Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 30 януари 2020 г. - БрюкселОкончателна версия
Проверка на пълномощията
 Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране
 Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране
 Назначаване на заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране
 Назначаване на изпълнителния директор на Европейския банков орган
 Общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения
 Разликата в заплащането на жените и мъжете

Проверка на пълномощията
PDF 225kWORD 68k
Решение
Приложение
Решение на Европейския парламент от 30 януари 2020 г. относно проверката на пълномощия (2019/2180(REG))
P9_TA(2020)0019A9-0015/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 10, параграф 1, член 14, параграф 2 и член 14, параграф 3 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид Акта от 20 септември 1976 г. за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета от 20 септември 1976 г.(1), изменено и преномерирано с Решение № 2002/772/ЕО, Евратом на Съвета от 25 юни 2002 г. и 23 септември 2002 г.(2),

–  като взе предвид Решение 2005/684/ЕО, Евратом от 28 септември 2005 г. за приемане на Устав на членовете на Европейския парламент(3), и по-специално член 2, параграф 1 и член 3, параграф 1 от него,

–  като взе предвид Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани(4), изменена от Директива 2013/1/ЕС на Съвета от 20 декември 2012 г.(5),

–  като взе предвид Решение 2013/312/EС на Европейския съвет от 28 юни 2013 г. за определяне на състава на Европейския парламент(6) и Решение (ЕС) 2018/937 на Европейския съвет от 28 юни 2018 г. за определяне на състава на Европейския парламент(7),

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 7 юли 2005 г., 30 април 2009 г. и 19 декември 2019 г.(8),

–  като взе предвид официалните уведомления от компетентните органи на държавите членки за резултатите от изборите за Европейски парламент,

–  като взе предвид решението от 13 юни 2019 г. на Junta Electoral Central (Централната избирателна комисия на Испания), което обявява кандидатите, избрани за членове на Европейския парламент в изборите на 26 май 2019 г., и е публикувано в Boletín Oficial del Estado(Официален държавен вестник) на 14 юни 2019 г.(9),

–  като взе предвид членове 3, 4 и 11 от своя Правилник за дейността и Приложение I към него,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A9-0015/2020),

А.  като има предвид, че съгласно член 12 от Акта от 20 септември 1976 г. Европейският парламент проверява правомощията на членовете на Европейския парламент и за тази цел се запознава с резултатите, официално оповестени от държавите членки, и се произнася по всеки спор, възникнал във връзка с разпоредбите на Акта от 1976 г., с изключение на споровете, възникнали във връзка с националните разпоредби, към които препраща Актът от 1976 г.;

Б.  като има предвид, че всички държави членки уведомиха Парламента относно имената на избраните членове на ЕП съгласно член 3, параграф 1 от Правилника за дейността, но че не всички имена бяха съобщени;

В.  като има предвид, че съгласно член 3 от Решение 2013/312/ЕС на Европейския съвет от 28 юни 2013 г. и член 3, параграф 2 от Решение (ЕС) 2018/937 на Европейския съвет от 28 юни 2018 г. броят на представителите в Европейския парламент, разпределени за Испания, понастоящем е 54, но че в уведомлението от компетентните испански органи са посочени само 51 имена; като има предвид, че въз основа на съдебната практика на Съда на Европейския съюз(10) и в съответствие с член 12 от Акта от 20 септември 1976 г. Парламентът се запознава с решението от 13 юни 2019 г. на Junta Electoral Central, обявяващо избраните членове на ЕП на 26 май 2019 г. и публикувано в Boletín Oficial del Estado на 14 юни 2019 г., за да състави списък на избраните членове на ЕП; като има предвид, че следователно броят на представителите в Европейския парламент, избрани в Испания, е 54;

Г.  като има предвид, че възраженията срещу избирането на някои членове на Европейския парламент могат да се разгледат в държавите членки в съответствие с националното законодателство и че тези процедури могат да доведат до анулирането на избора на съответните членове на Парламента;

Д.  като има предвид, че някои държави членки изпратиха със закъснение, а други все още не са изпратили списъците с имената на евентуалните заместници по реда на тяхното класиране в съответствие с изборния резултат съгласно изискванията на член 3, параграф 3 от Правилника за дейността;

Е.  като има предвид, че в съответствие с член 3, параграф 3 от Правилника за дейността действителността на мандата на член на ЕП може да бъде потвърдена само след като той или тя подаде писмената декларация, че не заема длъжност, несъвместима с качеството на член на ЕП, и писмената декларация за финансови интереси съгласно член 3 от и приложение І към Правилника за дейността;

Ж.  като има предвид, че в член 7, параграфи 1 и 2 от Акта от 1976 г. се определят ясно длъжностите, несъвместими с положението на член на Европейския парламент;

З.  като има предвид, че съгласно член 11 от и Приложение I към Правилника за дейността всеки член на Европейския парламент трябва да направи подробна декларация относно: а) професионалната(-ите) си дейност(и) през трите години преди поемането на функциите си в Парламента, както и участието си за същия период в управителни или други съвети на дружества, неправителствени организации, асоциации или други образувания, притежаващи правосубектност, б) всяко възнаграждение, получавано във връзка с упражняван мандат в друг парламент, в) всяка редовна дейност, изпълнявана срещу възнаграждение от члена на ЕП паралелно с мандата му, независимо дали в качеството на наето или самостоятелно заето лице, г) участие в управителни или други съвети на дружества, неправителствени организации, асоциации или други образувания, притежаващи правосубектност, или упражняването на всяка друга външна дейност от страна на член на ЕП, независимо дали срещу възнаграждение или не, д) всяка временна странична дейност, извършвана срещу възнаграждение, ако общото възнаграждение за всички временни странични дейности надвишава 5 000 EUR за календарна година, е) участие в дружество или партньорство за случаите, при които е възможно от това да произтекат политически последици или посоченото участие предоставя на члена на ЕП значително влияние върху дейността на съответната организация, ж) всяка помощ – финансова, материална или административна, която членът на ЕП получава в допълнение към осигуряваните от Парламента средства и която му се предоставя във връзка с неговата политическа дейност от трети лица, като се посочва самоличността на последните, з) всеки друг финансов интерес, който би могъл да окаже влияние върху изпълнението на функциите му на член на ЕП; за всяка от тези букви членовете на ЕП трябва да посочват, по целесъобразност, дали получават възнаграждение или не, а за букви а), в), г), д) и е) посочват също и съответната категория доходи; като има предвид, че предоставената информация е публикувана на уебсайта на Парламента;

И.  като има предвид, че мандатът на представителите, избрани в Обединеното кралство, се основава на членството на Обединеното кралство в Европейския съюз; като има предвид, че вследствие и по силата на член 3, параграф 2, алинея трета от Решение (ЕС) 2018/937 на Европейския съвет от 28 юни 2018 г. мандатът на тези членове на Европейския парламент ще се прекрати автоматично, ако и в деня, в който оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз породи правно действие;

Й.  като има предвид, че по силата на същите разпоредби на Решение (ЕС) 2018/937 на Европейския съвет оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз няма да доведе до свободни места съгласно член 13 от Акта от 1976 г. и член 4 от Правилника за дейността и че следователно краят на мандата на представителите, избрани в Обединеното кралство, ще бъде автоматичен и ще настъпи, без да е необходимо да бъде заявен от Европейския парламент;

К.  като има предвид, че в случай на оттегляне на Обединеното кралство броят на представителите в Европейския парламент за всяка държава членка, след като оттеглянето влезе в сила, е определен от Решение (ЕС) 2018/937 на Европейския съвет и че в резултат на това представителите на някои държави членки ще запълнят допълнителните места, появили се вследствие на разпределението на местата съгласно член 3, алинея първа и втора от това решение;

Л.  като има предвид, че някои държави членки са приели законови или подзаконови разпоредби, определящи условията за организиране на гласуване с транснационални листи;

M.  като има предвид, че гражданите на някои държави членки, които са живели в друга държава членка за определен период от време, е възможно да бъдат лишени от правото да гласуват в своята държава членка по произход (лишаване от избирателни права); като има предвид, че в някои случаи това може да означава лишаване от правото на кандидатиране;

1.  обявява за действителен мандата на членовете на Европейския парламент, изброени в приложението към настоящото решение, освен в случай на решения на компетентните органи, пред които евентуално са оспорени резултатите от изборите;

2.  отново отправя искането си компетентните национални органи да съобщят на Европейския парламент в кратки срокове всички имена на избраните кандидати, а също така и да изпратят имената на техните евентуални заместници по реда на тяхното класиране, произтичащо от изборния резултат, и настоятелно призовава тези, които все още трябва да изпратят съответните уведомления, да направят това без забавяне;

3.  призовава компетентните органи на държавите членки да приключат без забавяне разглеждането на възможните спорове, които са отнесени до тях, и да уведомят Европейския парламент за резултатите; призовава за прозрачна оценка на провеждането на изборите за Европейски парламент.

4.  признава, че мандатът на представителите, избрани в Обединеното кралство, ще бъде прекратен автоматично, ако и в деня, в който оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз породи правно действие;

5.  очаква в такъв случай компетентните органи на държавите членки да изпратят без излишно забавяне съответните уведомления за попълване на допълнителните места;

6.  счита, че лишаването от избирателни права има потенциален възпиращ ефект за гражданите, които възнамеряват да упражнят правото си на свободно движение в рамките на ЕС (член 20, параграф 2, буква а) от ДФЕС), и се отразява върху гражданите, които са упражнили това право; смята, че лишаването от избирателни права нарушава принципа на всеобщото избирателно право (член 14, параграф 3 от ДЕС и член 1, параграф 3 от Акта от 1976 г.); освен това изразява загриженост относно ситуациите, при които гражданите са възпрепятствани да упражняват правото си на глас поради липса на яснота на процедурите, включително във връзка с избирателните списъци, изискванията за физическо присъствие или трудностите за получаване на достъп до информацията от държавите членки, необходима, за да упражнят правото си на глас; застъпва мнение, че при никакви обстоятелства при изборите за Европейски парламент не бива да се прилагат лишаване от избирателни права или изисквания, непропорционално възпрепятстващи упражняването на правото на глас, и призовава Комисията да гарантира, че нито една държава членка не предвижда такава възможност;

7.  призовава държавите членки, в които може да са възникнали подобни проблеми, да опростят формалностите за регистриране, свързани с участието на граждани на други държави членки в изборите за Европейски парламент, независимо дали като гласоподаватели или кандидати, по-специално чрез премахване на ненужните административни пречки, така че правата, посочени в член 20, параграф 2, букви а) и б) от ДФЕС, да могат да се упражняват на практика; изисква от Комисията да гарантира, че практиките на държавите членки са в съответствие с правото на ЕС;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Комисията и на компетентните национални органи, както и на парламентите на държавите членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на членовете на Европейския парламент, чиито мандати са обявени за действителни

(2 юли 2019 г.)

Белгия (21 членове на ЕП)

АНЕМАНС Херолф

АРЕНА Мария

АРИМОН Паскал

БОТЕНГА Марк

БУРЖОА Херт

БРИКМОН Саския

ШАСТЕЛ Оливие

ДЕ МАН Филип

ДЕ СУТЕР Петра

ФРАНСЕН Синди

КАНКО Асита

ЛАМБЕРТС Филип

ЛЮТДЖЕН Беноа

ПИТEРС Крис

РИЙС Фредерик

ТАРАБЕЛА Марк

ВАН БРЕМПТ Катлен

ВАН ОВЕРТВЕЛД Йоан

ВАНДЕНДРИСЕ Том

ВОТМАНС Хилде

ВЕРХОФСТАД Ги

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

България (17 членове на ЕП)

АДЕМОВ Асим

АЛЕКСАНДРОВ ЙОРДАНОВ Александър

АЛИЕВА‑ВЕЛИ Атидже

ДЖАМБАЗКИ Ангел

ХРИСТОВ Иво

КЪНЕВ Радан

КОВАЧЕВ Андрей

КЮЧЮК Илхан

МАЙДЕЛ Ева

МИХАЙЛОВА Искра

НОВАКОВ Андрей

ПЕНКОВА Цветелина

РАДЕВ Емил

СЛАБАКОВ Андрей

СТАНИШЕВ Сергей

ВИТАНОВ Петър

ЙОНЧЕВА Елена

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Чешка република (21 членове на ЕП)

БЛАШКО Хинек

ХАРАНЗОВА Дита

ДАВИД Иван

ДЛАБАЙОВА Мартина

ГРЕГОРОВА Маркета

ХЛАВАЧЕК Мартин

КНОТЕК Ондржей

КОЛАЯ Марцел

КОНЕЧНА Катержина

КОВАРЖИК Ондржей

МАКСОВА Радка

НИДЕРМАЙЕР Лудек

ПЕКСА Микулаш

ПОЛЧАК Станислав

ПОСПИШИЛ Иржи

ШОЙДРОВА Михаела

ТОШЕНОВСКИ Евжен

ВОНДРА Александър

ВРЕЦИОНОВА Вероника

ЗАХРАДИЛ Ян

ЗДЕХОВСКИ Томаш

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Дания (13 членове на ЕП)

АУКЕН Маргрете

КРИСТЕНСЕН Асгер

ФУЛСАНГ Нилс

ГАДЕ Сьорен

КОФОД Петер

ЛЬОКЕГОР Мортен

МЕЛКИОР Карен

ПЕТЕР-ХАНСЕН Кира Мари

ПЕТЕРСЕН Мортен

ШАЛДЕМОЗЕ Кристел

ВИЛУМСЕН Николай

ВИНД Мариане (*)

ВАЙС Перниле

(*) Действителността на мандата започва считано от 2 юли 2019 г., т.е. датата, посочена в уведомлението от компетентния национален орган за избирането на г-жа Мариане ВИНД за заместване на г-н Йепе КОФОД, чието решение да встъпи в длъжността на министър от датското правителство и следователно да не започва мандата си като член на Европейския парламент беше съобщено от датските национални органи на 27 юни 2019 г.

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Германия (96 членове на ЕП)

АНДЕРСОН Кристине

АНДРЕЗЕН Размус

БАРЛИ Катарина

БЕК Гунар

БЕР Никола

БЕНТЕЛЕ Хилдегард

БЕРГ Ларс Патрик

БЕРГЕР Щефан

БИШОФ Габриеле

БЛОС Михаел

БЬОЗЕЛАГЕР Дамиан

БРАЙЕР Патрик

БУХАЙТ Маркус

БУХНЕР Клаус

БУЛМАН Удо

БУРКАРТ Делара

БУШМАН Мартин

БЮТИКОФЕР Райнхард

КАСПАРИ Даниел

КАВАЦИНИ Ана

ДЕМИРЕЛ Йозлем

ДЕПАРНЕ-ГРУНЕНБЕРГ Анна

ДОЛЕШАЛ Кристиан

ДЮПОН Лена

ЕЛЕР Кристиян

ЕРНСТ Корнелия

ЕРОГЛУ Енгин

ЕРТУГ Исмаил

ФЕРБЕР Маркус

ФЕСТ Николаус

ФРАНЦ Ромео

ФРОЙНД Даниел

ГАЛЕР Михаел

ГЕБХАРТ Евелин

ГЕЗЕ Александра

ГАЙЕР Йенс

ГОЙКИНГ Хелмут

ГИГОЛД Свен

ГИЗЕКЕ Йенс

ГЛЮК Андреас

ХАН Хенрике

ХАН Свеня

ХОЙСЛИНГ Мартин

ХЕРБСТ Никлас

ХЕРЦБЕРГЕР-ФОФАНА Пирет

ХОЛМАЙЕР Моника

ЯР Петер

КАМЕРЕВЕРТ Петра

КЕЛЕР Ска

КЬОРНЕР Мориц

КЬОСТЕР Дитмар

КРА Максимилиан

КРЕЛ Констанце

КУС Йоахим

ЛАГОДИНСКИ Сергей

ЛАНГЕ Бернд

ЛАНГЕНЗИПЕН Катрин

ЛИЗЕ Петер

ЛИМЕР Силвия

ЛИНС Норберт

МАРКВАРТ Ерик

МАКАЛИСТЪР Дейвид

МОЙТЕН Йорг

МИХЕЛС Мартина

МОРТЛЕР Марлене

МЮЛЕР Улрике

НОЙМАН Хана

НОЙЗЕР Норберт

НИБЛЕР Ангелика

НИНАС Никлас

НОЙХЛ Мария

ЙОТЕН Ян-Кристоф

ПАУЛУС Юта

ПИПЕР Маркус

РАДКЕ Денис

РАЙЛ Гидо

РАЙНТКЕ Тери

ШИРДЕВАН Мартин

ШНАЙДЕР Кристине

ШОЛЦ Хелмут

ШУЛЦЕ Свен

ШУСТЕР Йоахим

ШВАБ Андреас

ЗЕЕКАЦ Ралф

ЗЕМСРОТ Нико

ЗИМОН Свен

ЗИПЕЛ Биргит

ЗОНЕБОРН Мартин

ФЕРХАЙЕН Сабине

ФОН КРАМОН-ТАУБАДЕЛ Виола

ФОС Аксел

ВАЛСМАН Марион

ВЕБЕР Манфред

ВИЛАНД Райнер

ВЬОЛКЕН Тимо

ЦИМНИОК Бернхарт

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Естония (6 членове на ЕП)

АНСИП Андрус

КАЛЮРАНД Марина

МАДИСОН Як

МИКСЕР Свен

ПАЕТ Урмас

ТОМ Яна

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Ирландия (11 членове на ЕП)

КАРТИ Мат

КЪФ Киран

ДЕЙЛИ Клеър

ФИЦДЖЕРАЛД Франсис

ФЛАНАГАН Люк Минг

КЕЛЪХЪР Били

КЕЛИ Шон

МАКГИНЕС Марейд

О'СЪЛИВАН Грейс

УОЛАС Мик

УОЛШ Мария

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Гърция (21 членове на ЕП)

АНДРУЛАКИС Никос

АРВАНИТИС Констандинос

АСИМАКОПУЛУ Ана-Мишел

ФРАНГОС Емануил (*)

ГЕОРГУЛИС Алексис

КАИЛИ Ева

КЕФАЛОЯНИС Манолис

КОКАЛИС Петрос

КОНСТАНДИНУ Атанасиос

КУЛОГЛУ Стелиос

КУНДУРА Елена

КИМБУРОПУЛОС Стелиос

КИРЦОС Георгиос

ЛАГОС Йоанис

МЕЙМАРАКИС Вангелис

НИКОЛАУ-АЛАВАНОС Лефтерис

ПАПАДАКИС Костас

ПАПАДИМУЛИС Димитриос

СПИРАКИ Мария

ВЕЛОПУЛОС Кириакос (**)

ВОЗЕМБЕРГ-ВРИОНИДИ Елисавет

ЗАГОРАКИС Теодорос

(*) Действителността на мандата започва считано от 10 юли 2019 г., т.е. датата на уведомлението от компетентния национален орган за избирането на г-н Емануил ФРАНГОС за заместване на г-н Кириакос ВЕЛОПУЛОС.

(**) Мандатът на г-н Кириакос ВЕЛОПУЛОС приключи на 6 юли 2019 г.

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Испания (54 членове на ЕП)

АГИЛАР Масали

АГИЛЕРА Клара

АРИАС ЕЧЕВЕРИЯ Пабло

БАРЕНА АРСА Пернандо

БАУСА ДИАС Хосе Рамон

БЕНХУМЕА Исабел

БИЛБАО БАРАНДИКА Исаскун

БУСАДЕ ВИЯЛБА Хорхе

КАНЯС Джорди

дел КАСТИЛЬО ВЕРА Пилар

ДУРА ФЕРАНДИС Естреля (*)

ЕСТАРАС ФЕРАГУТ Роса

ФЕРНАНДЕС Хонас

ГАЛВЕС МУНЬОС Лина

ГАРСИЯ ДЕЛ БЛАНКО Ибан

ГАРСИЯ-МАРГАЛЬО И МАРФИЛ Хосе Мануел

ГАРСИЯ МУНЬОС Исабел

ГАРСИЯ ПЕРЕС Ираче

ГАРДИАСАБАЛ РУБИАЛ Ейдер

ГАРИКАНО Луис

ГОНСАЛЕС Моника Силвана

ГОНСАЛЕС КАСАРЕС Николас

ГОНСАЛЕС ПОНС Естебан

ОМС ХИНЕЛ Алисия

ЛОПЕС Хави

ЛОПЕС АГИЛАР Хуан Фернандо

ЛОПЕС ХИЛ Леополдо

ЛОПЕС-ИСТУРИС УАЙТ Антонио

ЛУЕНА Сесар

МАЕСТРЕ МАРТИН ДЕ АЛМАГРО Кристина

МАЛДОНАДО ЛОПЕС Адриана

МИЛЯН МОН Франсиско Хосе

МОНСЕРАТ Дулорс

МОРЕНО САНЧЕС Хавиер

НАРТ Хавиер

ПАГАСАУРТУНДУА Майте

ПИНЕДА Ману

РЕГО Сира

РИБА И ХИНЕР Диана

РОДРИГЕС ПАЛОП Еухения

РОДРИГЕС ПИНЕРО Инма

РОДРИГЕС РАМОС Мария Сорая

РУИС ДЕВЕСА Доменек

САНЧЕС АМОР Начо

СОЛИС ПЕРЕС Сусана

ТЕРЧ Херман

УРБАН КРЕСПО Мигел

УРТАСУН Ернест

ВИЛЯНУЕВА РУИС Идоя

САРСАЛЕХОС Хавиер

СОИДО АЛВАРЕС Хуан Игнасио

(*) Действителността на мандата започва считано от 2 юли 2019 г. вследствие на уведомлението от компетентния национален орган за избирането на г-жа Естреля ДУРА ФЕРАНДИС за заместване на г-н Жозеп БОРЕЛ ФОНТЕЛЕС, който се отказа от своето място на 26 юни 2019 г. и не е представил декларациите, необходими за проверка на пълномощията му.

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Франция (74 членове на ЕП)

АЛФОНСИ Франсоа

АНДРИЙО Ерик

АНДРУЕ Матилд

ОБРИ Манон

БАРДЕЛА Жордан

БЕ Никола

БЕНЬО Орелия

БЕЛАМИ Франсоа-Ксавие

БИЖУ Стефан

БИЛД Доминик

БИТО Беноа

БОМПАР Манюел

БОАЙЕ Жил

БРЮНА Аника

БРЮНЕ Силви

КАНФЕН Паскал

КАРЕМ Дамиен

ШАБО Катрин

ШАЙБИ Лейла

КОЛЕН-ЙОСТЕРЛЕ Натали

КОЛАР Жилбер

КОРМАН Давид

ДАНЖАН Арно

ДЕСЕРЛ Жереми

ДЕЛБОС-КОРФИЛД Гуендолин

ДЕЛИ Карима

ДИДИЕ Жофроа

ДЮРАН Паскал

ЕВРЕН Аниес

ФАРЕНГ Лоранс

ГАРО Жан-Пол

ГЛЮКСМАН Рафаел

ГРИЗЕ Катрин

ГРЮДЛЕР Кристоф

ГЕТА Бернар

ГИЙОМ Силви

АЙЕ Валери

ОРТЬОФЬО Брис

ЖАДО Яник

ЖАЛК Жан-Франсоа

ЖАМЕ Франс

ЖОРОН Виржини

ЖЮВЕН Ерве

КАРЛЕСКИНД Пиер

КЕЛЕР Фабиен

ЛАЛЮК Орор

ЛАПОРТ Елен

ЛАРУТЮРУ Пиер

ЛЬОБРЕТОН Жил

ЛЬОШАНТЬО Жюли

ЛОАЗО Натали

МАРИАНИ Тиери

МОРЕЛ Еманюел

МEЛЕН Жоел

МОРАНО Надин

ОЛИВИЕ Филип

ОМАРЖИ Юнус

ПЕЛТИЕ Ан-Софи

ПИРБАКАС Максет

РИКЕ Доминик

РИВАЗИ Мишел

РИВИЕР Жером

РОЗ Каролин

РУЖЕ Андре

САНДЕР Ан

САТУРИ Мунир

СЕЖУРНЕ Стефан

ТОЛРЕ Ирен

ТУСЕН Мари

ТРИЙЕ-ЛЬОНОАР Вероник

ВЕДРЕН Мари-Пиер

ЙЕНБУ Салима

ЙОН-КУРТЕН Стефани

ЗАХАРОПУЛУ Хрисула

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Хърватия (11 членове на ЕП)

БОРЗАН Биляна

ФЛЕГО Валтер

ГЛАВАК Сунчана (*)

КОЛАКУШИЧ Мислав

МАТИЧ Предраг Фред

ПИЦУЛА Тонино

РЕСЛЕР Карло

СИНЧИЧ Иван Вилибор

СОКОЛ Томислав

ШУЙЦА Дубравка (**)

ТОМАШИЧ Ружа

ЗОВКО Желяна

(*) Действителността на мандата започва считано от 1 декември 2019 г., датата, посочена в уведомлението от компетентния национален орган за избирането на г-жа Сунчана ГЛАВАК за заместване на г-жа Дубравка ШУЙЦА.

Мандатът на г-жа Дубравка ШУЙЦА приключи на 30 ноември 2019 г.

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Италия (73 членове на ЕП)

АДИНОЛФИ Изабела

АДИНОЛФИ Матео

БАЛДАСАРЕ Симона

БАРТОЛО Пиетро

БАСО Алесандра

БЕГИН Тициана

БЕНИФЕИ Брандо

БЕРЛУСКОНИ Силвио

БИЦОТО Мара

БОНАФЕ Симона

БОНФРИСКО Анна

БОРКИЯ Паоло

КАЛЕНДА Карло

КАМПОМЕНОЗИ Марко

КАРОПО Андреа

КАЗАНОВА Масимо

КАСТАЛДО Фабио Масимо

ЧЕКАРДИ Сузана

КИНИЧИ Катерина

ЧОКА Анджело

КОНТЕ Розана

КОРАО Иняцио

КОЦОЛИНО Андреа

Д'АМАТО Роза

ДАНТИ Никола (*)

ДА РЕ Джанантонио

ДЕ КАСТРО Паоло

ДОНАТО Франческа

ДОРФМАН Херберт

ДРЕОСТО Марко

ЕВИ Елеонора

ФЕРАНДИНО Джузепе

ФЕРАРА Лаура

ФИДАНЦА Карло

ФИОКИ Пиетро

ФИТО Рафаеле

ФУРОРЕ Марио

ГАНЧА Джана

ДЖЕМА Киара

ДЖАРУСО Дино

ГРАНТ Валентино

ГУАЛМИНИ Елизабета

ГУАЛТИЕРИ Роберто (**)

ЛАНЧИНИ Данило Оскар

ЛИЦИ Елена

МАЙОРИНО Пиерфранческо

МАРТУШЕЛО Фулвио

МИЛАЦО Джузепе

МОРЕТИ Алесандра

ПАНЦА Алесандро

ПАТРИЧЕЛО Алдо

ПЕДИЧИНИ Пиерникола

ПИЧЕРНО Пина

ПИНЕДОЛИ Сабрина

ПИЗАПИЯ Джулиано

ПРОКАЧИНИ Никола

РЕДЖИМЕНТИ Луиза

РИНАЛДИ Антонио Мария

РОБЕРТИ Франко

РОНДИНЕЛИ Даниела

САЛИНИ Масимилиано

САРДОНЕ Силвия

САСОЛИ Давид Мария

СМЕРИЛЬО Масимилиано

СТАНКАНЕЛИ Рафаеле

ТАЯНИ Антонио

ТАРДИНО Анализа

ТИНАЛИ Ирене

ТОЯ Патриция

ТОВАЛИЕРИ Изабела

ВУОЛО Лучия

ДЗАМБЕЛИ Стефания

ДЗАНИ Марко

ДЗУЛО Марко

(*) Действителността на мандата започва считано от 5 септември 2019 г., датата, посочена в уведомлението от компетентния национален орган за избирането на г-н Никола ДАНТИ за заместване на г-н Роберто ГУАЛТИЕРИ.

(**) Мандатът на г-н Роберто ГУАЛТИЕРИ приключи на 4 септември 2019 г.

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Кипър (6 членове на ЕП)

ХРИСТОФОРУ Лефтерис

ФУРЛАС Лукас

ГЕОРГИУ Йоргос

КЪЗЪЛЮРЕК Ниязи

МАВРИДИС Костас

ПАПАДАКИС Димитрис

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Латвия (8 членове на ЕП)

АМЕРИКС Андрис

ИЯБС Иварс

КАЛНИЕТЕ Сандра

МЕЛБАРДЕ Даце

УШАКОВС Нилс

ВАЙДЕРЕ Инесе (*)

ЗИЛЕ Робертс

ЖДАНОКА Татяна

(*) Действителността на мандата започва считано от 2 юли 2019 г. вследствие на уведомлението от компетентния национален орган за избирането на г-жа Инесе ВАЙДЕРЕ за заместване на г-н Валдис ДОМБРОВСКИС, който се отказа от своето място преди започването на 9-ия парламентарен мандат и не е представил декларациите, необходими за проверка на пълномощията му.

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Литва (11 членове на ЕП)

АУЩРЕВИЧЮС Петрас

БЛИНКЕВИЧУТЕ Вилия

ЯКЕЛЮНАС Стасис

ЮКНЯВИЧИЕНЕ Раса

КУБИЛЮС Андрюс

МАЛДЕЙКИЕНЕ Аушра

МАЖИЛИС Людас

ОЛЕКАС Юозас

РОПЕ Бронис

ТОМАШЕВСКИ Валдемар

УСПАСКИХ Виктор

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Люксембург (6 членове на ЕП)

АНЖЕЛ Марк (*)

ГЬОРЕНС Шарл

ХАНЗЕН Кристоф

МЕТЦ Тили

ШМИТ Никола (**)

СЕМЕДО Моника

ВИЗЕЛЕР-ЛИМА Изабел

(*) Действителността на мандата започва считано от 10 декември 2019 г., датата, посочена в уведомлението от компетентния национален орган за избирането на г-н Марк АНЖЕЛ за заместване на г-н Николас ШМИТ.

(**) Мандатът на г-н Николас ШМИТ приключи на 30 ноември 2019 г.

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Унгария (21 членове на ЕП)

АРА-КОВАЧ Атила

БОЧКОР Андреа

ЧЕХ Каталин

ДЕЛИ Андор

ДОЙЧ Тамаш

ДОБРЕВ Клара

ДОНАТ Анна-Юлия

ГАЛ Кинга

ДЬОНДЬОШИ Мартон

ДЬОРИ Еникьо

ДЮРК Андраш

ХИДВЕГИ Балаж

ХЬОЛВЕНИ Дьорд

ЯРОКА Ливия

КОША Адам

МОЛНАР Чаба

РОНАЙ Шандор

САЙЕР Йожеф

ТОТ Едина

ТРОЧАНИ Ласло

УИХЕИ Ищван

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Малта (6 членове на ЕП)

АДЖУС САЛИБА Алекс

КАЗА Дейвид

КУТАЯР Джозиан

ДАЛИ Мириам

МЕЦОЛА Роберта

САНТ Алфред

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Нидерландия (26 членове на ЕП)

АЗМАНИ Малик

БЕРЕНДСЕН Том

ШАХИМ Мохамед

ван ДАЛЕН Петер

ЕЙКХАУТ Бас

ЕПИНК Дерк Ян

ХАЗЕКАМП Аня

ХОЙТЕМА Ян

ЙОНГЕРИУС Агнес Мария

де ЛАНГЕ Естер

ЛЕНАРС Йерун

МАНДЕРС Тоан

НАХТЕХАЛ Каролине

ПИРИ Кати

РАФАЕЛА Самира

РОКЕН Роб

РОС Роб

РОЙСЕН Берт-Ян

СХРЕЙЕР-ПИРИК Ани

СХРЕНЕМАХЕР Лише

ван СПАРЕНТАК Ким

СТРИК Тинеке

ТАНГ Паул

ТАКС Вера

ин 'т ВЕЛД София

ВОЛТЕРС Лара (*)

(*) Действителността на мандата започва считано от 4 юли 2019 г., датата на уведомлението от компетентния национален орган за избирането на г-жа Лара ВОЛТЕРС за заместване на г-н Франс ТИМЕРМАНС, който не представи декларациите, необходими за проверка на пълномощията му, и реши да запази поста на член на Европейската комисия.

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Австрия (18 членове на ЕП)

БЕРНХУБЕР Александер

ЕДЩАДЛЕР Каролине (*)

ГАМОН Клаудия

ХАЙДЕР Роман

ХАЙДЕ Ханес

КАРАС Отмар

МАНДЛ Лукас

МАЙЕР Георг

РЕГНЕР Евелин

ШИДЕР Андреас

ШМИДБАУЕР Симоне

ЗИДЛ Гюнтер

ТАЛЕР Барбара

ВАНА Моника

ВИЛИМСКИ Харалд

ВОЛАТ Бетина

ВИНЕР Сара

ВИНЦИГ Ангелика

(*) Мандатът на г-жа Каролине ЕДЩАДЛЕР приключи на 6 януари 2020 г.

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Полша (51 членове на ЕП)

АДАМОВИЧ Магдалена

АРЛУКОВИЧ Бартош

БАЛТ Марек Павел

БЕЛКА Марек

БЕДРОН Роберт

БЕЛАН Адам

БРУДЖИНСКИ Йоахим Станислав

БУЗЕК Йежи

ЧИМОШЕВИЧ Влоджимеж

ЧАРНЕЦКИ Ришард

ДУДА Ярослав

ФОТИГА Анна Елжбета

ФРАНКОВСКИ Томаш

ХАЛИЦКИ Анджей

ХЕТМАН Кшищоф

ХЮБНЕР Данута Мария

ЯКИ Патрик

ЯРУБАС Адам

ЮРГЕЛ Кшищоф

КАЛИНОВСКИ Ярослав

КАРСКИ Карол

КЕМПА Беата

КЛОЦ Изабела-Хелена

КОХУТ Лукаш

КОПАЧ Ева

КОПЧИНСКА Йоана

КРАСНОДЕМБСКИ Зджислав

КРУК Елжбета

КУЖМЮК Збигнев

ЛЕГУТКО Ришард Антони

ЛЕВАНДОВСКИ Януш

ЛИБЕРАДЗКИ Богуслав

ЛУКАЧИЙЕВСКА Елжбета Катажина

МАЗУРЕК Беата

МИЛЕР Лешек

МОЖДЖАНОВСКА Анджелика Анна

ОХОЙСКА Янина

ОЛБРИХТ Ян

ПОРЕМБА Томаш Пьотър

РАФАЛСКА Елжбета

ЖОНЦА Богдан

САРИУШ-ВОЛСКИ Яцек

ШИКОРСКИ Радослав

СПУРЕК Силвия

ШИДЛО Беата

ТУН УНД ХОЕНЩАЙН Ружа

ТОБИШОВСКИ Гжегож

ВАШЧИКОВСКИ Витолд Ян

ВИШНЕВСКА Ядвига

ЗАЛЕВСКА Анна

ЗЛОТОВСКИ Косма

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Португалия (21 членове на ЕП)

АМАРУ Алвару

КАРВАЛЯЙШ Изабел (*)

КАРВАЛЮ Мария Да Граса

СЕРДАШ Сара

ДИОНИЗИУ БРАДФОРД Андре Жорже (**)

ФЕРНАНДЕШ Жузе Мануел

ФЕРЕЙРА Жуан

ГЕРЕЙРУ Франсишку

ГУШМАН Жузе

ЛЕЙТАН МАРКЕШ Мариа Мануел

МАРКЕШ Маргарида

МАРКЕШ Педру

МАТИАШ Мариза

МЕЛУ Нуну

МОНТЕЙРУ ДЕ АГИАР Клаудия

ПЕРЕЙРА Лидия

ПЕРЕЙРА Сандра

ПИСАРО Мануел

РАНЖЕЛ Паулу

САНТУШ Изабел

СИЛВА ПЕРЕЙРА Педру

ЗОРИНЮ Карлуш

(*) Действителността на мандата започва считано от 3 септември 2019 г., датата на уведомлението от компетентния национален орган за избирането на г-жа Изабел КАРВАЛЯЙШ за заместване на г-н Андре Жорж ДИОНИСИО БРАДФОРД.

(**) Мандатът на г-н Андре Жорж ДИОНИСИО БРАДФОРД приключи на 18 юли 2019 г.

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Румъния (32 членове на ЕП)

АРМАН Клотилд

АВРАМ Кармен

БЪСЕСКУ Траян

БЕНЯ Адриан-Драгош

БЛАГА Василе

БОГДАН Йоан-Рареш

БОТОШ Влад-Мариус

БУДА Даниел

БУШОЙ Кристиан Силвиу

ЧОЛОШ Дачиан

ЧУХОДАРУ Тудор

КРЕЦУ Корина

ФАЛКА Георге

ГИНЯ Кристиан

ГРАПИНИ Мария

ХАВА Мирча-Георге

МАНДА Клаудиу

МАРИНЕСКУ Мариан-Жан

МОТРЯНУ Дан-Щефан

МУРЕШАН Зигфрид

НИКА Дан

НИСТОР Георге-Влад (*)

ПЪСЛАРУ Драгош

ПЛУМБ Рована

ЩЕФЪНУЦА Николае

СТРУГАРИУ Рамона

ТЕРХЕШ Кристиан

ТОМАК Еуджен

ТУДОРАКЕ Драгош

ТУДОСЕ Михай

ВЪЛЯН Адина-Йоана (**)

ВИНЦЕ Лорант

ВИНКЛЕР Юлиу

(*) Действителността на мандата започва считано от 2 декември 2019 г., датата, посочена в уведомлението от компетентния национален орган за избирането на г-н Георге-Влад НИСТОР за заместване на г-жа Адина-Йоана ВЪЛЯН.

(**) Мандатът на г-жа Адина-Йоана ВЪЛЯН приключи на 30 ноември 2019 г.

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Словения (8 членове на ЕП)

БОГОВИЧ Франц

БРЪГЛЕЗ Милан

ФАЙОН Таня

ГРОШЕЛ Клемен

ЙОВЕВА Ирена

НОВАК Людмила

ТОМЦ Романа

ЗВЕР Милан

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Словакия (13 членове на ЕП)

БЕНЬОВА Моника

БИЛЧИК Владимир

ЧИЖ Мирослав

ДЮРИШ НИКОЛСОНОВА Луция

ХАЙШЕЛ Роберт

ХОЙСИК Мартин

ЮРЖИЦА Еуген

ПОЛАК Петер

РАДАЧОВСКИ Мирослав

ШИМЕЧКА Михал

ЩЕФАНЕЦ Иван

УХРИК Милан

ВИЕЗИК Михал

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Финландия (13 членове на ЕП)

ХАКАРАЙНЕН Теуво

ХАУТАЛА Хейди

ХЕЙНЕЛУОМА Еро

ХЕУХТАСАРИ Лаура

КАТАЙНЕН Елси

КУМПУЛА-НАТРИ Миапетра

МОДИГ Силвия

НИЕНИСТЬО Виле

ПЕКАРИНЕН Маури

ПИЕТИКЯЙНЕН Сирпа

САРВАМА Петри

ТУРВАЛДС Нилс

ВИРКУНЕН Хена

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Швеция (20 членове на ЕП)

АЛ-САХЛАНИ Абир

БЕРИКВИСТ Ерик

БЬОРК Малин

ДАНИЕЛСОН Йоан

ФЕДЕРЛЕЙ Фредрик

ФРИЦОН Хелен

ГУТЕЛАНД Юте

ХОЛМГРЕН Пер

ИНСИР Евин

КАРЛСБРО Карин

КОКАЛАРИ Арба

КУНКЕ Алис

ЛЕГА Давид

ЛУНДГРЕН Петер

ПОЛФИАРД Йесика

ШЮТЕДАЛ Сара

СТЕГРЮД Йесика

ТОБÉ Томас

ВАРБОРН Йорген

ВЕЙМЕРС Чарли

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(2 юли 2019 г.)

Обединено кралство (73 членове на ЕП)

ЕЙНСЛИ Скот

АЛАРД Кристиан

АНДЕРСЪН Мартина

БИЪРДЪР Катрин

БЕНИЪН Фил

БРОФИ Джейн

БУЛ Дейвид

БУЛЪК Джонатан

БЪНТИНГ Джудит

ЧАУНС Ели

КОРБЪТ Ричард

ДАНС Себ

ДОБНИ Мартин Едуард

ДЕЙВИС Крис

ДЕ ЛУСИ Белинда

ДАМИДЖА Динеш

ДОДС Даян

ДАУДИНГ Джина

ИНГЛАНД КЪР Андрю

ЕВАНС Джил

ФАРАЖ Найджъл

ФОРМАН Ланс

ФОКС Клеър

ГИБСЪН Барбара Ан

ГИЛ Нейтан

ГИЛ Нина

ГЛАНСИ Джеймс Александър

ГРИФИН Тереза

ХАБИБ Бен

ХАНАН Даниъл

ХАРИС Луси Елизабет

ХИВЪР Майкъл

ХУК Антъни

ХОРУД Мартин

ХАУЪРТ Джон

ДЖОУНС Джаки

ДЖОРДАН Кристина Шийла

КЪРТЪН-ДАРЛИНГ Джуд

ЛОНГ Наоми

ЛОНГУЪРТ Джон

ЛОУ Рупърт

МАДЖИД Маджид

МАКИНТАЙЪР Антия

МАКЛАУД Ейлин

МОБАРИК Ношина

МОХАМЕД Шафак

МОНТИЙТ Браян

МОРАЙС Клод

МЪМЪРИ Джун Алисън

НЕТСИНГА Луси

НЮТЪН ДЪН Бил

ОВЕРГОР НИЛСЕН Хенрик

ПАЛМЪР Рори

ПАТЪН Матю

ФИЛИПС Александра Лесли

ФИЛИПС Александра Луиз Розенфийлд

ПОРИТ Луиза

ПЮ Джейк

РИЙС-МОГ Анунциата Мери

РИЧИ Шийла

РОУЪТ Катрин

РОУЛАНД Робърт

СКОТ КЕЙТО Моли

СМИТ Алън (*)

СТЕДМАН-БРАЙС Луи

ТЕНАНТ Джон Дейвид Едуард

ТАЙС Ричард

ВАН ОРДЕН Джефри

ВОУДЪН Карълайн

ФОН ВИЗЕ Ирина

УОРД Джули

УЕЛС Джеймс

УИДЕКЪМ Ан

(*) Мандатът на г-н Алън СМИТ приключи на 12 декември 2019 г.

УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

BE

24.06.2019

28.06.2019

BG

06.06.2019

09.10.2019

CZ

18.06.2019

DK

25.06.2019

DE

26.06.2019

EE

14.06.2019

IE

06.06.2019

GR

12.06.2019

20.06.2019

ES

17.06.2019

20.06.2019

FR

13.06.2019

HR

10.06.2019

IT

21.06.2019

22.06.2019

11.10.2019

CY

28.05.2019

04.06.2019

LV

07.06.2019

14.10.2019

LT

03.06.2019

LU

20.06.2019

HU

17.06.2019

21.10.2019

MT

27.05.2019

NL

25.06.2019

AU

17.06.2019

PL

28.05.2019

PT

25.06.2019

05.11.2019

RO

21.06.2019

11.10.2019

SL

19.06.2019

16.10.2019

SK

30.05.2019

14.10.2019

FI

31.05.2019

SV

03.06.2019

UK

31.05.2019

07.10.2019

(1) OВ L 278, 8.10.1976 г., стp. 1.
(2) OВ L 283, 21.10.2002 г., стp. 1.
(3) OВ L 262, 7.10.2005 г., стp. 1.
(4) OВ L 329, 30.12.1993 г., стp. 34.
(5) OВ L 26, 26.1.2013 г., стp. 27.
(6) OВ L 181, 29.6.2013 г., стp. 57.
(7) OВ L 165, 2.7.2018 г., стp. 1.
(8) Jean-Marie Le Pen срещу Европейски парламент, C-208/03, EU:C:2005:429; Италия и Donnici срещу Европейския парламент, C-393/07 и C-9/08, EU:C:2009:275. и Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115,
(9) Boletín Oficial del Estado, №. 142, 14 юни 2019 г., стp. 62477-62478.
(10) Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.


Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране
PDF 121kWORD 39k
Решение на Европейския парламент от 30 януари 2020 г. относно предложението за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране (N9-0005/2020[1] – C9-0009/2020 – 2020/0902(NLE))
P9_TA(2020)0020A9-0009/2020

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията от 14 януари 2020 г. за назначаването на Педро Мачадо за член на Единния съвет за преструктуриране (C9-0009/2020),

–  като взе предвид член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2020 г. относно институции и органи в рамките на Икономическия и паричен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация(3),

–  като взе предвид член 131 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9‑0009/2020),

А.  като има предвид, че в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 се предвижда, че членовете на Единния съвет за преструктуриране, посочени в член 43, параграф 1, буква б) от посочения регламент, се назначават въз основа на качествата, уменията и познанията им в банковата и финансовата област и въз основа на опита, свързан с финансовия надзор, регулирането и преструктурирането на банките;

Б.  като има предвид, че Парламентът изразява съжаление във връзка с факта, че всички кандидати са мъже, въпреки задълженията съгласно член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 и въпреки многобройните призиви на Парламента за спазване на баланса между половете при представянето на списъците с кандидати; като има предвид, че Парламентът изразява съжаление, че жените продължават да бъдат по-слабо представени на ръководни длъжности в сферата на банковите и финансовите услуги, и настоява баланса между половете да бъде спазен при следващата номинация; като има предвид, че всички институции и органи на ЕС и всички национални институции и органи следва да предприемат конкретни мерки за гарантиране на баланса между половете;

В.  като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на 13 ноември 2019 г. Комисията прие списък на подбраните кандидати за длъжността член на Единния съвет за преструктуриране, както е посочено в член 43, параграф 1, буква б) от същия регламент;

Г.  като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 Комисията представи на Парламента списък на подбраните кандидати;

Д.  като има предвид, че на 14 януари 2020 г. Комисията прие предложение за назначаване на Педро Мачадо за член на Единния съвет за преструктуриране и директор по планирането и вземането на решения във връзка с преструктурирането в Единния съвет за преструктуриране и предаде това предложение на Парламента;

Е.  като има предвид, че след това комисията по икономически и парични въпроси на Парламента направи оценка на квалификацията на предложения кандидат за длъжността на член на Единния съвет за преструктуриране, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014;

Ж.  като има предвид, че на 22 януари 2020 г. комисията по икономически и парични въпроси проведе изслушване на Педро Мачадо, по време на което той направи встъпително изказване и след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  одобрява назначаването на Педро Мачадо за член на Единния съвет за преструктуриране за срок от пет години;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, както и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P8_TA(2019)0211.
(3) Приети текстове, P9_TA(2020)0017.


Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране
PDF 122kWORD 39k
Решение на Европейския парламент от 30 януари 2020 г. относно предложението за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране (N9-0005/2020[2] – C9-0010/2020 – 2020/0903(NLE))
P9_TA(2020)0021A9-0011/2020

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията от 14 януари 2020 г. за назначаването на Хесус Саурина за член на Единния съвет за преструктуриране (C9-0010/2020),

–  като взе предвид член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2020 г. относно институции и органи в рамките на Икономическия и паричен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация(3),

–  като взе предвид член 131 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0011/2020),

А.  като има предвид, че в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 се предвижда, че членовете на Единния съвет за преструктуриране, посочени в член 43, параграф 1, буква б) от посочения регламент, се назначават въз основа на качествата, уменията и познанията им в банковата и финансовата област и въз основа на опита, свързан с финансовия надзор, регулирането и преструктурирането на банките;

Б.  като има предвид, че Парламентът изразява съжаление, че всички кандидати са мъже, въпреки задълженията съгласно член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 и въпреки многобройните призиви на Парламента за спазване на баланса между половете при представянето на списъците с кандидати; като има предвид, че Парламентът изразява съжаление, че жените продължават да бъдат по-слабо представени на ръководни длъжности в сферата на банковите и финансовите услуги, и настоява баланса между половете да бъде спазен при следващата номинация; като има предвид, че всички институции и органи на ЕС и всички национални институции и органи следва да предприемат конкретни мерки за гарантиране на баланса между половете;

В.  като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на 13 ноември 2019 г. Комисията прие списък на подбраните кандидати за длъжността член на Единния съвет за преструктуриране, както е посочено в член 43, параграф 1, буква б) от същия регламент;

Г.  като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 Комисията представи на Парламента списък на подбраните кандидати;

Д.  като има предвид, че на 14 януари 2020 г. Комисията прие предложение за назначаване на Хесус Саурина за член на Единния съвет за преструктуриране и директор по планирането и вземането на решения във връзка с преструктурирането в Единния съвет за преструктуриране и предаде това предложение на Парламента;

Е.  като има предвид, че след това комисията по икономически и парични въпроси на Парламента направи оценка на квалификацията на предложения кандидат за длъжността на член на Единния съвет за преструктуриране, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014;

Ж.  като има предвид, че на 22 януари 2020 г. комисията по икономически и парични въпроси проведе изслушване на Хесус Саурина, по време на което той направи встъпително изказване и след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  одобрява назначаването на Хесус Саурина за член на Единния съвет за преструктуриране за срок от пет години;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, както и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P8_TA(2019)0211.
(3) Приети текстове, P9_TA(2020)0017.


Назначаване на заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране
PDF 121kWORD 39k
Решение на Европейския парламент от 30 януари 2020 г. относно предложението за назначаване на заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране (N9-0006/2020 – C9-0011/2020 – 2020/0904(NLE))
P9_TA(2020)0022A9-0010/2020

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията от 14 януари 2020 г. за назначаването на Ян де Карпентиер за заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране (C9-0011/2020),

–  като взе предвид член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2020 г. относно институции и органи в рамките на Икономическия и паричен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация(3),

–  като взе предвид член 131 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9‑0010/2020),

А.  като има предвид, че в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 се предвижда, че заместник-председателят на Единния съвет за преструктуриране се назначава въз основа на качествата, уменията и познанията им в банковата и финансовата област и въз основа на опита, свързан с финансовия надзор, регулирането и преструктурирането на банките;

Б.  като има предвид, че Парламентът изразява съжаление във връзка с факта, че всички кандидати са мъже, въпреки задълженията съгласно член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 и въпреки многобройните призиви на Парламента за спазване на баланса между половете при представянето на списъците с кандидати; като има предвид, че Парламентът изразява съжаление, че жените продължават да бъдат по-слабо представени на ръководни длъжности в сферата на банковите и финансовите услуги, и настоява баланса между половете да бъде спазен при следващата номинация; като има предвид, че всички институции и органи на ЕС и всички национални институции и органи следва да предприемат конкретни мерки за гарантиране на баланса между половете;

В.  като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на 13 ноември 2019 г. Комисията прие списък на подбраните кандидати за длъжността заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране;

Г.  като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 Комисията представи на Парламента списък на подбраните кандидати;

Д.  като има предвид, че на 14 януари 2020 г. Комисията прие предложение за назначаване на Ян де Карпентиер за заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране и директор, отговарящ за корпоративните услуги на Единния съвет за преструктуриране и за надзора на Единния фонд за преструктуриране, и предаде това предложение на Парламента;

Е.  като има предвид, че след това комисията по икономически и парични въпроси на Парламента направи оценка на квалификацията на предложения кандидат за длъжността заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014;

Ж.  като има предвид, че на 22 януари 2020 г. комисията по икономически и парични въпроси проведе изслушване на Ян де Карпентиер, по време на което той направи встъпително изказване и след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  одобрява назначаването на Ян де Карпентиер за заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране за срок от пет години;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, както и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P8_TA(2019)0211.
(3) Приети текстове, P9_TA(2020)0017.


Назначаване на изпълнителния директор на Европейския банков орган
PDF 118kWORD 42k
Решение на Европейския парламент от 30 януари 2020 г. относно предложението за назначаване на изпълнителен директор на Европейския банков орган (N9-0003/2020 – C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))
P9_TA(2020)0023A9-0008/2020

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Съвета на надзорниците на Европейския банков орган от 14 януари 2020 г. (C9‑0006/2020),

–  като взе предвид член 51, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2020 г. относно институции и органи в рамките на Икономическия и паричен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация(3),

–  като взе предвид член 131 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9‑0008/2020),

А.  като има предвид, че настоящият изпълнителен директор на Европейския банков орган подаде оставка от длъжността, считано от 31 януари 2020 г.;

Б.  като има предвид, че на 14 януари 2020 г., след открита процедура на подбор, Съветът на надзорниците на Европейския банков орган предложи Джери Крос да бъде назначен за изпълнителен директор с мандат от пет години, в съответствие с член 51, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010;

В.  като има предвид, че на 22 януари 2020 г. комисията по икономически и парични въпроси проведе изслушване на Джери Крос, по време на което той направи встъпително изказване и след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  отказва да даде своето одобрение за назначаването на Джери Крос за изпълнителен директор на Европейския банков орган и изисква оттегляне на предложението и представяне на ново предложение;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Съвета, на Комисията, на Европейския банков орган, както и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.
(2) Приети текстове, P8_TA(2019)0211.
(3) Приети текстове, P9_TA(2020)0017.


Общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения
PDF 135kWORD 41k
Резолюция на Европейския парламент от 30 януари 2020 г. относно общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения (2019/2983(RSP))
P9_TA(2020)0024RC-B9-0070/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО(1),

–  като взе предвид Меморандума за разбирателство относно хармонизирането на капацитета за зареждане за мобилни телефони от 5 юни 2009 г.,

–  като взе предвид Меморандума за разбирателство относно бъдещото общо решение за зареждане на мобилните телефони от 20 март 2018 г.,

–  като взе предвид доклада на Комисията от 11 ноември 2018 г. относно действието на Директивата за радиосъоръженията (Директива 2014/53/ЕС) (COM(2018)0740),

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че единният пазар е бил и продължава да бъде основата за икономическия успех на Европа, крайъгълният камък на европейската интеграция и двигателят за растеж и работни места;

Б.  като има предвид, че единният пазар не оползотворява потенциала си напълно и че продължаващата разпокъсаност на пазара на зарядни за мобилни телефони и други малки и средни електронни устройства води до увеличаване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване и до неудовлетвореност на потребителите;

В.  като има предвид, че потребителите все още се налага да купуват различни зарядни устройства, когато купуват нови устройства от различни продавачи и са задължени да купуват ново зарядно, когато купуват ново устройство от същия продавач;

Г.  като има предвид, че от повече от 10 години членовете на Европейския парламент настояват за общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения, в т.ч. мобилни телефони, таблети, четци за електронни книги, интелигентни камери, преносими електронни устройства и други електронни устройства със среден или малък размер; като има предвид, че Комисията многократно е отлагала делегирания акт за допълване на Директивата за радиосъоръженията (Директива 2014/53/ЕС);

Д.  като има предвид, че навременното прилагане на приетото законодателство на ЕС чрез конкретни законодателни мерки е от съществено значение за доверието в Европейския съюз, както в очите на неговите гражданите, така и на международните участници;

Е.  като има предвид, че въпреки че значително намалиха броя на видовете зарядни, предлагани на пазара, доброволните споразумения между участниците в сектора се оказаха неуспешни от гледна точка на постигането на общо решение за зарядните, и че потребителите продължават да се сблъскват с различни видове зарядни устройства на пазара;

Ж.  като има предвид, че в световен план годишно се генерират около 50 милиона тона отпадъци от електрическо и електронно оборудване, което средно е повече от 6 кг на човек; като има предвид, че общо през 2016 г. в Европа са генерирани 12,3 милиона тона отпадъци от електрическо и електронно оборудване, което означава средно по 16,6 кг на човек(2); като има предвид, че това представлява ненужен отпечатък върху околната среда, който може да бъде намален;

З.  като има предвид, че в рамките на Европейския зелен пакт Парламентът призова за амбициозен нов план за действие за кръговата икономика, насочен към намаляване на общия отпечатък на производството и потреблението на ЕС върху околната среда и ресурсите, като ключовите приоритети са ефективно използване на ресурсите, нулево замърсяване и предотвратяване на генерирането на отпадъци;

И.  като има предвид, че потребителските тенденции през последните 10 години показват все по-често притежаване на повече от едно устройство и кратък жизнен цикъл на някои радиосъоръжения, като смартфоните; като има предвид, че по-старите съоръжения често се заменят, тъй като се смятат за неактуални; като има предвид освен това, че тези тенденции водят до генерирането на допълнителни отпадъци от електрическо и електронно оборудване, включително зарядни устройства;

Й.  като има предвид, че потребителите притежават, използват и често носят със себе си много различни зарядни за сходни устройства, използващи батерии; като има предвид, че настоящото свръхпредлагане на зарядни устройства съответно предизвиква прекомерни разходи и неудобства за потребителите и ненужен отпечатък върху околната среда;

К.  като има предвид, че понастоящем хората зависят от своите мобилни устройства в редица ежедневни ситуации, особено при извънредна ситуация или когато пътуват, което се дължи също така на липсата на обществени телефони; като има предвид, че хората разчитат на лесно зареждащ се мобилен телефон, за да получат бърз достъп до основни услуги и ключови инструменти, като средства за плащане, търсачки, навигационни устройства и др.; като има предвид, че мобилните устройства са основен инструмент за пълноценно участие в обществото;

1.  подчертава категорично, че съществува спешна необходимост от регулаторни действия на равнището на ЕС, за да се намалят отпадъците от електрическо и електронно оборудване, да се предостави възможност на потребителите да правят устойчиви избори и да им се позволи пълноценно да участват в ефикасен и добре функциониращ вътрешен пазар;

2.  призовава Комисията да представи и публикува без по-нататъшно забавяне резултатите от оценката на въздействието, направена във връзка с въвеждането на общо зарядно устройство за мобилни телефони и други съвместими устройства, с оглед на предлагането на задължителни разпоредби;

3.  подчертава необходимостта спешно да бъде приет от стандарт за общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения, за да се избегне по-нататъшна разпокъсаност на вътрешния пазар;

4.  призовава съответно Комисията да предприеме действия за въвеждане на общо зарядно устройство без по-нататъшно забавяне като приеме делегиран акт за допълване на Директивата за радиосъоръженията (Директива 2014/53/ЕС), с който да се определи стандарт за общо зарядно устройство за мобилни телефони и други малки и средни радиосъоръжения до юли 2020 г., или, ако е необходимо, като приеме законодателна мярка най-късно до юли 2020 г.;

5.  изтъква, че Комисията, без да възпрепятства иновациите, следва да гарантира, че ще бъде извършван редовен преглед на законодателната рамка за общо зарядно устройство, за да се вземе предвид техническият напредък; отново подчертава важността на научните изследвания и иновациите в тази област, за да се подобряват съществуващите технологии и да се създават нови;

6.  изтъква, че използването на технологии за безжично зареждане носи допълнителни потенциални ползи, като намаляване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване; подчертава, че много мобилни телефони вече използват методи за безжично зареждане и че разпокъсаността в тази област следва да се избягва; следователно призовава Комисията да вземе мерки, за да гарантира по най-добрия начин оперативната съвместимост на различните безжични зарядни устройства с различните мобилни радиосъоръжения;

7.  припомня, че в съответствие с Регламента относно стандартизацията(3) европейските организации за стандартизация трябва да улесняват участието на съответните заинтересовани страни, които в този контекст включват организации на МСП, екологични организации, лица с увреждания, възрастни хора и потребители;

8.  счита, че Комисията следва да обмисли законодателни инициативи за увеличаване на количеството кабели и зарядни устройства, които се събират и рециклират в държавите членки;

9.  настоятелно призовава Комисията да гарантира, че потребителите не продължават да са задължени да купуват нови зарядни с всяко ново устройство, като по този начин би се намалило количеството на ежегодно произвежданите зарядни устройства; счита, че стратегиите за отделяне на продажбата на зарядни от продажбата на устройства биха довели до по-големи ползи за околната среда; подчертава междувременно, че всяка мярка, насочена към отделяне, следва да избягва потенциално по-високи цени за потребителите; подчертава освен това, че стратегиите за отделяне следва да бъдат въведени успоредно с въвеждането на общо зарядно устройство, тъй като в противен случай целите на директивата не биха били постигнати;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62.
(2) The Global E-waste Monitor 2017 (Глобален обзор на отпадъците от електрическо и електронно оборудване за 2017 г.).
(3) Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).


Разликата в заплащането на жените и мъжете
PDF 171kWORD 53k
Резолюция на Европейския парламент от 30 януари 2020 г. относно разликата в заплащането на жените и мъжете (2019/2870(RSP))
P9_TA(2020)0025B9-0073/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид членове 8, 151, 153 и 157 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-конкретно нейните разпоредби относно равенството между половете,

–  като взе предвид членове 22 и 25 от Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид Европейския стълб на социалните права и по-конкретно принципи 2, 3, 6, 9 и 15 от него,

–  като взе предвид Програмата на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г. и Целите за устойчиво развитие (ЦУР) от нея, и по-специално цели 1, 5, 8 и 10 и съответните им цели и показатели,

–  като взе предвид Конвенцията на Международната организация на труда (МОТ) за равенството в заплащането от 1951 г. и Конвенцията на МОТ за борба с насилието и тормоза от 2019 г.,

–  като взе предвид препоръката на Комисията от 7 март 2014 г. относно укрепването чрез прозрачност на принципа на равното заплащане за мъжете и жените(1),

–  като взе предвид съобщението на Комисията „Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010–2015 г.“ (COM(2010)0491),

–  като взе предвид Стратегическия ангажимент на Комисията за равенство между половете за периода 2016–2020 г.,

–  като взе предвид плана за действие на ЕС на Комисията за преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете за периода 2017–2019 г. (COM(2017)0678),

–  като взе предвид доклада на Комисията от 2019 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз,

–  като взе предвид Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите(2) и Директива (ЕС) 2019/1158 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета(3),

–  като взе предвид Индекса за равенство между половете на Европейския институт за равенство между половете, и по-специално неговия доклад от 2019 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 7 март 2011 г. относно Европейски пакт за равенство между половете за периода 2011–2020 г.(4),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 18 юни 2015 г. „Равни възможности за жените и мъжете по отношение на доходите: премахване на неравнопоставеността на половете по отношение на пенсиите,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 13 юни 2019 г. относно премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете: основни политики и мерки,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 10 декември 2019 г. относно икономики с равенство между половете в ЕС: пътят напред,

–  като взе предвид своята резолюция от 24 май 2012 г. с препоръки към Комисията относно прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно бедността: през призмата на равенството между половете(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2017 г. относно Европейски стълб на социалните права(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2017 г. относно необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 3 октомври 2017 г. относно икономическото овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 ноември 2017 г. относно борбата срещу различните видове неравенство като средство за стимулиране на създаването на работни места и на растежа(10),

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че равенството между половете е един от общите и фундаментални принципи на Европейския съюз, залегнал в член 2 и в член 3, параграф 3 от ДЕС, в член 8 от ДФЕС и в член 23 от Хартата на основните права; като има предвид, че член 157, параграф 1 от ДФЕС изрично гласи, че държавите членки трябва да гарантират прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност; като има предвид, че икономическата независимост е от съществено значение за личностната реализация на жените и мъжете и че гарантирането на равен достъп до финансови ресурси е от решаващо значение за процеса на постигане на равенство между половете;

Б.  като има предвид, че принцип 2 на Европейския стълб на социалните права гласи, че „Равното третиране и равните възможности между мъжете и жените трябва да бъдат гарантирани и насърчавани във всички области, включително по отношение на участието в пазара на труда, реда и условията за наемане на работа и напредъка в кариерата“, както и че „жените и мъжете имат право на равно заплащане за равностоен труд“;

В.  като има предвид, че в Препоръката на Комисията от 2014 г. е очертан набор от основни мерки за подпомагане на държавите членки за увеличаване на прозрачността и укрепване на принципа на равното заплащане на мъжете и жените; като има предвид, че тези мерки обхващат правото на служителите да получават информация относно равнищата на заплащане, докладване относно заплащането, одити на заплащането, колективно договаряне, статистически и административни данни, защита на данните, изясняване на концепцията за труд с равна стойност, системи за оценка и класификация на работните места, подкрепа за органите по въпросите на равенството, последователен мониторинг и прилагане на корективни мерки и дейности за повишаване на осведомеността:

Г.  като има предвид, че в целия ЕС доходите на жените са непропорционално по-ниски от тези на с мъжете; като има предвид, че според последните данни на Комисията разликата между жените и мъжете по отношение на почасовото заплащане е 16 %, въпреки че това варира значително в различните държави членки; като има предвид, че разликата в заплащането между жените и мъжете нараства до 40 %, когато се разглеждат равнищата на заетост и цялостното участие на пазара на труда; като има предвид, че докато само 8,7 % от мъжете в ЕС работят на непълно работно време, почти една трета от жените в ЕС (31,3 %) работят така; като има предвид, че съществува специфична отрицателна връзка между феминизирането на дадена професия и равнището на възнаграждението, както става ясно от намаляването на средните възнаграждения в предприятията, където 65 % или повече от служителите са жени;

Д.  като има предвид, че разликата в заплащането на жените и мъжете се определя като разликата между средните брутни почасови възнаграждения на мъжете и жените, изразена като процент от средното брутно почасово възнаграждение на мъжете; като има предвид, че около две трети от разликата в заплащането на жените и мъжете не може да бъде обяснена с разлики между половете с оглед на характеристики, релевантни на пазара на труда, като възраст, опит и образование, професионална категория или работно време, както и други наблюдаеми характеристики, което разкрива наличието на ясен дискриминиращ фактор, като основаната на пола дискриминация също се пресича с множество форми на дискриминация; като има предвид, че междусекторен подход е от решаващо значение за разбирането на многобройните форми на дискриминация, които утежняват разликата в заплащането на жените и мъжете с комбинация от идентичности и пресечната точка на пола с други социални фактори;

Е.  като има предвид, че икономическото овластяване на жените е от ключово значение за премахването на разликата в заплащането на жените и мъжете; като има предвид, че предприемането на действия в тази област е не само въпрос на справедливост, но също така е икономически императив, тъй като икономическата загуба в резултат от разликата в заетостта между жените и мъжете възлиза на около 370 милиарда евро годишно(11); като има предвид, че неравностойното заплащане на труда на жените ограничава способността им да постигнат икономическа независимост и по този начин способността им да управляват живота си; като има предвид, че според Института за изследване на политиките по отношение на жените равнището на бедност сред работещите жени би могло да намалее от 8,0 % на 3,8 %, ако жените получават същите доходи като мъжете; като има предвид, че от 5,6 милиона деца, живеещи днес в бедност, 2,5 милиона биха били спасени от бедността, ако разликата в заплащането на жените и мъжете бъде премахната;

Ж.  като има предвид, че разликата между половете по отношение на брутните месечни доходи сред заетите лица на възраст между 15 и 24 години (7 %) е била повече от пет пъти по-ниска в сравнение с тази сред служителите на възраст над 65 години (разлика между половете в размер на 38 %); като има предвид, че съществува и „свързана с майчинството разлика в заплащането“, която се отнася до разликата в заплащането на жените със и без деца на издръжка, както и между майките и бащите; като има предвид, че бедността е предимно концентрирана в семейства, в които жените са единствените работещи лица, като 35 % от самотните майки в ЕС са изложени на риск от бедност, в сравнение с 28 % от самотните бащи през 2017 г.(12);

З.  като има предвид, че полагането на грижи е основен стълб на нашето общество и до голяма степен е извършвано от жени; като има предвид, че този дисбаланс е отразен в разликата в заплащането и в пенсиите на жените и мъжете; като има предвид, че майчинството и грижите за деца и възрастни хора, членове на семейството, които са болни или с увреждания, както и за други зависими лица, представляват допълнителен труд, а понякога и труд на пълен работен ден, който се извършва почти само от жени; като има предвид, че това е отразено в сегрегацията на пазара на труда и високия дял на жените, работещи на непълно работно време, с по-ниско почасово възнаграждение, с прекъсвания на трудовата дейност и с по-малко години трудов стаж; като има предвид, че този труд често е неплатен и не се оценява по подходящ начин от обществото, въпреки че е от огромно социално значение и допринася за социалното благоденствие;

И.  като има предвид, че повече от половината от жените в трудоспособна възраст с увреждания са икономически неактивни; като има предвид, че във всички държави членки равнището на тежките материални лишения на жени с увреждания надвишава това на жените без увреждания;

Й.  като има предвид, че е необходимо да се защитават правата на жените, по закон и на практика, и да се предприемат мерки за борба с всички форми на експлоатация, насилие, потисничество и неравенство между жените и мъжете;

К.  като има предвид, че последиците от разликата в заплащането на жените и мъжете включват разлика от 37 % в доходите от пенсии – ситуация, която ще продължи да съществува в продължение на десетилетия, и неравни равнища на икономическа независимост между жените и мъжете, като една от всеки пет работещи жени в ЕС принадлежи към групата с най-ниско възнаграждение, в сравнение с един от всеки десет мъже; като има предвид, че намаляването на разликата в пенсиите също е въпрос на солидарност между поколенията;

Л.  като има предвид, че тази разлика в пенсиите произтича от натрупаните неравенства през целия трудов живот на жените и от периодите на отсъствие на пазара на труда, които се налагат на жените в резултат на многобройни форми на неравенство и дискриминация, както и по-ниско заплащане и дискриминация по отношение на заплащането; като има предвид, че за да се преодолеят пенсионните неравенства и да се защитят и увеличат пенсиите като цяло, е наложително системите за социална сигурност да продължават да съществуват в публичната сфера и да интегрират принципите на солидарност и преразпределение, както и да се полагат възможно най енергични усилия за борба с несигурната и дерегулираната заетост;

М.  като има предвид, че разликата в заплащането на жените и мъжете и причините за нея имат експоненциално вредни последици за жените през целия им живот, като получават най-голям израз в разлика в пенсиите на мъжете и жените, която понастоящем е над два пъти по-висока от разликата в заплащането; като има предвид, че рискът от бедност нараства рязко по време на целия живот, което е израз на постепенно натрупващите се последици от неравенството в заплащането; като има предвид, че бедността сред лицата на възраст 75 и повече години е постоянно концентрирана сред жените, което се дължи главно на последиците от свързаното с пола, неплатено полагане на грижи, на разликите в заплащането и работното време през целия живот, които водят до получаване на по-ниски пенсии, на различната пенсионна възраст за мъжете и жените в някои държави членки, както и на факта, че повече възрастни жени живеят сами;

Н.  като има предвид, че Директива 2006/54/ЕО е допринесла за подобряване на положението на жените на пазара на труда, но не е довела до задълбочени промени в законодателството за преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете в много държави членки;

О.  като има предвид, че прозрачността при заплащането може да играе решаваща роля за осигуряването на значителен напредък в преодоляването на разликата в заплащането на жените и мъжете, тъй като допринася за разкриването на подценяването на труда на жените и подчертава свързаната с пола сегментация на пазара на труда, включително чрез инструменти, предоставящи обективни критерии, които позволяват да се направи неутрална по отношение на пола оценка и съпоставимост на стойността на труда на различни работни места и в различни сектори;

П.  като има предвид, че методи за оценяване на труда, които не включват предубеждения от гледна точка на половете, са от ключово значение за създаването на възможност за сравняване на работните места въз основа на техния мащаб и сложност, така че да се определи позицията на едно работно място спрямо друго в рамките на даден сектор или организация, независимо дали въпросните работни места са заети от жени или от мъже;

Р.  като има предвид, че рискът от бедност и по-ниската степен на финансова самостоятелност, предизвикани както от разликата в заплащането, така и от разликата в пенсиите на жените и мъжете, също така излагат жените на основано на пола насилие, и по-специално домашно насилие, като правят по-трудно излизането им от основана на злоупотреба връзка; като има предвид, че според ООН психологическият или сексуалният тормоз на работното място или тормозът с важни последици за личните и професионалните стремежи биват понасяни от почти 35 % от жените в световен мащаб и вредят на самоуважението на жените и на тяхната преговорна позиция за по-справедливо възнаграждение;

С.  като има предвид, че причините за разликата в заплащането на жените и мъжете са многобройни и включват както структурни, така и културни фактори, от една страна сегрегираните по полов признак пазари на труда и сектори, липсата на възможности и услуги за постигане на равновесие между професионалния и личния живот, като жените са основното полагащо грижи лице както за деца, така и за други зависими лица, устойчивостта на „стъклените тавани“, които не позволяват на жените да достигнат най-високите нива на своята кариера и съответните заплати на високо равнище, и от друга страна – свързаните с пола стереотипи по отношение на ролите и стремежите на жените, предубежденията по отношение на пола в структурите на възнагражденията и определящите възнагражденията органи, и дълбоко вкоренените очаквания относно ролята на жените като майки, която е свързана с преустановявания на трудовата дейност, прекъсвания или преминаване към работа на непълно работно време, както и липса на прозрачност на заплащането;

Т.  като има предвид, че причините за разликите в заплащането на жените и мъжете и за свързаните с пола разлики в доходите и пенсиите са многобройни, структурни и често свързани помежду си; като има предвид, че тези причини могат да бъдат разделени на два компонента – първо, компонент, който привидно може да бъде „обяснен“ с разлики в характеристиките на жените и мъжете с оглед на пазара на труда, и второ, компонент, който привидно остава „необяснен“ от тези характеристики, като този компонент е доминиращият елемент на разликата в заплащането на жените и мъжете в почти всички държави в световен мащаб;

У.  като има предвид, че тези разлики в характеристиките на жените и мъжете с оглед на пазара на труда включват възраст, опит и образование, професионален сектор или работно време; като има предвид, че те са отразени във факта, че жените по-често работят на непълно работно време, за тях важи корпоративният „стъклен таван“, те работят в сектори с преобладаващ брой жени и по-ниско платени сектори и длъжности или често трябва да поемат основната отговорност за грижите за своите семейства в резултат на обусловените от пола социални норми, което води до отсъствие от заетост; като има предвид, че по-големият „необяснен“ компонент може да се обясни със свързаните с пола стереотипи, дискриминацията при заплащането и честото подценяване на извършван предимно от жени труд, които може да бъдат както преки, така и непреки, и продължава да бъде скрит феномен, който трябва да бъде решен по-ефективно;

Ф.  като има предвид, че въпреки че жените представляват почти 60 % от завършилите висше образование в ЕС, те остават непропорционално по-слабо представени в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) и цифровите кариери; като има предвид, че в резултат на това неравенството в професионалната заетост приема нови форми и че въпреки инвестициите в образованието, два пъти по-вероятно е младите жени да са икономически неактивни, отколкото са младите мъже;

1.  припомня, че равното заплащане за равен труд или труд с равна стойност е един от основополагащите принципи на ЕС и че държавите членки имат задължение да премахнат дискриминацията, основана на пола, по отношение на всички аспекти и условия на възнаграждението за един и същи труд или за труд с равна стойност; изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че разликата в заплащането на жените и мъжете за труд с равна стойност продължава да съществува, с минимално подобрение на средната стойност за ЕС през последното десетилетие;

2.  призовава Комисията да представи амбициозна нова стратегия на ЕС за равенството между половете, която да се основава на предишната стратегия и стратегическия ангажимент и която следва да включва обвързващи мерки по отношение на разликата в заплащането на жените и мъжете и прозрачността на заплащането, както и ясни цели и процеси за наблюдение с цел насърчаване на равенството между половете и измерване на напредъка към постигането му, по-специално по отношение на свързаните с пола доходи и разликите в пенсиите и насърчаването на това, жените и мъжете в еднаква степен да получават доходи и да полагат грижи;

3.  припомня, че разликата в заплащането на жените и мъжете и причините за нея имат експоненциално вредни последици за жените през целия им живот, като получават най-голям израз в разликата в пенсиите на мъжете и жените, която е над два пъти по-висока от разликата в заплащането; припомня, че жените са изложени на по-голям риск от бедност в напреднала възраст отколкото мъжете поради разликите в заплащането и работното време през целия живот, различната пенсионна възраст за мъжете и жените в някои държави членки, както и факта, че повече възрастни жени живеят сами; призовава държавите членки да прилагат специфични мерки за борба с риска от бедност при възрастните жени чрез увеличаване на пенсиите, но също така и чрез предлагане на социална подкрепа; потвърждава, че в допълнение към насърчаването на регулирането на труда на базата на по-големи трудови права, регулирана заетост и забрана на несигурната заетост, колективното договаряне следва да бъде възстановено, защитавано и насърчавано като инструмент с решаващо значение за преодоляването на неравенствата, по-специално по отношение на заплатите, но също и по отношение на защитата и консолидирането на трудовите права;

4.  призовава към незабавното преразглеждане и амбициозно актуализиране на плана за действие по отношение на разликата в заплащането на жените и мъжете до края на 2020 г., който следва да определи ясни цели за държавите членки за намаляване на разликата в заплащането на жените и мъжете през идните пет години и да гарантира, че тези цели се вземат предвид в специфичните за всяка държава препоръки; изтъква по-специално необходимостта от включване на междусекторна перспектива в новия план за действие; призовава Комисията да обърне специално внимание в рамките на плана за действие на факторите, водещи до разликата в пенсиите, и да направи оценка на необходимостта от специфични мерки за намаляване на тази разлика на равнището на ЕС и на национално равнище;

5.  призовава държавите членки да положат повече усилия за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете, като прилагат строго принципа на равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност не само чрез законодателство и мерки за борба срещу дискриминацията по отношение на заплатите, но също така и чрез възстановяване, насърчаване и защита на колективното договаряне; призовава освен това за мерки за преодоляване на вертикалната и хоризонталната сегрегация при заетостта и дискриминационните практики при вземането на решения относно наемането на работа и повишенията; призовава за мерки, които увеличават социалната закрила в областта на майчинството, безработицата, заболяванията, трудовите злополуки и професионалните заболявания;

6.  приветства ангажимента както на председателя на Комисията, така и на члена на Комисията, отговарящ за равенството, да се предвидят мерки за въвеждане на обвързващи мерки за прозрачност в заплащането през първите 100 дни от мандата на Комисията; счита, че бъдещата директива следва да включва силни политики на прилагане за тези, които не я спазват, и следва да се прилага както за частния, така и за публичния сектор, като надлежно се отчитат особеностите на малките и средните предприятия (МСП), и за целия пакет относно възнагражденията, включително всички негови компоненти, и да има широк обхват; призовава Комисията да обмисли въвеждането на конкретни мерки въз основа на препоръката си от 2014 г., като например: а) ясно определяне на критериите за оценка на стойността на труда, б) неутрални по отношение на пола системи за оценяване и класифициране на труда, в) одити на заплащането на жените и мъжете и доклади за гарантиране на равно заплащане, г) право на работниците да изискат пълна информация за заплащането и право на правна защита, и д) ясни цели по отношение на индикаторите на дружествата във връзка с равенството; изразява твърдото си убеждение, че такива мерки са необходими за установяване на случаите на дискриминация при заплащането, за да могат работниците да вземат информирани решения и при необходимост да предприемат действия; призовава Комисията да насърчава ролята на социалните партньори и на колективното договаряне на всички равнища (национално, секторно, местно и дружествено) в предстоящото законодателство относно прозрачността на заплащането;

7.  призовава Комисията да допълни инициативата за прозрачност на заплащането, като разработи, в тясно сътрудничество със социалните партньори, и въведе насоки за неутрални по отношение на пола системи за оценка и класификация на работните места и за определяне на ясни критерии (като например квалификации, равнище на отговорност, физически и психологически тежести, свързани със смяната особеност и т.н.) за оценка на стойността на труда, като даде възможност за сравнение на стойността на труда на различните работни места и сектори с цел получаване на по-справедливо възнаграждение за труда в сектори, в които преобладават жени, на който труд като цяло се гледа пренебрежително и съответно не получава толкова добро възнаграждение като труда в секторите, в които преобладават мъже;

8.  призовава Комисията да използва настоящия преглед на функционирането и прилагането на законите на ЕС в областта на равното заплащане и принципа за равно заплащане като основа за своите действия и да представи своевременна преработка на Директива 2006/54/ЕО, за да актуализира и подобри на практика действащото законодателство относно принципа за равно заплащане, да подобри правоприлагането в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС) и да включи забраната на всяка форма на дискриминация, основана на сексуална ориентация, полова идентичност или промяна на пола; призовава за подобряване на достъпа до правосъдие и за въвеждане на засилени процесуални права за борба с дискриминацията при заплащането;

9.  припомня, че в доклада на Комисията от 2017 г. относно прилагането на Препоръката на Комисията относно укрепването чрез прозрачност на принципа на равното заплащане за мъжете и жените (COM(2017)0671) е констатирано, че мерките не са били ефективни и че прилагането им е било недостатъчно; поради това приветства поетия от председателя на Комисията ангажимент в нейните политически насоки за следващата Европейска комисия за периода 2019–2024 г., че принципът за равно заплащане за равен труд ще бъде основополагащият принцип на новата европейска стратегия за равенство между половете, и освен това приветства признанието, че равенството между половете е ключов елемент от икономическия растеж, както и въпрос от сферата на основните права и справедливостта;

10.  повтаря призива си към това, Европейският стълб на социалните права, който насърчава сближаването във възходяща посока, да бъде превърнат в реалност както на равнището на ЕС, така и на равнището на държавите членки, за да се гарантира равно третиране и равни възможности за жените и мъжете, както и да се запази правото на равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност за жените и мъжете; изтъква, че преодоляването на разликите между половете следва да бъде специфична цел в програмата приемник на стратегията „Европа 2020“;

11.  призовава държавите членки да засилят усилията си за окончателно премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете чрез стриктно прилагане на принципа за равно заплащане, като гарантират, че възнагражденията на работниците на непълно работно време са в съответствие с еквивалента на пълно работно време, като приемат законодателство, с което се повишава прозрачността на заплащането и се подобрява правната яснота с цел разкриване на предубеденост и дискриминация на основата на пола в структурите на заплащането, като се води борба със сегрегацията на работното място, независимо дали става дума за вертикална или хоризонтална сегрегация, и за борба с предразсъдъците на работодателите при вземането на решения за наемане на работа и повишаване;

12.  подчертава, че достъпът до работа и условията, които го улесняват, са от основно значение за гарантирането на еманципацията и независимостта на жените във всички сфери на живота, от труда до социалното, икономическото и политическото участие, наред с другото; счита, че напредъкът в постигането на равенство между жените и мъжете и насърчаването на правата на жените представляват път на социален напредък за обществото като цяло, като същевременно позволяват подобряване на социално-икономическото положение на жените;

13.  освен това призовава държавите членки да инвестират адекватно в предоставянето, достъпността, финансовата достъпност и качеството на официалните услуги за образование и грижи в ранна детска възраст, като използват европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с целите от Барселона, както и да инвестират в услуги за дългосрочни грижи и условия на труд, съобразени с нуждите на семейството, за да гарантират равнопоставеното и непрекъснато участие на жените на пазара на труда чрез предоставяне на подходяща гъвкавост за подпомагане на насърчаването на по-високи равнища на заетост сред жените; отново заявява, че за да се борят с риска от бедност сред по-възрастните жени, както и да се справят с причините за разликата в заплащането на жените и мъжете, държавите членки следва да гарантират, че се предвиждат адекватни разпоредби за възрастните жени, включително мерки като кредити за периоди на полагане на грижи, адекватни минимални пенсии, обезщетения за преживяло лице и права на отпуск по семейни причини за мъжете, за да се предотврати феминизирането на бедността; призовава Съвета да въведе цели за полагане на грижи за възрастни хора и лица със зависими лица, подобни на целите от Барселона относно грижите за деца;

14.  призовава Комисията и държавите членки да прилагат политики, които насърчават заетостта на жените и тяхната финансова независимост, включително политики, които насърчават интеграцията на жените от маргинализираните групи на пазара на труда; призовава държавите членки да се борят срещу свързаното с пола сегментиране на пазара на труда, като инвестират във формално, неформално и самостоятелно образование и учене през целия живот, както и професионално обучение за жени, за да се гарантира, че те имат достъп до висококачествена заетост и възможности, така че да се преквалифицират и подобрят уменията си за бъдещи промени на пазара на труда; призовава по-специално за по-голямо насърчаване на предприемачеството, предметите в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката, цифровото образование и финансовата грамотност за момичетата от ранна възраст с цел борба със съществуващите образователни стереотипи и гарантиране на навлизането на повече жени в развиващите се и добре платени сектори;

15.  призовава държавите членки да гарантират бързото приемане и прилагане на Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот и Комисията да наблюдава отблизо техния напредък с оглед на евентуалния доклад и съпътстващи проучвания относно нейното прилагане;

16.  отбелязва въздействието на недостатъчната представеност на жените на ръководни позиции върху разликата в заплащането на жените и мъжете и подчертава спешната необходимост от насърчаване на равенството между мъжете и жените на всички равнища на вземане на решения в бизнеса и управлението; призовава държавите членки да деблокират преговорите в Съвета относно предложената директива относно жените в управителните съвети, тъй като тя би могла да спомогне за премахването на „стъкления таван“;

17.  призовава както Комисията, така и държавите членки да събират дезагрегирани данни с цел по-добро измерване и наблюдение на напредъка в преодоляването на разликата в заплащането на жените и мъжете, като обръщат специално внимание на групите, които се сблъскват с многобройни и междусекторни форми на дискриминация, като жените с увреждания, жените мигранти и жените от етническите малцинства, жените от ромски произход, възрастните жени, жените в селските и обезлюдените райони, самотните майки и лицата ЛГБТИК;

18.  подчертава, че събирането на групирани по полов признак данни трябва да бъде подобрено допълнително в области като неформалната заетост, предприемачеството, достъпа до финансиране и здравни услуги, насилието срещу жени и неплатения труд; подчертава необходимостта от събиране и използване на качествени данни и доказателства с оглед на разработването на политики въз основа на информацията и доказателствата; призовава както Комисията, така и държавите членки да събират дезагрегирани данни с цел по-добра оценка и наблюдение на напредъка в преодоляването на разликата в заплащането на жените и мъжете, като обръщат специално внимание на групите, които се сблъскват с многобройни и междусекторни форми на дискриминация, като жените с увреждания, жените мигранти и жените от етническите малцинства, жените от ромски произход, възрастните жени, самотните майки и лицата ЛГБТИК;

19.  призовава Комисията да включи социалните партньори в разработването на нови политики за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете; в този контекст призовава социалните партньори да се ангажират с дискусии и да работят заедно за преодоляване на разликата в заплащането, включително чрез мерки за положителни действия, както и да си сътрудничат с организациите на гражданското общество, за да се ангажира сериозно общественото мнение, тъй като премахването на разликата в заплащането на жените и мъжете е всеобщ приоритет;

20.  призовава Комисията и държавите членки да засилят работата си в борбата срещу несигурността на работните места с преобладаващ брой жени и феминизирането на бедността; изтъква високите равнища на недеклариран труд, извършван от жени, които имат отрицателно въздействие върху техните доходи, социално осигуряване и закрила, и призовава държавите членки да ратифицират Конвенцията на МОТ относно достойния труд за домашните работници от 2011 г.;

21.  призовава държавите членки да засилят закрилата на майчинството, бащинството и родителството в трудовото законодателство, по конкретно чрез увеличаване на отпуска и гарантиране на пълното му изплащане и намаляването на броя работни часове в периода на кърмене, както и чрез предприемане на подходящи мерки за прилагане на тази закрила, но също така и чрез инвестиране в осигуряването на безплатна обществена мрежа за услуги за образование и грижи в ранна детска възраст и услуги за полагане на дългосрочни грижи; отбелязва, че недостъпността, твърде високите разходи и липсата на достатъчно инфраструктура за качествени услуги за гледане на деца продължават да бъдат значителна пречка пред равноправното участие най-вече на жените във всички аспекти на обществения живот, включително заетостта;

22.  признава, че основаното на пола насилие и тормозът също могат да бъдат изострени от разликата в заплащането на жените и мъжете, тъй като жертвите често са принудени да приемат по-ниски работни места в резултат на неблагоприятна работна среда; призовава държавите членки да подпишат и ратифицират Конвенцията на МОТ относно насилието и тормоза от 2019 г., за да въведат ефективни мерки за определяне, предотвратяване и забрана на насилието и тормоза на работното място, включително механизми за безопасни и ефективни жалби и механизми за разрешаване на спорове, подкрепа, услуги и средства за правна защита;

23.  призовава Комисията да даде пример и да представи пълен анализ на разликата в заплащането на жените и мъжете в институциите на ЕС на Международния ден на равното заплащане;

24.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 69, 8.3.2014 г., стр. 112.
(2) ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
(3) OВ L 188, 12.7.2019 г., стр. 79.
(4) ОВ C 155, 25.5.2011 г., стр. 10.
(5) OВ C 264 E, 13.9.2013 г., стр. 75.
(6) OВ C 76, 28.2.2018 г., стр. 93.
(7) ОВ C 242, 10.7.2018 г., стр. 24.
(8) ОВ C 331, 18.9.2018 г., стр. 60.
(9) ОВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 6.
(10) ОВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 89.
(11) Mascherini, M., Bisello, M. и Rioboo Leston, I.: „Различията между половете по отношение на заетостта: Предизвикателства и решения“ (The gender employment gap: Challenges and solutions), Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд, 2016 г.
(12) Според информационния фиш на Европейския институт за равенство между половете, озаглавен „Бедност, пол и самотни родители в ЕС“, в който се цитират цифри от статистическите данни на Европейския съюз за доходите и условията на живот (EU-SILC) от 2014 г.

Правна информация - Политика за поверителност