Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2094(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0050/2020

Внесени текстове :

A9-0050/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0099

Приети текстове
PDF 173kWORD 55k
Четвъртък, 14 май 2020 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС)
P9_TA(2020)0099A9-0050/2020
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (преди 20 декември 2018 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения) за финансовата 2018 година (2019/2094(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0061/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба(5), и по-специално член 13 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1971 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС), за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1211/2009(6), и по-специално член 28 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(8), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9‑0050/2020),

1.  освобождава от отговорност директора на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 34.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 1.
(6) ОВ L 321, 17.12.2018 г., стр. 1.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(8) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (преди 20 декември 2018 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения) за финансовата 2018 година (2019/2094(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0061/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба(5), и по-специално член 13 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1971 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС), за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1211/2009(6), и по-специално член 28 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(8), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9‑0050/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стp. 34.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 1.
(6) ОВ L 321, 17.12.2018 г., стр. 1.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(8) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (преди 20 декември 2018 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения) за финансовата 2018 година (2019/2094(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9‑0050/2020),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2018 година възлиза на 4 331 000 EUR, което представлява увеличение с 2,00% спрямо 2017 г., и като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява изцяло от бюджета на Съюза(2);

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2018 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,85%, което представлява намаление с 0,09% спрямо 2017 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 82,68%, което представлява намаление с 4,24% спрямо 2017 г.;

2.  отбелязва със загриженост, че Агенцията е била засегната от голямо текучество на персонал, което представлява риск за изпълнението на работната ѝ програма; отбелязва, че като част от техниките за смекчаване на последиците управителният комитет е поискал създаването на списък с одобрени кандидати за 75% от всички професионални профили с цел да се задържи процентът на незаетите работни места под 15%; отбелязва освен това, че вследствие на създаването на нови длъжности за изпълнение на новия мандат на Агенцията, определен в Регламент (ЕС) 2018/1971, Агенцията е успяла да осигури ускорено назначаване на трима нови служители от съществуващите списъци с одобрени кандидати;

Резултати от дейността

3.  отбелязва, че Агенцията използва няколко вида мерки като ключови показатели за ефективност за оценяване на добавената стойност от своите дейности и за подобряване на управлението на бюджета си;

4.  признава факта, че на Агенцията е осигурена подобрена ИТ поддръжка, включително използването на специализирани информационни и комуникационни технологии и услуги, свързани със сигурността на информационните технологии;

5.  отбелязва със загриженост, че Агенцията не споделя ресурси с други агенции поради ограничените си собствени ресурси; отбелязва обаче, че през 2014 г. Агенцията е подписала междуведомствено споразумение с ENISA за споделяне на ресурси в областта на вътрешния контрол; отбелязва, че това споразумение беше прекратено от ENISA, считано от 1 януари 2020 г., вследствие на промени в структурата на ENISA поради разширения ѝ нов мандат; отбелязва със задоволство, че Агенцията е започнала съвместен проект за споделяне на ИТ инфраструктура и други ИТ проекти с няколко съвместни предприятия и други агенции на Съюза; приветства тази инициатива и настоятелно призовава Агенцията да проучи допълнително възможните начини за възлагане на задачи на външни изпълнители и сътрудничество с други институции и органи на Съюза при припокриващи се задачи;

6.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че през 2018 г. Агенцията е обявила тръжна процедура за сключване на рамково споразумение, което е било сключено, без да се изиска от спечелилия кандидат обосновка за потенциално необичайно ниската оферта; отбелязва отговора на Агенцията, че до 2018 г. тя не е разполагала с отделни указания относно необичайно ниски цени на офертите, но отбелязва със задоволство, че Агенцията е въвела определението за необичайно ниска офертна цена във вътрешното си ръководство за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; призовава Агенцията да изиска причините за необичайно ниските оферти и да ги анализира, за да се увери в устойчивостта на потенциално необичайно ниските оферти;

7.  насърчава Агенцията да продължи цифровизацията на своите услуги;

Политика относно персонала

8.  отбелязва, че към 31 декември 2018 г. щатното разписание е било изпълнено на 100%, като са били назначени 14 срочно наети служители от общо 14-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 14 разрешени длъжности през 2017 г.); отбелязва, че освен това през 2018 г. за Агенцията са работили 9 договорно наети служители и 4 командировани национални експерти;

9.  отбелязва със загриженост, че Агенцията е зависима от външни ресурси и от едно дружество, което създава риск за непрекъснатостта на нейната дейност; отбелязва със загриженост, че Агенцията не притежава критичната маса от персонал и компетентност; призовава Комисията да представи на бюджетния орган подходящо разпределение на ресурсите;

10.  отбелязва със задоволство, че към края на 2018 г. почти е постигнат добър баланс между половете на равнище служители (52% жени и 48% мъже) и е постигнат баланс между половете при средните ръководни длъжности (50% жени и 50% мъже), и отбелязва, че е постигнат добър географски баланс, като Агенцията е назначила служители от 13 държави членки; изразява загриженост обаче, че не е постигнат баланс между половете в управителния съвет, като само 5 от 28-те членове са жени; в тази връзка призовава Комисията и държавите членки, при представянето на своите кандидатури за членове на управителния съвет, да вземат предвид факта, че е важно да се осигури баланс между половете;

11.  отбелязва със загриженост, че през 2017 г. средният период на заетост в Агенцията е бил едва 2,7 години, което намира отражение в голямото текучество на персонала; разбира, че Агенцията се стреми да привлече специалисти, наред с другото, поради ниския корекционен коефициент на заплатите в държавата домакин (74,9%); подчертава, че голямото текучество на персонал указва евентуални проблеми с политиката на Агенцията относно „кадровата въртележка“; призовава Агенцията да направи преоценка на политиката си относно „кадровата въртележка“; изразява загриженост, че намаляването на длъжностите, разрешени съгласно бюджета на Съюза през последните години, в съчетание с получените допълнителни задачи, е увеличило работното натоварване на персонала на Агенцията; посочва, че това положение може да създаде рискове за изпълнението на нейните работни програми; отбелязва, че Агенцията работи за подобряване на условията на труд за служителите си и че през 2018 г. е започнала изпълнението на план за действие за социално благосъстояние; призовава Агенцията да намери с латвийските органи допълнителни възможности за подобряване на условията на труд и живот на служителите с цел сключване на ново споразумение за седалището;

12.  отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Палатата, че на 4 май 2018 г. Агенцията е сключила рамково споразумение с дружество за предоставяне на административни и секретарски услуги за период от 4 години с максимална стойност 433 000 EUR (плащания през 2018 г.: 27 655 EUR) и че от юни 2018 г. насам средно 4 служители на това дружество са работили в Агенцията, в допълнение към нейните собствени 27 служители; подчертава, че използването на този вид договор за услуги за осигуряването на персонал не съответства на правилата на Съюза по отношение на социалните въпроси и заетостта и създава правни рискове и рискове за репутацията на Агенцията; призовава Агенцията да коригира ситуацията и да докладва на органа по освобождаване от отговорност;

13.  отбелязва, че Агенцията е сключила рамково споразумение с едно дружество за предоставяне на административни и секретарски услуги, но припомня, че заемането на персонал може да се осъществи само посредством договори с оторизирани агенции за временна заетост и в съответствие с Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(3), както и съгласно конкретните правила, приети от държавите членки; отбелязва със загриженост, че използването на този вид договор за услуги не съответства на правилата на Съюза по отношение на социалните въпроси и заетостта; отбелязва отговора на Агенцията, че в резултат на открита тръжна процедура тя е сключила рамково споразумение за предоставяне на административни и секретарски услуги, гарантирано за срока на договора, което е различно от използването на временни служители; отбелязва, че съгласно тръжните спецификации на рамковото споразумение, които са приложени към него, изпълнителят е длъжен да спазва приложимата европейска и национална правна рамка;

Обществени поръчки

14.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че до края на 2017 г. Агенцията е въвела електронни тръжни процедури за някои процедури, но все още не е въвела електронно фактуриране и електронно подаване на оферти; отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че вследствие на подписването през 2018 г. на меморандум за разбирателство относно платформата e-PRIOR между Агенцията и Генерална дирекция „Информатика“ на Комисията в Агенцията е въведен модул за електронно подаване на оферти e-PRIOR;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

15.  отбелязва съществуващите мерки и продължаващите усилия на Агенцията за осигуряване на прозрачност, както и за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси; отбелязва със загриженост обаче, че тя не публикува автобиографиите на членовете на управителния съвет на своя уебсайт; отбелязва, че управителният съвет е започнал преглед на съществуващата си политика за определяне на правила за предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси, който предвижда задължението членовете на съвета да представят с декларацията си за интереси и автобиографиите си, които ще бъдат публикувани на уебсайта на Агенцията;

Вътрешен контрол

16.  признава, че Агенцията най-накрая е приела насоките си относно подаването на сигнали за нередности на 7 декември 2018 г.;

17.  отбелязва, че през 2018 г. Агенцията е предприела вътрешни действия за оценка на системите си за вътрешен контрол, като е стигнала до заключението, че те са ефективно приложени;

18.  отбелязва, че през 2018 г. Службата за вътрешен одит на Комисията е изготвила одитен доклад на тема „Planning, Budgeting, Monitoring of Activities and Reporting in the Office“ („Планиране, бюджетиране, мониторинг на дейността и докладване в Службата“), който е бил последван от план за корективни действия;

Други коментари

19.  отбелязва, че Агенцията е извършила анализ на вероятното отражение на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза и е набелязала необходимите мерки за смекчаване на последиците; отбелязва, че Агенцията няма служители, които са граждани единствено на Обединеното кралство, и че следователно няма риск във връзка с човешките ресурси;

20.  призовава Агенцията да се фокусира върху разпространението на резултатите от своите научни изследвания сред широката общественост и да достига до обществеността чрез социалните и други медии;

o
o   o

21.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 14 май 2020 г.(4) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) OВ С 108, 22.3.2018 г., стр. 157.
(2) OВ С 108, 22.3.2018 г., стр. 158.
(3) Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно работа чрез агенции за временна заетост (ОВ L 327, 5.12.2008 г., стр. 9).
(4) Приети текстове, P9_TA(2020)0121.

Последно осъвременяване: 31 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност