Indekss 
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2020. gada 29. janvāris - BriseleGalīgā redakcija
Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas ***

Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas ***
PDF 124kWORD 43k
Eiropas Parlamenta 2020. gada 29. janvāra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes Lēmumam par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (XT 21105/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))
P9_TA(2020)0018A9-0004/2020

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Apvienotās Karalistes 2017. gada 29. marta paziņojumu Eiropadomei par nodomu izstāties no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas, ko tā iesniedza saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 2. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu.

–  ņemot vērā projektu Padomes Lēmumam par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (XT 21105/3/2018),

–  ņemot vērā projektu Līgumam par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas(1),

–  ņemot vērā politisko deklarāciju, kurā izklāstīts Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvars(2),

–  ņemot vērā Eiropadomes 2019. gada 22. marta Lēmumu (ES) 2019/476(3), 2019. gada 11. aprīļa Lēmumu (ES) 2019/584(4) un 2019. gada 29. oktobra Lēmumu (ES) 2019/1810(5), kas pieņemti, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, un ar ko pagarina LES 50. panta 3. punktā minēto termiņu attiecīgi līdz 2019. gada 12. aprīlim, 2019. gada 31. oktobrim un 2020. gada 31. janvārim,

–  ņemot vērā 2017. gada 5. aprīļa rezolūciju par sarunām ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības(6), 2017. gada 3. oktobra rezolūciju par pašreizējo stāvokli sarunās ar Apvienoto Karalisti(7), 2017. gada 13. decembra rezolūciju par pašreizējo stāvokli sarunās ar Apvienoto Karalisti(8), 2018. gada 14. marta rezolūciju par vadlīnijām ES un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvara veidošanai(9) un 2019. gada 18. septembra rezolūciju par pašreizējo stāvokli saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES(10),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 2. punktu (C9-0148/2019),

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 88. pantu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas, Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, Juridiskās komitejas, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Lūgumrakstu komitejas vēstules,

–  ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ieteikumu (A9-0004/2020),

1.  sniedz piekrišanu izstāšanās līguma noslēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Eiropadomei, Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem un Apvienotās Karalistes valdībai.

(1) OV C 384 I, 12.11.2019., 1. lpp.
(2) OV C 384 I, 12.11.2019., 178. lpp.
(3) OV L 80 I, 22.3.2019., 1. lpp.
(4) OV L 101, 11.4.2019., 1. lpp.
(5) OV L 278 I, 30.10.2019., 1. lpp.
(6) OV C 298, 23.8.2018., 24. lpp.
(7) OV C 346, 27.9.2018., 2. lpp.
(8) OV C 369, 11.10.2018., 32. lpp.
(9) OV C 162, 10.5.2019., 40. lpp.
(10) Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0016.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika