Rodyklė 
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2020 m. sausio 29 d. - BriuselisGalutinė teksto versija
Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos ***

Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos ***
PDF 124kWORD 39k
2020 m. sausio 29 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo projekto (XT 21105/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))
P9_TA(2020)0018A9-0004/2020

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 29 d. Jungtinės Karalystės pranešimą Europos Vadovų Tarybai apie jos ketinimą išstoti iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 2 dalį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo projektą (XT 21105/3/2018),

–  atsižvelgdamas į Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos(1) projektą,

–  atsižvelgdamas į Politinę deklaraciją, kuria nustatomi Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės būsimų santykių pagrindiniai principai(2),

–  atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2019 m. kovo 22 d. sprendimą (ES) 2019/476(3), 2019 m. balandžio 11 d. sprendimą (ES) 2019/584(4) ir 2019 m. spalio 29 d. sprendimą (ES) 2019/1810(5), priimtus susitarus su Jungtine Karalyste, kuriais pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį atitinkamai iki 2019 m. balandžio 12 d., iki 2019 m. spalio 31 d. ir iki 2020 m. sausio 31 d.,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. balandžio 5 d. rezoliuciją dėl derybų su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos(6), 2017 m. spalio 3 d. rezoliuciją dėl derybų su Jungtine Karalyste padėties(7), 2017 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl derybų su Jungtine Karalyste padėties(8), 2018 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl pagrindinių būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių principų(9) ir 2019 m. rugsėjo 18 d. rezoliuciją dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dabartinės padėties(10),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 2 dalį (C9-0148/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 88 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto, Teisės reikalų komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto bei Peticijų komiteto laiškus,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto rekomendaciją (A9-0004/2020),

1.  pritaria Susitarimo dėl išstojimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Europos Vadovų Tarybai, Tarybai ir Komisijai, taip pat nacionaliniams parlamentams ir Jungtinės Karalystės Vyriausybei.

(1) OL C 384 I, 2019 11 12, p. 1.
(2) OL C 384 I, 2019 11 12, p. 178.
(3) OL L 80 I, 2019 3 22, p. 1.
(4) OL L 101, 2019 4 11, p. 1.
(5) OL L 278 I, 2019 10 30, p. 1.
(6) OL C 298, 2018 8 23, p. 24.
(7) OL C 346, 2018 9 27, p. 2.
(8) OL C 369, 2018 10 11, p. 32.
(9) OL C 162, 2019 5 10, p. 40.
(10) Priimti tekstai, P9_TA(2019)0016.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika