Zoznam 
Prijaté texty
Streda, 29. januára 2020 - BruselFinálna verzia
Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ***

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ***
PDF 115kWORD 43k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. januára 2020 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (XT 21105/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))
P9_TA(2020)0018A9-0004/2020

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Spojeného kráľovstva z 29. marca 2017 Európskej rade o jeho úmysle vystúpiť z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu podľa článku 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a článku 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (XT 21105/3/2018),

–  so zreteľom na návrh dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu(1),

–  so zreteľom na politické vyhlásenie, ktorým sa stanovuje rámec budúceho vzťahu medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom(2),

–  so zreteľom na rozhodnutia Európskej rady (EÚ) 2019/476 z 22. marca 2019(3), (EÚ) 2019/584 z 11. apríla 2019(4) a (EÚ) 2019/1810 z 29. októbra 2019(5) prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom, ktorými sa predĺžila lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ do 12. apríla 2019, do 31. októbra 2019 a do 31. januára 2020,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 5. apríla 2017 o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z Európskej únie(6), z 3. októbra 2017 o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom(7), z 13. decembra 2017 o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom(8), zo 14. marca 2018 o rámci budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva(9) a z 18. septembra 2019 o súčasnom stave postupu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie(10),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ (C9-0148/2019),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 88 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na listy Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre právne veci, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre petície,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre ústavné veci (A9-0004/2020),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím dohody o vystúpení;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Európskej rade, Rade, Komisii, národným parlamentom a vláde Spojeného kráľovstva.

(1) Ú. v. EÚ C 384 I, 12.11.2019, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 384 I, 12.11.2019, s. 178.
(3) Ú. v. EÚ L 80 I, 22.3.2019, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 101, 11.4.2019, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 278 I, 30.10.2019, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 24.
(7) Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 2.
(8) Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 32.
(9) Ú. v. EÚ C 162, 10.5.2019, s. 40.
(10) Prijaté texty, P9_TA(2019)0016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia