Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2094(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0050/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0050/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0099

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 173kWORD 54k
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2018: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
P9_TA(2020)0099A9-0050/2020
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC (πριν από την 20ή Δεκεμβρίου 2018: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες) για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2094(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0061/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας(5), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1971 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC), την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009(6), και ιδίως το άρθρο 28,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0050/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 34.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) EE L 337 της 18.12.2009, σ. 1.
(6) ΕΕ L 321 της 17.12.2018, σ. 1.
(7) EE L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(8) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC (πριν από την 20ή Δεκεμβρίου 2018: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες) για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2094(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0061/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας(5), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1971 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC), την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009(6), και ιδίως το άρθρο 28,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0050/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 34.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) EE L 337 της 18.12.2009, σ. 1.
(6) ΕΕ L 321 της 17.12.2018, σ. 1.
(7) EE L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(8) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC (πριν από την 20ή Δεκεμβρίου 2018: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες) για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2094(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0050/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2018 ανήλθε σε 4 331 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 2,00 % σε σύγκριση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης(2)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,85 %, που συνιστά μείωση κατά 0,09 % σε σύγκριση με το 2017· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 82,68 %, που αποτελεί μείωση κατά 4,24 % σε σύγκριση με το 2017·

2.  σημειώνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός έχει επηρεαστεί αρνητικά από την μεγάλη εναλλαγή προσωπικού, η οποία συνιστά κίνδυνο για την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού· σημειώνει ότι, στο πλαίσιο των τεχνικών μετριασμού, η επιτροπή διαχείρισης ζήτησε την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα για το 75 % όλων των επαγγελματικών προφίλ, με στόχο τη διατήρηση του ποσοστού κενών θέσεων κάτω από το 15 %· σημειώνει ότι, επιπλέον, μετά τη δημιουργία νέων θέσεων για την αντιμετώπιση της νέας εντολής του Οργανισμού που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1971, ο Οργανισμός κατόρθωσε να εξασφαλίσει την ταχεία πρόσληψη τριών επιπλέον νέων υπαλλήλων από τους υφιστάμενους εφεδρικούς πίνακες προσλήψεων·

Επιδόσεις

3.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί διάφορα είδη μέτρων ως βασικούς δείκτες επιδόσεων για να αξιολογείται η προστιθέμενη αξία που παρέχουν οι δραστηριότητές του καθώς και για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής του·

4.  αναγνωρίζει ότι έχει παρασχεθεί στον Οργανισμό βελτιωμένη υποστήριξη ΤΠ, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εξειδικευμένων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών και υπηρεσιών ασφάλειας ΤΠ

5.  σημειώνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός δεν μοιράζεται πόρους με άλλους οργανισμούς λόγω των περιορισμένων ιδίων πόρων του· σημειώνει, ωστόσο, ότι το 2014 ο Οργανισμός υπέγραψε συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών με τον ENISA για την κοινή χρήση πόρων στον τομέα των εσωτερικών ελέγχων· σημειώνει ότι η εν λόγω συμφωνία αυτή έληξε από πλευράς ENISA την 1η Ιανουαρίου 2020 ως αποτέλεσμα των αλλαγών στη δομή του ENISA λόγω της διευρυμένης νέας εντολής του· σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός ξεκίνησε ένα κοινό έργο για την ανταλλαγή υποδομών ΤΠ και άλλων έργων ΤΠ με διάφορες κοινές επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς της Ένωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εν λόγω πρωτοβουλία και καλεί τον Οργανισμό να διερευνήσει πιθανούς τρόπους εξωτερικής ανάθεσης των καθηκόντων της και συνεργασίας με άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης όσον αφορά αλληλεπικαλυπτόμενα καθήκοντα·

6.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2018 ο Οργανισμός δρομολόγησε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης-πλαισίου η οποία ανατέθηκε χωρίς να ζητηθούν εξηγήσεις από τον επιλεγέντα υποψήφιο για την δυνητικά ασυνήθιστα χαμηλή τιμή της προσφοράς· λαμβάνει γνώση της απάντησης του Οργανισμού ότι έως το 2018 ο Οργανισμός δεν είχε χωριστή καθοδήγηση σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές τιμές προσφορών, αλλά σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός συμπεριέλαβε τον ορισμό της ασυνήθιστα χαμηλής τιμής προσφοράς στο εσωτερικό του εγχειρίδιο σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις· καλεί τον Οργανισμό να ζητεί να μάθει τους λόγους στους οποίους οφείλονται οι ασυνήθιστα χαμηλές τιμές των προσφορών και να τους αναλύει προκειμένου να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα αυτών των προσφορών·

7.  προτρέπει τον Οργανισμό να συνεχίσει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του·

Πολιτική προσωπικού

8.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το οργανόγραμμα εκτελέστηκε κατά 100 %, με τον διορισμό 14 έκτακτων υπαλλήλων από τις 14 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 14 εγκεκριμένες θέσεις το 2017)· σημειώνει ότι, επιπλέον, εννέα συμβασιούχοι υπάλληλοι και τέσσερις αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάζονταν για τον Οργανισμό το 2018·

9.  σημειώνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός εξαρτάται από εξωτερικούς πόρους και από μία εταιρεία, πράγμα που ενέχει κίνδυνο για την επιχειρησιακή συνέχεια· σημειώνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός δεν διαθέτει κρίσιμη μάζα από πλευράς προσωπικού και αρμοδιοτήτων· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει την κατάλληλη κατανομή πόρων στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή·

10.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι στο τέλος του 2018 σχεδόν επιτεύχθηκε η ισορροπία μεταξύ των φύλων σε επίπεδο προσωπικού (52 % γυναίκες και 48 % άνδρες) καθώς και ότι επιτεύχθηκε ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των μεσαίων διοικητικών στελεχών (50 % γυναίκες και 50 % άνδρες), και σημειώνει ότι επιτεύχθηκε καλή γεωγραφική ισορροπία, δεδομένου ότι ο Οργανισμός απασχολεί εκπροσώπους 13 κρατών μελών· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε ισορροπία μεταξύ των φύλων στο διοικητικό συμβούλιο, με μόνο πέντε γυναίκες μεταξύ 28 μελών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τη σημασία που έχει η εξασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων κατά την υποβολή των προτάσεών τους για τον ορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου·

11.  σημειώνει με ανησυχία ότι, το 2017, η μέση περίοδος απασχόλησης στον Οργανισμό ήταν μόλις 2,7 έτη, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην μεγάλη εναλλαγή προσωπικού· κατανοεί ότι ο Οργανισμός αγωνίζεται να προσελκύσει επαγγελματίες, μεταξύ άλλων λόγω του χαμηλού συντελεστή διόρθωσης των μισθών της χώρας υποδοχής (74,9 %)· τονίζει ότι η υψηλή εναλλαγή προσωπικού σηματοδοτεί πιθανά προβλήματα όσον αφορά την πολιτική του Οργανισμού για τη μεταπήδηση στον ιδιωτικό τομέα· καλεί τον Οργανισμό να επαναξιολογήσει την πολιτική της για τη μεταπήδηση στον ιδιωτικό τομέα· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η μείωση των θέσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης κατά τα τελευταία έτη, σε συνδυασμό με τα πρόσθετα καθήκοντα που αποκτήθηκαν, έχει αυξήσει τον φόρτο εργασίας του προσωπικού του Οργανισμού· τονίζει ότι η κατάσταση αυτή ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υλοποίηση των προγραμμάτων εργασίας του· παρατηρεί ότι ο Οργανισμός εργάζεται για τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης του προσωπικού του και ότι το 2018 άρχισε να εφαρμόζει ένα σχέδιο δράσης για την κοινωνική πρόνοια· καλεί τον Οργανισμό να εντοπίσει, σε συνεργασία με τις λετονικές αρχές, περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του προσωπικού, με στόχο να συναφθεί νέα συμφωνία για την έδρα·

12.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στις 4 Μαΐου 2018, ο Οργανισμός υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο με εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου και γραμματείας για μία τετραετία και για ανώτατο ποσό 433 000 EUR (πληρωμές το 2018: 27 655 EUR) και ότι, από τον Ιούνιο του 2018, επιπροσθέτως προς τους 27 δικούς του υπαλλήλους, απασχολούνταν στον Οργανισμό κατά μέσο όρο τέσσερις υπάλληλοι από την εν λόγω εταιρεία· τονίζει ότι η χρήση αυτής της σύμβασης για την παραχώρηση εργατικού δυναμικού δεν συνάδει με τους κανόνες της κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας της ΕΕ και εκθέτει τον Οργανισμό σε νομικούς κινδύνους και σε κινδύνους προσβολής της φήμης του. καλεί τον Οργανισμό να διορθώσει την κατάσταση και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

13.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο με μία εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου και γραμματείας, αλλά υπενθυμίζει ότι ο δανεισμός εργατικού δυναμικού μπορεί να γίνει μόνο μέσω συμβάσεων με εγκεκριμένες εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και σύμφωνα με την οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3), και με ειδικούς κανόνες που εγκρίνουν τα κράτη μέλη· σημειώνει με ανησυχία ότι η χρήση αυτής της σύμβασης υπηρεσιών δεν συνάδει με τους κοινωνικούς κανόνες και τους κανόνες απασχόλησης της Ένωσης· λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση του Οργανισμού ότι μετά από ανοικτή διαδικασία υποβολής προσφορών σύναψε σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου και γραμματείας για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η οποία είναι διαφορετική από τη χρήση προσωρινών εργαζομένων· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη στη σύμβαση-πλαίσιο συγγραφή υποχρεώσεων, ο ανάδοχος του έργου απαιτείται να συμμορφώνεται με το ισχύον ενωσιακό και εθνικό νομικό πλαίσιο·

Σύναψη συμβάσεων

14.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο τέλος του 2017, ο Οργανισμός είχε καθιερώσει ηλεκτρονική υποβολή προσφορών για ορισμένες διαδικασίες, αλλά δεν είχε ακόμα εφαρμόσει την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Οργανισμού, μετά την υπογραφή, το 2018, μνημονίου συμφωνίας για την εφαρμογή e-PRIOR μεταξύ του Οργανισμού και της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής της Επιτροπής, δημιουργήθηκε ενότητα ηλεκτρονικής υποβολής στο πλαίσιο της εφαρμογής e-PRIOR για τον Οργανισμό·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

15.  σημειώνει τα υφιστάμενα μέτρα του Οργανισμού και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων· επισημαίνει, ωστόσο, με ανησυχία, ότι ο Οργανισμός δεν δημοσιεύει τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου στον ιστότοπό της· σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο έχει ξεκινήσει αναθεώρηση της υφιστάμενης πολιτικής του σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, η οποία προβλέπει την επιβολή υποχρέωσης στα μέλη του να υποβάλλουν μαζί με τη δήλωση ενδιαφέροντός τους τα βιογραφικά τους σημειώματα, τα οποία θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Οργανισμού·

Εσωτερικοί έλεγχοι

16.  αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός ενέκρινε εντέλει τις κατευθυντήριες γραμμές του σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών στις 7 Δεκεμβρίου 2018·

17.  σημειώνει ότι, το 2018, ο Οργανισμός προέβη σε εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά·

18.  σημειώνει ότι το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «Planning, Budgeting, Monitoring of Activities and Reporting in the Office», η οποία συνοδεύτηκε από σχέδιο διορθωτικής δράσης·

Λοιπά σχόλια

19.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός διενήργησε ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση και εντόπισε τα απαραίτητα μέτρα μετριασμού· σημειώνει ότι στον Οργανισμό δεν υπάρχουν μέλη του προσωπικού που έχουν μόνο την ιθαγένεια του Ηνωμένου Βασιλείου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος που να σχετίζεται με ζητήματα ανθρώπινων πόρων·

20.  καλεί τον Οργανισμό να επικεντρωθεί στη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του στο ευρύ κοινό, και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

o
o   o

21.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 2020(4) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 108 της 22.3.2018, σ. 157.
(2) ΕΕ C 108 της 22.3.2018, σ. 158.
(3) Οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ. 9).
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0121.

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου