Index 
Antagna texter
Onsdagen den 29 januari 2020 - Bryssel
Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen ***

Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen ***
PDF 117kWORD 44k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 januari 2020 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (XT 21105/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))
P9_TA(2020)0018A9-0004/2020

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av att Förenade kungariket den 29 mars 2017 till Europeiska rådet anmälde landets avsikt att utträda ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen enligt artikel 50.2 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (XT 21105/3/2018),

–  med beaktande av utkastet till avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen(1),

–  med beaktande av den politiska förklaringen om de framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket(2),

–  med beaktande av Europeiska rådets beslut (EU) 2019/476 av den 22 mars 2019(3), (EU) 2019/584 av den 11 april 2019(4) och (EU) 2019/1810 av den 29 oktober 2019(5), antagna i samförstånd med Förenade kungariket, om förlängning av tidsfristen enligt artikel 50.3 i EU-fördraget till och med den 12 april 2019, den 31 oktober 2019 respektive den 31 januari 2020,

–  med beaktande av sina resolutioner av den 5 april 2017 om förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen(6), den 3 oktober 2017 om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket(7), den 13 december 2017 om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket(8), den 14 mars 2018 om ramen för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket(9) och den 18 september 2019 om läget i fråga om Förenade kungarikets utträde ur EU(10),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 50.2 i fördraget om Europeiska unionen (C9-0148/2019),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 och artikel 88 i arbetsordningen,

–  med beaktande av skrivelserna från utskottet för utrikesfrågor, utskottet för internationell handel, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för transport och turism, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, utskottet för rättsliga frågor, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor samt utskottet för framställningar,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för konstitutionella frågor (A9-0004/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner att utträdesavtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, de nationella parlamenten och Förenade kungarikets regering.

(1) EUT C 384 I, 12.11.2019, s. 1.
(2) EUT C 384 I, 12.11.2019, s. 178.
(3) EUT L 80 I, 22.3.2019, s. 1.
(4) EUT L 101, 11.4.2019, s. 1.
(5) EUT L 278 I, 30.10.2019, s. 1.
(6) EUT C 298, 23.8.2018, s. 24.
(7) EUT C 346, 27.9.2018, s. 2.
(8) EUT C 369, 11.10.2018, s. 32.
(9) EUT C 162, 10.5.2019, s. 40.
(10) Antagna texter, P9_TA(2019)0016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy