Indeks 
Teksty przyjęte
Środa, 29 stycznia 2020 r. - Bruksela
Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ***

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ***
PDF 130kWORD 43k
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (XT 21105/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))
P9_TA(2020)0018A9-0004/2020

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając fakt, iż w dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo notyfikowało Radzie Europejskiej swój zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na podstawie art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (XT 21105/3/2018),

–  uwzględniając projekt Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej(1),

–  uwzględniając deklarację polityczną określającą ramy przyszłych stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem(2),

–  uwzględniając decyzje Rady Europejskiej (UE) 2019/476 z dnia 22 marca 2019 r.(3), (UE) 2019/584 z dnia 11 kwietnia 2019 r.(4) i (UE) 2019/1810 z dnia 29 października 2019 r.(5) przyjęte w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem, przedłużające okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 TUE, odpowiednio do dnia 12 kwietnia 2019 r., do dnia 31 października 2019 r. i do dnia 31 stycznia 2020 r.,

–  uwzględniając swoje rezolucje z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przezeń notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej(6), z dnia 3 października 2017 r. w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem(7), z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem(8), z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ram przyszłych stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem(9) oraz z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej – rozwój wypadków(10),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (C9-0148/2019),

–  uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 88 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Transportu i Turystyki, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Prawnej, Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Petycji,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A9-0004/2020),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy o wystąpieniu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, parlamentom narodowym oraz rządowi Zjednoczonego Królestwa.

(1) Dz.U. C 384 I z 12.11.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 384 I z 12.11.2019, s. 178.
(3) Dz.U. L 80 I z 22.3.2019, s. 1.
(4) Dz.U. L 101 z 11.4.2019, s. 1.
(5) Dz.U. L 278 I z 30.10.2019, s. 1.
(6) Dz.U. C 298 z 23.8.2018, s. 24.
(7) Dz.U. C 346 z 27.9.2018, s. 2.
(8) Dz.U. C 369 z 11.10.2018, s. 32.
(9) Dz.U. C 162 z 10.5.2019, s. 40.
(10) Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności