Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Αριθμητική σύνθεση των επιτροπών
 Πρωτόκολλο μεταξύ της ΕΕ, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας στη συμφωνία για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου ***
 Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών ***
 Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων *
 Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
 Εφαρμογή και παρακολούθηση των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών στη συμφωνία αποχώρησης
 Ετήσια έκθεση του 2018 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό
 Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας
 Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας
 Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης
Κείμενα
Οριστική έκδοση (719 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου