Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2066(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0040/2020

Ingivna texter :

A9-0040/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0092

Antagna texter
PDF 150kWORD 52k
Torsdagen den 14 maj 2020 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2018: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning
P9_TA(2020)0092A9-0040/2020
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 13 maj 2020 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (nu Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)) för budgetåret 2018 (2019/2066(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med byråernas svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05761/2020 – C9-0033/2020),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning(5), särskilt artikel 12a,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/128 av den 16 januari 2019 om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 337/75(6), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(8), särskilt artikel 105,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0040/2020).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 39, 13.2.1975, s. 1.
(6) EUT L 30, 31.1.2019, s. 90.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Europaparlamentets beslut av den 13 maj 2020 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (nu Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)) för budgetåret 2018 (2019/2066(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med byråernas svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05761/2020 – C9-0033/2020),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning(5), särskilt artikel 12a,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/128 av den 16 januari 2019 om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 337/75(6), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(8), särskilt artikel 105,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0040/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 39, 13.2.1975, s. 1.
(6) EUT L 30, 31.1.2019, s. 90.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2020 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (nu Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)) för budgetåret 2018 (2019/2066(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2018,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0040/2020), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(1) för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (centrumet) för budgetåret 2018 uppgick den slutliga budgeten till 17 850 210 EUR, vilket utgör en liten minskning med 0,11 % jämfört med 2017. Centrumets budget kommer i huvudsak från unionens budget(2).

B.  Revisionsrätten förklarar i sin rapport om centrumets årsredovisning för budgetåret 2018 att man har uppnått en rimlig säkerhet om att centrumets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2018 resulterade i ett budgetgenomförande på 100 %, vilket är en liten ökning med 0,04 % jämfört med 2017. Parlamentet noterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 96,50 %, vilket är en ökning med 6,84 % jämfört med 2017.

Verksamhetsresultat

2.  Europaparlamentet noterar att centrumet använder ett exemplariskt resultatmätningssystem som omfattar centrala resultatindikatorer för att bedöma mervärdet av dess verksamhet inom ramen för projektet och verksamheten och på organisationsnivå, samt andra åtgärder för att förbättra budgetförvaltningen.

3.  Europaparlamentet noterar vidare att centrumets arbetsprogram för 2018 har genomförts fullt ut i enlighet med de fastställda målen, målsättningarna och indikationerna.

4.  Europaparlamentet gläder sig över att centrumet har utvecklat synergier och delar resurser med andra byråer.

5.  Europaparlamentet noterar centrumets fortsatt nära och formaliserade samarbete med Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) och Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound).

6.  Europaparlamentet noterar att den externa utvärderingen av centrumet 2017, i enlighet med de finansiella bestämmelserna, visade att centrumets förstärkta samarbete med de tre andra decentraliserade byråerna inom generaldirektoratet för sysselsättning – ETF, Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och Eurofound – framstod som ett genomförbart alternativ. Parlamentet noterar att centrumets omarbetade inrättandeförordning (förordning (EU) 2019/128), som trädde i kraft i februari 2019, tog upp resultatet av denna externa utvärdering.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utföra en genomförbarhetsstudie för att bedöma möjligheten att åtminstone - om inte en fullständig sammanslagning är möjlig - skapa gemensamma synergier med Eurofound. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera båda scenarierna, dvs. en överföring av centrumet till Eurofounds huvudkontor i Loughlinstown, Irland, och överföringen av Eurofounds huvudkontor till centrumets huvudkontor i Thessaloniki. Parlamentet konstaterar att detta skulle innebära att man delar service- och stödtjänster och gemensamt förvaltar lokalerna samt delar IKT, telekommunikation och internetbaserad infrastruktur, för att spara stora belopp som skulle användas för ytterligare finansiering av de båda byråerna. Europaparlamentet konstaterar att ett ändamålsenligt, effektivt och felfritt arbete vid byråerna är nära knutet till en adekvat nivå av finansiering för att täcka deras operativa och administrativa verksamhet. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att anpassa de verksamheter som byråerna ska genomföra till den finansiering som de tilldelas.

8.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att fullfölja digitaliseringen av institutionen.

9.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att genomföra revisionsrättens rekommendationer.

10.  Europaparlamentet uppskattar centrumets sakkunskap och fortsatta kvalitetsarbete, som består i forskning, analyser och teknisk rådgivning för att stödja utvecklingen av en EU-policy för livslångt lärande, yrkesutbildning, kvalifikationer och färdigheter, i syfte att främja kvalitativ utbildning som är anpassad till arbetsmarknadens behov. Parlamentet betonar därför vikten av att centrumet får tillräckliga materiella resurser och personalresurser för att det ska kunna utföra sina utökade och skiftande uppgifter, samtidigt som centrumet generellt garanteras företräde framför privata entreprenörer.

11.  Europaparlamentet välkomnar centrumets bidrag och sakkunskap när det gäller att tillhandahålla ny kunskap, dokumentation och policyanalyser, övervaka den politiska utvecklingen och fungera som en kunskapsförmedlare om ytterst relevanta politiska teman på unionens dagordning. Parlamentet erkänner centrumets utmärkta arbete med olika projekt, i synnerhet kompetensagendan för Europa, Europass, översynen av kompetenskartan och stödet till deltagarna i Köpenhamnsprocessen, det europeiska kompetensindexet och kompetensprognoserna.

12.  Europaparlamentet anser att man bör beakta att centrumet har lanserat en ny handlingslinje för digitalisering, och särskilt när det gäller dess digitala verktyg, som tillhandahåller landsspecifik information och förbättrade visualiseringsmöjligheter för onlinedata, såsom orientering om arbetsmarknadsinformation eller kompetensprognoser. Parlamentet uttrycker därför sin erkänsla för att centrumet genomfört riktade marknadsföringskampanjer för att öka medvetenheten om innehållet på sin webbplats.

13.  Europaparlamentet betonar att transparens och medborgarnas medvetenhet om byråernas existens är av största vikt för deras demokratiska ansvarstagande. Parlamentet anser att det är mycket viktigt att byråernas resurser och data är användbara och lätta att använda. Parlamentet efterlyser därför en bedömning av hur data och resurser för närvarande presenteras och görs tillgängliga samt i vilken grad medborgarna anser att de är lätta att identifiera, känna igen och använda. Parlamentet påminner om att medlemsstaterna i detta avseende kan öka allmänhetens medvetenhet genom att utarbeta en övergripande plan för att nå ut till fler unionsmedborgare.

Personalpolitik

14.  Europaparlamentet noterar att 96,70 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2018. Av de 78 tillfälligt anställda och 13 tjänstemän som får tillsättas enligt unionsbudgeten hade 12 tjänstemän och 76 tillfälligt anställda tillsatts (jämfört med 92 tillåtna tjänster 2017). Parlamentet noterar dessutom att 26 kontraktsanställda och 3 utstationerade nationella experter arbetade för centrumet 2018.

15.  Europaparlamentet noterar att centrumet har vidtagit åtgärder mot bakgrund av iakttagelserna och synpunkterna från den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten avseende centrumets nya chef för personaltjänsten, som inledde sitt arbete i januari 2019, samt beslutet att utkontraktera centrumets rättstjänst. Parlamentet konstaterar bekymrat att på grund av det stora antalet juridiska ärenden som centrumet har att hantera kan användningen av denna fullskaliga utkontrakteringsmodell innebära en risk för att ärenden behandlas inkonsekvent och även en risk när det gäller principen om effektivitet. Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur denna fråga utvecklas.

16.  Europaparlamentet noterar centrumets pågående arbete för att förbättra urvalsförfarandena genom att säkerställa överensstämmelse med de utformningskriterier som bedöms av urvalskommittéerna och utöka personaltjänstens kontroller. Parlamentet noterar med oro att de två rekryteringar som gjordes under 2018 från två reservlistor som upprättades 2015 och 2016, enligt revisionsrättens rapport förvaltades och dokumenterades på ett bristfälligt sätt, vilket även har varit fallet vid flera andra rekryteringsförfaranden som har granskats tidigare år. Parlamentet uppmanar bestämt centrumet att omedelbart vidta korrigerande åtgärder för att säkerställa korrekta rekryteringsförfaranden och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtas i detta syfte.

17.  Europaparlamentet noterar centrumets oro över att dess nya inrättandeförordning utökar centrumets mandat till att utöver yrkesutbildning även omfatta kvalifikationer och kompetenshöjande åtgärder, men utan att de nya uppgifterna åtföljs av ytterligare resurser. Parlamentet noterar att centrumet redan har genomgått en personalminskning på 10 % och att detta har medfört en ökad arbetsbörda och ökat tryck på centrumets personal.

18.  Europaparlamentet gläder sig över att centrumet i princip har en övergripande könsfördelning bland sin personal (59 % kvinnor och 41 % män), men beklagar bristen på detaljer om könsfördelningen på ledningsnivå.

19.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att en jämn könsfördelning uppnåddes 2018 när det gäller styrelseledamöterna (50 % kvinnor och 50 % män).

20.  Europaparlamentet beklagar bristen på tydlighet när det gäller den geografiska balansen bland personalen.

Upphandling

21.  Europaparlamentet beklagar att det utifrån revisionsrättens rapport framgår att tilldelningskriterierna för pris och kvalitet vid upphandlingsförfarandet för centrumets resebyråtjänster inte alltid var tillräckligt detaljerade för att garantera att det kontrakt som gav bäst valuta för pengarna upphandlades. Parlamentet beklagar att centrumets metod och dokumentation när det gällde potentiellt onormalt låga anbud var otillräcklig.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

22.  Europaparlamentet noterar centrumets befintliga åtgärder och pågående strävanden för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd av visselblåsare. Parlamentet påpekar emellertid bekymrat att centrumet ännu inte offentliggör sina chefers meritförteckningar på sin webbplats, och att centrumets chefer, anställda experter och assistenter endast uppger att det föreligger potentiella intressekonflikter när dessa uppstår i enlighet med centrumets politik för förebyggande och hantering av intressekonflikter från 2014. Parlamentet noterar centrumets uppdaterade riktlinjer för rapportering av intressekonflikter i urvals- och rekryteringsförfaranden och utarbetandet av reviderade regler för förebyggande och hantering av intressekonflikter för styrelseledamöter, oberoende experter och annan personal.

23.  Europaparlamentet gläder sig över att centrumet, mot bakgrund av den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens iakttagelser och kommentarer, antog genomförandebestämmelser till förordning (EG) nr 1049/2001(3) den 2 september 2019.

24.  Europaparlamentet noterar, i ljuset av den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens iakttagelser och kommentarer, inrättandet av ett oberoende informations-, rådgivnings- och hänvisningsorgan för visselblåsare genom att centrumets internkontrollsamordnare utsågs till centrumets etik- och integritetskorrespondent.

Allmänt

25.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att inrikta sig på att sprida resultaten av sin forskning till allmänheten och att nå ut till denna via sociala medier och andra medier.

Internrevision

26.  Europaparlamentet noterar med djup oro man i den granskning som tjänsten för internrevision utförde den 14–18 januari 2018 av centrumets personalförvaltning och etik fortfarande ansåg att rekryteringsförfarandena var kritiska.

o
o   o

27.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 14 maj 2020(4) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 108, 22.3.2018, s. 1.
(2) EUT C 108, 22.3.2018, s. 2.
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).
(4) Antagna texter, P9_TA(2020)0121.

Senaste uppdatering: 31 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy