Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 - Βρυξέλλες
 Έλεγχος της εντολής
 Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
 Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
 Διορισμός του αντιπροέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
 Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών
 Κοινός φορτιστής για κινητό ραδιοεξοπλισμό
 Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων
Κείμενα (177 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου