Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2094(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0050/2020

Pateikti tekstai :

A9-0050/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0099

Priimti tekstai
PDF 160kWORD 51k
Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 14 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: BEREC paramos agentūra (BEREC biuras)
P9_TA(2020)0099A9-0050/2020
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl BEREC paramos agentūros (iki 2018 m. gruodžio 20 d. – Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2094(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į BEREC paramos agentūros 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0061/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) ir Biuro įsteigimo(5), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1971, kuriuo įsteigiama Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC) ir BEREC paramos agentūra (BEREC biuras), iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/2120 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1211/2009(6), ypač į jo 28 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(8), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0050/2020),

1.  patvirtina BEREC paramos agentūros direktoriui, kad Agentūros 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, BEREC paramos agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 34.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 337, 2009 12 18, p. 1.
(6) OL L 321, 2018 12 17, p. 1.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(8) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.


2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl BEREC paramos agentūros (iki 2018 m. gruodžio 20 d. – Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras) 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2094(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į BEREC paramos agentūros 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0061/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) ir Biuro įsteigimo(5), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1971, kuriuo įsteigiama Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC) ir BEREC paramos agentūra (BEREC biuras), iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/2120 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1211/2009(6), ypač į jo 28 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(8), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0050/2020),

1.  pritaria BEREC paramos agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą BEREC paramos agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 34.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 337, 2009 12 18, p. 1.
(6) OL L 321, 2018 12 17, p. 1.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(8) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.


3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl BEREC paramos agentūros (iki 2018 m. gruodžio 20 d. – Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2094(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl BEREC paramos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0050/2020),

A.  kadangi, remiantis BEREC paramos agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(1), 2018 finansiniais metais jos galutinis biudžetas siekė 4 331 000 EUR, t. y. buvo 2,00 proc. didesnis nei 2017 m., ir kadangi Agentūros biudžetą sudaro tik Sąjungos biudžeto lėšos(2);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2018 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,85 proc., t. y. 0,09 proc. mažesnis nei 2017 m.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 82,68 proc. ir, palyginti su 2017 m., sumažėjo 4,24 proc.;

2.  susirūpinęs pažymi, kad Agentūroje vyksta didelė darbuotojų kaitta, dėl to kyla pavojus Agentūros darbo programos įgyvendinimui; pažymi, kad valdymo komitetas, vykdydamas rizikos mažinimo priemones, be kita ko, paprašė sukurti rezervo sąrašą, apimantį 75 proc. visų pareigybių, kad būtų galima užtikrinti, kad laisvų darbo vietų dalis būtų mažesnė nei 15 proc.; be to, pažymi, kad įsteigus naujas pareigybes, siekiant vykdyti Reglamentu (ES) 2018/1971 nustatytus naujus Agentūros įgaliojimus, Agentūra sugebėjo užtikrinti, kad iš esamų rezervo sąrašų būtų greitai papildomai įdarbinti trys nauji darbuotojai;

Veikla

3.  pažymi, kad Agentūra, siekdama įvertinti savo veiklos pridėtinę vertę ir pagerinti biudžeto valdymą, kaip pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius naudoja kelių rūšių priemones;

4.  pripažįsta tai, kad Agentūrai yra teikiama geresnė IT parama, įskaitant galimybę naudotis specialiosiomis informacijos ir komunikacijų technologijomis ir IT saugumo paslaugomis;

5.  susirūpinęs pažymi, kad Agentūra nesidalija ištekliais su kitomis agentūromis, nes jos pačios nuosavi ištekliai yra riboti; vis dėlto pažymi, kad 2014 m. Agentūra su ENISA pasirašė paslaugų lygio susitarimą dėl dalijimosi ištekliais vidaus kontrolės srityje; pažymi, kad ENISA nutraukė šį susitarimą nuo 2020 m. sausio 1 d. dėl ENISA struktūros pokyčių, susijusių su jos naujais išplėstais įgaliojimais; su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra su keliomis bendrosiomis įmonėmis ir kitomis Sąjungos agentūromis pradėjo įgyvendinti bendrą dalijimosi IT infrastruktūra projektą ir kitus IT projektus; palankiai vertina šią iniciatyvą ir primygtinai ragina Agentūrą toliau tirti galimus savo užduočių perdavimo trečiosioms šalims būdus ir bendradarbiauti su kitomis Sąjungos institucijomis ir įstaigomis vykdant iš dalies sutampančias užduotis;

6.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad 2018 m. Agentūra paskelbė kvietimą pateikti pasiūlymus siekdama sudaryti preliminariąją sutartį ir kad ši sutartis buvo paskirta nepaprašius konkurso laimėtojo pateikti paaiškinimą dėl galimo neįprastai mažos kainos pasiūlymo; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kad iki 2018 m. ji neturėjo atskirų gairių, kaip elgtis atvejais, kai pasiūlomos neįprastai mažos kainos, bet su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra savo vidaus viešųjų pirkimų vadove apibrėžė, kokia pasiūlyta kaina yra neįprastai maža; ragina Agentūrą prašyti nurodyti priežastis, kodėl konkursuose pateikiami neįprastai mažos kainos pasiūlymai, ir atlikti jų analizę siekiant užtikrinti galimų neįprastai mažos kainos pasiūlymų tvarumą;

7.  ragina Agentūrą toliau skaitmeninti savo paslaugas;

Personalo politika

8.  pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įgyvendintas 100 proc.: buvo priimta 14 laikinųjų darbuotojų iš 14 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą (2017 m. buvo 14 patvirtintų etatų); pažymi, kad taip pat 2018 m. Agentūroje dirbo 9 sutartininkai ir 4 deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

9.  susirūpinęs pažymi, kad Agentūra yra priklausoma nuo išorės išteklių ir vienos bendrovės, o tai kelia pavojų veiklos tęstinumui; susirūpinęs pažymi, kad Agentūra neturi kritinės masės kalbant apie darbuotojus ir kompetenciją; ragina Komisiją biudžeto valdymo institucijai pateikti tinkamą išteklių paskirstymo pasiūlymą;

10.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2018 m. pabaigoje lyčių pusiausvyra buvo beveik pasiekta darbuotojų lygmeniu (52 proc. moterų ir 48 proc. vyrų) ir ji buvo pasiekta viduriniosios grandies vadovų lygmeniu (50 proc. moterų ir 50 proc. vyrų) ir pažymi, kad buvo gerai pasiekta geografinė pusiausvyra, nes kad Agentūroje dirbo darbuotojai iš 13 valstybių narių; vis dėlto yra susirūpinęs dėl to, kad neužtikrinta lyčių pusiausvyra valdančiosios tarybos narių tarpe (5 moterys iš 28 narių); šiuo atžvilgiu rašo Komisijos ir valstybių narių atsižvelgti į tai, kad teikiant kandidatūras į valdančiąją tarybą svarbu užtikrinti lyčių pusiausvyrą;

11.  susirūpinęs pažymi, kad 2017 m. vidutinis darbo Agentūroje laikotarpis buvo tik 2,7 metų, tai matyti iš didelės darbuotojų kaitos; supranta, kad Agentūrai sunku pritraukti specialistus, be kita ko, ir dėl priimančiojoje šalyje taikomo mažo darbo užmokesčio korekcinio koeficiento (74,9 proc.); pabrėžia, kad didelė darbuotojų kaita rodo galimas problemas, susijusias su Agentūros „sukamųjų durų“ reiškiniui skirta politika; ragina Agentūrą iš naujo įvertinti savo sukamųjų durų“ reiškiniui skirtą politiką; reiškia susirūpinimą, kad dėl to, jog pastaraisiais metais sumažėjo pagal Sąjungos biudžetą patvirtintų etatų skaičius, bet kartu dėl Agentūrai tekusių papildomų užduočių padidėjo jos darbuotojų darbo krūvis; pažymi, kad tokia padėtis gali kelti pavojų Agentūros darbo programų įgyvendinimui; nurodo, kad Agentūra deda pastangas siekdama gerinti darbuotojų darbo sąlygas, ir tai, kad 2018 m. ji pradėjo įgyvendinti socialinės gerovės veiksmų planą; ragina Agentūrą drauge su Latvijos institucijomis rasti daugiau galimybių darbuotojų darbo ir gyvenimo sąlygoms pagerinti siekiant sudaryti naują susitarimą dėl būstinės;

12.  remdamasis Audito Rūmų ataskaitoje pateikta informacija susirūpinęs pažymi, kad 2018 m. gegužės 4 d. Agentūra pasirašė preliminariąją sutartį su viena bendrove dėl kanceliarinių ir sekretoriato paramos paslaugų teikimo 4 metų laikotarpiui už maksimalią 433 433 EUR sumą (2018 m. mokėjimai: 27 655 EUR) ir kad nuo 2018 m. birželio mėn. Agentūroje dirbo vidutiniškai 4 tos bendrovės darbuotojai, be jos pačios 27 darbuotojų; pabrėžia, kad šios paslaugų teikimo sutarties naudojimas atliekant darbą neatitinka Sąjungos socialinių ir užimtumo taisyklių, o Agentūrai kyla teisinė rizika ir rizika reputacijai; ragina Agentūrą taisyti padėtį ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie taikytas priemones;

13.  pažymi, kad Agentūra su viena bendrove pasirašė preliminariąją sutartį dėl kanceliarinių ir sekretoriato paramos paslaugų teikimo, bet primena, kad darbuotojų panauda gali būti vykdoma tik pagal sutartis su įgaliotomis laikinojo įdarbinimo agentūromis ir laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/104/EB(3) ir konkrečių valstybių narių priimtų taisyklių; susirūpinęs pažymi, kad ši paslaugų teikimo sutartis neatitinka Sąjungos socialinių ir užimtumo taisyklių; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kuriame ji nurodo, kad ji organizavo atviro konkurso procedūrą ir sudarė preliminariąją sutartį dėl kanceliarinių ir sekretoriato paramos paslaugų teikimo, užtikrinamo visą sutarties laikotarpį, ir kad tai nėra tas pats dalykas kaip naudojimasis laikinųjų darbuotojų paslaugomis; pažymi, kad pagal prie preliminariosios sutarties pridėtas pirkimo specifikacijas rangovas privalo laikytis taikomų Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų;

Viešieji pirkimai

14.  remdamasis Audito Rūmų ataskaitoje pateikta informacija pažymi, kad 2017 m. pabaigoje Agentūra buvo įdiegusi tam tikroms procedūroms taikomas e. konkurso priemones, bet dar nebuvo įdiegtas elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymas ir pasiūlymų teikimas elektroninėmis priemonėmis; remdamasis Agentūros atsakymu pažymi, kad 2018 m., Agentūrai ir Komisijos informatikos generaliniam direktoratui pasirašius susitarimo memorandumą dėl e-PRIOR, Agentūroje buvo įdiegtas e-PRIOR e. pasiūlymų teikimo modulis;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

15.  atkreipia dėmesį į esamas Agentūros priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą; vis dėlto susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad savo interneto svetainėje ji neskelbia tarybos narių gyvenimo aprašymų; pažymi, kad valdančioji taryba pradėjo dabartinės politikos, kuria nustatomos interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisyklės, peržiūrą, numatant, kad visi jos nariai privalėtų pateikti savo interesų deklaracijas kartu su savo gyvenimo aprašymais, kurie būtų paskelbiami Agentūros interneto svetainėje;

Vidaus kontrolė

16.  pripažįsta, kad 2018 m. gruodžio 7 d. Agentūra pagaliau priėmė informavimo apie pažeidimus gaires;

17.  pažymi, kad 2018 m. Agentūra įvertino savo vidaus kontrolės sistemas ir padarė išvadą, kad jos įgyvendinamos veiksmingai;

18.  pažymi, kad 2018 m. Komisijos vidaus audito tarnyba paskelbė ataskaitą „Biuro veiklos planavimas, biudžeto sudarymas, stebėjimas ir ataskaitų teikimas“, kurią paskelbus buvo priimtas taisomųjų veiksmų planas;

Kitos pastabos

19.  pažymi, kad Agentūra atliko dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos galimai kilsiančio poveikio analizę ir nustatė būtinus rizikos mažinimo veiksmus; pažymi, kad Agentūroje nėra darbuotojų, turinčių tik Jungtinės Karalystės pilietybę, todėl nėra rizikos, susijusios su žmogiškųjų išteklių klausimais;

20.  ragina Agentūrą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą plačiajai visuomenei ir užmegzti ryšius su visuomene per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

o
o   o

21.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(4) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 108, 2018 3 22, p. 157.
(2) OL C 108, 2018 3 22, p. 158.
(3) 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones (OL L 327, 2008 12 5, p. 9).
(4) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0121.

Atnaujinta: 2020 m. liepos 31 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika