-0040/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0092

Teksty przyjęte
PDF 172kWORD 55k
Czwartek, 14 maja 2020 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego
P9_TA(2020)0092A9-0040/2020
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (obecnie Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)) za rok budżetowy 2018 (2019/2066(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0033/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego(5), w szczególności jego art. 12a,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/128 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75(6), w szczególności jego art. 15,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(8), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0040/2020),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.
(6) Dz.U. L 30 z 31.1.2019, s. 90.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(8) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (obecnie Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)) za rok budżetowy 2018 (2019/2066(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0033/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego(5), w szczególności jego art. 12a,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/128 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75(6), w szczególności jego art. 15,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(8), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0040/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.
(6) Dz.U. L 30 z 31.1.2019, s. 90.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(8) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (obecnie Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)) za rok budżetowy 2018 (2019/2066(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0040/2020),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (zwanego dalej „Centrum”) jego ostateczny budżet na rok budżetowy 2018 wyniósł 17 850 210 EUR, co stanowi nieznaczny spadek o 0,11 % w stosunku do roku 2017; mając na uwadze, że budżet Centrum pochodzi głównie z budżetu Unii(2),

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Centrum za rok budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdza, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Centrum jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2018 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 100 %, co oznacza nieznaczny wzrost o 0,04 % w porównaniu z rokiem 2017; zauważa, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 96,50 %, co oznacza wzrost o 6,84 % w porównaniu z rokiem 2017 ;

Wyniki

2.  zauważa, że Centrum stosuje wzorowy system pomiaru wyników obejmujący kluczowe wskaźniki skuteczności działania w celu oceny wartości dodanej wynikającej z działań Centrum na poziomie projektów, działań i organizacji, a także inne środki mające na celu poprawę zarządzania budżetem;

3.  zauważa ponadto, że program prac Centrum na rok 2018 został w pełni zrealizowany zgodnie z wyznaczonymi celami i wskazówkami;

4.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Centrum rozwija synergie i dzieli zasoby z innymi agencjami;

5.  odnotowuje dalszą sformalizowaną i ścisłą współpracę Centrum z Europejską Fundacją Kształcenia i Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), która to współpraca została sformalizowana w umowach o współpracy;

6.  zauważa, że w ocenie zewnętrznej, której Centrum zostało poddane w 2017 r., zgodnie z wymogami przepisów finansowych, stwierdzono, że wzmocniona współpraca Centrum z trzema pozostałymi agencjami zdecentralizowanymi w zakresie kompetencji Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia Komisji – Europejską Fundacją Kształcenia (ETF), Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) – okazała się wykonalna; zauważa, że w przekształconym rozporządzeniu ustanawiającym Centrum (rozporządzenie (UE) 2019/128), które weszło w życie w lutym 2019 r., uwzględniono wyniki tej zewnętrznej oceny;

7.  wzywa Komisję do przeprowadzenia studium wykonalności w celu oceny możliwości jeśli nie pełnej fuzji, to co najmniej ustanowienia wspólnej synergii z Eurofoundem; wzywa Komisję do oceny obu scenariuszy, a mianowicie przeniesienia siedziby Centrum do siedziby Eurofound w Loughlinstown w Irlandii oraz przeniesienia siedziby Eurofound do siedziby Centrum w Salonikach; zauważa, że w ten sposób doszłoby do dzielenia się usługami korporacyjnymi i usługami wsparcia oraz wspólnego zarządzania budynkami, a także wspólnego korzystania z infrastruktury ICT, telekomunikacyjnej i internetowej, co pozwoliłoby zaoszczędzić znaczną część kosztów, które można by przeznaczyć na dalsze finansowanie obu agencji; uznaje, że skuteczna, efektywna i wolna od błędów działalność agencji jest ściśle uzależniona od odpowiedniego poziomu finansowania niezbędnego do prowadzenia działalności operacyjnej i administracyjnej; w związku z tym wzywa państwa członkowskie, by dostosowały działania, które muszą wykonywać agencje, do przydzielonych im środków;

8.  wzywa Centrum do dalszej cyfryzacji instytucji;

9.  zachęca Centrum do wdrożenia zaleceń Trybunału;

10.  docenia wiedzę fachową Centrum i jego nieustanną, wysokiej jakości pracę w zakresie badań, analiz i doradztwa technicznego w celu wspierania rozwoju europejskiego uczenia się przez całe życie oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, strategii politycznych w zakresie kwalifikacji i umiejętności, aby promować szkolenia wysokiej jakości, dostosowane do potrzeb rynku pracy; podkreśla w związku z tym znaczenie zagwarantowania odpowiednich materiałów i zasobów ludzkich pozwalających Centrum na wykonywanie powierzonych mu rosnących i zmieniających się zadań, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ogólnego pierwszeństwa Centrum przed prywatnymi wykonawcami;

11.  z zadowoleniem przyjmuje wkład i know-how Centrum w sprawach takich, jak przedstawianie nowej wiedzy, udokumentowanych faktów i analiz politycznych, monitorowanie tendencji politycznych oraz działanie w charakterze pośrednika w przekazywaniu wiedzy o bardzo istotnych tematach politycznych obecnych w programie działań Unii; dostrzega wysokiej jakości pracę Centrum nad poszczególnymi projektami, w szczególności nad europejskim programem na rzecz umiejętności, programem Europass, przeglądem panoramy umiejętności, a także jego rolę we wspieraniu uczestników procesu kopenhaskiego, europejskiego indeksu umiejętności i prognozowania zapotrzebowania na umiejętności;

12.  uważa za wartościową podjętą przez Centrum inicjatywę dotyczącą nowego elementu działań związanego z cyfryzacją, a w szczególności narzędziami internetowymi, przewidującą zapewnianie informacji na temat poszczególnych krajów i większe możliwości wizualizacji danych internetowych, jak zasoby służące orientacji w informacjach o rynku pracy lub też prognozy zapotrzebowania na umiejętności; w związku z tym dostrzega ukierunkowane kampanie marketingowe Centrum mające na celu rozpowszechnianie wiedzy o zawartości jego strony internetowej;

13.  podkreśla, że przejrzystość i wiedza obywateli o istnieniu agencji są niezwykle istotne dla ich demokratycznej rozliczalności; uważa, że zasadnicze znaczenie mają użyteczność i łatwość korzystania z zasobów i danych agencji; w związku z tym wzywa do oceny obecnego sposobu przedstawiania i udostępniania danych i zasobów oraz oceny, w jakim stopniu obywatele uważają, że dane można łatwo identyfikować, rozpoznawać i wykorzystywać; przypomina, że państwa członkowskie mogą upowszechniać wiedzę społeczeństwa na ten temat dzięki przygotowaniu kompleksowego planu dotarcia do większej liczby obywateli unijnych;

Polityka kadrowa

14.  zwraca uwagę, że do 31 grudnia 2018 r. plan zatrudnienia wykonano w 96,70 % i że przyjęto 12 urzędników i 76 pracowników zatrudnionych na czas określony, podczas gdy w budżecie Unii przewidziano 78 stanowisk dla pracowników zatrudnionych na czas określony i 13 urzędników (w porównaniu z 92 zatwierdzonymi stanowiskami w 2017 r.); zauważa, że w 2018 r. w Centrum pracowało również 26 pracowników kontraktowych i trzech oddelegowanych ekspertów krajowych;

15.  odnotowuje, że Centrum podejmuje działania w świetle uwag i komentarzy organu udzielającego absolutorium dotyczących nowego kierownika działu zasobów ludzkich Centrum, który rozpoczął pełnienie swoich obowiązków w styczniu 2019 r., a także decyzji o eksternalizacji służby prawnej Centrum; zauważa z niepokojem, że z uwagi na dużą liczbę spraw sądowych z udziałem Centrum, pełny outsourcing usług prawnych stwarza ryzyko, że poszczególne sprawy nie będą rozpatrywane w spójny sposób i że nie będzie przestrzegana zasada skuteczności; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o rozwoju sytuacji w tym względzie;

16.  odnotowuje realizowany przez Centrum proces mający na celu usprawnienie procedur rekrutacyjnych poprzez zapewnienie zgodności z kryteriami projektu ocenianymi przez komisje rekrutacyjne oraz zwiększenie kontroli przeprowadzanych przez dział zasobów ludzkich; na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa z niepokojem, że dwie skontrolowane rekrutacje przeprowadzone w 2018 r. z dwóch list rezerwowych utworzonych w 2015 i 2016 r. były nieodpowiednio zarządzane i dokumentowane, tak jak miało to miejsce w przypadku kilku innych procedur rekrutacyjnych skontrolowanych w poprzednich latach; wzywa Centrum do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych w celu zapewnienia prawidłowości procedur rekrutacyjnych oraz do informowania organu udzielającego absolutorium o środkach podjętych w tym celu;

17.  zwraca uwagę na obawy Centrum, że nowe rozporządzenie ustanawiające rozszerza mandat Centrum, w uzupełnieniu do kształcenia i szkolenia zawodowego, o strategie polityczne w zakresie kwalifikacji i umiejętności, ale nie zapewnia dodatkowych zasobów na realizację nowych zadań; zauważa, że w Centrum odnotowano już redukcję personelu o 10 %, co doprowadziło do większego obciążenia pracą i większej presji na pracowników Centrum;

18.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w Centrum panuje ogólna równowaga płci (59% pracowników to kobiety, a 41% – mężczyźni), niemniej ubolewa nad brakiem danych dotyczących równowagi płci na stanowiskach kierowniczych;

19.  zauważa z zadowoleniem, że w 2018 r. osiągnięto równowagę płci wśród członków zarządu (50 % kobiet i 50 % mężczyzn);

20.  wyraża ubolewanie z powodu braku przejrzystości w odniesieniu do równowagi geograficznej personelu;

Zamówienia publiczne

21.  ubolewa, że – zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału – w ramach procedury udzielenia zamówienia na świadczenie usług przez biuro podróży Centrum kryteria dotyczące ceny i jakości nie zawsze były na tyle precyzyjne, by zagwarantować, że podpisane umowy zapewnią najlepszy stosunek wartości do ceny; ubolewa, że metodyka stosowana przez Centrum oraz dokumentacja potencjalnie rażąco niskich ofert były niewystarczające;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

22.  odnotowuje wprowadzone środki i aktualnie wdrażane działania Centrum w zakresie zapewniania przejrzystości, zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi oraz chronienia sygnalistów; zauważa jednak z zaniepokojeniem, że Centrum nie publikuje jeszcze życiorysów kadry kierowniczej wyższego szczebla na swojej stronie internetowej oraz że kadra kierownicza wyższego szczebla, wewnętrzni eksperci i asystenci w Centrum zgłaszają potencjalne konflikty interesów dopiero gdy do nich dochodzi, zgodnie z polityką dotyczącą zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, którą Centrum wprowadziło w 2014 r.; przyjmuje do wiadomości zaktualizowane wytyczne Centrum dotyczące zgłaszania konfliktów interesów w procesach selekcji i rekrutacji oraz przygotowanie przez Centrum zmienionych zasad zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w odniesieniu do członków zarządu, niezależnych ekspertów i innych pracowników;

23.  z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości, w świetle uwag i komentarzy organu udzielającego absolutorium, że w dniu 2 września 2019 r. Centrum przyjęło przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 1049/2001(3);

24.  odnotowuje, w świetle uwag i komentarzy organu udzielającego absolutorium, ustanowienie dla sygnalistów niezależnego organu ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania, poprzez powołanie koordynatora kontroli wewnętrznej Centrum jako korespondenta Centrum ds. etyki i uczciwości;

Uwagi ogólne

25.  wzywa Centrum, aby skupiło się na upowszechnianiu wyników prowadzonych w nim badań naukowych oraz na docieraniu do opinii publicznej za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych środków przekazu;

Audyt wewnętrzny

26.  zauważa z głębokim zaniepokojeniem, że w następstwie audytu przeprowadzonego przez Służbę Audytu Wewnętrznego w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i etyki w Centrum w dniach 14–18 stycznia 2018 r. procedury rekrutacyjne były nadal klasyfikowane jako krytyczne;

o
o   o

27.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 14 maja 2020 r.(4) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 108 z 22.3.2018, s. 1.
(2) Dz.U. C 108 z 22.3.2018, s. 2.
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001 z dnia 30 maja 2001 r. dotyczące publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).
(4) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0121.

Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności