Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 - Βρυξέλλες
Έλεγχος της εντολής
 Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
 Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
 Διορισμός του αντιπροέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
 Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών
 Κοινός φορτιστής για κινητό ραδιοεξοπλισμό
 Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων

Έλεγχος της εντολής
PDF 222kWORD 74k
Απόφαση
Παράρτημα
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τον έλεγχο των εντολών (2019/2180(REG))
P9_TA(2020)0019A9-0015/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 10 παράγραφος 1, το άρθρο 14 παράγραφος 2 και το άρθρο 14 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976(1), όπως τροποποιήθηκε και αναριθμήθηκε με την απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002 και της 23ης Σεπτεμβρίου 2002(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του 2005/684/ΕΚ, Ευρατόμ της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 για τη θέσπιση του Καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(3), και συγκεκριμένα το άρθρο 2 παράγραφος 1 και το άρθρο 3 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 93/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1993, που θεσπίζει τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι(4), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2013, για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(6) και την απόφαση (ΕΕ) 2018/937 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2018, για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη τις από 7 Ιουλίου 2005, 30 Απριλίου 2009 και 19 Δεκεμβρίου 2019 αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8),

–  έχοντας υπόψη τις επίσημες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών των αποτελεσμάτων των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της ισπανικής Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών (Junta Electoral Central) της 13ης Ιουνίου 2019, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι εκλεγέντες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Boletín Oficial del Estado) στις 14 Ιουνίου 2019(9),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 4 και 11 και το Παράρτημα I του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0015/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει τις εντολές των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προς το σκοπό αυτό λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται επισήμως από τα κράτη μέλη και αποφαίνεται επί των ενστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν από τις διατάξεις της πράξης του 1976, εξαιρουμένων εκείνων που προκύπτουν από την εθνική νομοθεσία, στην οποία παραπέμπει η εν λόγω πράξη του 1976·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του Κανονισμού, δεν έχουν ωστόσο διαβιβαστεί όλα τα ονόματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2013, και το άρθρο 3 παράγραφος 2 της απόφασης (ΕΕ) 2018/937 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2018, ο αριθμός των βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αναλογούν στην Ισπανία είναι σήμερα 54, ενώ στην κοινοποίηση των αρμόδιων ισπανικών αρχών περιλαμβάνονται μόνο 51 ονόματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(10) και δυνάμει του άρθρου 12 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, το Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη την απόφαση της ισπανικής Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών της 13ης Ιουνίου 2019 με την οποία ανακηρύχθηκαν οι εκλεγέντες στο Κοινοβούλιο κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και η οποία δημοσιεύθηκε στο Boletín Oficial del Estado στις 14 Ιουνίου 2019, προκειμένου να καταρτιστεί ο κατάλογος των εκλεγέντων βουλευτών· λαμβάνοντας υπόψη, ως εκ τούτου, ότι ο αριθμός των βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκλέγονται στην Ισπανία είναι 54·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη εκκρεμεί η εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία αναφορικά με την εκλογή ορισμένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι οι διαδικασίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν στην ακύρωση της εκλογής των εν λόγω βουλευτών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει ή έχουν κοινοποιήσει με καθυστέρηση τον κατάλογο των τυχόν αντικαταστατών, με τη σειρά που προκύπτει από το αποτέλεσμα των εκλογών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 3 του Κανονισμού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Κανονισμού, το κύρος της εντολής βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί παρά μόνο μετά από γραπτή δήλωσή του σχετικά με την απουσία κάθε ασυμβίβαστου αξιώματος και τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 3 και το Παράρτημα Ι του Κανονισμού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 της Πράξης του 1976 ορίζονται σαφώς τα αξιώματα που είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 και το παράρτημα Ι του Κανονισμού, κάθε βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να προβεί σε λεπτομερή δήλωση σχετικά με: α) τις επαγγελματικές του δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του στο Κοινοβούλιο καθώς και τη συμμετοχή του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε διοικητικά συμβούλια ή επιτροπές εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενώσεων ή άλλων οργανισμών με νομική προσωπικότητα· β) κάθε αποζημίωση που έλαβε ο βουλευτής για την άσκηση εντολής σε άλλο κοινοβούλιο· γ) κάθε αμειβόμενη τακτική δραστηριότητα που άσκησε ο βουλευτής ταυτόχρονα με την άσκηση των καθηκόντων του, είτε ως υπάλληλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος· δ) τη συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια ή επιτροπές εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενώσεων ή άλλων οργανισμών με νομική προσωπικότητα, ή οποιαδήποτε άλλη εξωτερική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη· ε) κάθε περιστασιακή αμειβόμενη εξωτερική δραστηριότητα, εάν η συνολική αμοιβή για όλες τις περιστασιακές εξωτερικές δραστηριότητες του βουλευτή υπερβαίνει το ποσό των 5 000 EUR ανά ημερολογιακό έτος· στ) κάθε συμμετοχή σε εταιρεία ή σύμπραξη, όταν αυτή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις επί της δημόσιας πολιτικής ή όταν η συμμετοχή αυτή προσφέρει στον βουλευτή τη δυνατότητα να ασκήσει σημαντική επιρροή στις υποθέσεις του εν λόγω οργανισμού· ζ) κάθε οικονομική υποστήριξη, σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους, που έρχεται να προστεθεί στα παρεχόμενα από το Κοινοβούλιο μέσα και που χορηγείται στο βουλευτή στο πλαίσιο των πολιτικών του δραστηριοτήτων από τρίτους, με ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών· η) κάθε άλλο οικονομικό συμφέρον που μπορεί να επηρεάζει την εκτέλεση των καθηκόντων του βουλευτή. Για κάθε ένα από τα εν λόγω στοιχεία, ο βουλευτής πρέπει να αναφέρει, κατά περίπτωση, αν η δραστηριότητα του είναι αμειβόμενη ή μη, για δε τα στοιχεία α), γ), δ), ε) και στ), αναφέρει και την οικεία κατηγορία εισοδήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες που κοινοποιούνται δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή των βουλευτών που εκλέγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο βασίζεται στο γεγονός της συμμετοχής της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια και δυνάμει του άρθρο 3 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο της απόφασης (ΕΕ) 2018/937 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2018, η θητεία των εν λόγω βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα λήξει αυτόματα, εφόσον και όταν η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναπτύξει τα νομικά της αποτελέσματα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει των ίδιων διατάξεων της απόφασης (ΕΕ) 2018/937 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δημιουργήσει χηρεύουσες θέσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 της Πράξης του 1976 και το άρθρο 4 του Κανονισμού και, κατά συνέπεια, η λήξη της θητείας των βουλευτών που εκλέγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συμβεί αυτόματα και θα επέλθει χωρίς να απαιτείται σχετική δήλωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ο αριθμός των βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά κράτος μέλος μετά την νομικά ισχυρή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2018/937 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ότι, συνεπώς, οι βουλευτές ορισμένων κρατών μελών, θα καταλάβουν τις πρόσθετες έδρες που προκύπτουν από τον αριθμό των εδρών που κατανέμονται σύμφωνα με το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 παράγραφος 2 της εν λόγω απόφασης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που καθορίζουν τους όρους οργάνωσης των εκλογών με υπερεθνικά ψηφοδέλτια·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες ορισμένων κρατών μελών, που διαβιούν σε μια άλλη χώρα για ορισμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να απωλέσουν το δικαίωμα του εκλέγειν στο κράτος μέλος καταγωγής τους (στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν), σε ορισμένες δε περιπτώσεις, και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι·

1.  επιβεβαιώνει το κύρος της εντολής των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, με την επιφύλαξη τυχόν αποφάσεων των αρμόδιων αρχών ενώπιον των οποίων ενδέχεται να έχουν προσβληθεί τα αποτελέσματα των εκλογών·

2.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές να κοινοποιούν αμέσως στο Κοινοβούλιο όχι μόνο όλα τα ονόματα των εκλεγέντων βουλευτών, αλλά και τα ονόματα των τυχόν αντικαταστατών τους, με τη σειρά που προκύπτει από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και καλεί μετ’ επιτάσεως τις αρμόδιες αρχές που δεν έχουν ακόμη προβεί στις σχετικές κοινοποιήσεις να το πράξουν αμελλητί·

3.  καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να ολοκληρώσουν αμελλητί την εξέταση τυχόν ενστάσεων που τους έχουν υποβληθεί και να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματά της· ζητεί διαφανή αξιολόγηση της διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών·

4.  αναγνωρίζει ότι η εντολή των βουλευτών που εκλέγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο θα λήξει αυτόματα εφόσον και όταν η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύξει τα νομικά της αποτελέσματα·

5.  αναμένει στην περίπτωση αυτή ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα προβούν αμελλητί σε σχετικές κοινοποιήσεις προκειμένου να πληρωθούν οι πρόσθετες έδρες·

6.  θεωρεί ότι η στέρηση του δικαιώματος ψήφου μπορεί να αποθαρρύνει τους πολίτες που προτίθενται να ασκήσουν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ (άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ), έχει δε αντίκτυπο στους πολίτες που έχουν ασκήσει το ίδιο δικαίωμα· διαπιστώνει ότι η στέρηση του δικαιώματος ψήφου παραβιάζει την αρχή της καθολικής ψηφοφορίας (άρθρο 14 παράγραφος 3 της ΣΕΕ και άρθρο 1 παράγραφος 3 της Πράξης του 1976)· εκφράζει επίσης την ανησυχία του όσον αφορά καταστάσεις στις οποίες οι πολίτες παρεμποδίζονται στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους λόγω έλλειψης σαφήνειας των σχετικών διαδικασιών, όπως, μεταξύ άλλων, σε συνάρτηση με την κατάρτιση εκλογικών καταλόγων, με απαιτήσεις σχετικά με τη φυσική παρουσία, ή με δυσκολίες πρόσβασης σε απαραίτητες πληροφορίες από τα κράτη μέλη για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους· φρονεί ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η στέρηση του δικαιώματος ψήφου ή απαιτήσεις που δυσχεραίνουν δυσανάλογα την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου στις ευρωπαϊκές εκλογές και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να μην υπάρχει σε κάποιο κράτος μέλος η δυνατότητα αυτή·

7.  καλεί τα κράτη μέλη στα οποία ενδέχεται να έχουν ανακύψει τέτοιου είδους προβλήματα, να απλοποιήσουν τις διατυπώσεις εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους όσον αφορά τη συμμετοχή πολιτών άλλων κρατών μελών στις ευρωπαϊκές εκλογές, είτε ως ψηφοφόροι είτε ως υποψήφιοι, και να καταργήσουν, ειδικότερα, τα περιττά διοικητικά εμπόδια προκειμένου να ασκούνται αποτελεσματικά τα δικαιώματα που ορίζονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι πρακτικές που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη να είναι συμβατές με το δίκαιο της ΕΕ·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην Επιτροπή καθώς και στις αρμόδιες αρχές και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κατάλογος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η εντολή των οποίων επικυρώθηκε

(2 Ιουλίου 2019)

Βέλγιο (21 βουλευτές)

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BOTENGA Marc

BOURGEOIS Geert

BRICMONT Saskia

CHASTEL Olivier

DE MAN Filip

DE SUTTER Petra

FRANSSEN Cindy

KANKO Assita

LAMBERTS Philippe

LUTGEN Benoît

PEETERS Kris

RIES Frédérique

TARABELLA Marc

VAN BREMPT Kathleen

VAN OVERTVELDT Johan

VANDENDRIESSCHE Tom

VAUTMANS Hilde

VERHOFSTADT Guy

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Βουλγαρία (17 βουλευτές)

ADEMOV Asim

ALEXANDROV YORDANOV Alexander

ALIEVA-VELI Atidzhe

DZHAMBAZKI Angel

HRISTOV Ivo

KANEV Radan

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MAYDELL Eva

MIHAYLOVA Iskra

NOVAKOV Andrey

PENKOVA Tsvetelina

RADEV Emil

SLABAKOV Andrey

STANISHEV Sergei

VITANOV Petar

YONCHEVA Elena

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Τσεχική Δημοκρατία (21 βουλευτές)

BLAŠKO Hynek

CHARANZOVÁ Dita

DAVID Ivan

DLABAJOVÁ Martina

GREGOROVÁ Markéta

HLAVÁČEK Martin

KNOTEK Ondřej

KOLAJA Marcel

KONEČNÁ Kateřina

KOVAŘÍK Ondřej

MAXOVÁ Radka

NIEDERMAYER Luděk

PEKSA Mikuláš

POLČÁK Stanislav

POSPÍŠIL Jiří

ŠOJDROVÁ Michaela

TOŠENOVSKÝ Evžen

VONDRA Alexandr

VRECIONOVÁ Veronika

ZAHRADIL Jan

ZDECHOVSKÝ Tomáš

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Δανία (13 βουλευτές)

AUKEN Margrete

CHRISTENSEN Asger

FUGLSANG Niels

GADE Søren

KOFOD Peter

LØKKEGAARD Morten

MELCHIOR Karen

PETER-HANSEN Kira Marie

PETERSEN Morten

SCHALDEMOSE Christel

VILLUMSEN Nikolaj

VIND Marianne (*)

WEISS Pernille

(*) Η εντολή ισχύει από την 2α Ιουλίου 2019, δηλαδή την ημερομηνία που αναφέρεται στην ανακοίνωση από την αρμόδια εθνική αρχή της εκλογής της κ. Marianne VIND σε αντικατάσταση του κ. Jeppe KOFOD, του οποίου η απόφαση να αναλάβει το αξίωμα του υπουργού της δανικής κυβέρνησης και, κατά συνέπεια, να μην αποδεχθεί την εντολή του ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κοινοποιήθηκε από τις δανικές εθνικές αρχές στις 27 Ιουνίου 2019.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Γερμανία (96 βουλευτές)

ANDERSON Christine

ANDRESEN Rasmus

BARLEY Katarina

BECK Gunnar

BEER Nicola

BENTELE Hildegard

BERG Lars Patrick

BERGER Stefan

BISCHOFF Gabriele

BLOSS Michael

BOESELAGER Damian

BREYER Patrick

BUCHHEIT Markus

BUCHNER Klaus

BULLMAN Udo

BURKHARDT Delara

BUSCHMANN Martin

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

CAVAZZINI Anna

DEMIREL Özlem

DEPARNAY-GRUNENBERG Anna

DOLESCHAL Christian

DÜPONT Lena

EHLER Christian

ERNST Cornelia

EROGLU Engin

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FEST Nicolaus

FRANZ Romeo

FREUND Daniel

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEESE Alexandra

GEIER Jens

GEUKING Helmut

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GLÜCK Andreas

HAHN Henrike

HAHN Svenja

HÄUSLING Martin

HERBST Niclas

HERZBERGER-FOFANA Pierrette

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KELLER Ska

KÖRNER Moritz

KÖSTER Dietmar

KRAH Maximilian

KREHL Constanze

KUHS Joachim

LAGODINSKY Sergey

LANGE Bernd

LANGENSIEPEN Katrin

LIESE Peter

LIMMER Sylvia

LINS Norbert

MARQUARDT Erik

McALLISTER David

MEUTHEN Jörg

MICHELS Martina

MORTLER Marlene

MÜLLER Ulrike

NEUMANN Hannah

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NIENASS Niklas

NOICHL Maria

OETJEN Jan-Christoph

PAULUS Jutta

PIEPER Markus

RADTKE Dennis

REIL Guido

REINTKE Terry

SCHIRDEWAN Martin

SCHNEIDER Christine

SCHOLZ Helmut

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SEEKATZ Ralf

SEMSROTT Nico

SIMON Sven

SIPPEL Birgit

SONNEBORN Martin

VERHEYEN Sabine

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

VOSS Axel

WALSMANN Marion

WEBER Manfred

WIELAND Rainer

WÖLKEN Tiemo

ZIMNIOK Bernhard

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Εσθονία (6 βουλευτές)

ANSIP Andrus

KALJURAND Marina

MADISON Jaak

MIKSER Sven

PAET Urmas

TOOM Yana

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Ιρλανδία (11 βουλευτές)

CARTHY Matt

CUFFE Ciarán

DALY Clare

FITZGERALD Frances

FLANAGAN Luke Ming

KELLEHER Billy

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

O’SULLIVAN Grace

WALLACE Mick

WALSH Maria

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Ελλάδα (21 βουλευτές)

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Νίκος

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κωνσταντίνος

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Άννα-Μισέλ

ΦΡΑΓΚΟΣ Εμμανουήλ (*)

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Αλέξης

ΚΑΪΛΗ Εύα

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μανώλης

ΚΟΚΚΑΛΗΣ Πέτρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αθανάσιος

ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ Στέλιος

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Έλενα

ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Στέλιος

ΚΥΡΤΣΟΣ Γεώργιος

ΛΑΓΟΣ Ιωάννης

ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Βαγγέλης

ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΛΑΒΑΝΟΣ Λευτέρης

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κώστας

ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δημήτριος

ΣΠΥΡΑΚΗ Μαρία

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος (**)

ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ Ελισσάβετ

ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ Θεόδωρος

(*) Η επικύρωση ισχύει από την 10η Ιουλίου 2019, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Εμμανουήλ ΦΡΑΓΚΟΥ σε αντικατάσταση του κ. Κυριάκου ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ.

(**) Η εντολή του κ. Κυριάκου ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ έληξε στις 6 Ιουλίου 2019.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Ισπανία (54 βουλευτές)

AGUILAR Mazaly

AGUILERA Clara

ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

BARRENA ARZA Pernando

BAUZÁ DÍAZ José Ramón

BENJUMEA BENJUMEA Isabel

BILBAO BARANDICA Izaskun

BUXADÉ VILLALBA Jorge

CAÑAS Jordi

del CASTILLO VERA Pilar

DURÁ FERRANDIS Estrella (*)

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ Jonás

GÁLVEZ MUÑOZ Lina

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GARCÍA MUÑOZ Isabel

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARICANO Luis

GONZÁLEZ Mónica Silvana

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

GONZÁLEZ PONS Esteban

HOMS GINEL Alicia

LÓPEZ Javi

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ GIL Leopoldo

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

LUENA César

MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

MALDONADO LÓPEZ Adriana

MILLÁN MON Francisco José

MONTSERRAT Dolors

MORENO SÁNCHEZ Javier

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA Maite

PINEDA Manu

REGO Sira

RIBA I GINER Diana

RODRÍGUEZ PALOP Eugenia

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya

RUIZ DEVESA Domènec

SÁNCHEZ AMOR Nacho

SOLÍS PÉREZ Susana

TERTSCH Hermann

URBÁN CRESPO Miguel

URTASUN Ernest

VILLANUEVA RUIZ Idoia

ZARZALEJOS Javier

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

(*) Η εντολή ισχύει από την 2α Ιουλίου 2019, κατόπιν της εκ μέρους της αρμόδιας εθνικής αρχής γνωστοποίησης της εκλογής της κ. Estrella DURÁ FERRANDIS, σε αντικατάσταση του κ. Josep BORRELL FONTELLES, ο οποίος είχε παραιτηθεί από την έδρα του στις 26 Ιουνίου 2019 και δεν είχε υποβάλει τις αναγκαίες δηλώσεις για τον έλεγχο της εντολής του.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Γαλλία (74 βουλευτές)

ALFONSI François

ANDRIEU Eric

ANDROUËT Mathilde

AUBRY Manon

BARDELLA Jordan

BAY Nicolas

BEIGNEUX Aurelia

BELLAMY François-Xavier

BIJOUX Stéphane

BILDE Dominique

BITEAU Benoît

BOMPARD Manuel

BOYER Gilles

BRUNA Annika

BRUNET Sylvie

CANFIN Pascal

CARÊME Damien

CHABAUD Catherine

CHAIBI Leïla

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

COLLARD Gilbert

CORMAND David

DANJEAN Arnaud

DECERLE Jérémy

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

DELLI Karima

DIDIER Geoffroy

DURAND Pascal

EVREN Agnès

FARRENG Laurence

GARRAUD Jean-Paul

GLUCKSMANN Raphaël

GRISET Catherine

GRUDLER Christophe

GUETTA Bernard

GUILLAUME Sylvie

HAYER Valerie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JAMET France

JORON Virginie

JUVIN Herve

KARLESKIND Pierre

KELLER Fabienne

LALUCQ Aurore

LAPORTE Hélène

LARROUTUROU Pierre

LEBRETON Gilles

LECHANTEUX Julie

LOISEAU Nathalie

MARIANI Thierry

MAUREL Emmanuel

MÉLIN Joëlle

MORANO Nadine

OLIVIER Philippe

OMARJEE Younous

PELLETIER Anne-Sophie

PIRBAKAS Maxette

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

RIVIÈRE Jérôme

ROOSE Caroline

ROUGÉ André

SANDER Anne

SATOURI Mounir

SÉJOURNÉ Stéphane

TOLLERET Irène

TOUSSAINT Marie

TRILLET-LENOIR Véronique

VEDRENNE Marie-Pierre

YENBOU Salima

YON-COURTIN Stéphanie

ZACHAROPOULOU Chrysoula

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Κροατία (11 βουλευτές)

BORZAN Biljana

FLEGO Valter

GLAVAK Sunčana (*)

KOLAKUŠIĆ Mislav

MATIĆ Predrag Fred

PICULA Tonino

RESSLER Karlo

SINČIĆ Ivan Vilibor

SOKOL Tomislav

ŠUICA Dubravka (**)

TOMAŠIĆ Ruža

ZOVKO Željana

(*) Η επικύρωση ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2019, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής της κ. Sunčana GLAVAK σε αντικατάσταση της κ. Dubravka ŠUICA.

(**) Η εντολή της κ. Dubravka ŠUICA έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2019.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Ιταλία (73 βουλευτές)

ADINOLFI Isabella

ADINOLFI Matteo

BALDASSARRE Simona

BARTOLO Pietro

BASSO Alessandra

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando

BERLUSCONI Silvio

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BONFRISCO Anna

BORCHIA Paolo

CALENDA Carlo

CAMPOMENOSI Marco

CAROPPO Andrea

CASANOVA Massimo

CASTALDO Fabio Massimo

CECCARDI Susanna

CHINNICI Caterina

CIOCCA Angelo

CONTE Rosanna

CORRAO Ignazio

COZZOLINO Andrea

D’AMATO Rosa

DANTI Nicola (*)

DA RE Gianantonio

DE CASTRO Paolo

DONATO Francesca

DORFMANN Herbert

DREOSTO Marco

EVI Eleonora

FERRANDINO Giuseppe

FERRARA Laura

FIDANZA Carlo

FIOCCHI Pietro

FITTO Raffaele

FURORE Mario

GANCIA Gianna

GEMMA Chiara

GIARRUSSO Dino

GRANT Valentino

GUALMINI Elisabetta

GUALTIERI Roberto (**)

LANCINI Danilo Oscar

LIZZI Elena

MAJORINO Pierfrancesco

MARTUSCIELLO Fulvio

MILAZZO Giuseppe

MORETTI Alessandra

PANZA Alessandro

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Pina

PIGNEDOLI Sabrina

PISAPIA Giuliano

PROCACCINI Nicola

REGIMENTI Luisa

RINALDI Antonio Maria

ROBERTI Franco

RONDINELLI Daniela

SALINI Massimiliano

SARDONE Silvia

SASSOLI David Maria

SMERIGLIO Massimiliano

STANCANELLI Raffaele

TAJANI Antonio

TARDINO Annalisa

TINAGLI Irene

TOIA Patrizia

TOVAGLIERI Isabella

VUOLO Lucia

ZAMBELLI Stefania

ZANNI Marco

ZULLO Marco

(*) Η επικύρωση ισχύει από την 5η Σεπτεμβρίου 2019, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Nicola DANTI σε αντικατάσταση του κ. Roberto GUALTIERI.

(**) Η εντολή του κ. Roberto GUALTIERI έληξε στις 4 Σεπτεμβρίου 2019.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Κύπρος (6 βουλευτές)

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Λευτέρης

ΦΟΥΡΛΑΣ Λουκάς

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος

KIZILYÜREK Niyazi

ΜΑΥΡΙΔΗΣ Κώστας

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δημήτρης

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Λετονία (8 βουλευτές)

AMERIKS Andris

IJABS Ivars

KALNIETE Sandra

MELBĀRDE Dace

UŠAKOVS Nils

VAIDERE Inese (*)

ZĪLE Roberts

ŽDANOKA Tatjana

(*) Η εντολή ισχύει από την 2α Ιουλίου 2019 μετά την κοινοποίηση εκ μέρους της αρμόδιας εθνικής αρχής της εκλογής της κ. Inese VAIDERE σε αντικατάσταση του κ. Valdis DOMBROVSKIS, ο οποίος είχε παραιτηθεί από την έδρα του πριν από την έναρξη της 9ης κοινοβουλευτικής περιόδου και δεν είχε υποβάλει τις αναγκαίες δηλώσεις για τον έλεγχο της εντολής του.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Λιθουανία (11 βουλευτές)

AUŠTREVIČIUS Petras

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

JAKELIŪNAS Stasys

JUKNEVIČIENĖ Rasa

KUBILIUS Andrius

MALDEIKIENĖ Aušra

MAŽYLIS Liudas

OLEKAS Juozas

ROPĖ Bronis

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Λουξεμβούργο (6 βουλευτές)

ANGEL Marc (*)

GOERENS Charles

HANSEN Christophe

METZ Tilly

SCHMIT Nicolas (**)

SEMEDO Monica

WISELER-LIMA Isabel

(*) Η επικύρωση ισχύει από την 10η Δεκεμβρίου 2019, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Marc ANGEL σε αντικατάσταση του κ. Nicolas SCHMIT.

(**) Η εντολή του κ. Nicolas SCHMIT έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2019.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Ουγγαρία (21 βουλευτές)

ARA-KOVÁCS Attila

BOCSKOR Andrea

CSEH Katalin

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

DOBREV Klára

DONÁTH Anna Júlia

GÁL Kinga

GYÖNGYÖSI Márton

GYŐRI Enikő

GYÜRK András

HIDVÉGHI Balázs

HÖLVÉNYI György

JÁRÓKA Lívia

KÓSA Ádám

MOLNÁR Csaba

RÓNAI Sándor

SZÁJER József

TÓTH Edina

TRÓCSÁNYI László

UJHELYI István

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Μάλτα (6 βουλευτές)

AGIUS SALIBA Alex

CASA David

CUTAJAR Josianne

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

SANT Alfred

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Ολλανδία (26 βουλευτές)

AZMANI Malik

BERENDSEN Tom

CHAHIM Mohammed

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

EPPINK Derk Jan

HAZEKAMP Anja

HUITEMA Jan

JONGERIUS Agnes Maria

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MANDERS Antonius

NAGTEGAAL Caroline

PIRI Kati

RAFAELA Samira

ROOKEN Rob

ROOS Rob

RUISSEN Bert-Jan

SCHREIJER-PIERIK Annie

SCHREINEMACHER Liesje

van SPARRENTAK Kim

STRIK Tineke

TANG Paul

TAX Vera

in 't VELD Sophia

WOLTERS Lara (*)

(*) Η επικύρωση ισχύει από την 4η Ιουλίου 2019, ημερομηνία της κοινοποίησης από την αρμόδια εθνική αρχή της εκλογής της κ. Lara WOLTERS σε αντικατάσταση του κ. Frans TIMMERMANS, ο οποίος δεν είχε υποβάλει τις αναγκαίες δηλώσεις για τον έλεγχο της εντολής του και είχε επιλέξει να διατηρήσει το αξίωμα του Ευρωπαίου Επιτρόπου.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Αυστρία (18 βουλευτές)

BERNHUBER Alexander

EDTSTADLER Karoline (*)

GAMON Claudia

HAIDER Roman

HEIDE Hannes

KARAS Othmar

MANDL Lukas

MAYER Georg

REGNER Evelyn

SCHIEDER Andreas

SCHMIEDTBAUER Simone

SIDL Günther

THALER Barbara

VANA Monika

VILIMSKY Harald

VOLLATH Bettina

WIENER Sarah

WINZIG Angelika

(*) Η εντολή της κ. Karoline EDTSTADLER έληξε στις 6 Ιανουαρίου 2020.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Πολωνία (51 βουλευτές)

ADAMOWICZ Magdalena

ARŁUKOWICZ Bartosz

BALT Marek Paweł

BELKA Marek

BIEDROŃ Robert

BIELAN Adam

BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław

BUZEK Jerzy

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

CZARNECKI Ryszard

DUDA Jarosław

FOTYGA Anna

FRANKOWSKI Tomasz

HALICKI Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

JAKI Patryk

JARUBAS Adam

JURGIEL Krzysztof

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol

KEMPA Beata

KLOC Izabela-Helena

KOHUT Łukasz

KOPACZ Ewa

KOPCIŃSKA Joanna

KRASNODĘBSKI Zdzisław

KRUK Elżbieta

KUŹMIUK Zbigniew

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

MAZUREK Beata

MILLER Leszek

MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

OCHOJSKA Janina

OLBRYCHT Jan

PORĘBA Tomasz Piotr

RAFALSKA Elżbieta

RZOŃCA Bogdan

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIKORSKI Radosław

SPUREK Sylwia

SZYDŁO Beata

THUN UND HOHENSTEIN Róża

TOBISZOWSKI Grzegorz

WASZCZYKOWSKI Witold Jan

WIŚNIEWSKA Jadwiga

ZALEWSKA Anna

ZŁOTOWSKI Kosma

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Πορτογαλία (21 βουλευτές)

AMARO Álvaro

CARVALHAIS Isabel (*)

CARVALHO Maria de Graça

CERDAS Sara

DIONÍSIO BRADFORD André Jorge (**)

FERNANDES José Manuel

FERREIRA João

GUERREIRO Francisco

GUSMÃO José

LEITÃO MARQUES Maria Manuel

MARQUES Margarida

MARQUES Pedro

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PEREIRA Lídia

PEREIRA Sandra

PIZARRO Manuel

RANGEL Paulo

SANTOS Isabel

SILVA PEREIRA Pedro

ZORRINHO Carlos

(*) Η επικύρωση ισχύει από την 3η Σεπτεμβρίου 2019, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής, της εκλογής της κ. Isabel CARVALHAIS σε αντικατάσταση του κ. André Jorge DIONÍSIO BRADFORD.

(**) Η εντολή του κ. André Jorge DIONÍSIO BRADFORD έληξε στις 18 Ιουλίου 2019.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Ρουμανία (32 βουλευτές)

ARMAND Clotilde

AVRAM Carmen

BĂSESCU Traian

BENEA Adrian-Dragoş

BLAGA Vasile

BOGDAN Ioan-Rareş

BOTOŞ Vlad-Marius

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian-Silviu

CIOLOŞ Dacian

CIUHODARU Tudor

CREŢU Corina

FALCĂ Gheorghe

GHINEA Cristian

GRAPINI Maria

HAVA Mircea-Gheorghe

MANDA Claudiu

MARINESCU Marian-Jean

MOTREANU Dan-Ştefan

MUREȘAN Siegfried

NICA Dan

NISTOR Gheorghe-Vlad (*)

PÎSLARU Dragoş

PLUMB Rovana

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

STRUGARIU Ramona

TERHEŞ Cristian

TOMAC Eugen

TUDORACHE Dragoş

TUDOSE Mihai

VĂLEAN Adina-Ioana (**)

VINCZE Loránt

WINKLER Iuliu

(*) Η επικύρωση ισχύει από την 2α Δεκεμβρίου 2019, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Gheorghe-Vlad NISTOR σε αντικατάσταση της κ. Adina-Ioana VĂLEAN.

(**) Η εντολή της κ. Adina-Ioana VĂLEAN έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2019.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Σλοβενία (8 βουλευτές)

BOGOVIČ Franc

BRGLEZ Milan

FAJON Tanja

GROŠELJ Klemen

JOVEVA Irena

NOVAK Ljudmila

TOMC Romana

ZVER Milan

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Σλοβακία (13 βουλευτές)

BEŇOVÁ Monika

BILČÍK Vladimír

ČÍŽ Miroslav

ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia

HAJŠEL Robert

HOJSÍK Martin

JURZYKA Eugen

POLLÁK Peter

RADAČOVSKÝ Miroslav

ŠIMEČKA Michal

ŠTEFANEC Ivan

UHRÍK Milan

WIEZIK Michal

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Φινλανδία (13 βουλευτές)

HAKKARAINEN Teuvo

HAUTALA Heidi

HEINÄLUOMA Eero

HUHTASAARI Laura

KATAINEN Elsi

KUMPULA-NATRI Miapetra

MODIG Silvia

NIINISTÖ Ville

PEKKARINEN Mauri

PIETIKÄINEN Sirpa

SARVAMAA Petri

TORVALDS Nils

VIRKKUNEN Henna

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Σουηδία (20 βουλευτές)

AL-SAHLANI Abir

BERGKVIST Erik

BJÖRK Malin

DANIELSSON Johan

FEDERLEY Fredrick

FRITZON Heléne

GUTELAND Jytte

HOLMGREN Pär

INCIR Evin

KARLSBRO Karin

KOKALARI Arba

KUHNKE Alice

LEGA David

LUNDGREN Peter

POLFJÄRD Jessica

SKYTTEDAL Sara

STEGRUD Jessica

TOBÉ Tomas

WARBORN Jörgen

WEIMERS Charlie

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(2 Ιουλίου 2019)

Ηνωμένο Βασίλειο (73 βουλευτές)

AINSLIE Scott

ALLARD Christian

ANDERSON Martina

BEARDER Catherine

BENNION Phil

BROPHY Jane

BULL David

BULLOCK Jonathan

BUNTING Judith

CHOWNS Ellie

CORBETT Richard

DANCE Seb

DAUBNEY Martin Edward

DAVIES Chris

DE LUCY Belinda

DHAMIJA Dinesh

DODDS Diane

DOWDING Gina

ENGLAND KERR Andrew

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FORMAN Lance

FOX Claire

GIBSON Barbara Ann

GILL Nathan

GILL Neena

GLANCY James Alexander

GRIFFIN Theresa

HABIB Ben

HANNAN Daniel

HARRIS Lucy Elizabeth

HEAVER Michael

HOOK Anthony

HORWOOD Martin

HOWARTH John

JONES Jackie

JORDAN Christina Sheila

KIRTON-DARLING Jude

LONG Naomi

LONGWORTH John

LOWE Rupert

MAGID Magid

McINTYRE Anthea

McLEOD Aileen

MOBARIK Nosheena

MOHAMMED Shaffaq

MONTEITH Brian

MORAES Claude

MUMMERY June Alison

NETHSINGHA Lucy

NEWTON DUNN Bill

OVERGAARD NIELSEN Henrik

PALMER Rory

PATTEN Matthew

PHILLIPS Alexandra Lesley

PHILLIPS Alexandra Louise Rosenfield

PORRITT Luisa

PUGH Jake

REES-MOGG Annunziata Mary

RITCHIE Sheila

ROWETT Catherine

ROWLAND Robert

SCOTT CATO Molly

SMITH Alyn (*)

STEDMAN-BRYCE Louis

TENNANT John David Edward

TICE Richard

VAN ORDEN Geoffrey

VOADEN Caroline

VON WIESE Irina

WARD Julie

WELLS James

WIDDECOMBE Ann

(*) Η εντολή του κ. Alyn Smith έληξε στις 12 Δεκεμβρίου 2019.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

BE

24.06.2019

28.06.2019

BG

06.06.2019

09.10.2019

CZ

18.06.2019

DK

25.06.2019

DE

26.06.2019

EE

14.06.2019

IE

06.06.2019

GR

12.06.2019

20.06.2019

ES

17.06.2019

20.06.2019

FR

13.06.2019

HR

10.06.2019

IT

21.06.2019

22.06.2019

11.10.2019

CY

28.05.2019

04.06.2019

LV

07.06.2019

14.10.2019

LT

03.06.2019

LU

20.06.2019

HU

17.06.2019

21.10.2019

MT

27.05.2019

NL

25.06.2019

AU

17.06.2019

PL

28.05.2019

PT

25.06.2019

05.11.2019

RO

21.06.2019

11.10.2019

SL

19.06.2019

16.10.2019

SK

30.05.2019

14.10.2019

FI

31.05.2019

SV

03.06.2019

UK

31.05.2019

07.10.2019

(1) ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 1.
(2) ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 262 της 7.10.2005, σ. 1.
(4) ΕΕ L 329 της 30.12.1993, σ. 34.
(5) ΕΕ L 26 της 26.1.2013, σ. 27.
(6) ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 57.
(7) ΕΕ L 165 της 2.7.2018, σ. 1.
(8) Le Pen κατά Κοινοβουλίου, C-208/03, EU:C:2005:429· Italy και Donnici κατά Κοινοβουλίου, C-393/07 και C-9/08, EU:C:2009:275: και Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.
(9) Boletín Oficial del Estado αριθ. 142, 14 Ιουνίου 2019, σ. 62477-62478.
(10) Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.


Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
PDF 121kWORD 43k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (N9-0005/2020[1] – C9-0009/2020 – 2020/0902(NLE))
P9_TA(2020)0020A9-0009/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2020 για τον διορισμό του Pedro Machado ως μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (C9-0009/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2014 περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά τη θητεία σε δημόσια υπηρεσία(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 131 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0009/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 προβλέπει ότι τα μέλη του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού πρέπει να διορίζονται με κριτήριο τα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις για τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, καθώς και την πείρα σχετικά με την εποπτεία και ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και σχετικά με την εξυγίανση των τραπεζών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, παρά τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου να τηρείται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων κατά την υποβολή ενός καταλόγου υποψηφίων, όλοι οι υποψήφιοι ήταν άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε εκτελεστικές θέσεις στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ζητεί να τηρηθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων για την επόμενη υποψηφιότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ και των κρατών μελών θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, η Επιτροπή ενέκρινε στις 13 Νοεμβρίου 2019 πίνακα των επικρατέστερων υποψηφίων για τη θέση του μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, η Επιτροπή διαβίβασε στο Κοινοβούλιο τον πίνακα των επικρατέστερων υποψηφίων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για τον διορισμό του Pedro Machado ως μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης και διευθυντή Σχεδιασμού και Αποφάσεων Εξυγίανσης, και διαβίβασε την εν λόγω πρόταση στο Κοινοβούλιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προχώρησε, στη συνέχεια, στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου για τη θέση του μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής πραγματοποίησε ακρόαση του Pedro Machado, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη κατ’ αρχάς σε δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει τον διορισμό του Pedro Machado ως μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για περίοδο πέντε ετών·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0211.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0017.


Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
PDF 123kWORD 43k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (N9-0005/2020[2] – C9-0010/2020 – 2020/0903(NLE))
P9_TA(2020)0021A9-0011/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2020, για τον διορισμό του Jesús Saurina ως μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (C9-0010/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά τη θητεία σε δημόσια υπηρεσία(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 131 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0011/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 προβλέπει ότι τα μέλη του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού πρέπει να διορίζονται με κριτήριο τα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις για τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, καθώς και την πείρα σχετικά με την εποπτεία και ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και σχετικά με την εξυγίανση των τραπεζών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, παρά τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου να τηρείται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων κατά την υποβολή ενός καταλόγου υποψηφίων, όλοι οι υποψήφιοι ήταν άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε εκτελεστικές θέσεις στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ζητεί να τηρηθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων για την επόμενη υποψηφιότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ και των κρατών μελών θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, η Επιτροπή ενέκρινε στις 13 Νοεμβρίου 2019 πίνακα των επικρατέστερων υποψηφίων για τη θέση του μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, η Επιτροπή διαβίβασε στο Κοινοβούλιο τον πίνακα των επικρατέστερων υποψηφίων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για τον διορισμό του Jesús Saurina ως μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης και διευθυντή Σχεδιασμού και Αποφάσεων Εξυγίανσης, και διαβίβασε την εν λόγω πρόταση στο Κοινοβούλιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προχώρησε, στη συνέχεια, στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου για τη θέση του μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής πραγματοποίησε ακρόαση του Jesús Saurina, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη κατ’ αρχάς σε δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει τον διορισμό του Jesús Saurina ως μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για περίοδο πέντε ετών·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0211.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0017.


Διορισμός του αντιπροέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
PDF 122kWORD 43k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του αντιπροέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (N9-0006/2020 – C9-0011/2020 – 2020/0904(NLE))
P9_TA(2020)0022A9-0010/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2020, για τον διορισμό του Jan de Carpentier ως αντιπροέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (C9-0011/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά τη θητεία σε δημόσια υπηρεσία(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 131 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0010/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 προβλέπει ότι ο αντιπρόεδρος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης πρέπει να διορίζεται με κριτήριο τα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις για τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, καθώς και την πείρα σχετικά με την εποπτεία και ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και σχετικά με την εξυγίανση των τραπεζών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, παρά τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου να τηρείται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων κατά την υποβολή ενός καταλόγου υποψηφίων, όλοι οι υποψήφιοι ήταν άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε εκτελεστικές θέσεις στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ζητεί να τηρηθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων για την επόμενη υποψηφιότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ και των κρατών μελών θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, η Επιτροπή ενέκρινε στις 13 Νοεμβρίου 2019 πίνακα των επικρατέστερων υποψηφίων για τη θέση του αντιπροέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, η Επιτροπή διαβίβασε στο Κοινοβούλιο τον πίνακα των επικρατέστερων υποψηφίων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για τον διορισμό του Jan de Carpentier ως αντιπροέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης και διευθυντή με αρμοδιότητα για τις εταιρικές υπηρεσίες του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ΕΣΕ) και την εποπτεία του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης (ΕΤΕ), και διαβίβασε την εν λόγω πρόταση στο Κοινοβούλιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προχώρησε, στη συνέχεια, στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου για τη θέση του αντιπροέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής πραγματοποίησε ακρόαση του Jan de Carpentier, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη κατ’ αρχάς σε δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει τον διορισμό του Jan de Carpentier ως αντιπροέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για περίοδο πέντε ετών·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0211.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0017.


Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών
PDF 118kWORD 42k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την πρόταση διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (N9-0003/2020 – C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))
P9_TA(2020)0023A9-0008/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση του συμβουλίου εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών της 14ης Ιανουαρίου 2020 (C9‑0006/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/EΚ και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2009/78/EΚ της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά τη θητεία σε δημόσια υπηρεσία(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 131 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0008/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σημερινός εκτελεστικός διευθυντής της ΕΑΤ έχει ανακοινώσει την παραίτησή του, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 31η Ιανουαρίου 2020·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Ιανουαρίου 2020, το συμβούλιο εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής, πρότεινε τον διορισμό του Gerry Cross ως εκτελεστικού διευθυντή για θητεία πέντε ετών, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής διεξήγαγε ακρόαση με τον Gerry Cross, ο οποίος προέβη, στο πλαίσιο αυτό, σε εναρκτήρια δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  αρνείται να εγκρίνει τον διορισμό του Gerry Cross ως εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και ζητεί την ανάκληση της πρότασης και την υποβολή νέας πρότασης στο Κοινοβούλιο·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0211.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0017.


Κοινός φορτιστής για κινητό ραδιοεξοπλισμό
PDF 132kWORD 46k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με κοινό φορτιστή για κινητό ραδιοεξοπλισμό (2019/2983(RSP))
P9_TA(2020)0024RC-B9-0070/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο κατανόησης σχετικά με την εναρμόνιση του συστήματος φόρτισης κινητών τηλεφώνων, της 5ης Ιουνίου 2009,

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο κατανόησης σχετικά με τη μελλοντική κοινή λύση φόρτισης έξυπνων τηλεφώνων, της 20ής Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τη λειτουργία της οδηγίας 2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό (COM(2018)0740),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά υπήρξε και παραμένει η βάση της οικονομικής επιτυχίας της Ευρώπης, ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και απασχόλησης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά δεν αξιοποιεί πλήρως το δυναμικό της και ότι ο συνεχιζόμενος κατακερματισμός της αγοράς φορτιστών για κινητά τηλέφωνα και για άλλες μικρές και μεσαίες ηλεκτρονικές συσκευές μεταφράζεται σε αύξηση των ηλεκτρονικών αποβλήτων και της απογοήτευσης των καταναλωτών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να είναι αναγκασμένοι να αποκτούν διαφορετικούς φορτιστές όταν αγοράζουν νέες συσκευές από διαφορετικούς πωλητές και είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν νέο φορτιστή όταν αγοράζουν νέα συσκευή από τον ίδιο πωλητή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ και περισσότερα από 10 έτη βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απαιτούν να καθιερωθεί κοινός φορτιστής για τον κινητό ραδιοεξοπλισμό, μεταξύ άλλων για κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων, έξυπνες κάμερες, φορετές ηλεκτρονικές συσκευές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μικρού ή μεσαίου μεγέθους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει επανειλημμένως αναβάλει την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκαιρη εφαρμογή των εκδιδόμενων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ με τη θέσπιση απτών νομοθετικών μέτρων είναι ουσιαστικής σημασίας για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μάτια των πολιτών της και στη διεθνή σκηνή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ των παραγόντων της αγοράς, αν και μειώνουν αισθητά τον αριθμό των τύπων φορτιστή που είναι διαθέσιμοι στην αγορά, έχουν αποδειχτεί αποτυχημένες όσον αφορά μια κοινή λύση φόρτισης και ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαφορετικούς τύπους φορτιστών σε ολόκληρη την αγορά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ετησίως παράγονται περίπου 50 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή κατά μέσο όρο πάνω από 6 κιλά ανά άτομο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 η συνολική παραγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ευρώπη ήταν 12,3 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι, ποσότητα που ισοδυναμεί με σε 16,6 κιλά κατά μέσο όρο ανά κάτοικο(2)· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αντιπροσωπεύει ένα περιττό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο μπορεί να μειωθεί·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, το Κοινοβούλιο ζήτησε ένα φιλόδοξο νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία με στόχο τη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και του αποτυπώματος πόρων της παραγωγής και της κατανάλωσης της ΕΕ, με την αποδοτική χρήση των πόρων, με βασικές προτεραιότητες την αποδοτικότητα πόρων, τη μηδενική ρύπανση και την πρόληψη των αποβλήτων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις καταναλωτικές τάσεις της τελευταίας δεκαετίας, αυξάνεται η κατοχή πολλαπλών συσκευών, ενώ έχει μειωθεί ο κύκλος ζωής ορισμένων συσκευών ραδιοεξοπλισμού, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παλαιότερος εξοπλισμός συχνά αντικαθίσταται επειδή θεωρείται παρωχημένος· λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον, ότι οι τάσεις αυτές οδηγούν στην παραγωγή πρόσθετων ηλεκτρονικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των φορτιστών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές κατέχουν, χρησιμοποιούν και συχνά μεταφέρουν μαζί τους πολλούς διαφορετικούς φορτιστές για παρόμοιες συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα υπερπροσφορά φορτιστών προκαλεί υπερβολικό κόστος και ενόχληση στους καταναλωτές και περιττό περιβαλλοντικό αποτύπωμα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι πλέον εξαρτώνται από τις κινητές συσκευές τους σε πολλές καθημερινές καταστάσεις, ιδίως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή όταν ταξιδεύουν, κάτι το οποίο οφείλεται επίσης στην έλλειψη δημόσιων τηλεφωνικών θαλάμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι βασίζονται σε ένα ευκολοφόρτιστο κινητό τηλέφωνο για την ταχεία πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και ζωτικά εργαλεία, όπως μέσα πληρωμής, μηχανές αναζήτησης, συσκευές πλοήγησης κ.λπ.· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινητές συσκευές αποτελούν βασικό εργαλείο για την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία·

1.  τονίζει με έμφαση ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αναλάβει η ΕΕ ρυθμιστική δράση με σκοπό να μειωθούν τα ηλεκτρονικά απόβλητα, να ενδυναμωθούν οι καταναλωτές ώστε να κάνουν βιώσιμες επιλογές, και να είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρως σε μια αποδοτική και καλά λειτουργούσα εσωτερική αγορά·

2.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει και να δημοσιεύσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τα αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την καθιέρωση κοινού φορτιστή για κινητά τηλέφωνα και άλλες συμβατές συσκευές, με στόχο να προταθούν δεσμευτικές διατάξεις·

3.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εγκριθεί επειγόντως ένα πρότυπο κοινού φορτιστή για τον κινητό ραδιοεξοπλισμό, προκειμένου να αποφευχθεί ο περαιτέρω κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς·

4.  ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την εισαγωγή του κοινού φορτιστή, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, με την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό, η οποία καθορίζει ένα πρότυπο για έναν κοινό φορτιστή για τα κινητά τηλέφωνα και άλλο ραδιοεξοπλισμό μικρού και μεσαίου μεγέθους έως τον Ιούλιο 2020 ή, εφόσον απαιτείται, να εκδώσει ένα νομοθετικό μέτρο το αργότερο έως τον Ιούλιο του 2020·

5.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή, χωρίς να παρεμποδίζει την καινοτομία, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το νομοθετικό πλαίσιο για έναν κοινό φορτιστή θα υποβάλλεται σε τακτική εξέταση προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η τεχνική πρόοδος· επαναλαμβάνει τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας στον εν λόγω τομέα για τη βελτίωση των υφιστάμενων και την επινόηση νέων τεχνολογιών·

6.  επισημαίνει ότι η χρήση της τεχνολογίας ασύρματης φόρτισης συνεπάγεται πρόσθετα δυνητικά οφέλη, όπως ο μετριασμός των ηλεκτρονικών αποβλήτων· υπογραμμίζει ότι πολλά κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούν ήδη μεθόδους ασύρματης φόρτισης και ότι θα πρέπει να αποφευχθεί ο κατακερματισμός στον εν λόγω τομέα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να λάβει μέτρα ώστε να διασφαλίσει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τη διαλειτουργικότητα των διαφόρων ασύρματων φορτιστών με διάφορες κινητές συσκευές ραδιοεξοπλισμού·

7.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό για την τυποποίηση(3), οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης πρέπει να διευκολύνουν τη συμμετοχή των σχετικών συμφεροντούχων, στους οποίους περιλαμβάνονται, στο πλαίσιο αυτό, οι οργανώσεις των μικρών και μεσαίων εταιρειών, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι και οι καταναλωτές·

8.  φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να αυξηθεί ο όγκος των καλωδίων και των φορτιστών που συλλέγονται και ανακυκλώνονται στα κράτη μέλη·

9.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές δεν θα είναι πια υποχρεωμένοι να αγοράζουν νέο φορτιστή με κάθε νέα συσκευή, ώστε να μειωθεί ο όγκος των φορτιστών που παράγονται ανά έτος· θεωρεί ότι οι στρατηγικές αποσύνδεσης θα αποφέρουν μεγαλύτερα περιβαλλοντικά οφέλη· τονίζει εν τω μεταξύ ότι κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην αποσύνδεση θα πρέπει να αποφεύγει δυνητικά υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι οι στρατηγικές αποσύνδεσης θα πρέπει να εισαχθούν μαζί με μια κοινή λύση φορτιστή, διότι διαφορετικά δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 62
(2) The Global E-waste Monitor 2017.
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).


Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων
PDF 174kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (2019/2870(RSP))
P9_TA(2020)0025B9-0073/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 151, 153 και 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και ειδικότερα τις διατάξεις σχετικά με την ισότητα των φύλων,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 22 και 25 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως τις αρχές 2, 3, 6, 9 και 15,

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), ιδίως τους στόχους 1, 5, 8 και 10 και τους αντίστοιχους επί μέρους στόχους και δείκτες,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1951 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για την ισότητα των αμοιβών και τη Σύμβαση της ΔΟΕ του 2019 για τη βία και την ηθική παρενόχληση,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την ενίσχυση της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω της διαφάνειας(1),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015 (CΟΜ(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική δέσμευση της Επιτροπής υπέρ της ισότητας των φύλων 2016-2019,

–  έχοντας υπόψη το ενωσιακό σχέδιο δράσης 2017-2019 της Επιτροπής για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων (COM(2017)0678),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για το 2019 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(2), και την οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον πίνακα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, και ιδίως τη σχετική έκθεση για το 2019,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων 2011-2020(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2015 για την ισότητα εισοδηματικών ευκαιριών ανδρών και γυναικών: μείωση της συνταξιοδοτικής ανισότητας των φύλων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2019 για τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων: κυριότερες πολιτικές και μέτρα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2019 για την ισότητα των φύλων στις οικονομίες της ΕΕ: μελλοντική πορεία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2012 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη φτώχεια: η διάσταση του φύλου(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης μιας στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην ΕΕ(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλό για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί μία από τις κοινές και θεμελιώδεις αρχές που κατοχυρώνονται στα άρθρα 2 και 3 παράγραφος 3 ΣΕΕ, στο άρθρο 8 ΣΛΕΕ και στο άρθρο 23 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 157 ΣΛΕΕ ορίζει ρητά ότι κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανεξαρτησία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αυτοπραγμάτωση των γυναικών και των ανδρών και ότι η διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους είναι ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία επίτευξης της ισότητας των φύλων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή αριθ. 2 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ορίζει ότι «η ίση μεταχείριση και οι ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες πρέπει να διασφαλίζονται και να προωθούνται σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας» και ότι «γυναίκες και άνδρες έχουν δικαίωμα σε ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη σύσταση της Επιτροπής του 2014 σκιαγραφείται ένα σύνολο βασικών μέτρων που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη διαφάνεια και να ενισχύσουν την αρχή της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν το δικαίωμα των εργαζομένων να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα των αμοιβών, την υποβολή αναφορών σχετικά με τις αμοιβές, τους λογιστικούς ελέγχους, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις στατιστικές και τα διοικητικά δεδομένα και την προστασία των δεδομένων, την αποσαφήνιση της έννοιας της εργασίας ίσης αξίας, τα συστήματα επαγγελματικής αξιολόγησης και κατάταξης, την υποστήριξη των φορέων ισότητας, τη συνεπή παρακολούθηση και επιβολή μέτρων αποκατάστασης και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε όλη την ΕΕ, οι αποδοχές των γυναικών είναι δυσανάλογα χαμηλότερες από τις αποδοχές των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία από την Επιτροπή, το χάσμα μεταξύ των φύλων στην ωριαία αμοιβή στην ΕΕ είναι 16 %, μολονότι παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων αυξάνεται στο 40 % αν ληφθούν υπόψη τα ποσοστά απασχόλησης και η συνολική συμμετοχή στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ μόνο το 8,7 % των ανδρών στην ΕΕ εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, το ένα τρίτο των γυναικών στην ΕΕ (31,3 %) εργάζεται υπό το καθεστώς αυτό· λαμβάνοντας υπόψη την ειδική αντίστροφη συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ της αυξημένης παρουσίας γυναικών σε ένα επάγγελμα και του επιπέδου των μισθών, όπως μαρτυρά η μείωση των μέσων μισθών σε επιχειρήσεις στις οποίες τουλάχιστον το 65 % των εργαζομένων είναι γυναίκες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών των ανδρών και των γυναικών, εκπεφρασμένη ως ποσοστό των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο τρίτα περίπου του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων δεν μπορούν να εξηγηθούν από τις διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας όπως η ηλικία, η εμπειρία και η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατηγορία ή ο χρόνος εργασίας και άλλα ευδιάκριτα χαρακτηριστικά, στοιχείο που αποκαλύπτει έναν σαφή παράγοντα διακρίσεων, ενώ οι διακρίσεις λόγω φύλου διατέμνονται επίσης με πολλαπλές μορφές διακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια διατομεακή προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας για να γίνουν κατανοητές οι πολλαπλές μορφές διακρίσεων που επιδεινώνουν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων για τις γυναίκες οι οποίες συνδυάζουν διάφορες ταυτότητες, καθώς και η διασύνδεση του παράγοντα «φύλο» με άλλους κοινωνικούς παράγοντες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών έχει καίρια σημασία για την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάληψη δράσης στον τομέα αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα δικαιοσύνης, αλλά και οικονομική επιταγή, καθώς η οικονομική ζημία που απορρέει από το χάσμα μεταξύ των φύλων ως προς την απασχόληση ανέρχεται σε περίπου 370 δισεκατομμύρια EUR ετησίως(11)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνιση πληρωμή των γυναικών περιορίζει την ικανότητά τους να επιτύχουν την οικονομική τους ανεξαρτησία και, επομένως, την ικανότητά τους να ζουν υπό πλήρη αυτονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας για την πολιτική για τις γυναίκες, το ποσοστό φτώχειας μεταξύ των εργαζόμενων γυναικών θα μπορούσε να μειωθεί από 8,0 % σε 3,8 %, εάν οι γυναίκες λάμβαναν την ίδια αμοιβή με τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 2,5 εκατομμύρια από τα 5,6 εκατομμύρια παιδιά που ζουν σήμερα στη φτώχεια, θα γλίτωναν από την κατάσταση αυτή αν γεφυρωνόταν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές μεταξύ των εργαζομένων ηλικίας 15-24 ετών (7 %) ήταν τουλάχιστον υποπενταπλάσιο σε σχέση με το χάσμα μεταξύ των εργαζομένων ηλικίας 65 ετών και άνω (μισθολογικό χάσμα 38 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επίσης το «μισθολογικό χάσμα μητρότητας», που συνίσταται σε μισθολογικό χάσμα μεταξύ των γυναικών με ή χωρίς εξαρτώμενα παιδιά, καθώς και μεταξύ μητέρων και πατέρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια επιπολάζει κυρίως σε οικογένειες όπου οι γυναίκες είναι οι μόνες που κερδίζουν τα προς το ζην, με το 35 % των μόνων μητέρων στην ΕΕ να αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας, σε σύγκριση με το 28 % των μόνων πατέρων το 2017(12)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φροντίδα αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της κοινωνίας μας και ότι την επωμίζονται κατά μέγα μέρος οι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανισορροπία αυτή αντικατοπτρίζεται στο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρότητα και η φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων, των ασθενών ή ανάπηρων μελών της οικογένειας και άλλων εξαρτώμενων ατόμων αποτελούν πρόσθετη, ή ορισμένες φορές, πλήρη απασχόληση, την οποία αναλαμβάνουν σχεδόν αποκλειστικά οι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αντικατοπτρίζεται στον διαχωρισμό στην αγορά εργασίας και στο υψηλότερο ποσοστό γυναικών που εργάζονται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης, με χαμηλότερες ωριαίες αποδοχές, διακοπές στη σταδιοδρομία και λιγότερα έτη απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία αυτή συχνά ούτε αμείβεται ούτε εκτιμάται επαρκώς από την κοινωνία, παρά το γεγονός ότι έχει τεράστια κοινωνική σημασία και συμβάλλει στην κοινωνική ευημερία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από τις μισές γυναίκες με αναπηρία που είναι σε ηλικία εργασίας είναι οικονομικά ανενεργές· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλα τα κράτη μέλη το ποσοστό σοβαρής υλικής στέρησης των γυναικών με αναπηρία είναι υψηλότερο από αυτό των γυναικών χωρίς αναπηρία·

I.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να προστατευτούν τα δικαιώματα των γυναικών, τόσο στη νομοθεσία όσο και στη ζωή, και να ληφθούν μέτρα για την καταπολέμηση κάθε μορφής εκμετάλλευσης, βίας, καταπίεσης και ανισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεκτάσεις του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων περιλαμβάνουν ένα χάσμα μεταξύ των φύλων 37 % όσον αφορά το εισόδημα από συντάξεις· πρόκειται για μια κατάσταση που θα εξακολουθήσει να υφίσταται επί δεκαετίες και για ένα άνισο επίπεδο οικονομικής ανεξαρτησίας μεταξύ γυναικών και ανδρών, όπου μία στις πέντε εργαζόμενες γυναίκες στην ΕΕ ανήκει στην κατώτερη μισθολογική κατηγορία, σε σύγκριση με έναν στους δέκα άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση του συνταξιοδοτικού χάσματος αποτελεί επίσης ζήτημα αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω συνταξιοδοτικό χάσμα απορρέει από τις σωρευμένες ανισότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου των γυναικών και από τις περιόδους απουσίας από την αγορά εργασίας οι οποίες επιβάλλονται στις γυναίκες λόγω των πολυάριθμων μορφών ανισότητας και διακρίσεων, καθώς και λόγω των χαμηλότερων αποδοχών και των μισθολογικών διακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να ξεπεραστούν οι συνταξιοδοτικές ανισότητες, όπως και να διασφαλιστούν και να αυξηθούν οι συντάξεις γενικότερα, είναι επιτακτική ανάγκη τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης να εξακολουθήσουν να υφίστανται στον δημόσιο χώρο και να ενσωματώνουν τις αρχές της αλληλεγγύης και της αναδιανομής, καθώς και να καταβληθούν οι πλέον επίμονες προσπάθειες για την καταπολέμηση της επισφαλούς και απορρυθμισμένης εργασίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων και τα αίτιά του έχουν καταστροφικές συνέπειες για τις γυναίκες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, με αποκορύφωμα ένα συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων το οποίο σήμερα είναι υπερδιπλάσιο του μισθολογικού χάσματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος φτώχειας αυξάνεται ραγδαία κατά τη διάρκεια του βίου, πράγμα που αποκαλύπτει τις σταδιακά σωρευόμενες επιπτώσεις των μισθολογικών ανισοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια μεταξύ των ατόμων ηλικίας 75 ετών και άνω είναι σταθερά συγκεντρωμένη στις γυναίκες, κυρίως λόγω του αντικτύπου των μη αμειβόμενων καθηκόντων φροντίδας που συνδέονται με το φύλο, των διαφορών στις αμοιβές και στον χρόνο εργασίας, με συνακόλουθες μειωμένες συντάξεις, διαφορετικές ηλικίες συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες σε ορισμένα κράτη μέλη, και του γεγονότος ότι περισσότερες ηλικιωμένες γυναίκες ζουν μόνες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2006/54/ΕΚ έχει συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών στην αγορά εργασίας αλλά δεν έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές στη νομοθεσία για την εξάλειψη των διαφορών στις αμοιβές μεταξύ των φύλων σε πολλά κράτη μέλη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια στις αμοιβές μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη διασφάλιση ουσιαστικής προόδου στην αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, καθώς συμβάλλει στο να αποκαλυφθεί η υποτίμηση της εργασίας των γυναικών και να αναδειχθεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας λόγω φύλου, μεταξύ άλλων με εργαλεία που παρέχουν αντικειμενικά κριτήρια τα οποία επιτρέπουν μια ουδέτερη από άποψη φύλου αξιολόγηση και συγκρισιμότητα της αξίας της εργασίας σε διάφορες θέσεις και τομείς εργασίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέθοδοι επαγγελματικής αξιολόγησης απαλλαγμένες από έμφυλες προκαταλήψεις έχουν καίρια σημασία για να καθίσταται δυνατή η σύγκριση των θέσεων εργασίας με κριτήριο τη σημασία και την πολυπλοκότητά τους, ώστε να καθορίζεται το επίπεδο μιας θέσης εργασίας σε σύγκριση με μια άλλη σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή οργανισμό, ανεξάρτητα από το αν τα άτομα που κατέχουν τις εν λόγω θέσεις είναι γυναίκες ή άνδρες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος φτώχειας και ο μικρότερος βαθμός αυτονομίας που προκαλούν το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα λόγω φύλου εκθέτει περαιτέρω τις γυναίκες στην έμφυλη βία, ιδίως στην ενδοοικογενειακή βία, γεγονός που καθιστά δυσχερέστερη την απομάκρυνσή τους από μια βάναυση σχέση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ψυχολογική ή σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας ή παρενόχληση με σοβαρές επιπτώσεις στις προσωπικές και επαγγελματικές προσδοκίες βιώνει σχεδόν το 35 % των γυναικών παγκοσμίως, με επιβλαβείς συνέπειες στην αυτοεκτίμηση και τη διαπραγματευτική τους θέση για μια πιο δίκαιη αμοιβή·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αίτια του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων είναι πολυάριθμα και περιλαμβάνουν τόσο διαρθρωτικούς όσο και πολιτιστικούς παράγοντες, δηλαδή, αφενός, αγορές εργασίας και τομείς εργασίας διαχωρισμένους με βάση το φύλο, έλλειψη δυνατοτήτων εξισορρόπησης της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής και υπηρεσίες όπου οι γυναίκες που αποτελούν τον κύριο φροντιστή παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων, διαιώνιση «γυάλινων οροφών» που δεν επιτρέπουν στις γυναίκες να φτάνουν στα ανώτατα επίπεδα σταδιοδρομίας και, ως εκ τούτου, σε ανώτατους μισθούς και, αφετέρου, έμφυλα στερεότυπα σχετικά με τους ρόλους και τις προσδοκίες των γυναικών, έμφυλες προκαταλήψεις στις μισθολογικές δομές και τον τρόπο καθορισμού των μισθών, βαθιά ριζωμένες προσδοκίες για τον ρόλο των γυναικών ως μητέρων που οδηγούν σε διακοπές σταδιοδρομίας, διακοπές εργασίας ή μετάβαση σε εργασία μερικής απασχόλησης, καθώς και έλλειψη διαφάνειας στις αμοιβές·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αίτια του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων είναι πολυάριθμα, διαρθρωτικά και συχνά αλληλένδετα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αίτια αυτά μπορούν να διαιρεθούν σε δύο συνιστώσες, μία η οποία φαινομενικά «εξηγείται» από τις διαφορές στα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας των γυναικών και των ανδρών, και μια άλλη που παραμένει φαινομενικά «ανεξήγητη» με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά, τα οποία ωστόσο αποτελούν την κυρίαρχη συνιστώσα της διαφοράς των αμοιβών μεταξύ των φύλων σε όλες σχεδόν τις χώρες παγκοσμίως·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι διαφορές στα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας των γυναικών και των ανδρών περιλαμβάνουν την ηλικία, την εμπειρία και την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό τομέα ή τον χρόνο εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτυπώνονται στο γεγονός ότι οι γυναίκες εργάζονται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης, βρίσκονται αντιμέτωπες με τη γυάλινη οροφή της επιχείρησης, εργάζονται σε γυναικοκρατούμενους και χαμηλότερα αμειβόμενους τομείς και θέσεις ή συχνά καλούνται να αναλάβουν την πρωταρχική ευθύνη για τη φροντίδα των οικογενειών τους λόγω έμφυλων κοινωνικών προτύπων που οδηγούν σε χρονικά διαστήματα απομάκρυνσης από την απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρύτερη «ανεξήγητη» συνιστώσα μπορεί να αποδοθεί στα έμφυλα στερεότυπα, στις διακρίσεις ως προς τις αμοιβές και στη συχνή υποτίμηση της εργασίας όπου κυριαρχεί η παρουσία γυναικών, που μπορεί να είναι είτε άμεση είτε έμμεση και παραμένει ένα κρυφό φαινόμενο το οποίο χρήζει αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 60 % των πτυχιούχων στην ΕΕ, εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται δυσανάλογα στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) και στις ψηφιακές σταδιοδρομίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ανισότητα στα επαγγέλματα να προσλαμβάνει νέες μορφές και, παρά τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, οι νέες γυναίκες να εξακολουθούν να έχουν διπλάσιες πιθανότητες από τους νέους άνδρες να είναι οικονομικά ανενεργές·

1.  υπενθυμίζει ότι η ίση αμοιβή για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας αποτελεί μία από τις ιδρυτικές αρχές της ΕΕ και ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να εξαλείψουν τις διακρίσεις λόγω φύλου σε σχέση με όλες τις πτυχές και τους όρους αμοιβής για ίδια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας· θεωρεί ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων για εργασία ίσης αξίας εξακολουθεί να υφίσταται, με ελάχιστη βελτίωση του μέσου όρου της ΕΕ την τελευταία δεκαετία·

2.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια φιλόδοξη νέα στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, με βάση την προηγούμενη στρατηγική και τη στρατηγική δέσμευση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει δεσμευτικά μέτρα για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων και τη διαφάνεια των αμοιβών, καθώς και σαφείς στόχους και διαδικασίες παρακολούθησης για την προώθηση και τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων, ιδίως όσον αφορά τις συναφείς αποδοχές των φύλων και το συνταξιοδοτικό χάσμα και την προώθηση της ισοτιμίας γυναικών και ανδρών ως αμειβόμενων και φροντιστών·

3.  υπενθυμίζει ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων και τα αίτιά του έχουν καταστροφικές συνέπειες για τις γυναίκες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, με αποκορύφωμα το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων το οποίο είναι υπερδιπλάσιο του μισθολογικού χάσματος· υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας σε μεγάλη ηλικία σε σχέση με τους άνδρες, εξαιτίας των διαφορών, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, σε αμοιβές και χρόνο εργασίας, λόγω των διαφορετικών ηλικιών συνταξιοδότησης για τους άνδρες και τις γυναίκες σε ορισμένα κράτη μέλη και εξαιτίας του γεγονότος ότι περισσότερες ηλικιωμένες γυναίκες ζουν μόνες· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση του κινδύνου της φτώχειας για τις ηλικιωμένες γυναίκες, μέσω της αύξησης των συντάξεων, αλλά και μέσω της παροχής κοινωνικής στήριξης· δηλώνει ότι, εκτός από την προώθηση της ρύθμισης της εργασίας με βάση τα ισχυρότερα εργασιακά δικαιώματα, τη ρυθμιζόμενη εργασία και την απαγόρευση της επισφαλούς εργασίας, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να αποκατασταθούν, να υποστηριχθούν και να προωθηθούν ως εργαλείο αποφασιστικής σημασίας για την υπέρβαση των ανισοτήτων, ιδίως όσον αφορά τους μισθούς, αλλά και όσον αφορά την υπεράσπιση και την παγίωση των εργασιακών δικαιωμάτων·

4.  ζητεί την άμεση αναθεώρηση και τη φιλόδοξη επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων έως το τέλος του 2020, το οποίο θα πρέπει να θέσει σαφείς στόχους για τα κράτη μέλη ώστε να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων τα επόμενα χρόνια και να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι αυτοί λαμβάνονται υπόψη στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις· επισημαίνει ιδίως την ανάγκη να συμπεριληφθεί στο νέο σχέδιο δράσης μια διατομεακή προοπτική· καλεί την Επιτροπή να δώσει, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, ιδιαίτερη προσοχή στους παράγοντες που οδηγούν στο συνταξιοδοτικό χάσμα και να αξιολογήσει την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για τη μείωση αυτού του χάσματος σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο·

5.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, εφαρμόζοντας με συνέπεια την αρχή της ισότητας των αμοιβών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας, όχι μόνο μέσω της νομοθεσίας και μέτρων για την καταπολέμηση των μισθολογικών διακρίσεων, αλλά και με την αποκατάσταση, την προώθηση και την υπεράσπιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων· ζητεί, επιπλέον, τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του κάθετου και οριζόντιου διαχωρισμού στην απασχόληση και των πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με προσλήψεις και προαγωγές· ζητεί να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας στους τομείς της μητρότητας, της ανεργίας, της ασθένειας, των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση τόσο της Προέδρου της Επιτροπής όσο και της Επιτρόπου για την Ισότητα να αναλάβουν δράση για την εισαγωγή δεσμευτικών μέτρων για την μισθολογική διαφάνεια εντός των πρώτων 100 ημερών της θητείας της Επιτροπής· θεωρεί ότι η επικείμενη οδηγία θα πρέπει να περιλαμβάνει αυστηρές πολιτικές επιβολής για όσους δεν συμμορφώνονται, να ισχύει τόσο για τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), και για το συνολικό πακέτο αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συστατικών στοιχείων του, και να έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης συγκεκριμένων μέτρων με βάση τη σύσταση του 2014, όπως α) σαφή καθορισμό κριτηρίων αξιολόγησης της αξίας της εργασίας, β) ουδέτερα ως προς το φύλο συστήματα επαγγελματικής αξιολόγησης και κατάταξης, γ) ελέγχους και υποβολή αναφορών για τη διασφάλιση της ίσης αμοιβής, δ) δικαίωμα των εργαζομένων να ζητούν πλήρη ενημέρωση για την αμοιβή και δικαίωμα σε επανόρθωση, και ε) σαφείς στόχους για τις επιδόσεις των εταιρειών στο θέμα της ισότητας· πιστεύει ακράδαντα ότι τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για τον εντοπισμό περιπτώσεων μισθολογικών διακρίσεων, προκειμένου οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αναλαμβάνουν δράση όπου απαιτείται· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, τομεακό, τοπικό και εταιρικό) στην προσεχή νομοθεσία για τη διαφάνεια των αμοιβών·

7.  καλεί την Επιτροπή να συμπληρώσει την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των αμοιβών αναπτύσσοντας, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, και θεσπίζοντας κατευθυντήριες γραμμές για ουδέτερα ως προς το φύλο συστήματα αξιολόγησης και κατάταξης των θέσεων εργασίας και για τον καθορισμό σαφών κριτηρίων (όπως προσόντα, επίπεδο ευθύνης, σωματικές και ψυχολογικές επιβαρύνσεις, προγράμματα εργασίας σε βάρδιες, κ.λπ.) για την αξιολόγηση της αξίας της εργασίας, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η σύγκριση της αξίας της εργασίας σε διάφορες θέσεις και τομείς με στόχο την επίτευξη δικαιότερης αμοιβής για την εργασία σε τομείς όπου κυριαρχούν οι γυναίκες, οι οποίοι κατά κανόνα δεν χαίρουν υψηλής εκτίμησης και, συνεπώς, δεν αμείβονται εξίσου καλά με την εργασία σε ανδροκρατούμενους τομείς·

8.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την τρέχουσα επανεξέταση της λειτουργίας και της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης για τις ίσες αμοιβές και της αρχής της ίσης αμοιβής ως βάση για τη δράση της και να υποβάλει έγκαιρη αναθεώρηση της οδηγίας 2006/54/ΕΚ για να επικαιροποιήσει και να βελτιώσει την υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με την αρχή της ισότητας των αμοιβών στην πράξη, να βελτιώσει την εφαρμογή της νομοθεσίας σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και να συμπεριλάβει την απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή αλλαγής φύλου· ζητεί να βελτιωθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να θεσπιστούν ισχυρότερα δικονομικά δικαιώματα για να καταπολεμηθούν οι μισθολογικές διακρίσεις·

9.  υπενθυμίζει ότι στην έκθεση της Επιτροπής του 2017 σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης της Επιτροπής για την ενίσχυση της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω της διαφάνειας (COM(2017)0671) διαπιστώνεται ότι τα μέτρα δεν ήταν αποτελεσματικά και ότι η εφαρμογή τους ήταν ανεπαρκής· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, τη δέσμευση της Προέδρου της Επιτροπής, στις πολιτικές κατευθύνσεις της για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019-2024, ότι η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία θα είναι η θεμελιώδης αρχή μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ισότητα των φύλων, καθώς και την παραδοχή ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί κρίσιμη συνιστώσα της οικονομικής ανάπτυξης, και ζήτημα θεμελιωδών δικαιωμάτων και δικαιοσύνης·

10.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να γίνει πράξη ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος προωθεί τη σύγκλιση προς τα πάνω, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, προκειμένου να εξασφαλιστούν ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες, και να διατηρηθεί το δικαίωμα στην ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας· τονίζει ότι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων θα πρέπει να αποτελεί ειδικό στόχο στη στρατηγική που θα διαδεχθεί τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την οριστική κάλυψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα την αρχή της ισότητας των αμοιβών, διασφαλίζοντας ότι οι μισθοί για τους εργαζομένους με μερική απασχόληση είναι σύμφωνοι με το ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης και θεσπίζοντας νομοθεσία που θα ενισχύει τη διαφάνεια των αμοιβών και θα βελτιώνει τη νομική σαφήνεια για τον εντοπισμό έμφυλων προκαταλήψεων και διακρίσεων στις δομές των αμοιβών, καταπολεμώντας τον διαχωρισμό, κάθετο ή οριζόντιο, και τις προκαταλήψεις των εργοδοτών στις αποφάσεις πρόσληψης και προαγωγής·

12.  τονίζει ότι η πρόσβαση στην εργασία και οι συνθήκες που τη διευκολύνουν είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση της χειραφέτησης και της ανεξαρτησίας των γυναικών σε κάθε τομέα της ζωής, από την εργασία έως την κοινωνική, οικονομική και πολιτική συμμετοχή, μεταξύ άλλων· θεωρεί ότι η πρόοδος προς την επίτευξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και η προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών αποτελούν πορεία κοινωνικής προόδου για την κοινωνία στο σύνολό της, επιτρέποντας παράλληλα τη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των γυναικών·

13.  καλεί ακόμη τα κράτη μέλη να επενδύσουν επαρκώς στην παροχή, την προσβασιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και την ποιότητα επίσημων υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, χρησιμοποιώντας τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία σύμφωνα με τους στόχους της Βαρκελώνης, και να επενδύσουν σε υπηρεσίες μακροχρόνιας περίθαλψης και φιλικές προς την οικογένεια ρυθμίσεις εργασίας για τη διασφάλιση της ίσης και συνεχούς συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας με την παροχή επαρκούς ευελιξίας που θα συμβάλει στην επίτευξη υψηλότερων ποσοστών απασχόλησης μεταξύ των γυναικών· επαναλαμβάνει ότι, για την καταπολέμηση του κινδύνου της φτώχειας για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και για την αντιμετώπιση των αιτίων του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν την κατάλληλη μέριμνα για τις ηλικιωμένες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως μόρια για περιόδους φροντίδας, επαρκείς κατώτατες συντάξεις, παροχές επιζώντων και δικαιώματα οικογενειακής άδειας για άνδρες, με στόχο να προληφθεί το φαινόμενο της εκθήλυνσης της φτώχειας· καλεί το Συμβούλιο να θεσπίσει στόχους για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με εξαρτώμενα πρόσωπα παρόμοιους με τους στόχους της Βαρκελώνης για την παιδική φροντίδα·

14.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές που προωθούν την απασχόληση των γυναικών και την οικονομική τους ανεξαρτησία, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών που προάγουν την ένταξη στην αγορά εργασίας γυναικών από περιθωριοποιημένες ομάδες· καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τον έμφυλο κατακερματισμό της αγοράς εργασίας μέσω επενδύσεων στην τυπική, άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση και επαγγελματική κατάρτιση για τις γυναίκες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας απασχόληση και ευκαιρίες για επαγγελματικό αναπροσανατολισμό και αναβάθμιση δεξιοτήτων για μελλοντικές αλλαγές της αγοράς εργασίας· ζητεί, ειδικότερα, μεγαλύτερη προώθηση της επιχειρηματικότητας, των κλάδων STEM, της ψηφιακής εκπαίδευσης και των χρηματοοικονομικών γνώσεων των κοριτσιών από μικρή ηλικία, προκειμένου να καταπολεμηθούν τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά στερεότυπα και να διασφαλιστεί η είσοδος περισσότερων γυναικών σε αναπτυσσόμενους και καλά αμειβόμενους τομείς·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία έγκριση και εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πρόοδό τους ενόψει της έκθεσης που θα εκπονηθεί εν καιρώ και των συνοδευτικών μελετών σχετικά με την εφαρμογή της·

16.  επισημαίνει τον αντίκτυπο που έχει η υποεκπροσώπηση των γυναικών στις ηγετικές θέσεις όσον αφορά τις διαφορές στις αμοιβές των φύλων και τονίζει θα πρέπει επειγόντως να προωθηθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον τομέα των επιχειρήσεων και της διαχείρισης· καλεί τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην απεμπλοκή των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την προταθείσα οδηγία για τις γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια, δεδομένου ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην εξάλειψη της γυάλινης οροφής·

17.  καλεί τόσο την Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη να συλλέξουν αναλυτικά στοιχεία για να αξιολογήσουν καλύτερα και να παρακολουθήσουν την πρόοδο όσον αφορά τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή σε ομάδες που βιώνουν πολλαπλές και διατομεακές μορφές διακρίσεων, όπως είναι οι γυναίκες με αναπηρία, οι μετανάστριες και οι γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές ομάδες, οι γυναίκες Ρομά, οι ηλικιωμένες γυναίκες, οι γυναίκες σε αγροτικές και ερημωμένες περιοχές, οι μόνες μητέρες και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ·

18.  τονίζει ότι η συλλογή δεδομένων κατανεμημένων ανά φύλο χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση σε τομείς όπως η άτυπη απασχόληση, η επιχειρηματικότητα, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, η βία κατά των γυναικών και η μη αμειβόμενη εργασία· τονίζει την ανάγκη συλλογής και χρήσης ποιοτικών δεδομένων και στοιχείων για την τεκμηριωμένη και πραγματιστική χάραξη πολιτικής· καλεί τόσο την Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη να συλλέξουν αναλυτικά στοιχεία για να αξιολογήσουν καλύτερα και να παρακολουθήσουν την πρόοδο όσον αφορά τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή σε ομάδες που βιώνουν πολλαπλές και διατομεακές μορφές διακρίσεων, όπως είναι οι γυναίκες με αναπηρία, οι μετανάστριες και οι γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, οι γυναίκες Ρομά, οι ηλικιωμένες, οι ανύπαντρες μητέρες και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ·

19.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην ανάπτυξη νέων πολιτικών για τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τους κοινωνικούς εταίρους να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και να εργαστούν από κοινού για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος, μεταξύ άλλων μέσω μέτρων θετικής δράσης, καθώς και να συνεργαστούν με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με στόχο την αποφασιστική ενεργοποίηση της κοινής γνώμης, δεδομένου ότι η γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων αποτελεί οικουμενική προτεραιότητα·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν το έργο τους για την καταπολέμηση των επισφαλών εργασιακών συνθηκών και της εκθήλυνσης της φτώχειας· επισημαίνει τα υψηλά επίπεδα αδήλωτης εργασίας που επιτελείται από γυναίκες, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά το εισόδημα των γυναικών, την κάλυψη και την προστασία κοινωνικής ασφάλισης και καλεί τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη σύμβαση της ΔΟΕ του 2011 για τους οικιακούς βοηθούς·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την προστασία της μητρότητας, της πατρότητας και της τεκνοποίησης στην εργατική νομοθεσία, συγκεκριμένα με την αύξηση του χρόνου της άδειας, με τη διασφάλιση ότι αυτή αμείβεται πλήρως και με τη μείωση του αριθμού των ωρών εργασίας κατά τον θηλασμό, καθώς και με λήψη κατάλληλων μέτρων για την εφαρμογή της προστασίας αυτής, αλλά και με την επένδυση στην παροχή δωρεάν δημόσιου δικτύου υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης και μέριμνας και υπηρεσιών μακροχρόνιας μέριμνας· σημειώνει ότι η έλλειψη διαθεσιμότητας, το απαγορευτικό κόστος και η έλλειψη επαρκών υποδομών σε ποιοτικές υπηρεσίες παιδικής μέριμνας παραμένουν σημαντικό εμπόδιο στην ισότιμη συμμετοχή –κυρίως– των γυναικών σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης·

22.  αναγνωρίζει ότι η έμφυλη βία και παρενόχληση μπορεί επίσης να επιδεινωθεί από το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, καθώς τα θύματα καταλήγουν συχνά σε πιο κακοπληρωμένες δουλειές λόγω εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος· καλεί τα κράτη μέλη να υπογράψουν και να κυρώσουν τη σύμβαση της ΔΟΕ του 2019 σχετικά με τη βία και την παρενόχληση, να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα για τον ορισμό, την πρόληψη και την απαγόρευση της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών ασφαλούς και αποτελεσματικής καταγγελίας και επίλυσης διαφορών, υποστήριξης, υπηρεσιών και μέσων έννομης προστασίας·

23.  καλεί την Επιτροπή να δώσει το παράδειγμα και να υποβάλει πλήρη ανάλυση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατά την ημέρα της ΕΕ για την Ισότητα των Αμοιβών·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 69 της 8.3.2014, σ. 112.
(2) ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
(3) ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.
(4) ΕΕ C 155 της 25.5.2011, σ. 10.
(5) ΕΕ C 264 E της 13.9.2013, σ. 75.
(6) ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 93.
(7) ΕΕ C 242 της 10.7.2018, σ. 24.
(8) ΕΕ C 331 της 18.9.2018, σ. 60.
(9) ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 6.
(10) ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 89.
(11) Mascherini, M., Bischello, M. και Riojav Leston, I.: The gender employment gap: Challenges and solutions, Eurofound, 2016.
(12) Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με τίτλο «Poverty, gender and lone parents in the EU» (Φτώχεια, φύλο και μόνοι γονείς στην ΕΕ), που καταγράφει τα στοιχεία από τις στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) από το 2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου