Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2064(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0043/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0043/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0094

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 184kWORD 65k
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
P9_TA(2020)0094A9-0043/2020
Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (2019/2064(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2019)0316 – C9‑0059/2019)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων που παρέχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99 και 164 έως 167,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(6), και ιδίως τα άρθρα 59, 118 και 260 έως 263,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0043/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 57 της 28.2.2018.
(2) ΕΕ C 327 της 30.9.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ C 340 της 8.10.2019, σ. 1.
(4) ΕΕ C 340 της 8.10.2019, σ. 9.
(5) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(6) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.


2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (2019/2064(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0043/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των συστημάτων διαχείρισης και η χρήση των πόρων τόσο στην έδρα όσο και στις αντιπροσωπείες της Ένωσης αποτελούν βασικές κατευθυντήριες αρχές για την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής, την αντιμετώπιση των γεωπολιτικών προκλήσεων και την ενίσχυση του ρόλου της Ένωσης ως παγκόσμιου παράγοντα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί μια νοοτροπία κοινής διαχείρισης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), μέσω της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού χαρακτήρα και του ομαδικού πνεύματος του διπλωματικού προσωπικού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της αύξησης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, και μέσω της εφαρμογής της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1.  εκφράζει τη λύπη του, ως γενική παρατήρηση, διότι το κεφάλαιο 10 «Διοίκηση» της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του οργάνου για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου») έχει μάλλον περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και συμπεράσματα, ακόμη και αν ο τομέας 5 «Διοίκηση» του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θεωρείται ότι είναι χαμηλού κινδύνου·

2.  θεωρεί ότι οι ελεγκτικές εργασίες στο πλαίσιο του κεφαλαίου 10 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να είναι πιο ισορροπημένες μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, καθώς και ότι θα πρέπει να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης·

3.  πιστεύει ότι θα πρέπει να αφιερωθούν περισσότερες ελεγκτικές εργασίες στις επιχειρησιακές δαπάνες ή στα ζητήματα που καθίστανται σταδιακά υψηλής ή ακόμη και κρίσιμης σημασίας για την ΕΥΕΔ, όπως η ικανότητα στρατηγικής επικοινωνίας και η τεχνολογία των πληροφοριών (π.χ. κυβερνοασφάλεια), οι επιδόσεις της δέσμης μέτρων για την παγκόσμια ασφάλεια για τις αντιπροσωπείες ή η χρηματοοικονομική διαχείριση και διοικητική υποστήριξη της πλατφόρμας στήριξης αποστολών για τη μη στρατιωτική κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας·

4.  σημειώνει επίσης ότι, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ανέφερε ειδικά θέματα για την ΕΥΕΔ·

5.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εντόπισε σημαντικά επίπεδα σφάλματος στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και το οργανωτικό πλαίσιο διακυβέρνησης της ΕΥΕΔ·

6.  σημειώνει ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της ΕΥΕΔ για το 2018 ανήλθε σε 678,5 εκατομμύρια EUR (δηλαδή σημειώθηκε αύξηση κατά 2,8 % σε σύγκριση με το 2017), με ποσοστό εκτέλεσης 99,9 % για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και 84,8 % (ελαφρώς χαμηλότερο από το 2017 με 86,7 %) για τις πληρωμές στο τέλος του έτους, και με πρόσθετες συνεισφορές από την Επιτροπή για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του προσωπικού της Επιτροπής που είναι αποσπασμένο στις αντιπροσωπείες της Ένωσης· σημειώνει την τρέχουσα κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού, δηλαδή 249,7 εκατομμύρια EUR για την έδρα της ΕΥΕΔ και 428,8 εκατομμύρια EUR για τις αντιπροσωπείες·

7.  σημειώνει ότι το 2018 ελήφθη επίσης συνεισφορά ύψους 58,5 εκατομμυρίων EUR από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και τα καταπιστευματικά ταμεία, σε σύγκριση με 55 εκατομμύρια EUR το 2017·

8.  ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να απλοποιήσει, ενδεχομένως, την ισχύουσα ονοματολογία του προϋπολογισμού ώστε να καταστεί δυνατή η ευκολότερη και αποδοτικότερη διαχείριση του για την ΕΥΕΔ, με τον σταδιακό εξορθολογισμό των 35 γραμμών του προϋπολογισμού που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων του προσωπικού της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωγραφικά μέσα και τα διάφορα αναπτυξιακά μέσα·

9.  σημειώνει με ικανοποίηση την απλούστευση της διαχείρισης του προϋπολογισμού καθώς τα κοινά γενικά έξοδα που αφορούν τα γραφεία όλων των αντιπροσωπειών το 2018 (έξοδα για μισθώματα, ασφάλεια, καθαρισμό και άλλα γενικά έξοδα), συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου από τις γραμμές του προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ για τρίτο συνεχόμενο έτος· στηρίζει τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ για εκσυγχρονισμό και απλούστευση της διοίκησής της μέσω του σχεδίου «Innovative 2019», το οποίο περιλαμβάνει 20 υπό εξέταση προτάσεις· ζητεί από την ΕΥΕΔ να ενημερώσει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με τις υπό εξέταση προτάσεις·

10.  παρατηρεί ότι ο προϋπολογισμός της έδρας της ΕΥΕΔ ανήλθε σε 249,7 εκατομμύρια EUR, από τα οποία 162,4 εκατομμύρια EUR (δηλαδή το 65,5 %) αφορούσαν την καταβολή των μισθών και λοιπών επιδομάτων του μόνιμου και του εξωτερικού προσωπικού, 30,8 εκατομμύρια EUR (δηλαδή το 12 %) αφορούσαν κτίρια και παρεπόμενα έξοδα και 34,9 εκατομμύρια EUR (δηλαδή το 14 %) αφορούσαν συστήματα ΤΠ, εξοπλισμό και επίπλωση·

11.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός των αντιπροσωπειών, ύψους 428,8 εκατομμυρίων EUR, διαιρέθηκε σε 118,4 εκατομμύρια EUR (δηλαδή 27,6 %) για αμοιβές του μόνιμου προσωπικού, 168 εκατομμύρια EUR (39,2 %) για κτίρια και παρεπόμενα έξοδα, 72,1 εκατομμύρια EUR (16,8 %) για το εξωτερικό προσωπικό και τις εξωτερικές υπηρεσίες, 27,6 εκατομμύρια EUR (6,4 %) για άλλες δαπάνες που αφορούν το προσωπικό και 42,7 εκατομμύρια EUR (10 %) για άλλες διοικητικές δαπάνες· σημειώνει επίσης ότι 196,4 εκατομμύρια EUR (σε σύγκριση με 185,6 εκατομμύρια EUR το 2016 και 204,7 εκατομμύρια EUR το 2015) ελήφθησαν από την Επιτροπή για τις διοικητικές δαπάνες του προσωπικού της Επιτροπής που είναι αποσπασμένο στις αντιπροσωπείες της Ένωσης, και κατανεμήθηκαν μεταξύ του τομέα V της Επιτροπής με 47,2 εκατομμύρια EUR, των διοικητικών γραμμών των επιχειρησιακών προγραμμάτων με 93,2 εκατομμύρια EUR και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και των καταπιστευματικών ταμείων με 58,5 εκατομμύρια EUR (σε σύγκριση με 55 εκατομμύρια EUR το 2017 και 45,4 εκατομμύρια EUR το 2016)·

12.  σημειώνει την πολυπλοκότητα που έχει η πολιτική διαχείρισης κτιρίων υπό το φως της αποστολής της ΕΥΕΔ· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να παρασχεθούν επαρκείς εξηγήσεις από την ΕΥΕΔ σχετικά με την πολιτική της για τη διαχείριση κτιρίων όταν αγοράζει, μισθώνει ή διαχειρίζεται κτίρια· καλεί την ΕΥΕΔ να βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση όσον αφορά την πολιτική της για τη διαχείριση κτιρίων, ειδικότερα δε να εξασφαλίσει ότι αντιμετωπίζονται αμέσως τυχόν εικαζόμενες υποθέσεις απάτης ή διαφθοράς που ενδέχεται να εντοπιστούν όταν αγοράζει, μισθώνει ή διαχειρίζεται κτίρια· καλεί την ΕΥΕΔ να παράσχει επαρκείς εξηγήσεις σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής προσφορών που εφαρμόζει και με το κόστος των κτιρίων στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής·

13.  τονίζει ότι η καλή συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της ΕΥΕΔ είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διαχείριση και την εξέταση των φακέλων για τα κτίρια· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να υποβάλλει εγκαίρως προς έγκριση τους φακέλους για τα κτίρια, προκειμένου να επαρκεί ο χρόνος για διεξοδική εξέταση και επακόλουθες ερωτήσεις· επαναλαμβάνει ότι οι φάκελοι που υποβάλλονται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πολύ κοντά σε κρίσιμες ημερομηνίες δημιουργούν περιττές προθεσμίες εξαναγκάζοντας την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σε εγκρίσεις χωρίς τη δυνατότητα παράτασης της περιόδου εξέτασης·

14.  καλεί την ΕΥΕΔ να δεσμευτεί ότι, για τις επόμενες διαδικασίες απαλλαγής, θα συνεχίσει να στέλνει το έγγραφο εργασίας για την κτιριακή πολιτική της ΕΥΕΔ στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες που θα εξηγούν το πλαίσιο και την κάλυψη των δαπανών για κτίρια· λαμβάνει υπό σημείωση τις εξαντλητικές και λεπτομερείς πληροφορίες για την κτιριακή πολιτική της ΕΥΕΔ, οι οποίες παρασχέθηκαν μέσω των γραπτών ερωτηματολογίων·

15.  σημειώνει ότι η ΕΥΕΔ μετέφερε 30,8 εκατομμύρια EUR και το μεγαλύτερο μέρος του ποσού χρησιμοποιήθηκε για την αγορά ενός κτιρίου στην Ουάσιγκτον, γεγονός που μείωσε τον οριστικό προϋπολογισμό της έδρας της ΕΥΕΔ σε 239 εκατομμύρια EUR αυξάνοντας παράλληλα τον προϋπολογισμό των αντιπροσωπειών κατά 10,7 εκατομμύρια EUR·

16.  σημειώνει ότι η Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διεθνές περιβάλλον που ενέχει ολοένα και περισσότερες προκλήσεις, με αποτέλεσμα να απαιτείται όλο και περισσότερο από αυτήν να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διεθνή σκηνή· επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο της ΕΥΕΔ στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης υπό την καθοδήγηση του Ύπατου Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου της Επιτροπής· σημειώνει ότι ο ενισχυμένος ρόλος της ΕΥΕΔ δεν υποστηρίχθηκε από αντίστοιχη αύξηση του προσωπικού· ζητεί να διατεθούν επαρκείς ανθρώπινοι πόροι προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η αποτελεσματικότητα της Ένωσης ως παγκόσμιου παράγοντα·

17.  σημειώνει ότι η ΕΥΕΔ διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της συνοχής της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης· τονίζει επίσης την ανάγκη να διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι για την επιτυχή υλοποίηση μιας αποτελεσματικής ενωσιακής Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας·

18.  αναγνωρίζει τη δυσκολία που χαρακτηρίζει την περιοχή των επιχειρήσεων της ΕΥΕΔ στο πλαίσιο της οποίας οι αντιπροσωπείες εξελίσσονται, δεδομένου ότι οι πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες είναι συχνά περίπλοκες, ασταθείς και συνεπάγονται υψηλούς κινδύνους με δυνητικά σημαντικές συνέπειες όσον αφορά τον προϋπολογισμό και τις δαπάνες, κυρίως για την ασφάλεια του προσωπικού και των υποδομών·

19.  καλεί την ΕΥΕΔ να δημιουργήσει θέσεις για τοπικούς υπαλλήλους αρμόδιους για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με το νομοθετικό έργο σε χώρες στρατηγικού ενδιαφέροντος (ιδίως στις υποψήφιες για ένταξη χώρες και στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης), προκειμένου να ενισχυθούν η κατανόηση της γειτονίας από την Ένωση και η εναρμόνιση των χωρών αυτών με το κεκτημένο· καλεί την ΕΥΕΔ να αναλάβει δράση για την επίλυση των προβλημάτων που οδηγούν στα σφάλματα τα οποία εντοπίστηκαν στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και για την αποτροπή μελλοντικών παραβιάσεων των σχετικών κανόνων·

20.  σημειώνει ότι, το 2018, χορηγήθηκε 1,1 εκατομμύριο EUR στην East Strat Com για το έργο της σχετικά με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης από τη Ρωσία· σημειώνει ότι, το 2019, ο προϋπολογισμός αυξήθηκε στα 3 εκατομμύρια EUR· ζητεί σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού, προκειμένου η Ένωση να αντιμετωπίσει επιτυχώς τον επικοινωνιακό πόλεμο της Ρωσίας· ζητεί να πραγματοποιηθούν περισσότερες ενημερωτικές εκστρατείες που θα εξηγούν καλύτερα τις πολιτικές της Ένωσης στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

21.  αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η δομή ορισμένων δαπανών της ΕΥΕΔ, όπως το κόστος υποδομής, μπορεί να παρουσιάζει μεγαλύτερες δυσκολίες στη διαχείρισή της λόγω διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας ή των ειδικών συνθηκών της τοπικής αγοράς, γεγονός που δυσχεραίνει τη διαχείριση και τον προγραμματισμό σε επίπεδο αντιπροσωπειών·

22.  σημειώνει ότι το άρθρο 60 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού προβλέπει νέες ρυθμίσεις για την ανάθεση αρμοδιοτήτων ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού στις αντιπροσωπείες, συγκεκριμένα τη δυνατότητα των αναπληρωτών επικεφαλής των αντιπροσωπειών να ενεργούν ως δευτερεύοντες διατάκτες και να εκτελούν τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό της Επιτροπής ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια των δραστηριοτήτων·

23.  εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τις σχετικές προσαρμογές των εσωτερικών κανόνων της ΕΥΕΔ, αλλά καλεί, ωστόσο, την ΕΥΕΔ να παρακολουθεί προσεκτικά ανάλογες καταστάσεις όταν θα χρησιμοποιείται η εν λόγω νέα διάταξη, συγκεκριμένα στις μικρές αντιπροσωπείες· καλεί την ΕΥΕΔ, στο πλαίσιο της στρατηγικής εσωτερικού ελέγχου της, να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στους συναφείς δυνητικούς κινδύνους εντείνοντας τον εξ αποστάσεως έλεγχο των επιχειρήσεων όσον αφορά την επάρκεια των χρηματοοικονομικών ροών εργασίας και/ή παρέχοντας αυξημένη προσωρινή στήριξη με τη σχετική ad hoc παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για τις εν λόγω περιόδους· υπενθυμίζει ότι το πρότυπο εσωτερικού ελέγχου «Συνέχιση των δραστηριοτήτων» ήταν ένα από τα πιο αδύναμα στοιχεία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της ΕΥΕΔ εδώ και αρκετά χρόνια, ιδίως για τις αντιπροσωπείες·

24.  θεωρεί θετικά βήματα τη δημιουργία του μέσου αξιολόγησης κινδύνου και διαχείρισης με μητρώα κινδύνων για την έδρα και τις αντιπροσωπείες, καθώς και την έγκριση ενός νέου πλαισίου εσωτερικού ελέγχου· καλεί, ωστόσο, την ΕΥΕΔ να προχωρήσει πέρα από την ευαισθητοποίηση ως προς τους κινδύνους, διασφαλίζοντας ότι ο μετριασμός των κινδύνων εφαρμόζεται αποτελεσματικά και επανεξετάζεται τακτικά·

25.  λαμβάνει υπό σημείωση το ποσοστό των ανωμαλιών που εντοπίστηκαν στις εκ των προτέρων επαληθεύσεις των αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωμών (209 σφάλματα σε 1041 επαληθεύσεις και 258 σφάλματα σε 1841 επαληθεύσεις αντίστοιχα)· εκφράζει τη λύπη του για τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα των εντοπισθέντων σφαλμάτων, δηλαδή κυρίως τη μη διαθεσιμότητα των δικαιολογητικών όταν οι χρηματοοικονομικές πράξεις υποβάλλονται σε εκ των προτέρων δημοσιονομική επαλήθευση· καλεί επίσης την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να παρέχει ειδική στήριξη για όλες τις δημόσιες συμβάσεις υψηλής αξίας στις αντιπροσωπείες· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εφαρμογή, έως το τέλος του 2019, ηλεκτρονικών ροών οικονομικών εργασιών στην έδρα, με σκοπό τη μείωση των λαθών εν γένει·

26.  χαιρετίζει την ευθυγράμμιση το 2018 της εκ των υστέρων μεθοδολογίας με τη μεθοδολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία επιτρέπει την παροχή ποσοστού σφάλματος ανά κύριο τομέα δαπανών, δηλαδή δαπάνες προσωπικού, υποδομές, ασφάλεια και ΤΠ/τηλεπικοινωνίες και με βάση τυχαία στρωματοποιημένα δείγματα πράξεων· θεωρεί ότι αυτή η θετική εξέλιξη θα παράσχει στη διοίκηση και στον κύριο διατάκτη ανά αντιπροσωπεία μια καλύτερη επισκόπηση των επιχειρησιακών και συνολικών ποσών που βρίσκονται σε κίνδυνο βάσει μιας ευρύτερης και διεξοδικής κάλυψης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών· τονίζει ότι η εν λόγω μεθοδολογία θα παράσχει πιο αντικειμενικούς λόγους για την έκδοση ειδικών σχεδίων δράσης με μέτρα μετριασμού ή πιθανές επιφυλάξεις·

27.  επαναλαμβάνει τη σημασία της παροχής προσανατολισμένης στα αποτελέσματα στήριξης στις αντιπροσωπείες σε όλους τους τομείς, και συγκεκριμένα στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων· θεωρεί ότι η εμπειρία, η συνεργασία και τα αποτελέσματα του περιφερειακού κέντρου Ευρώπης, που καλύπτει 27 αντιπροσωπείες, θα πρέπει να αποτιμηθούν κατάλληλα, ιδίως για το υψηλότερο επίπεδο βεβαιότητας που παρέχουν, ενώ θα πρέπει ενδεχομένως να εξεταστούν και άλλα εξίσου αποτελεσματικά μέσα·

28.  καλεί την ΕΥΕΔ να ενισχύσει σταδιακά την αλυσίδα αξιοπιστίας της ΕΥΕΔ σύμφωνα με τη νέα δέσμη προτύπων εσωτερικού ελέγχου που δίνει μεγαλύτερη έμφαση τόσο στην ατομική αρμοδιότητα και λογοδοσία για τον ρόλο τους στην υλοποίηση των ελέγχων (όπως αποτυπώνεται επίσης στο ερωτηματολόγιο του 2018 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών εσωτερικού ελέγχου, ιδίως στον τομέα του ελέγχου της τεχνολογίας που συγκέντρωσε ελαφρώς χαμηλότερη βαθμολογία) όσο και στον κίνδυνο απάτης·

29.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ να ενισχύσει το αίσθημα ευθύνης των νεοδιορισθέντων επικεφαλής των αντιπροσωπειών για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης που εμπίπτουν στις επιχειρησιακές τους αρμοδιότητες παράλληλα με την πολιτική εντολή τους· θεωρεί ότι αυτό αφορά επίσης όλους τους παράγοντες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων, όπως τους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ, τους ειδικούς απεσταλμένους της ΕΕ, τους αρχηγούς στρατιωτικών επιχειρήσεων και τους αρχηγούς μη στρατιωτικών αποστολών·

30.  υπενθυμίζει ότι οι επιφυλάξεις αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της δομής λογοδοσίας και, ως εκ τούτου, μέσο πρόληψης και διαφάνειας στο πλαίσιο της οικοδόμησης της αλυσίδας διασφάλισης της ΕΥΕΔ που αντικατοπτρίζει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις ή εναπομένουσες και διαπιστωθείσες αδυναμίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών·

31.  σημειώνει ότι μόνο δύο αντιπροσωπίες διατύπωσαν αιτιολογημένες επιφυλάξεις, συγκεκριμένα η αντιπροσωπεία στη Συρία, όπως και το 2017, και η αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο για μη συμμόρφωση των εκτελεσθεισών συμβάσεων με τους κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να συνεχίσει την τρέχουσα πλήρη επανεξέταση όλων των συμβάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες·

32.  παρατηρεί ότι, στο τέλος του 2018, το ποσοστό των διπλωματών των κρατών μελών επί του συνολικού αριθμού των διοικητικών υπαλλήλων ανήλθε σε 33,76 %, σχεδόν ισοδύναμο με το επίπεδο του 2014 του 33,8 %· σημειώνει τις ακόλουθες ελαφρές διακυμάνσεις μεταξύ 2014-2018: 32,83 % στο τέλος του 2017, 31,7 % στο τέλος του 2016, 32,9 % το 2015· καλεί την ΕΥΕΔ να ευθυγραμμίζεται με τη φόρμουλα στελέχωσης, όπως ορίζεται στην απόφαση 2010/427/ΕΕ(1), δηλαδή το ένα τρίτο του προσωπικού να προέρχεται από τα κράτη μέλη και τα δύο τρίτα από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης·

33.  εξακολουθεί να ανησυχεί για τις συνεχιζόμενες ανισορροπίες στο προφίλ του προσωπικού της ΕΥΕΔ όσον αφορά την ιθαγένεια· σημειώνει ότι, στο τέλος του 2017, οι διπλωμάτες των κρατών μελών αντιπροσώπευαν το 32,83 % του συνολικού διοικητικού προσωπικού της ΕΥΕΔ (ήτοι 307 άτομα), ενώ στο τέλος του 2016, το 31,7 % του προσωπικού της ΕΥΕΔ προερχόταν από τα κράτη μέλη σε σύγκριση με 32,9 % το 2015 και 33,8 % το 2014·

34.  τονίζει ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, η ΕΥΕΔ εξακολουθεί να μην πληροί τις απαιτήσεις για γεωγραφική ισορροπία και χαρακτηρίζεται από σημαντική δυσαναλογία, ενώ διαθέτει επικεφαλής αντιπροσωπειών από το Βέλγιο (9), τη Γερμανία (15), τη Γαλλία (16), την Ιταλία (21), την Πολωνία (5) και την Τσεχική Δημοκρατία (2)· σημειώνει, ιδίως, την αύξηση του αριθμού των Ιταλών επικεφαλής αντιπροσωπειών κατά τα τελευταία δύο έτη·

35.  ζητεί να βελτιωθεί η γεωγραφική ισορροπία εντός της ΕΥΕΔ· επαναλαμβάνει τη σημασία της επαρκούς και ουσιαστικής παρουσίας υπηκόων από όλα τα κράτη μέλη· τονίζει ότι η ΕΥΕΔ πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα κράτη μέλη εκπροσωπούνται επαρκώς, σεβόμενη παράλληλα τις ικανότητες και τα προσόντα των υποψηφίων· ενθαρρύνει, επομένως, την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την προώθηση των θέσεών της στα εθνικά δίκτυα διπλωματών·

36.  καλεί την ΕΥΕΔ να εφαρμόζει τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού για όλες τις δημόσιες δαπάνες·

37.  υπενθυμίζει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου είναι η (επαν)οργάνωση, η βελτίωση, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση των διαδικασιών πολιτικής, έτσι ώστε η πτυχή της ισότητας των φύλων να ενσωματώνεται σε όλες τις πολιτικές σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα στάδια, από τους παράγοντες που συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής·

38.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η συνολική αριθμητική ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων σχεδόν επιτεύχθηκε, όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των θέσεων που καταλαμβάνουν κατά 47,4 % γυναίκες· καλεί, ωστόσο, την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να μειώνει περαιτέρω τις υφιστάμενες ποιοτικές ανισορροπίες σε όλα τα επίπεδα, τα καθήκοντα και τις διάφορες κατηγορίες, ιδίως για τις θέσεις διοικητικών υπαλλήλων όπου το 34,92 % των θέσεων σήμερα καλύπτονται από γυναίκες· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες σε σχέση με το σύνολο των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη στήριξη της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και την αύξηση της πολυμορφίας, όπως το δίκτυο για τις γυναίκες σε προ-διευθυντικές θέσεις και τα ειδικά σεμινάρια για τις γυναίκες που καταλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις και για τις γυναίκες που φιλοδοξούν να καταλάβουν διευθυντικές θέσεις·

39.  παρατηρεί ότι θα πρέπει να τηρείται επίσης η ισορροπία των φύλων και η γεωγραφική ισορροπία όσον αφορά τους ειδικούς απεσταλμένους της ΕΕ και σημειώνει ότι σήμερα δύο από τους οκτώ ειδικούς απεσταλμένους της ΕΕ είναι γυναίκες· θεωρεί, επίσης, ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πρότυπα δεοντολογίας για την αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων· υποστηρίζει την εκπόνηση, εκ μέρους της ΕΥΕΔ, κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της εργασίας σε αντιπροσωπείες·

40.  επισημαίνει την ίδια κατάσταση στη συνολική κατανομή του προσωπικού ανά φύλο στις διευθυντικές θέσεις, ενώ σημειώνει μια ελαφρά βελτίωση το 2018 με 27,1 % έναντι 24,5 % το 2017, ποσοστό που αντιπροσωπεύει 71 γυναίκες, δηλαδή 60 από τις 211 μεσαίες διοικητικές θέσεις (28,4 % σε σύγκριση με 26 % το 2017) και 11 από τις 51 ανώτερες διοικητικές θέσεις (21,57 % σε σύγκριση με 18 % το 2017)·

41.  ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτών των ανισορροπιών· καλεί την ΕΥΕΔ να επικαιροποιήσει τη στρατηγική της για την ισότητα των φύλων και τις ίσες ευκαιρίες, προκειμένου να συμπεριληφθούν συγκεκριμένοι στόχοι όσον αφορά την παρουσία των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η βελτίωση της γεωγραφικής ισορροπίας και της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στην ΕΥΕΔ θα συμβάλει στη βελτίωση του ενστερνισμού της ξένης δράσης από την Ένωση·

42.  σημειώνει ότι από τις 135 θέσεις επικεφαλής αντιπροσωπειών, οι 34 καλύπτονταν από γυναίκες· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το χαμηλό ποσοστό γυναικών υποψηφίων για διευθυντικές θέσεις κατά την ετήσια εκ περιτροπής άσκηση για τις αντιπροσωπείες που παραμένει χαμηλό, μόλις στο 18 %· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να συνεχίσει το έργο της με τα κράτη μέλη για την εισαγωγή περισσότερων γυναικών υποψηφίων·

43.  παρατηρεί ότι, σε συνέχεια μιας σταθερής αύξησης από το 2011, ο αριθμός των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη έχει σταθεροποιηθεί στους 449, δηλαδή στον ίδιο αριθμό με το 2017· σημειώνει ότι το 87,31 % των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων αποσπώνται στην έδρα της ΕΥΕΔ, με το σκεπτικό ότι ανταποκρίνονται σε πολύ εξειδικευμένες ανάγκες εντός της δομής της ΕΥΕΔ· καλεί επίσης την ΕΥΕΔ να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο δυνητικό ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων στην πολιτική προσλήψεων της για αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες·

44.  υπενθυμίζει τη σημασία των περιόδων αναμονής για τους υπαλλήλους που απασχολούνταν στο παρελθόν στα θεσμικά όργανα ή τους οργανισμούς της Ένωσης, δεδομένου ότι καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων που δεν έχουν αντιμετωπιστεί ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την επιβολή υψηλών δεοντολογικών προτύπων σε ολόκληρη την διοίκηση της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι το άρθρο 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης επιτρέπει στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ΕΥΕΔ, να απορρίψουν το αίτημα ενός πρώην υπαλλήλου να αναλάβει συγκεκριμένη θέση εργασίας, εάν οι περιορισμοί δεν επαρκούν για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων των θεσμικών οργάνων· εκφράζει τον φόβο ότι συχνά δεν είναι δυνατό να επιβληθούν όροι για επαγγελματικές δραστηριότητες μετά την αποχώρηση από τον δημόσιο τομέα· ενθαρρύνει, συνεπώς, την ΕΥΕΔ, και όλους τους άλλους οργανισμούς και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να εξετάζουν το πλήρες φάσμα εργαλείων που διατίθενται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ιδίως όταν ενημερώνονται για μεταπήδηση σε οργανισμό ή εταιρεία που έχει εγγραφεί στο μητρώο διαφάνειας, προκειμένου να αποκλείεται οποιοσδήποτε κίνδυνος άσκησης πίεσης στα θεσμικά όργανα της Ένωσης από πρώην υπαλλήλους εντός δύο ετών από τη λήξη της θητείας τους· καλεί επίσης όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ΕΥΕΔ, να δημοσιεύουν με συνέπεια την αξιολόγησή τους για κάθε περίπτωση, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

45.  θεωρεί ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά την επιβολή και την εποπτεία του άρθρου 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και των συναφών κανόνων δεοντολογίας σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης· επικροτεί τη δέσμευση της Προέδρου της Επιτροπής Ursula von der Leyen για οργανισμό δεοντολογίας της Ένωσης που θα είναι κοινός για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης·

46.  παρατηρεί ότι το ενδιαφέρον και ο αριθμός των έργων συστέγασης αυξήθηκαν σταδιακά λόγω της οικονομικής αποδοτικότητας και των συνεργειών τους, και ότι παρέχουν έναν μηχανισμό για την ανάκτηση του πλήρους κόστους των συστεγάσεων·

47.  χαιρετίζει την αύξηση των ρυθμίσεων συστέγασης των αντιπροσωπειών της Ένωσης με τα κράτη μέλη με την υπογραφή είκοσι δύο νέων συμφωνιών συστέγασης το 2018, που αφορούν 65 αντιπροσωπείες και έχουν ως αποτέλεσμα συνολικά 114 έργα συστέγασης· σημειώνει επίσης τη σύναψη δύο συμφωνιών επιπέδου υπηρεσιών με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Επιτροπής, και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις για περαιτέρω συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας·

48.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι συστεγάσεις οδήγησαν σε μη αμελητέες νέες πηγές εσόδων για την ΕΥΕΔ ύψους 52,1 εκατομμυρίων EUR, παρέχοντας περιθώριο ελιγμών για την ανάπτυξη της πολιτικής της στον τομέα της αγοράς ακινήτων· σημειώνει ότι η ΕΥΕΔ έχει στην ιδιοκτησία της 34 κτίρια γραφείων στις αντιπροσωπείες και μισθώνει 143·

49.  ζητεί από την ΕΥΕΔ να εξασφαλίσει ότι η συστέγαση στους χώρους της είναι ανοικτή σε όλα τα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, όπως το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για την ΕΥΕΔ· επισημαίνει τα οικονομικά οφέλη της συστέγασης, που προκύπτουν από τη μείωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας, καθώς και του κόστους της ασφάλειας· επαναλαμβάνει επίσης ότι η ΕΥΕΔ θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι δαπάνες μακροχρόνιας μίσθωσης ή αγοράς ακινήτων για τις αντιπροσωπείες της βρίσκονται εντός του εύρους των τιμών που πρέπει να τηρούν οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι η ΕΥΕΔ θα πρέπει να εντάξει στους υπολογισμούς της κατάλληλες εκτιμήσεις του κόστους ασφάλειας, προκειμένου να αποφεύγονται τα αιτήματα για πρόσθετη χρηματοδότηση σε μεταγενέστερα στάδια·

50.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των αντιπροσωπειών που υπερβαίνουν τον μέγιστο χώρο των 35 m² ανά άτομο, σύμφωνα με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να γίνεται η καλύτερη δυνατή χρήση των χώρων της ΕΥΕΔ και να αποφεύγονται οι περιττές δαπάνες·

51.  στηρίζει τον μόνιμο μηχανισμό ετήσιας επανεξέτασης ως αποτελεσματικό μέσο διαχείρισης του εργατικού δυναμικού με σκοπό την καλύτερη ιεράρχηση προτεραιοτήτων και την εξασφάλιση τακτικής προσαρμογής των ανθρώπινων πόρων της ΕΥΕΔ στο δίκτυο των αντιπροσωπειών στις εξελισσόμενες γεωπολιτικές προτεραιότητες και το μέγεθος των χαρτοφυλακίων έργων (π.χ. προετοιμασία του ανοίγματος της αντιπροσωπείας του Ηνωμένου Βασιλείου, κλείσιμο της αντιπροσωπείας των Νήσων Σολομώντος, αναβάθμιση της αντιπροσωπείας του Παναμά και άνοιγμα αντιπροσωπείας στη Μογγολία)· σημειώνει ότι, το 2018, ως πρώτο αποτέλεσμα του εν λόγω εξορθολογισμού των πόρων προσωπικού, μεταφέρθηκαν οκτώ θέσεις μεταξύ αντιπροσωπειών·

52.  επαναλαμβάνει ότι η Ένωση σημείωσε πρόοδο όσον αφορά την παροχή δίκαιης αμοιβής σε όλους στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της· τονίζει ότι η ΕΥΕΔ θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι ασκούμενοί της στην έδρα της και στις αντιπροσωπείες λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή για όλα τα είδη πρακτικής (Blue Book, Bruges και λοιπές)· επικροτεί την εφαρμογή θέσεων αμειβόμενης άσκησης σε αντιπροσωπείες και τη λήξη της προσφοράς θέσεων μη αμειβόμενης άσκησης, κατόπιν των συστάσεων της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας· σημειώνει ότι ο αριθμός των ασκουμένων στις αντιπροσωπείες υπερτετραπλασιάστηκε, δεδομένου ότι από 26 που ήταν το 2017 ανήλθε σε 109 το 2018· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι, από τις συνολικά 404 θέσεις άσκησης που πρόσφερε η ΕΥΕΔ το 2018, οι 126 δεν αμείφθηκαν, καθώς αποτελούσαν μέρος υποχρεωτικής εκπαίδευσης φοιτητών· καλεί την ΕΥΕΔ να εγγυάται κατάλληλο επίδομα σε όλους τους ασκούμενούς της, προκειμένου να αποφεύγεται η όξυνση των διακρίσεων για οικονομικούς λόγους·

53.  θεωρεί χρήσιμη τη βελτίωση των εργαλείων διαχείρισης του φόρτου εργασίας παράλληλα με ένα σχέδιο δράσης για την προσέλκυση και τη διατήρηση ατόμων, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες επαγγελματικές ανάγκες, την πείρα και τις εθνικότητες· επικροτεί την έκθεση σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους και καλεί την ΕΥΕΔ να αναφέρει σαφώς τις θεσμικές της ανάγκες (ή τη νέα απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη) και να προσδιορίζει τους κινδύνους που αφορούν το προσωπικό σε επίπεδο οργάνου οι οποίοι θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων πολιτικής από την ΕΥΕΔ· υποστηρίζει τα μέτρα που έλαβε η ΕΥΕΔ για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου φόρτου εργασίας λόγω των περικοπών προσωπικού·

54.  σημειώνει με ανησυχία τις 135 υποθέσεις διαμεσολάβησης που εξετάστηκαν το 2018 στις αντιπροσωπείες και την έδρα και αφορούν είτε άλυτες διαφωνίες σχετικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις είτε διάφορα είδη συγκρούσεων στην εργασία σχετικά, μεταξύ άλλων, με εικαζόμενη ηθική και σεξουαλική παρενόχληση· καλεί την ΕΥΕΔ, ιδίως την υπηρεσία διαμεσολάβησης, η οποία τώρα υπάγεται απευθείας στη Γενική Γραμματεία, να συνεχίσει να δίνει την ύψιστη προτεραιότητα στο εν λόγω ζήτημα στο πλαίσιο της διαχείρισης των πόρων· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να καλλιεργηθεί μια νοοτροπία μηδενικής ανοχής έναντι της παρενόχλησης και να δίδεται αυστηρή συνέχεια σε υποθέσεις που έχουν αναφερθεί· επικροτεί την πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης κατά της παρενόχλησης που δρομολόγησε η Γενική Γραμματέας της ΕΥΕΔ το 2018 με στόχο την παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την πολιτική της ΕΥΕΔ για την καταπολέμηση της παρενόχλησης·

55.  καλεί επίσης, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΥΕΔ να επεκτείνει το δίκτυο εμπιστευτικών συμβούλων, που απαρτίζεται σήμερα από έξι άτομα, ιδίως στο δίκτυο των αντιπροσωπειών, αυξάνοντας ενδεχομένως τον αριθμό των καταρτισμένων εθελοντών συμβούλων στις αντιπροσωπείες· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να προωθήσει τον κοινωνικό διάλογο, ανεξάρτητα από την προέλευση του προσωπικού και το διαφορετικό καθεστώς του προσωπικού·

56.  παρατηρεί ότι, αφού επικαιροποίησε τον διοικητικό διακανονισμό της με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και ενίσχυσε τη συνεργασία της σε θέματα απάτης με τις γενικές διευθύνσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων, όπως η Γενική Διεύθυνση Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (ΓΔ FPI), η Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (ΓΔ NEAR) και η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΓΔ DEVCO) το 2017, η ΕΥΕΔ συνέχισε τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της στρατηγικής της για την καταπολέμηση της απάτης· τονίζει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί περαιτέρω συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και την Επιτροπή (τις γενικές διευθύνσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων, όπως τη ΓΔ FPI, τη ΓΔ NEAR και τη ΓΔ DEVCO)· σημειώνει με ικανοποίηση την ευαισθητοποίηση των επικεφαλής των αντιπροσωπειών σε συμφωνία με τη ΓΔ DEVCO και τη ΓΔ NEAR σχετικά με την πρόληψη και την αναφορά περιστατικών απάτης μέσω της αρχής εσωτερικού ελέγχου «Πρόληψη της απάτης»· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΥΕΔ είναι μέλος του δικτύου πρόληψης και ανίχνευσης της απάτης, του οποίου προεδρεύει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)·

57.  καλεί την ΕΥΕΔ να αναφέρει στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της τον αριθμό των υποθέσεων που παραπέμπονται στην OLAF και τις εν εξελίξει έρευνες της OLAF που σχετίζονται με ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων στην ΕΥΕΔ·

58.  σημειώνει ότι, το 2018, αναφέρθηκε μία περίπτωση εικαζόμενης καταγγελίας δυσλειτουργιών από εξωτερικό πρόσωπο κατά μέλους του προσωπικού της Επιτροπής σε αντιπροσωπεία της ΕΕ· ζητεί από την ΕΥΕΔ να παράσχει στο Κοινοβούλιο πληροφορίες σχετικά με την πολιτική και τις διαδικασίες που εφαρμόζει, ιδίως στις αντιπροσωπείες, όταν έρχεται αντιμέτωπη με υποθέσεις καταγγελίας δυσλειτουργιών·

59.  στηρίζει τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ για αύξηση της διαφάνειας μέσω της προώθησης και της βελτίωσης του ηλεκτρονικού μητρώου ΕΥΕΔ, μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν να ζητούν πρόσβαση σε έγγραφα· σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι πολίτες χρησιμοποίησαν το ηλεκτρονικό μητρώο ΕΥΕΔ με μεγαλύτερη συχνότητα σε σύγκριση με το 2017· ζητεί από την ΕΥΕΔ να εξασφαλίζει ταχεία απόκριση στα αιτήματα των πολιτών·

60.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη ισχύος, εντός του 2020, των τριών κοινών αποφάσεων σχετικά με τους όρους εργασίας, το ταμείο ιατρικής κάλυψης και το ταμείο συντάξεων των τοπικών υπαλλήλων, οι οποίες θεσπίζουν νέο πλαίσιο κανονιστικών διατάξεων για τους τοπικούς υπαλλήλους στις αντιπροσωπείες, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρώτη κοινή έρευνα του προσωπικού ΕΥΕΔ-Επιτροπής στις αντιπροσωπείες το 2018· υποστηρίζει τη δρομολόγηση εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την πρόσληψη και τη διαχείριση τοπικών υπαλλήλων για την αποκατάσταση ορισμένων αδυναμιών που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στις διαδικασίες πρόσληψης τοπικών υπαλλήλων στις αντιπροσωπείες (δηλαδή έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά ορισμένα στάδια της διαδικασίας)·

61.  λαμβάνει υπό σημείωση τον έλεγχο της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τον «συντονισμό Επιτροπής-ΕΥΕΔ» και σημειώνει με ικανοποίηση το συμπέρασμα του ελέγχου ότι οι δραστηριότητες συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής (ΓΔ DEVCO, ΓΔ NEAR και ΓΔ FPI) και της ΕΥΕΔ είναι συνολικά αποτελεσματικές και αποδοτικές· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη να οριστεί μια μη κατακερματισμένη εικόνα της συνολικής εξωτερικής βοήθειας της Ένωσης σε μια δεδομένη χώρα και την ανάγκη να ενισχυθεί, σε συντονισμό με τη ΓΔ DEVCO και τη ΓΔ NEAR, η αξιολόγηση και η διαχείριση κινδύνου, με σκοπό να αναπτυχθεί μια κοινή άποψη για την αβεβαιότητα και τις στρατηγικές μετριασμού·

62.  εφιστά την προσοχή στα πορίσματα και τις συστάσεις της ειδικής έκθεσης αριθ. 15/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ενίσχυση των ικανοτήτων των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας στον Νίγηρα και το Μάλι: περιορισμένη και αργή η πρόοδος»· καλεί την ΕΥΕΔ (i) να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των αποστολών, παρέχοντας κατάλληλη πρακτική καθοδήγηση και επαρκή στήριξη, (ii) να βελτιώσει το ποσοστό πληρότητας των θέσεων προσωπικού στις αποστολές, (iii) να ορίσει εντολές και προϋπολογισμούς που να αντιστοιχούν στις επιχειρήσεις και να καταρτίσει μια κοινή και ολοκληρωμένη στρατηγική εξόδου που θα καθορίζει σαφώς τους ρόλους και τις αρμοδιότητες κατά την περάτωση των αποστολών της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, (iv) να αυξήσει την εστίαση στις πτυχές βιωσιμότητας και (v) να βελτιώσει τους δείκτες επιδόσεων και τις εκτιμήσεις επιπτώσεων της ΕΥΕΔ με σκοπό την επαρκή παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης των καθηκόντων·

63.  υποστηρίζει την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ της χάραξης πολιτικής, της δημόσιας διπλωματίας και της στρατηγικής επικοινωνίας· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι το 2018 διατέθηκαν στην ΕΥΕΔ 3 εκατομμύρια EUR (σε σύγκριση με 1,1 εκατομμύρια EUR το 2017) για την εδραίωση της ενέργειας «Στρατηγική επικοινωνία +» με σκοπό την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των υβριδικών απειλών, την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας στις ξένες παρεμβάσεις και την παράλληλη ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφοριών για τις επιχειρήσεις·

64.  υπογραμμίζει την ανάγκη να καταπολεμάται η προπαγάνδα και να ξεσκεπάζεται η παραπληροφόρηση και οι κακόβουλες εξωτερικές επιρροές· τονίζει τη σημασία της ειδικής ομάδας στρατηγικής επικοινωνίας της ΕΥΕΔ και ζητεί να της διατεθούν οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί και ανθρώπινοι πόροι·

65.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο δημιουργήθηκε μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ένωσης για να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με εκστρατείες παραπληροφόρησης και για να συντονίζει τις απαντήσεις βάσει πληροφοριών ανοικτής πηγής που παρέχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, τους ελεγκτές γεγονότων, τις επιγραμμικές πλατφόρμες και τους διεθνείς εταίρους· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο όραμα για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και να καλλιεργήσει τον συντονισμό με τα κράτη μέλη και άλλους βασικούς εταίρους· ενθαρρύνει επίσης την ΕΥΕΔ να προωθήσει τον ιστότοπο EUvsDisinfo.eu, ο οποίος περιλαμβάνει περισσότερες από 5 000 περιπτώσεις παραπληροφόρησης αλλά κατέγραψε μόνο 1,2 εκατομμύρια προβολές σελίδων το 2018·

66.  στηρίζει τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ για την ενίσχυση όλων των ζητημάτων φυσικής ασφάλειας και ασφάλειας ΤΠ, από την ασφάλεια του προσωπικού και των κτιρίων με την αγορά νέου εξοπλισμού ασφαλείας, μέχρι την εκπαίδευση των περιφερειακών υπευθύνων ασφάλειας για τη διαφύλαξη των συμφερόντων ασφάλειας της ΕΥΕΔ και την παροχή περαιτέρω τεχνογνωσίας στον τομέα της ασφάλειας μέσω της εφαρμογής μιας επίσημης πολιτικής για τη διαχείριση του κινδύνου, και την κυβερνοασφάλεια· εκφράζει ιδιαίτερα την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση του προγράμματος ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας με σκοπό τη μείωση των κινδύνων στην έδρα, βάσει της έρευνας προσωπικού του 2018, και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων ασφαλείας στις αντιπροσωπείες με σκοπό την τυποποίηση της υποβολής αναφορών για τις τοπικές απειλές ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για την υγεία και την προστασία· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να συνεχίσει μια πραγματική πολιτική για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της·

67.  χαιρετίζει την πρώτη έκθεση παρακολούθησης σχετικά με το ψήφισμα για την απαλλαγή της ΕΥΕΔ για το οικονομικό έτος 2017 που εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου και τη δέσμευση της ΕΥΕΔ να ανταποκριθεί στις κύριες συστάσεις και παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διαδικασία απαλλαγής, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της Ένωσης·

68.  ζητεί από την ΕΥΕΔ να μεριμνήσει για έκθεση παρακολούθησης για το οικονομικό έτος 2018 σύμφωνα με το άρθρο 266 του δημοσιονομικού κανονισμού·

69.  χαιρετίζει τις νέες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της επικοινωνίας με τους πολίτες της Ένωσης όσον αφορά τη σημασία της δημόσιας διπλωματίας και των στρατηγικών επικοινωνιών ως αναπόσπαστο στοιχείο των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να επενδύσει στις ψηφιακές επικοινωνίες, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ιστοτόπων της· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η ΕΥΕΔ ξεκινά να χρησιμοποιεί πολλαπλασιαστές για τη διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού σε ολόκληρη την Ευρώπη· ενθαρρύνει περαιτέρω τη χρήση δωρεάν διαδικτυακών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των δεδομένων των χρηστών·

70.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η ΕΥΕΔ δεν διαθέτει ακόμα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης· σημειώνει ότι καταβλήθηκαν προσπάθειες για να προαχθεί η χρήση της τηλεδιάσκεψης· ζητεί ωστόσο από την ΕΥΕΔ να εφαρμόσει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα στην έδρα και τις αντιπροσωπείες της·

71.  χαιρετίζει το πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης απόσπασης μεταξύ της ΕΥΕΔ και του Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει τον ρόλο της στην ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης των δομών και των μεθόδων εργασίας κάθε θεσμικού οργάνου και, κατά συνέπεια, στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να προωθήσει πιο ενεργά το πρόγραμμα αυτό μεταξύ των μελών του προσωπικού της, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων· συνιστά να διευρυνθεί περαιτέρω το πρόγραμμα διπλωματικής ανταλλαγής και απόσπασης μεταξύ της ΕΥΕΔ και των διπλωματικών υπηρεσιών των κρατών μελών, το οποίο έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη κοινής διπλωματικής νοοτροπίας·

72.  τονίζει την αυξανόμενη σημασία της πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική και την ανάγκη να ενισχυθεί η αξιοπιστία της Ένωσης μεταξύ των εταίρων με την εξασφάλιση της σταθερότητας του αξιώματος του πρέσβη της ΕΕ στην Αρκτική.

(1) Απόφαση 2010/427/EE του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) (ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 30).

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου