Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2074(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0048/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0048/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0097

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 175kWORD 57k
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2018: Eurojust
P9_TA(2020)0097A9-0048/2020
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust)) για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2074(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Eurojust όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0041/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(5), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) και την αντικατάσταση και την κατάργηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 63,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0048/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διοικητικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust) όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διοικητικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 138.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(8) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Eurojust (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust)) για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2074(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Eurojust όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0041/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(5), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) και την αντικατάσταση και την κατάργηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 63,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0048/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διοικητικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 138.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(8) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust)) για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2074(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0048/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών της(1), ο οριστικός προϋπολογισμός της Eurojust για το οικονομικό έτος 2018 ανήλθε σε 38 606 737 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 20,71 % σε σύγκριση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση του προϋπολογισμού σχετίζεται με μείωση των δημοσιονομικών αναγκών στον τίτλο 2· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Eurojust προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης(2)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2018, το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Eurojust είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,94 %, το οποίο συνιστά ελαφρά μείωση κατά 0,03 % σε σύγκριση με το 2017· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 86,91 %, που αποτελεί αύξηση κατά 2,96 % σε σύγκριση με το 2017·

Επιδόσεις

2.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η Eurojust χρησιμοποιεί ποσοτικούς και ποιοτικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) για τη μέτρηση της επίτευξης των στόχων της όσον αφορά τις ετήσιες δραστηριότητες και τον αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένων δεικτών αποτελεσμάτων, δεικτών δραστηριότητας/αποτελέσματος και δεικτών διοικητικής/τεχνικής/επιχειρησιακής δραστηριότητάς, όπως επίσης δεικτών στήριξης/διαχείρισης/διακυβέρνησης, προκειμένου να βελτιώνει τη διαχείριση του προϋπολογισμού της· σημειώνει ότι η Eurojust μπόρεσε να μετρήσει και να αξιολογήσει την επίτευξη 98 από τους 119 ΚΔΕ (82%) που είχαν οριστεί για το 2018, για το 72% των οποίων επιτεύχθηκε ή σημειώθηκε υπέρβαση των αρχικών στόχων· σημειώνει ότι η Eurojust έχει εισαγάγει ορισμένους νέους δείκτες στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2018, για τους οποίους δεν υπάρχει ποσοτικό στοιχείο αναφοράς, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατό να αξιολογηθεί το 15% των ΚΔΕ· καλεί την Eurojust να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό και να διασφαλίσει ότι όλοι οι δείκτες μπορούν να αξιολογηθούν δεόντως, όπως επίσης να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση προόδου έως τον Ιούνιο του 2020·

3.  σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια του 2018 αναπτύχθηκε η φάση ΙΙ της οργανωτικής αναδιάρθρωσης της Eurojust, που αφορούσε τη βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής λειτουργίας και τον επανασχεδιασμό των διοικητικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υποστήριξης·

4.  παροτρύνει την Eurojust να συνεχίσει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Eurojust εξακολουθεί να αναπτύσσει ισχυρή επιχειρησιακή συνεργασία με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και με άλλους εταίρους στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, όπως επίσης με τρίτες χώρες· σημειώνει ότι το 2018 άρχισε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής· επισημαίνει ότι η Eurojust συνεργάστηκε επίσης με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές να εξετάσουν τη δυνατότητα αξιοποίησης και των δύο φορέων, όπου είναι σκόπιμο· επιπλέον δε, ενθαρρύνει την Eurojust να συμμετέχει σε κοινές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με την Ευρωπόλ και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων·

6.  καλεί την Eurojust να εξετάσει τη δυνατότητα κοινής χρήσης πόρων για αλληλεπικαλυπτόμενα καθήκοντα μεταξύ άλλων οργανισμών με παρόμοιες δραστηριότητες· προτρέπει σθεναρά την Eurojust να επιδιώξει ενεργά μεγαλύτερη και ευρύτερη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ένωσης·

7.  υπενθυμίζει ότι ο αριθμός νέων υποθέσεων καθώς και των υποθέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη (δηλαδή υποθέσεις για τις οποίες απαιτούνται πολύπλοκες έρευνες που μπορεί να διαρκέσουν πολλά χρόνια) αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια και ότι ο φόρτος εργασίας αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω λόγω της νέας εντολής που θα τεθεί σε ισχύ στο τέλος του 2019, με δεδομένο επίσης υπόψη ότι απαιτούνται πρόσθετοι πόροι για να μπορέσει η Eurojust να στηρίξει το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας· υπογραμμίζει ότι, εκτός από τις συλλήψεις, ουσιαστική σημασία για την ασφάλεια των πολιτών στην Ένωση έχουν επίσης οι διώξεις για σοβαρά διασυνοριακά εγκλήματα· υπενθυμίζει ακόμη ότι τα κέντρα συντονισμού που διατηρήθηκαν το 2018 ήταν 17 τον αριθμό, ακριβώς όπως το 2017, γεγονός που καταδεικνύει τη δημοτικότητα και τη χρησιμότητα του επιχειρησιακού αυτού εργαλείου· τονίζει ότι η Eurojust διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην αλυσίδα ασφαλείας της Ένωσης και ότι ο προϋπολογισμός της θα πρέπει να αντιστοιχεί στα καθήκοντα και τις προτεραιότητές της προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώνει την εντολή της· εκφράζει, συνεπώς, την ιδιαίτερη ανησυχία του για τις σοβαρές δημοσιονομικές περικοπές που πρότεινε η Επιτροπή για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, οι οποίες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν το έργο της Eurojust και, επομένως, ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια στο εσωτερικό των κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου να καλέσουν τον διοικητικό διευθυντή της Eurojust να παρουσιάσει τις προβλεπόμενες μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες της Eurojust, παρουσίαση που θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, τον βαθμό στον οποίο τα αναμενόμενα μελλοντικά καθήκοντα θα μπορούσαν να καλυφθούν με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, στα επιχειρησιακά κενά που θα προκαλούσε ενδεχομένως η ανεπαρκής χρηματοδότηση, καθώς και στον προβλεπόμενο αντίκτυπό τους στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος·

8.  χαιρετίζει την έγκριση, από το Συλλογικό όργανο της Eurojust, επικαιροποιημένης στρατηγικής και σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της απάτης, τον Νοέμβριο του 2018·

9.  επισημαίνει την αναδιοργάνωση της δομής διακυβέρνησης της Eurojust, συμπεριλαμβανομένου του σαφούς διαχωρισμού εκτελεστικών και επιχειρησιακών θεμάτων, που δρομολογήθηκε στα τέλη του 2018 με σκοπό να επιτευχθεί η συμμόρφωση προς τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1727(3) (νέος κανονισμός για τη Eurojust) που τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2019· σημειώνει ότι η πρόταση για την εφαρμογή του αναθεωρημένου πλαισίου εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να εγκριθεί έως το τέλος του 2019 και να τεθεί σε εφαρμογή έως το τέλος του 2020·

Πολιτική προσωπικού

10.  εκτιμά το γεγονός ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2018 το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 99,04%, και είχαν καλυφθεί οι 207 από τις 209 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης (σε σύγκριση με 208 εγκεκριμένες θέσεις το 2017)· σημειώνει ότι, επιπλέον, το 2018 απασχολήθηκαν στην Eurojust 15 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 16 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες·

11.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο διοικητικό συμβούλιο για το 2018, υπάρχουν 20 άνδρες και οκτώ γυναίκες·

12.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με τις προτάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου των προηγούμενων ετών, από τον Ιούνιο του 2019 η Eurojust δημοσιεύει τις κενές θέσεις στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού, κάνοντας χρήση της δυνατότητας για δημοσίευση των τίτλων των εν λόγω κενών θέσεων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, με υπερσύνδεσμο προς το πλήρες κείμενο μόνο στην αγγλική γλώσσα· ενθαρρύνει την Eurojust να εξετάσει τη δυνατότητα κοινής χρήσης προσωπικού και πόρων με άλλους οργανισμούς της Ένωσης όσον αφορά το πιο χαμηλόβαθμο προσωπικό·

13.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, υπό το φως των παρατηρήσεων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής, η Eurojust θα εξετάσει αν είναι σκόπιμο να εγκρίνει στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα, η οποία να συμπεριλαμβάνει αναφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα σε κώδικα δεοντολογίας όπου θα καθορίζονται τα καθήκοντα του προσωπικού της, και κατάρτιση του προσωπικού, και τούτο σε διαβούλευση με την Επιτροπή και άλλους οργανισμούς της Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συντονισμένη προσέγγιση·

Σύναψη συμβάσεων

14.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Eurojust υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο ΤΠ με εταιρεία η οποία παρείχε την ίδια υπηρεσία βάσει προηγούμενης σύμβασης-πλαισίου, χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού κατά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση· σημειώνει ότι όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται δυνάμει της εν λόγω σύμβασης-πλαισίου και όλες οι σχετικές ειδικές συμβάσεις είναι παράτυπες, καθώς και ότι οι απλουστευμένες διαδικασίες είναι αποδεκτές υπό συγκεκριμένες συνθήκες, οι οποίες δεν τεκμηριώνονται από την Eurojust· αναγνωρίζει από την απάντηση της Eurojust, ότι η διαδικασία με διαπραγμάτευση πραγματοποιήθηκε βάσει του άρθρου 134 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο στ) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής(4), που επιτρέπει τη χρήση της διαδικασίας αυτής σε περίπτωση που η αλλαγή προμηθευτή θα οδηγούσε σε ασυμβατότητα ή σε δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες στη λειτουργία και τη συντήρηση, και ότι, συνεπώς, η λύση αυτή θεωρήθηκε η πλέον οικονομικά αποδοτική· καλεί την Eurojust να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

15.  εκτιμά τα υφιστάμενα μέτρα της Eurojust και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της πρόληψης και διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων· σημειώνει ότι η Eurojust εξέδωσε την απόφαση 2019-02 του συλλογικού οργάνου, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Eurojust για την καταγγελία δυσλειτουργιών, που ισχύουν για όλο το προσωπικό· σημειώνει ότι, κατά την Eurojust, το 2019 προσφέρθηκε η απαιτούμενη κατάρτιση σχετικά με τους εν λόγω κανόνες·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, υπό το φως των παρατηρήσεων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής, η δημοσίευση των δηλώσεων συμφερόντων στο σχέδιο κώδικα δεοντολογίας του συλλογικού οργάνου της Eurojust εξετάζεται αυτή τη στιγμή από την ομάδα έργου για τον εσωτερικό κανονισμό· σημειώνει ότι προς το παρόν η Eurojust έχει δημοσιεύσει δηλώσεις απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων· καλεί την Eurojust να δημοσιεύσει επίσης τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής της ηγεσίας· σημειώνει ότι η Eurojust ενέκρινε την επικαιροποιημένη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης με την απόφαση 2018-19 του συλλογικού οργάνου, της 6ης Νοεμβρίου 2018·

Εσωτερικοί έλεγχοι

17.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) εξέδωσε, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της 2018-2020 για την Eurojust το 2018, έξι εκκρεμείς συστάσεις από τον έλεγχο με θέμα «Monitoring and Reporting/Building Blocks of Assurance» (παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων/δομικά στοιχεία της αξιοπιστίας), και η Eurojust υλοποίησε πέντε από αυτές· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το 2018 εγκρίθηκε η πολιτική της Eurojust όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων, και ότι το σχέδιο εφαρμογής και το μητρώο κινδύνων επρόκειτο να αναπτυχθούν το 2019 και να εφαρμοστούν από το 2020·

Λοιπές παρατηρήσεις

18.  αναγνωρίζει ότι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης στο νέο κτίριο, τον Ιούνιο του 2017, η μεταφορά 2 339 809 EUR αφορούσε κατά κύριο λόγο δαπάνες που έπρεπε να τιμολογηθούν αναδρομικά από το κράτος υποδοχής το 2018· επισημαίνει, ακόμα, ότι το 2018 οι εν λόγω μεταφερθείσες αναλήψεις υποχρεώσεων υλοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν στο σύνολό τους, εκτός από ποσό 73 000 EUR, το σημαντικότερο μέρος του οποίου σχετίζεται με αλλαγές που είχαν προγραμματιστεί αλλά δεν εκτελέστηκαν από το κράτος υποδοχής·

19.  καλεί την Eurojust να επικεντρωθεί στη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνάς της στο ευρύ κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

o
o   o

20.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 2020(5) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 108 της 22.3.2018, σ. 82.
(2) ΕΕ C 108 της 22.3.2018, σ. 85.
(3) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) και την αντικατάσταση και την κατάργηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 138).
(4) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1).
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0121.

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου