Märksõnaregister 
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 29. jaanuar 2020 - Brüssel
Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise leping ***

Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise leping ***
PDF 113kWORD 43k
Euroopa Parlamendi 29. jaanuari 2020. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimist (XT 21105/3/2018 – C9‑0148/2019 – 2018/0427(NLE))
P9_TA(2020)0018A9-0004/2020

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse seda, et 29. märtsil 2017 teatas Ühendkuningriik Euroopa Ülemkogule oma kavatsusest Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest välja astuda vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikele 2 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklile 106a,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta (XT 21105/3/2018),

–  võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu(1) projekti,

–  võttes arvesse poliitilist deklaratsiooni, millega kehtestatakse Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistik(2),

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 22. märtsi 2019. aasta otsust (EL) 2019/476(3), 11. aprilli 2019. aasta otsust (EL) 2019/584(4) ja 29. oktoobri 2019. aasta otsust (EL) 2019/1810(5), mis võeti vastu kokkuleppel Ühendkuningriigiga ja millega pikendati ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega vastavalt kuni 12. aprillini 2019, 31. oktoobrini 2019 ja 31. jaanuarini 2020,

–  võttes arvesse oma 5. aprilli 2017. aasta resolutsiooni läbirääkimiste kohta, mida alustatakse Ühendkuningriigiga tulenevalt Ühendkuningriigi teatest kavatsuse kohta Euroopa Liidust välja astuda(6), 3. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisu kohta(7), 13. detsembri 2017. aasta resolutsiooni Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisu kohta(8), 14. märtsi 2018. aasta resolutsiooni ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta(9) ning 18. septembri 2019. aasta resolutsiooni Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise hetkeseisu kohta(10),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikele 2 (C9‑0148/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artiklit 88,

–  võttes arvesse väliskomisjoni, arengukomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, õiguskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning petitsioonikomisjoni arvamusi,

–  võttes arvesse põhiseaduskomisjoni soovitust (A9‑0004/2020),

1.  annab nõusoleku väljaastumislepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele ning Ühendkuningriigi valitsusele.

(1) ELT C 384 I, 12.11.2019, lk 1.
(2) ELT C 384 I, 12.11.2019, lk 178.
(3) ELT L 80 I, 22.3.2019, lk 1.
(4) ELT L 101, 11.4.2019, lk 1.
(5) ELT L 278 I, 30.10.2019, lk 1.
(6) ELT C 298, 23.8.2018, lk 24.
(7) ELT C 346, 27.9.2018, lk 2.
(8) ELT C 369, 11.10.2018, lk 32.
(9) ELT C 162, 10.5.2019, lk 40.
(10) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0016.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika