Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/2094(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0050/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0050/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0099

Pieņemtie teksti
PDF 164kWORD 55k
Ceturtdiena, 2020. gada 14. maijs - Brisele Galīgā redakcija
2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — BEREC atbalsta aģentūra (BEREC birojs)
P9_TA(2020)0099A9-0050/2020
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2020. gada 13. maija lēmums par BEREC atbalsta aģentūras (pirms 2018. gada 20. decembra — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2019/2094(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā BEREC atbalsta aģentūras 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu ar aģentūru atbildēm(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0061/2020),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1211/2009, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un biroju(5), un jo īpaši tās 13. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Regulu (ES) 2018/1971, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (BEREC) un BEREC atbalsta aģentūru (BEREC birojs), groza Regulu (ES) 2015/2120 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1211/2009(6), un jo īpaši tās 28. pantu;

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā(8), un jo īpaši tās 105. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0050/2020),

1.  sniedz BEREC atbalsta aģentūras direktoram apstiprinājumu par Aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt BEREC atbalsta aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
(2) OV C 417, 11.12.2019., 34. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 337, 18.12.2009., 1. lpp.
(6) OV L 321, 17.12.2018., 1. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
(8) OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2020. gada 13. maija lēmums par BEREC atbalsta aģentūras (pirms 2018. gada 20. decembra — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs) 2018. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2019/2094(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā BEREC atbalsta aģentūras 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu ar aģentūru atbildēm(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0061/2020),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1211/2009, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un biroju(5), un jo īpaši tās 13. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra regulu (ES) 2018/1971, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (BEREC) un BEREC atbalsta aģentūru (BEREC birojs), groza Regulu (ES) 2015/2120 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1211/2009(6), un jo īpaši tās 28. pantu;

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā(8), un jo īpaši tās 105. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0050/2020),

1.  apstiprina BEREC atbalsta aģentūras 2018. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt BEREC atbalsta aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
(2) OV C 417, 11.12.2019., 34. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 337, 18.12.2009., 1. lpp.
(6) OV L 321, 17.12.2018., 1. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
(8) OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2020. gada 14. maija rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par BEREC atbalsta aģentūras (pirms 2018. gada 20. decembra — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2019/2094(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par BEREC atbalsta aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0050/2020),

A.  tā kā saskaņā ar BEREC atbalsta aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tās 2018. finanšu gada galīgais budžets bija 4 331 000 EUR, t. i., par 2,00 % lielāks nekā 2017. gadā, tā kā Aģentūras budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta(2);

B.  tā kā Revīzijas palāta pārskatā par Aģentūras 2018. finanšu gada pārskatiem („Revīzijas palātas pārskats”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  konstatē, ka 2018. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā saistību apropriāciju izpildes līmenis bija 99,85 %, kas ir par 0,09 % mazāk nekā 2017. gadā; atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 82,68 %, t. i., par 4,24 % zemāks nekā 2017. gadā;

2.  ar bažām norāda, ka Aģentūru ir skārusi liela darbinieku mainība, kas apdraud Aģentūras darba programmas īstenošanu; norāda, ka saistībā ar ietekmes mazināšanas paņēmieniem Pārvaldības komiteja pieprasīja izveidot rezerves sarakstus vismaz 75 % no visiem darba aprakstiem, lai saglabātu brīvo štata vietu skaitu zem 15 %; turklāt norāda, ka pēc tam, kad tika izveidotas jaunas štata vietas, lai pildītu Regulā (ES) 2018/1971 noteiktās jaunās Aģentūras pilnvaras, Aģentūrai izdevās ātri pieņemt darbā vēl trīs jaunus darbiniekus no esošajiem rezerves sarakstiem;

Sniegums

3.  konstatē, ka Aģentūra izmanto vairākus pasākumu veidus, piemēram, galvenos snieguma rādītājus, lai novērtētu tās darbību sniegto pievienoto vērtību un uzlabotu budžeta pārvaldību;

4.  atzīst, ka Aģentūrai ir nodrošināts labāks IT atbalsts, tostarp specializētu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un IT drošības pakalpojumu izmantošana;

5.  ar bažām norāda, ka Aģentūrai nav kopīgu resursu ar citām Aģentūrām, jo tās pašu resursi ir ierobežoti; tomēr norāda, ka 2014. gadā Aģentūra parakstīja pakalpojumu līmeņa vienošanos ar ENISA par resursu kopīgu izmantošanu iekšējās kontroles jomā; norāda, ka ENISA šo vienošanos pārtrauca 2020. gada 1. janvārī, jo saistībā ar tās paplašinātajām jaunajām pilnvarām tika izmainīta ENISA struktūra; ar gandarījumu norāda, ka Aģentūra ir uzsākusi kopīgu projektu IT infrastruktūras un citu IT projektu kopīgai izmantošanai ar vairākiem kopuzņēmumiem un citām Savienības aģentūrām; atzinīgi vērtē šo iniciatīvu un mudina Aģentūru turpināt pētīt iespējamos veidus, kā uzticēt tās uzdevumus ārpakalpojumu sniedzējiem un uzdevumu pārklāšanās gadījumā sadarboties ar citām Savienības iestādēm un struktūrām;

6.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas pārskatu konstatē, ka 2018. gadā Aģentūra izsludināja uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus, lai noslēgtu pamatlīgumu, kura slēgšanas tiesības tika piešķirtas, neprasot no uzvarējušā pretendenta paskaidrojumus par potenciāli nepamatoti lētu piedāvājumu; pieņem zināšanai Aģentūras atbildi, ka līdz 2018. gadam tai nebija atsevišķu norādījumu par nepamatoti lētiem piedāvājumiem, bet ar gandarījumu atzīmē, ka Aģentūra iekšējā iepirkuma rokasgrāmatā ieviesa nepamatoti lēta piedāvājuma definīciju; aicina Aģentūru prasīt pamatojumus saistībā ar nepamatoti lētiem piedāvājumiem un tos analizēt, lai nodrošinātu potenciāli nepamatoti lētu piedāvājumu ilgtspēju;

7.  mudina Aģentūru turpināt tās pakalpojumu digitalizāciju;

Personāla politika

8.  norāda, ka 2018. gada 31. decembrī bija aizpildīti 100 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 14 pagaidu darbinieki no Savienības budžetā apstiprinātajām 14 pagaidu darbinieku vietām (salīdzinājumā ar 14 apstiprinātajām vietām 2017. gadā); norāda, ka papildus tam 2018. gadā Aģentūrā strādāja deviņi līgumdarbinieki un četri norīkotie valstu eksperti;

9.  ar bažām norāda, ka Aģentūra ir atkarīga no ārējiem resursiem un viena uzņēmuma un tas apdraud darbības nepārtrauktību; ar bažām norāda, ka Aģentūrai nav pieejama darbinieku skaita un kompetenču kritiskā masa; aicina Komisiju iesniegt budžeta lēmējinstitūcijai atbilstīgu resursu piešķīrumu;

10.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2018. gada beigās gandrīz tika panākts dzimumu līdzsvars (52 % sievietes un 48 % vīrieši) darbinieku līmenī, un tas tika panākts vidējā līmeņa vadošajos amatos (50 % sievietes un 50 % vīrieši), un atzīmē, ka tika panākta labs ģeogrāfiskais līdzsvars, jo Aģentūra nodarbina darbiniekus no 13 dalībvalstīm; tomēr pauž bažas par to, ka valdē netika panākts dzimumu līdzsvars, jo starp 28 locekļiem ir tikai piecas sievietes; šajā sakarībā aicina Komisiju un dalībvalstis ņemt vērā to, cik svarīgi ir nodrošināt dzimumu līdzsvaru, kad tās izvirza savus kandidātus valdes locekļu amatam;

11.  ar bažām norāda, ka 2017. gadā vidējais nodarbinātības periods Aģentūrā bija tikai 2,7 gadi, ko atspoguļo lielā darbinieku mainība; saprot, ka Aģentūrai ir grūti piesaistīt speciālistus, cita starpā saistībā ar uzņēmējas valsts zemo atalgojuma korekcijas koeficientu (74,9 %); uzsver, ka lielā darbinieku mainība norāda uz iespējamām problēmām saistībā ar Aģentūras „virpuļdurvju efekta” (darbinieku rotācija starp publisko un privāto sektoru) politiku; aicina Aģentūru pārskatīt savu „virpuļdurvju efekta” politiku; pauž bažas par to, ka saskaņā ar Savienības budžetu atļauto štata vietu skaita samazināšana pēdējos gados un jaunie papildu uzdevumi ir palielinājuši Aģentūras darbinieku darba slodzi; uzsver, ka šāds stāvoklis var apdraudēt tās darba programmu īstenošanu; konstatē, ka Aģentūra strādā pie tās darbinieku nodarbinātības apstākļu uzlabošanas un ka 2018. gadā Aģentūra sāka īstenot sociālās labklājības rīcības plānu; aicina Aģentūru kopā ar Latvijas iestādēm rast papildu iespējas uzlabot darbinieku darba un dzīves apstākļus, ar mērķi noslēgt jaunu mītnes nolīgumu;

12.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas pārskatu ar bažām norāda, ka Aģentūra 2018. gada 4. maijā uz četriem gadiem noslēdza pamatlīgumu ar kādu uzņēmumu par lietvedības un sekretariāta atbalsta pakalpojumiem par maksimālo apjomu 433 000 EUR (maksājumi 2018. gadā: 27 655 EUR) un ka kopš 2018. gada jūnija vidēji četri šā uzņēmuma darbinieki strādāja Aģentūrā papildus tās 27 darbiniekiem; uzsver, ka šā pakalpojumu līguma izmantošana darbaspēka nodrošināšanai neatbilst Savienības sociālajiem un nodarbinātības noteikumiem un pakļauj Aģentūru juridiskiem un reputācijas riskiem; aicina Aģentūru labot šo situāciju un ziņot par to budžeta izpildes apstiprinātājiestādei;

13.  norāda, ka Aģentūra noslēdza pamatlīgumu ar kādu uzņēmumu par lietvedības un sekretariāta atbalsta pakalpojumiem, taču atgādina, ka darbinieku aizdošanu var veikt tikai saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar akreditētām pagaidu darba aģentūrām, un atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/104/EK(3) un īpašiem dalībvalstu pieņemtiem noteikumiem; ar bažām norāda, ka šā pakalpojumu līguma izmantošana neatbilst Savienības sociālajiem un nodarbinātības noteikumiem; pieņem zināšanai Aģentūras atbildi, ka pēc atklātas konkursa procedūras tā noslēdza pamatlīgumu par tādu lietvedības un sekretariāta atbalsta pakalpojumu sniegšanu Aģentūrai, kuru nodrošināšana tiek garantēta visa līguma darbības laikā, un tas atšķiras no pagaidu darba aģentūru darbinieku izmantošanas; norāda, ka saskaņā ar konkursa specifikācijām, kas ir pievienotas pamatlīgumam kā pielikums, darbuzņēmējam ir jāievēro piemērojamais Savienības un valsts tiesiskais regulējums;

Iepirkums

14.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas pārskatu konstatē, ka līdz 2017. gada beigām Aģentūra atsevišķām procedūrām bija ieviesusi e-iepirkumu, bet vēl nebija ieviesusi e-rēķinus un e-iesniegšanu; pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi konstatē, ka pēc tam, kad 2018. gadā Aģentūra un Komisijas Informātikas ģenerāldirektorāts parakstīja saprašanās memorandu par e-PRIOR platformu, Aģentūrā tika izveidots e-PRIOR platformas e-iesniegšanas modulis;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

15.  pieņem zināšanai Aģentūras pašreizējos pasākumus un īstenotos centienus pārredzamības nodrošināšanā, interešu konfliktu novēršanā un pārvaldībā; tomēr ar bažām norāda, ka tā savā tīmekļa vietnē nepublicē valdes locekļu CV; norāda, ka valde ir sākusi pārskatīt savu pašreizējo politiku, ar kuru paredz noteikumus par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību un kurā tās locekļiem ir paredzēts pienākums kopā ar interešu deklarāciju iesniegt savus CV, kuri tiks publicēti Aģentūras tīmekļa vietnē;

Iekšējā kontrole

16.  pauž gandarījumu, ka Aģentūra 2018. gada 7. decembrī beidzot pieņēma savas pamatnostādnes par trauksmes celšanu;

17.  norāda, ka 2018. gadā Aģentūra veica iekšēju uzdevumu, lai novērtētu savas iekšējās kontroles sistēmas, un secināja, ka tās ir efektīvi īstenotas;

18.  norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests 2018. gadā sagatavoja revīzijas ziņojumu “Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja darbību plānošana, budžeta veidošana un uzraudzība un ziņošana”, kurš tika papildināts ar korektīvo pasākumu plānu;

Citi komentāri

19.  norāda, ka Aģentūra ir veikusi analīzi par Apvienotās Karalistes lēmuma izstāties no Eiropas Savienības iespējamo ietekmi un noteikusi nepieciešamos ietekmes mazināšanas pasākumus; norāda, ka Aģentūrā nav darbinieku, kuriem būtu tikai Apvienotās Karalistes pilsonība, un ka tādēļ nepastāv ar cilvēkresursiem saistīts risks;

20.  aicina Aģentūru koncentrēties uz tās veiktās pētniecības rezultātu izplatīšanu plašai sabiedrībai un uzrunāt sabiedrību ar sociālo plašsaziņas līdzekļu un citu plašsaziņas līdzekļu starpniecību;

o
o   o

21.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2020. gada 14. maija rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(4).

(1) OV C 108, 22.3.2018., 157. lpp.
(2) OV C 108, 22.3.2018., 158. lpp.
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/104/EK par pagaidu darba aģentūrām (OV L 327, 5.12.2008., 9. lpp.).
(4) Šajā dienā pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0121.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 31. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika