Indiċi 
Testi adottati
Il-Ħamis, 30 ta' Jannar 2020 - Brussell
Il-verifika tal-kredenzjali
 Ħatra ta' membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni
 Ħatra ta' membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni
 Ħatra tal-Viċi President tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni
 Ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea
 Ċarġer komuni għall-apparat radju mobbli
 Differenza fil-pagi bejn il-ġeneri

Il-verifika tal-kredenzjali
PDF 211kWORD 70k
Deċiżjoni
Anness
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-30 ta' Jannar 2020 dwar il-verifika tal-kredenzjali (2019/2180(REG))
P9_TA(2020)0019A9-0015/2020

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 10(1), 14(2) u 14(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

–  wara li kkunsidra l-Att tal-20 ta' Settembru 1976 dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett, anness mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 76/787/KEFA, KEE, Euratom tal-20 ta' Settembru 1976(1), kif emendat u rinumerat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/772/KE, Euratom tal-25 ta' Ġunju 2002 u tat-23 ta' Settembru 2002(2),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni 2005/684/KE, Euratom tiegħu tat-28 ta' Settembru 2005 li tadotta l-istatut għall-membri tal-Parlament Ewropew(3), u b'mod partikolari l-Artikoli 2(1) u 3(1) tagħha,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 93/109/KE tas-6 ta' Diċembru 1993 dwar arranġamenti dettaljati sabiex jiġi eżerċitat id-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet għal-Parlament Ewropew għaċ-ċittadini ta' l-Unjoni li joqogħdu fi Stat Membru li tiegħu ma jkunux ċittadini(4), kif emendata mid-Direttiva tal-Kunsill 2013/1/UE tal-20 ta' Diċembru 2012(5),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew 2013/312/UE tat-28 ta' Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew(6) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (UE) 2018/937 tat-28 ta' Ġunju 2018 li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew(7),

–  wara li kkunsidra s-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tas-7 ta' Lulju 2005, tat-30 ta' April 2009 u tad-19 ta' Diċembru 2019(8),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjonijiet uffiċjali mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri dwar ir-riżultati tal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tat-13 ta' Ġunju 2019 tal-Junta Electoral Central (Kummissjoni Elettorali Ċentrali Spanjola) li tipproklama l-kandidati eletti fil-Parlament Ewropew fl-elezzjonijiet li saru fis-26 ta' Mejju 2019 u li ġiet ippubblikata fil-Boletín Oficial del Estado (Gazzetta Uffiċjali tal-Istat) fl-14 ta' Ġunju 2019(9);

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 3, 4 u 11 u l-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A9-0015/2020),

A.  billi, skont l-Artikolu 12 tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976, il-Parlament Ewropew għandu jivverifika l-kredenzjali tal-Membri tal-Parlament Ewropew u, għal dan l-iskop, għandu jieħu nota tar-riżultati ddikjarati uffiċjalment mill-Istati Membri u għandu jiddeċiedi dwar kwalunkwe kontroversja li tista' tinqala' mid-dispożizzjonijiet tal-Att tal-1976, minbarra dawk li jirriżultaw mid-dispożizzjonijiet nazzjonali li għalihom jirreferi l-Att tal-1976;

B.  billi l-Istati Membri kollha nnotifikaw l-ismijiet tal-Membri eletti lill-Parlament skont l-Artikolu 3(1) tar-Regoli ta' Proċedura, iżda mhux l-ismijiet kollha ġew ikkomunikati;

C.  billi, skont l-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew 2013/312/UE tat-28 ta' Ġunju 2013 u l-Artikolu 3(2) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (UE) 2018/937 tat-28 ta' Ġunju 2018, l-għadd ta' rappreżentanti fil-Parlament Ewropew allokat lil Spanja fil-preżent huwa 54, filwaqt li n-notifika tal-awtoritajiet kompetenti Spanjoli fiha bis 51 isem; billi, abbażi tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea(10) u fi qbil mal-Artikolu 12 tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976, il-Parlament jieħu nota tad-deċiżjoni tat-13 ta' Ġunju 2019 tal-Junta Electoral Central li tipproklama l-kandidati eletti fil-Parlament Ewropew fl-elezzjonijiet li saru fis-26 ta' Mejju 2019 u li ġiet ippubblikata fil-Boletín Oficial del Estado fl-14 ta' Ġunju 2019 għall-iskop li tistabbilixxi l-lista tal-Membri eletti; billi, għaldaqstant, l-għadd ta' rappreżentanti fil-Parlament Ewropew eletti fi Spanja kien 54;

D.  billi fl-Istati Membri jistgħu jiġu kkunsidrati, skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali, oġġezzjonijiet fir-rigward tal-elezzjoni ta' xi Membri tal-Parlament Ewropew u billi dawn il-proċeduri jistgħu jirriżultaw fl-annullament tal-elezzjoni tal-Membri kkonċernati;

E.  billi ċerti Stati Membri għaddew tard lill-Parlament il-listi ta' sostituti eventwali, filwaqt li oħrajn għadhom ma għaddew l-ebda tali lista, flimkien mal-ordni tagħhom skont ir-riżultat tal-votazzjoni, kif jirrikjedi l-Artikolu 3(3) tar-Regoli ta' Proċedura;

F.  billi, skont l-Artikolu 3(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-validità tal-mandat ta' Membru tal-Parlament Ewropew ma tistax tiġi kkonfermata jekk ma jkunux saru d-dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-assenza ta' kwalunkwe kariga inkompatibbli u d-dikjarazzjoni bil-miktub tal-interessi finanzjarji rikjesti skont l-Artikolu 3 u l-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura;

G.  billi l-Artikolu 7(1) u (2) tal-Att tal-1976 jiddefinixxi b'mod ċar il-karigi li huma inkompatibbli mal-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew;

H.  billi, skont l-Artikolu 11 u l-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura, kull Membru tal-Parlament Ewropew huwa obbligat jippreżenta dikjarazzjoni dettaljata dwar: (a) l-attivitajiet professjonali tal-Membru matul it-tliet snin qabel il-ħatra tiegħu fil-Parlament, u l-parteċipazzjoni tiegħu matul dak il-perjodu f'kumitati jew bordijiet ta' kumpaniji, organizzazzjonijiet mhux governattivi, assoċjazzjonijiet jew kwalunkwe organu ieħor stabbilit fil-liġi; (b) kwalunkwe salarju li l-Membru jirċievi għat-twettiq ta' mandat f'parlament ieħor, (c) kwalunkwe attività b'remunerazzjoni regolari mwettqa mill-Membru fl-istess żmien li jkun qed jeżerċita l-kariga tiegħu, kemm bħala impjegat u kemm jekk jaħdem għal rasu; (d) il-parteċipazzjoni f'kumitati jew bordijiet ta' kumpaniji, organizzazzjonijiet mhux governattivi, assoċjazzjonijiet jew kwalunkwe korp ieħor stabbilit fil-liġi, jew kwalunkwe attività oħra esterna li tinvolvi l-Membru, kemm jekk remunerat u kemm jekk le; (e) kwalunkwe attività esterna okkażjonali b'remunerazzjoni, jekk ir-remunerazzjoni totali tal-attivitajiet esterni okkażjonali kollha tal-Membru taqbeż il-EUR 5 000 f'sena kalendarja; (f) ishma jew sħubija f'kumpanija, fejn hemm il-possibbiltà ta' riperkussjonijiet fuq il-politika pubblika, jew meta din il-parteċipazzjoni tagħti lill-Membru influwenza sinifikanti fl-affarijiet tal-organizzazzjoni inkwestjoni; (g) kull għajnuna, sew finanzjarja u sew fil-forma ta' riżorsi umani jew materjali, minbarra l-għajnuna pprovduta mill-Parlament, mogħtija lill-Membru minħabba l-attivitajiet politiċi tiegħu minn terzi persuni, li għandhom ikunu identifikati; (h) kwalunkwe interess finanzjarju ieħor li jista' jinfluwenza l-qadi tad-dmirijiet tal-Membru. Għal kull wieħed minn dawn il-punti, il-Membru għandu l-obbligu li jindika, meta jkun il-każ, jekk huwiex remunerat jew le u, għall-punti (a), (c), (d), (e) u (f), il-Membru għandu wkoll jindika l-kategorija ta' introjtu rilevanti; billi l-informazzjoni mogħtija tiġi ppubblikata fis-sit web tal-Parlament;

I.  billi l-mandat tar-rappreżentanti eletti fir-Renju Unit huwa bbażat fuq is-sħubija tal-pajjiż fl-Unjoni Ewropea; billi, b'konsegwenza tal-Artikolu 3(2), it-tielet subparagrafu, tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (UE) 2018/937 tat-28 ta' Ġunju 2018, u bis-saħħa tal-imsemmi Artikolu, il-mandat ta' dawn il-Membri tal-Parlament Ewropew jintemm awtomatikament jekk u fil-jum li fih il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea jsir legalment effettiv;

J.  billi, skont l-istess dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (UE) 2018/937, il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea mhuwiex se jikkawża vakanza skont l-Artikolu 13 tal-Att tal-1976 u l-Artikolu 4 tar-Regoli ta' Proċedura u, konsegwentement, it-tmiem tal-mandat tar-rappreżentanti eletti fir-Renju Unit ikun awtomatiku u jsir mingħajr il-bżonn li jiġi ddikjarat mill-Parlament Ewropew;

K.  billi, fil-każ tal-ħruġ tar-Renju Unit, l-għadd ta' rappreżentanti fil-Parlament Ewropew għal kull Stat Membru wara li tali ħruġ ikun sar effettiv ġie stabbilit fid-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (UE) 2018/937 u se jwassal biex rappreżentanti minn ċerti Stati Membri jimlew is-siġġijiet addizzjonali li jirriżultaw mill-għadd ta' siġġijiet allokat skont l-ewwel u t-tieni subparagrafi tal-Artikolu 3(2) ta' dik id-deċiżjoni;

L.  billi ċerti Stati Membri adottaw liġijiet jew regolamenti li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għall-organizzazzjoni ta' elezzjonijiet b'listi transnazzjonali;

M.  billi ċ-ċittadini ta' ċerti Stati Membri li ilhom jgħixu f'pajjiż ieħor għal perjodu ta' żmien speċifiku jistgħu jiġu mċaħħda mid-dritt tal-vot fl-Istat Membru tagħhom (ċaħda tad-dritt tal-vot); billi, f'xi każijiet, dan jista' jinkludi wkoll iċ-ċaħda tad-dritt għall-kandidatura;

1.  Jiddikjara validu, suġġett għal kwalunkwe deċiżjonijiet eventwali mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li fihom ir-riżultati elettorali jkunu ġew ikkontestati, il-mandat tal-Membri tal-Parlament Ewropew imsemmija fl-Anness ta' din id-deċiżjoni;

2.  Itenni t-talba tiegħu li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti mhux biss jinnotifikawh minnufih bl-ismijiet tal-kandidati eletti, iżda wkoll jgħaddulu l-ismijiet ta' kwalunkwe sostitut, flimkien mal-ordni tagħhom skont ir-riżultat tal-votazzjoni, u jħeġġeġ lil dawk li għadhom ma bagħtux in-notifiki rilevanti biex jagħmlu dan mill-aktar fis;

3.  Jitlob li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jtemmu mingħajr dewmien l-eżami tal-kontestazzjonijiet possibbli li ġew ippreżentati lilhom, u li jinfurmaw lill-Parlament bir-riżultati tiegħu; jitlob li ssir evalwazzjoni trasparenti tal-iżvolġiment tal-elezzjonijiet Ewropej;

4.  Jirrikonoxxi li l-mandat tar-rappreżentanti eletti fir-Renju Unit jintemm awtomatikament jekk u fil-jum li fih il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea jsir legalment effettiv;

5.  F'din l-eventwalità, jistenna li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jibagħtu n-notifiki rilevanti, mingħajr dewmien bla bżonn, biex jimtlew is-siġġijiet addizzjonali;

6.  Iqis li ċ-ċaħda tad-dritt tal-vot tista', potenzjalment, ikollha effett dissważiv fuq iċ-ċittadini li jkollhom il-ħsieb jeżerċitaw id-dritt ta' moviment liberu fi ħdan l-UE (Artikolu 20(2)(a) tat-TFUE) u tikkawża riperkussjonijiet fuq dawk iċ-ċittadini li jkunu eżerċitaw dan l-istess dritt; iqis li ċ-ċaħda tad-dritt tal-vot tikser il-prinċipju ta' suffraġju universali (Artikolu 14(2) tat-TUE u Artikolu 1(3) tal-Att tal-1976); barra minn hekk, jesprimi tħassib dwar sitwazzjonijiet li fihom iċ-ċittadini jiġu mfixkla milli jeżerċitaw id-dritt tal-vot tagħhom minħabba nuqqas ta' ċarezza tal-proċeduri, inkluż bi rbit ma' listi tal-votanti, rekwiżiti ta' preżenza fiżika, jew diffikultà fil-ksib ta' aċċess għall-informazzjoni meħtieġa min-naħa tal-Istati Membri biex dak li jkun jeżerċita d-dritt tal-vot; huwa tal-fehma li ċ-ċaħda tad-dritt tal-vot jew rekwiżiti li jfixklu b'mod sproporzjonat l-eżerċizzju tad-dritt tal-vot fl-ebda ċirkostanza ma għandhom japplikaw għall-elezzjonijiet Ewropew, u jitlob li l-Kummissjoni tiżgura li l-ebda Stat Membru ma jipprevedi din il-possibbiltà;

7.  Jitlob li l-Istati Membri li fihom setgħu nqalgħu problemi ta' dan it-tip jissemplifikaw il-formalitajiet ta' reġistrazzjoni tagħhom marbutin mal-parteċipazzjoni ta' persuni b'ċittadinanza ta' Stati Membri oħrajn fl-elezzjonijiet Ewropej, sew bħala votanti u sew bħala kandidati, b'mod partikolari billi jneħħu l-ostakoli amministrattivi żejda, b'tali mod li jagħmlu effettivi d-drittijiet imsemmija fl-Artikolu 20(2)(a) u (b) tat-TFUE; jitlob li l-Kummissjoni tiżgura li l-prattiki tal-Istati Membri jikkonformaw mal-liġi tal-UE;

8.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din id-Deċiżjoni lill-Kummissjoni, lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti kif ukoll lill-parlamenti tal-Istati Membri.

ANNESS: Lista tal-Membri tal-Parlament Ewropew li l-mandat tagħhom ġie ddikjarat validu

(it-2 ta' Lulju 2019)

Il-Belġju (21 Membru)

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BOTENGA Marc

BOURGEOIS Geert

BRICMONT Saskia

CHASTEL Olivier

DE MAN Filip

DE SUTTER Petra

FRANSSEN Cindy

KANKO Assita

LAMBERTS Philippe

LUTGEN Benoît

PEETERS Kris

RIES Frédérique

TARABELLA Marc

VAN BREMPT Kathleen

VAN OVERTVELDT Johan

VANDENDRIESSCHE Tom

VAUTMANS Hilde

VERHOFSTADT Guy

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

Il-Bulgarija (17-il Membru)

ADEMOV Asim

ALEXANDROV YORDANOV Alexander

ALIEVA-VELI Atidzhe

DZHAMBAZKI Angel

HRISTOV Ivo

KANEV Radan

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MAYDELL Eva

MIHAYLOVA Iskra

NOVAKOV Andrey

PENKOVA Tsvetelina

RADEV Emil

SLABAKOV Andrey

STANISHEV Sergei

VITANOV Petar

YONCHEVA Elena

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

Ir-Repubblika Ċeka (21 Membru)

BLAŠKO Hynek

CHARANZOVÁ Dita

DAVID Ivan

DLABAJOVÁ Martina

GREGOROVÁ Markéta

HLAVÁČEK Martin

KNOTEK Ondřej

KOLAJA Marcel

KONEČNÁ Kateřina

KOVAŘÍK Ondřej

MAXOVÁ Radka

NIEDERMAYER Luděk

PEKSA Mikuláš

POLČÁK Stanislav

POSPÍŠIL Jiří

ŠOJDROVÁ Michaela

TOŠENOVSKÝ Evžen

VONDRA Alexandr

VRECIONOVÁ Veronika

ZAHRADIL Jan

ZDECHOVSKÝ Tomáš

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

Id-Danimarka (13-il Membru)

AUKEN Margrete

CHRISTENSEN Asger

FUGLSANG Niels

GADE Søren

KOFOD Peter

LØKKEGAARD Morten

MELCHIOR Karen

PETER-HANSEN Kira Marie

PETERSEN Morten

SCHALDEMOSE Christel

VILLUMSEN Nikolaj

VIND Marianne (*)

WEISS Pernille

(*) Il-mandat huwa validu b'effett mit-2 ta' Lulju 2019, jiġifieri d-data indikata fin-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sa Marianne VIND flok is-Sur Jeppe KOFOD, li d-deċiżjoni tiegħu li jassumi l-kariga ta' Ministru tal-Gvern Daniż u, konsegwentement, li ma jibdiex il-mandat tiegħu bħala Membru tal-Parlament Ewropew, ġiet innotifikata mill-awtoritajiet nazzjonali Daniżi fis-27 ta' Ġunju 2019.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

Il-Ġermanja (96 Membru)

ANDERSON Christine

ANDRESEN Rasmus

BARLEY Katarina

BECK Gunnar

BEER Nicola

BENTELE Hildegard

BERG Lars Patrick

BERGER Stefan

BISCHOFF Gabriele

BLOSS Michael

BOESELAGER Damian

BREYER Patrick

BUCHHEIT Markus

BUCHNER Klaus

BULLMAN Udo

BURKHARDT Delara

BUSCHMANN Martin

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

CAVAZZINI Anna

DEMIREL Özlem

DEPARNAY-GRUNENBERG Anna

DOLESCHAL Christian

DÜPONT Lena

EHLER Christian

ERNST Cornelia

EROGLU Engin

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FEST Nicolaus

FRANZ Romeo

FREUND Daniel

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEESE Alexandra

GEIER Jens

GEUKING Helmut

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GLÜCK Andreas

HAHN Henrike

HAHN Svenja

HÄUSLING Martin

HERBST Niclas

HERZBERGER-FOFANA Pierrette

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KELLER Ska

KÖRNER Moritz

KÖSTER Dietmar

KRAH Maximilian

KREHL Constanze

KUHS Joachim

LAGODINSKY Sergey

LANGE Bernd

LANGENSIEPEN Katrin

LIESE Peter

LIMMER Sylvia

LINS Norbert

MARQUARDT Erik

McALLISTER David

MEUTHEN Jörg

MICHELS Martina

MORTLER Marlene

MÜLLER Ulrike

NEUMANN Hannah

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NIENASS Niklas

NOICHL Maria

OETJEN Jan-Christoph

PAULUS Jutta

PIEPER Markus

RADTKE Dennis

REIL Guido

REINTKE Terry

SCHIRDEWAN Martin

SCHNEIDER Christine

SCHOLZ Helmut

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SEEKATZ Ralf

SEMSROTT Nico

SIMON Sven

SIPPEL Birgit

SONNEBORN Martin

VERHEYEN Sabine

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

VOSS Axel

WALSMANN Marion

WEBER Manfred

WIELAND Rainer

WÖLKEN Tiemo

ZIMNIOK Bernhard

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

L-Estonja (6 Membri)

ANSIP Andrus

KALJURAND Marina

MADISON Jaak

MIKSER Sven

PAET Urmas

TOOM Yana

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

L-Irlanda (11-il Membru)

CARTHY Matt

CUFFE Ciarán

DALY Clare

FITZGERALD Frances

FLANAGAN Luke Ming

KELLEHER Billy

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

O’SULLIVAN Grace

WALLACE Mick

WALSH Maria

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

Il-Greċja (21 Membru)

ANDROULAKIS Nikos

ARVANITIS Konstantinos

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle

FRAGKOS Emmanouil (*)

GEORGOULIS Alexis

KAILI Eva

KEFALOGIANNIS Manolis

KOKKALIS Petros

KONSTANTINOU Athanasios

KOULOGLOU Stelios

KOUNTOURA Elena

KYMPOUROPOULOS Stelios

KYRTSOS Georgios

LAGOS Ioannis

MEIMARAKIS Vangelis

NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris

PAPADAKIS Kostas

PAPADIMOULIS Dimitrios

SPYRAKI Maria

VELOPOULOS Kyriakos (**)

VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

(*) Il-mandat huwa validu b'effett mill-10 ta' Lulju 2019, jiġifieri d-data tan-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sur Emmanouil FRAGKOS flok is-Sur Kyriakos VELOPOULOS.

(**) Il-mandat tas-Sur Kyriakos VELOPOULOS intemm fis-6 ta' Lulju 2019.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

Spanja (54 Membru)

AGUILAR Mazaly

AGUILERA Clara

ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

BARRENA ARZA Pernando

BAUZÁ DÍAZ José Ramón

BENJUMEA BENJUMEA Isabel

BILBAO BARANDICA Izaskun

BUXADÉ VILLALBA Jorge

CAÑAS Jordi

del CASTILLO VERA Pilar

DURÁ FERRANDIS Estrella (*)

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ Jonás

GÁLVEZ MUÑOZ Lina

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GARCÍA MUÑOZ Isabel

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARICANO Luis

GONZÁLEZ Mónica Silvana

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

GONZÁLEZ PONS Esteban

HOMS GINEL Alicia

LÓPEZ Javi

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ GIL Leopoldo

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

LUENA César

MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

MALDONADO LÓPEZ Adriana

MILLÁN MON Francisco José

MONTSERRAT Dolors

MORENO SÁNCHEZ Javier

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA Maite

PINEDA Manu

REGO Sira

RIBA I GINER Diana

RODRÍGUEZ PALOP Eugenia

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya

RUIZ DEVESA Domènec

SÁNCHEZ AMOR Nacho

SOLÍS PÉREZ Susana

TERTSCH Hermann

URBÁN CRESPO Miguel

URTASUN Ernest

VILLANUEVA RUIZ Idoia

ZARZALEJOS Javier

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

(*) Il-mandat huwa validu b'effett mit-2 ta' Lulju 2019, skont in-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sa Estrella DURÁ FERRANDIS flok is-Sur Josep BORRELL FONTELLES, li rrinunzja għas-siġġu tiegħu fis-26 ta' Ġunju 2019 u ma ppreżentax id-dikjarazzjonijiet neċessarji għall-verifika tal-kredenzjali tiegħu.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

Franza (74 Membru)

ALFONSI François

ANDRIEU Eric

ANDROUËT Mathilde

AUBRY Manon

BARDELLA Jordan

BAY Nicolas

BEIGNEUX Aurelia

BELLAMY François-Xavier

BIJOUX Stéphane

BILDE Dominique

BITEAU Benoît

BOMPARD Manuel

BOYER Gilles

BRUNA Annika

BRUNET Sylvie

CANFIN Pascal

CARÊME Damien

CHABAUD Catherine

CHAIBI Leïla

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

COLLARD Gilbert

CORMAND David

DANJEAN Arnaud

DECERLE Jérémy

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

DELLI Karima

DIDIER Geoffroy

DURAND Pascal

EVREN Agnès

FARRENG Laurence

GARRAUD Jean-Paul

GLUCKSMANN Raphaël

GRISET Catherine

GRUDLER Christophe

GUETTA Bernard

GUILLAUME Sylvie

HAYER Valerie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JAMET France

JORON Virginie

JUVIN Herve

KARLESKIND Pierre

KELLER Fabienne

LALUCQ Aurore

LAPORTE Hélène

LARROUTUROU Pierre

LEBRETON Gilles

LECHANTEUX Julie

LOISEAU Nathalie

MARIANI Thierry

MAUREL Emmanuel

MÉLIN Joëlle

MORANO Nadine

OLIVIER Philippe

OMARJEE Younous

PELLETIER Anne-Sophie

PIRBAKAS Maxette

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

RIVIÈRE Jérôme

ROOSE Caroline

ROUGÉ André

SANDER Anne

SATOURI Mounir

SÉJOURNÉ Stéphane

TOLLERET Irène

TOUSSAINT Marie

TRILLET-LENOIR Véronique

VEDRENNE Marie-Pierre

YENBOU Salima

YON-COURTIN Stéphanie

ZACHAROPOULOU Chrysoula

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

Il-Kroazja (11-il Membru)

BORZAN Biljana

FLEGO Valter

GLAVAK Sunčana (*)

KOLAKUŠIĆ Mislav

MATIĆ Predrag Fred

PICULA Tonino

RESSLER Karlo

SINČIĆ Ivan Vilibor

SOKOL Tomislav

ŠUICA Dubravka (**)

TOMAŠIĆ Ruža

ZOVKO Željana

(*) Il-mandat huwa validu b'effett mill-1 ta' Diċembru 2019, jiġifieri d-data indikata fin-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sa Sunčana GLAVAK flok is-Sa Dubravka ŠUICA.

Il-mandat tas-Sa Dubravka ŠUICA ntemm fit-30 ta' Novembru 2019.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

L-Italja (73 Membru)

ADINOLFI Isabella

ADINOLFI Matteo

BALDASSARRE Simona

BARTOLO Pietro

BASSO Alessandra

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando

BERLUSCONI Silvio

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BONFRISCO Anna

BORCHIA Paolo

CALENDA Carlo

CAMPOMENOSI Marco

CAROPPO Andrea

CASANOVA Massimo

CASTALDO Fabio Massimo

CECCARDI Susanna

CHINNICI Caterina

CIOCCA Angelo

CONTE Rosanna

CORRAO Ignazio

COZZOLINO Andrea

D’AMATO Rosa

DANTI Nicola (*)

DA RE Gianantonio

DE CASTRO Paolo

DONATO Francesca

DORFMANN Herbert

DREOSTO Marco

EVI Eleonora

FERRANDINO Giuseppe

FERRARA Laura

FIDANZA Carlo

FIOCCHI Pietro

FITTO Raffaele

FURORE Mario

GANCIA Gianna

GEMMA Chiara

GIARRUSSO Dino

GRANT Valentino

GUALMINI Elisabetta

GUALTIERI Roberto (**)

LANCINI Danilo Oscar

LIZZI Elena

MAJORINO Pierfrancesco

MARTUSCIELLO Fulvio

MILAZZO Giuseppe

MORETTI Alessandra

PANZA Alessandro

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Pina

PIGNEDOLI Sabrina

PISAPIA Giuliano

PROCACCINI Nicola

REGIMENTI Luisa

RINALDI Antonio Maria

ROBERTI Franco

RONDINELLI Daniela

SALINI Massimiliano

SARDONE Silvia

SASSOLI David Maria

SMERIGLIO Massimiliano

STANCANELLI Raffaele

TAJANI Antonio

TARDINO Annalisa

TINAGLI Irene

TOIA Patrizia

TOVAGLIERI Isabella

VUOLO Lucia

ZAMBELLI Stefania

ZANNI Marco

ZULLO Marco

(*) Il-mandat huwa validu b'effett mill-5 ta' Settembru 2019, jiġifieri d-data indikata fin-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sur Nicola DANTI flok is-Sur Roberto GUALTIERI.

(**) Il-mandat tas-Sur Roberto GUALTIERI ntemm fl-4 ta' Settembru 2019.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

Ċipru (6 Membri)

CHRISTOFOROU Lefteris

FOURLAS Loukas

GEORGIOU Giorgios

KIZILYÜREK Niyazi

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

Il-Latvja (8 Membri)

AMERIKS Andris

IJABS Ivars

KALNIETE Sandra

MELBĀRDE Dace

UŠAKOVS Nils

VAIDERE Inese (*)

ZĪLE Roberts

ŽDANOKA Tatjana

(*) Il-mandat huwa validu b'effett mit-2 ta' Lulju 2019, jiġifieri d-data indikata fin-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sa Inese VAIDERE flok is-Sur Valdis DOMBROVSKIS, li rrinunzja għas-siġġu tiegħu qabel ma bdiet id-disa' leġiżlatura u ma ppreżentax id-dikjarazzjonijiet neċessarji għall-verifika tal-kredenzjali tiegħu.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

Il-Litwanja (11-il Membru)

AUŠTREVIČIUS Petras

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

JAKELIŪNAS Stasys

JUKNEVIČIENĖ Rasa

KUBILIUS Andrius

MALDEIKIENĖ Aušra

MAŽYLIS Liudas

OLEKAS Juozas

ROPĖ Bronis

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

Il-Lussemburgu (6 Membri)

ANGEL Marc (*)

GOERENS Charles

HANSEN Christophe

METZ Tilly

SCHMIT Nicolas (**)

SEMEDO Monica

WISELER-LIMA Isabel

(*) Il-mandat huwa validu b'effett mill-10 ta' Diċembru 2019, jiġifieri d-data indikata fin-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sur Marc ANGEL flok is-Sur Nicolas SCHMIT.

(**) Il-mandat tas-Sur Nicolas SCHMIT intemm fit-30 ta' Novembru 2019.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

L-Ungerija (21 Membru)

ARA-KOVÁCS Attila

BOCSKOR Andrea

CSEH Katalin

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

DOBREV Klára

DONÁTH Anna Júlia

GÁL Kinga

GYÖNGYÖSI Márton

GYŐRI Enikő

GYÜRK András

HIDVÉGHI Balázs

HÖLVÉNYI György

JÁRÓKA Lívia

KÓSA Ádám

MOLNÁR Csaba

RÓNAI Sándor

SZÁJER József

TÓTH Edina

TRÓCSÁNYI László

UJHELYI István

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

Malta (6 Membri)

AGIUS SALIBA Alex

CASA David

CUTAJAR Josianne

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

SANT Alfred

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

In-Netherlands (26 Membru)

AZMANI Malik

BERENDSEN Tom

CHAHIM Mohammed

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

EPPINK Derk Jan

HAZEKAMP Anja

HUITEMA Jan

JONGERIUS Agnes Maria

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MANDERS Antonius

NAGTEGAAL Caroline

PIRI Kati

RAFAELA Samira

ROOKEN Rob

ROOS Rob

RUISSEN Bert-Jan

SCHREIJER-PIERIK Annie

SCHREINEMACHER Liesje

van SPARRENTAK Kim

STRIK Tineke

TANG Paul

TAX Vera

in 't VELD Sophia

WOLTERS Lara (*)

(*) Il-mandat huwa validu b'effett mill-4 ta' Lulju 2019, jiġifieri d-data indikata fin-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sa Lara WOLTERS flok is-Sur Frans TIMMERMANS, li ma ppreżentax id-dikjarazzjonijiet neċessarji għall-verifika tal-kredenzjali tiegħu u għażel li jżomm il-kariga ta' Kummissarju Ewropew.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

L-Awstrija (18-il Membru)

BERNHUBER Alexander

EDTSTADLER Karoline (*)

GAMON Claudia

HAIDER Roman

HEIDE Hannes

KARAS Othmar

MANDL Lukas

MAYER Georg

REGNER Evelyn

SCHIEDER Andreas

SCHMIEDTBAUER Simone

SIDL Günther

THALER Barbara

VANA Monika

VILIMSKY Harald

VOLLATH Bettina

WIENER Sarah

WINZIG Angelika

(*) Il-mandat tas-Sa Karoline EDTSTADLER intemm fis-6 ta' Jannar 2020.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

Il-Polonja (51 Membru)

ADAMOWICZ Magdalena

ARŁUKOWICZ Bartosz

BALT Marek Paweł

BELKA Marek

BIEDROŃ Robert

BIELAN Adam

BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław

BUZEK Jerzy

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

CZARNECKI Ryszard

DUDA Jarosław

FOTYGA Anna

FRANKOWSKI Tomasz

HALICKI Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

JAKI Patryk

JARUBAS Adam

JURGIEL Krzysztof

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol

KEMPA Beata

KLOC Izabela-Helena

KOHUT Łukasz

KOPACZ Ewa

KOPCIŃSKA Joanna

KRASNODĘBSKI Zdzisław

KRUK Elżbieta

KUŹMIUK Zbigniew

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

MAZUREK Beata

MILLER Leszek

MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

OCHOJSKA Janina

OLBRYCHT Jan

PORĘBA Tomasz Piotr

RAFALSKA Elżbieta

RZOŃCA Bogdan

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIKORSKI Radosław

SPUREK Sylwia

SZYDŁO Beata

THUN UND HOHENSTEIN Róża

TOBISZOWSKI Grzegorz

WASZCZYKOWSKI Witold Jan

WIŚNIEWSKA Jadwiga

ZALEWSKA Anna

ZŁOTOWSKI Kosma

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

Il-Portugall (21 Membru)

AMARO Álvaro

CARVALHAIS Isabel (*)

CARVALHO Maria de Graça

CERDAS Sara

DIONÍSIO BRADFORD André Jorge (**)

FERNANDES José Manuel

FERREIRA João

GUERREIRO Francisco

GUSMÃO José

LEITÃO MARQUES Maria Manuel

MARQUES Margarida

MARQUES Pedro

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PEREIRA Lídia

PEREIRA Sandra

PIZARRO Manuel

RANGEL Paulo

SANTOS Isabel

SILVA PEREIRA Pedro

ZORRINHO Carlos

(*) Il-mandat huwa validu b'effett mit-3 ta' Settembru 2019, jiġifieri d-data tan-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sa Isabel CARVALHAIS flok is-Sur André Jorge DIONÍSIO BRADFORD.

(**) Il-mandat tas-Sur André Jorge DIONÍSIO BRADFORD intemm fit-18 ta' Lulju 2019.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

Ir-Rumanija (32 Membru)

ARMAND Clotilde

AVRAM Carmen

BĂSESCU Traian

BENEA Adrian-Dragoş

BLAGA Vasile

BOGDAN Ioan-Rareş

BOTOŞ Vlad-Marius

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian-Silviu

CIOLOŞ Dacian

CIUHODARU Tudor

CREŢU Corina

FALCĂ Gheorghe

GHINEA Cristian

GRAPINI Maria

HAVA Mircea-Gheorghe

MANDA Claudiu

MARINESCU Marian-Jean

MOTREANU Dan-Ştefan

MUREȘAN Siegfried

NICA Dan

NISTOR Gheorghe-Vlad (*)

PÎSLARU Dragoş

PLUMB Rovana

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

STRUGARIU Ramona

TERHEŞ Cristian

TOMAC Eugen

TUDORACHE Dragoş

TUDOSE Mihai

VĂLEAN Adina-Ioana (**)

VINCZE Loránt

WINKLER Iuliu

(*) Il-mandat huwa validu b'effett mit-2 ta' Diċembru 2019, jiġifieri d-data indikata fin-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sur Gheorghe-Vlad NISTOR flok is-Sa Adina-Ioana VĂLEAN.

(**) Il-mandat tas-Sa Adina-Ioana VĂLEAN intemm fit-30 ta' Novembru 2019.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

Is-Slovenja (8 Membri)

BOGOVIČ Franc

BRGLEZ Milan

FAJON Tanja

GROŠELJ Klemen

JOVEVA Irena

NOVAK Ljudmila

TOMC Romana

ZVER Milan

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

Is-Slovakkja (13-il Membru)

BEŇOVÁ Monika

BILČÍK Vladimír

ČÍŽ Miroslav

ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia

HAJŠEL Robert

HOJSÍK Martin

JURZYKA Eugen

POLLÁK Peter

RADAČOVSKÝ Miroslav

ŠIMEČKA Michal

ŠTEFANEC Ivan

UHRÍK Milan

WIEZIK Michal

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

Il-Finlandja (13-il Membru)

HAKKARAINEN Teuvo

HAUTALA Heidi

HEINÄLUOMA Eero

HUHTASAARI Laura

KATAINEN Elsi

KUMPULA-NATRI Miapetra

MODIG Silvia

NIINISTÖ Ville

PEKKARINEN Mauri

PIETIKÄINEN Sirpa

SARVAMAA Petri

TORVALDS Nils

VIRKKUNEN Henna

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

L-Iżvezja (20 Membru)

AL-SAHLANI Abir

BERGKVIST Erik

BJÖRK Malin

DANIELSSON Johan

FEDERLEY Fredrick

FRITZON Heléne

GUTELAND Jytte

HOLMGREN Pär

INCIR Evin

KARLSBRO Karin

KOKALARI Arba

KUHNKE Alice

LEGA David

LUNDGREN Peter

POLFJÄRD Jessica

SKYTTEDAL Sara

STEGRUD Jessica

TOBÉ Tomas

WARBORN Jörgen

WEIMERS Charlie

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(it-2 ta' Lulju 2019)

Ir-Renju Unit (73 Membru)

AINSLIE Scott

ALLARD Christian

ANDERSON Martina

BEARDER Catherine

BENNION Phil

BROPHY Jane

BULL David

BULLOCK Jonathan

BUNTING Judith

CHOWNS Ellie

CORBETT Richard

DANCE Seb

DAUBNEY Martin Edward

DAVIES Chris

DE LUCY Belinda

DHAMIJA Dinesh

DODDS Diane

DOWDING Gina

ENGLAND KERR Andrew

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FORMAN Lance

FOX Claire

GIBSON Barbara Ann

GILL Nathan

GILL Neena

GLANCY James Alexander

GRIFFIN Theresa

HABIB Ben

HANNAN Daniel

HARRIS Lucy Elizabeth

HEAVER Michael

HOOK Anthony

HORWOOD Martin

HOWARTH John

JONES Jackie

JORDAN Christina Sheila

KIRTON-DARLING Jude

LONG Naomi

LONGWORTH John

LOWE Rupert

MAGID Magid

McINTYRE Anthea

McLEOD Aileen

MOBARIK Nosheena

MOHAMMED Shaffaq

MONTEITH Brian

MORAES Claude

MUMMERY June Alison

NETHSINGHA Lucy

NEWTON DUNN Bill

OVERGAARD NIELSEN Henrik

PALMER Rory

PATTEN Matthew

PHILLIPS Alexandra Lesley

PHILLIPS Alexandra Louise Rosenfield

PORRITT Luisa

PUGH Jake

REES-MOGG Annunziata Mary

RITCHIE Sheila

ROWETT Catherine

ROWLAND Robert

SCOTT CATO Molly

SMITH Alyn (*)

STEDMAN-BRYCE Louis

TENNANT John David Edward

TICE Richard

VAN ORDEN Geoffrey

VOADEN Caroline

VON WIESE Irina

WARD Julie

WELLS James

WIDDECOMBE Ann

(*) Il-mandat tas-Sur Alyn SMITH intemm fit-12 ta' Diċembru 2019.

NOTIFIKI MILL-ISTATI MEMBRI

BE

24.06.2019

28.06.2019

BG

06.06.2019

09.10.2019

CZ

18.06.2019

DK

25.06.2019

DE

26.06.2019

EE

14.06.2019

IE

06.06.2019

GR

12.06.2019

20.06.2019

ES

17.06.2019

20.06.2019

FR

13.06.2019

HR

10.06.2019

IT

21.06.2019

22.06.2019

11.10.2019

CY

28.05.2019

04.06.2019

LV

07.06.2019

14.10.2019

LT

03.06.2019

LU

20.06.2019

HU

17.06.2019

21.10.2019

MT

27.05.2019

NL

25.06.2019

AU

17.06.2019

PL

28.05.2019

PT

25.06.2019

05.11.2019

RO

21.06.2019

11.10.2019

SL

19.06.2019

16.10.2019

SK

30.05.2019

14.10.2019

FI

31.05.2019

SV

03.06.2019

UK

31.05.2019

07.10.2019

(1) ĠU L 278, 8.10.1976, p. 1.
(2) ĠU L 283, 21.10.2002, p. 1.
(3) ĠU L 262, 7.10.2005, p. 1.
(4) ĠU L 329, 30.12.1993, p. 34.
(5) ĠU L 26, 26.1.2013, p. 27.
(6) ĠU L 181, 29.6.2013, p. 57.
(7) ĠU L 165, 2.7.2018, p. 1.
(8) Le Pen vs Il-Parlament, C-208/03, EU:C:2005:429; L-Italja u Donnici vs Il-Parlament, C-393/07 u C-9/08, EU:C:2009:275: u Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.
(9) Boletín Oficial del Estado, Nru. 142, tal-14 ta' Ġunju 2019, p. 62477-62478.
(10) Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.


Ħatra ta' membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni
PDF 122kWORD 42k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-30 ta' Jannar 2020 dwar il-proposta għall-ħatra ta' membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (N9-0005/2020[1] – C9-0009/2020 – 2020/0902(NLE))
P9_TA(2020)0020A9-0009/2020

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-14 ta' Jannar 2020 għall-ħatra ta' Pedro Machado bħala Membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (C9-0009/2020),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 56(6) tar-Regolament (UE) Nru 806/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi regoli uniformi u proċedura uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta' Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2019 dwar il-bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2020 dwar l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja: il-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess wara l-impjieg fis-servizz pubbliku(3),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A9-0009/2020),

A.  billi l-Artikolu 56(4) tar-Regolament (UE) Nru 806/2014 jgħid li l-membri tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 43(1) ta' dak ir-Regolament għandhom jinħatru abbażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien dwar kwistjonijiet bankarji u finanzjarji u tal-esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u r-regolamentazzjoni finanzjarja, kif ukoll ir-riżoluzzjoni tal-banek;

B.  billi l-Parlament jiddeplora l-fatt li l-kandidati kollha kienu rġiel, minkejja l-obbligi skont l-Artikolu 56(4) tar-Regolament (UE) Nru 806/2014 u d-diversi talbiet magħmula mill-Parlament biex ikun rispettat il-bilanċ bejn is-sessi meta tiġi ppreżentata lista ta' kandidati; billi l-Parlament jiddispjaċih li n-nisa għadhom sottorappreżentati fil-karigi eżekuttivi fil-qasam tas-servizzi bankarji u finanzjarji u jesiġi li jiġi rispettat il-bilanċ bejn is-sessi għan-nomina li jmiss; billi l-istituzzjonijiet u l-korpi kollha nazzjonali u tal-UE għandhom jimplimentaw miżuri konkreti biex jiżguraw il-bilanċ bejn is-sessi;

C.  billi, bi qbil mal-Artikolu 56(6) tar-Regolament (UE) Nru 806/2014, fit-13 ta' Novembru 2019 il-Kummissjoni adottat lista mqassra tal-kandidati magħżula għall-kariga ta' Membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni skont il-punt (b) tal-Artikolu 43(1) ta' dak ir-Regolament;

D.  billi, bi qbil mal-Artikolu 56(6) tar-Regolament (UE) Nru 806/2014, il-Kummissjoni bagħtet il-lista mqassra lill-Parlament;

E.  billi, fl-14 ta' Jannar 2020, il-Kummissjoni adottat proposta biex taħtar lil Pedro Machado bħala Membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni u Direttur għall-"Ippjanar u d-Deċiżjonijiet relatati ma' Riżoluzzjonijiet" fil-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni, u bagħtet din il-proposta lill-Parlament;

F.  billi l-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-Parlament imbagħad ipproċeda bl-evalwazzjoni tal-kredenzjali tal-kandidat propost għall-funzjonijiet ta' Membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni, b'mod partikolari fid-dawl tar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 56(4) tar-Regolament (UE) Nru 806/2014;

G.  billi, fit-22 ta' Jannar 2020, il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji kellu seduta ta' smigħ ma' Pedro Machado, li fiha hu għamel dikjarazzjoni preliminari u mbagħad wieġeb għal mistoqsijiet li saru mill-membri tal-kumitat;

1.  Jagħti l-approvazzjoni għall-ħatra ta' Pedro Machado bħala Membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni għal perjodu ta' ħames snin;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 225, 30.7.2014, p. 1.
(2) Testi adottati, P8_TA(2019)0211.
(3) Testi adottati, P9_TA(2020)0017.


Ħatra ta' membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni
PDF 123kWORD 42k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-30 ta' Jannar 2020 dwar il-proposta għall-ħatra ta' membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (N9-0005/2020[2] – C9-0010/2020 – 2020/0903(NLE))
P9_TA(2020)0021A9-0011/2020

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-14 ta' Jannar 2020 għall-ħatra ta' Jesús Saurina bħala Membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (C9-0010/2020),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 56(6) tar-Regolament (UE) Nru 806/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi regoli uniformi u proċedura uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta' Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2019 dwar il-bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2020 dwar l-istituzzjonijiet u l-korpi fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja: il-prevenzjoni tal-konflitti ta' interess wara l-impjieg fis-servizz pubbliku(3),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A9-0011/2020),

A.  billi l-Artikolu 56(4) tar-Regolament (UE) Nru 806/2014 jipprevedi li l-membri tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 43(1) ta' dak ir-Regolament għandhom jinħatru abbażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien dwar kwistjonijiet bankarji u finanzjarji u tal-esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u r-regolamentazzjoni finanzjarja, kif ukoll ir-riżoluzzjoni tal-banek;

B.  billi l-Parlament jiddeplora l-fatt li l-kandidati kollha kienu rġiel, minkejja l-obbligi skont l-Artikolu 56(4) tar-Regolament (UE) Nru 806/2014 u d-diversi talbiet magħmula mill-Parlament biex ikun rispettat il-bilanċ bejn is-sessi meta tiġi ppreżentata lista ta' kandidati; billi l-Parlament jiddispjaċih li n-nisa għadhom sottorappreżentati fil-karigi eżekuttivi fil-qasam tas-servizzi bankarji u finanzjarji u jesiġi li jiġi rispettat il-bilanċ bejn is-sessi għan-nomina li jmiss; billi l-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-UE u dawk nazzjonali għandhom jimplimentaw miżuri konkreti biex jiżguraw il-bilanċ bejn is-sessi;

C.  billi skont l-Artikolu 56(6) tar-Regolament (UE) Nru 806/2014, fit-13 ta' Novembru 2019 il-Kummissjoni adottat lista mqassra ta' kandidati għall-kariga ta' Membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 43(1) ta' dak ir-Regolament;

D.  billi, bi qbil mal-Artikolu 56(6) tar-Regolament (UE) Nru 806/2014, il-lista mqassra ntbagħtet lill-Parlament mill-Kummissjoni;

E.  billi fl-14 ta' Jannar 2020 il-Kummissjoni adottat proposta biex taħtar lil Jesús Saurina bħala Membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni u Direttur għall-"Ippjanar u d-Deċiżjonijiet tar-Riżoluzzjonijiet" fil-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni, u għaddiet dik il-proposta lill-Parlament;

F.  billi l-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji mbagħad ipproċeda bl-evalwazzjoni tal-kredenzjali tal-kandidat propost għall-funzjonijiet ta' Membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni, b'mod partikolari fid-dawl tar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 56(4) tar-Regolament (UE) Nru 806/2014;

G.  billi fit-22 ta' Jannar 2020 il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji kellu seduta ta' smigħ ma' Jesús Saurina, li fiha hu għamel dikjarazzjoni preliminari u mbagħad wieġeb għal mistoqsijiet li saru mill-membri tal-kumitat;

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-ħatra ta' Jesús Saurina bħala Membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni għal perjodu ta' ħames snin;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 225, 30.7.2014, p. 1.
(2) Testi adottati, P8_TA(2019)0211.
(3) Testi adottati, P9_TA(2020)0017.


Ħatra tal-Viċi President tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni
PDF 123kWORD 42k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-30 ta' Jannar 2020 dwar il-proposta għall-ħatra tal-Viċi President tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (N9-0006/2020 – C9-0011/2020 – 2020/0904(NLE))
P9_TA(2020)0022A9-0010/2020

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-14 ta' Jannar 2020 għall-ħatra ta' Jan de Carpentier bħala Viċi President tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (C9-0011/2020),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 56(6) tar-Regolament (UE) Nru 806/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi regoli uniformi u proċedura uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta' Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2019 dwar il-bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2020 dwar l-istituzzjonijiet u l-korpi fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja: il-prevenzjoni tal-konflitti ta' interess wara l-impjieg fis-servizz pubbliku(3),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A9-0010/2020),

A.  billi l-Artikolu 56(4) tar-Regolament (UE) Nru 806/2014 jipprevedi li l-Viċi President tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni għandu jinħatar fuq il-bażi tal- mertu, il-ħiliet, l-għarfien dwar kwistjonijiet bankarji u finanzjarji, u tal-esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u r-regolamentazzjoni finanzjarja, kif ukoll ir-riżoluzzjoni bankarja;

B.  billi l-Parlament jiddeplora l-fatt li l-kandidati kollha kienu rġiel, minkejja l-obbligi skont l-Artikolu 56(4) tar-Regolament (UE) Nru 806/2014 u d-diversi talbiet magħmula mill-Parlament biex ikun rispettat il-bilanċ bejn is-sessi meta tiġi ppreżentata lista ta' kandidati; billi l-Parlament jiddispjaċih li n-nisa għadhom sottorappreżentati fil-karigi eżekuttivi fil-qasam tas-servizzi bankarji u finanzjarji u jesiġi li jiġi rispettat il-bilanċ bejn is-sessi għan-nomina li jmiss; billi l-istituzzjonijiet u l-korpi kollha nazzjonali u tal-UE għandhom jimplimentaw miżuri konkreti biex jiżguraw il-bilanċ bejn is-sessi;

C.  billi skont l-Artikolu 56(6) tar-Regolament (UE) Nru 806/2014, fit-13 ta' Novembru 2019 il-Kummissjoni adottat lista mqassra għall-kariga ta' Viċi President tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni;

D.  billi, bi qbil mal-Artikolu 56(6) tar-Regolament (UE) Nru 806/2014, il-Kummissjoni bagħtet il-lista mqassra lill-Parlament;

E.  billi fl-14 ta' Jannar 2020 il-Kummissjoni adottat proposta biex taħtar lil Jan de Carpentier bħala Viċi President tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni u Direttur li jopera s-servizzi korporattivi tal-SRB u li jissorvelja l-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni, u bagħtet dik il-proposta lill-Parlament;

F.  billi l-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji mbagħad ipproċeda bl-evalwazzjoni tal-kredenzjali tal-kandidat propost għall-funzjonijiet ta' Viċi President tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni, b'mod partikolari fid-dawl tar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 56(4) tar-Regolament (UE) Nru 806/2014;

G.  billi fit-22 ta' Jannar 2020 il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji kellu seduta ta' smigħ ma' Jan de Carpentier, li fiha hu għamel dikjarazzjoni preliminari u mbagħad wieġeb għal mistoqsijiet li saru mill-membri tal-kumitat;

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-ħatra ta' Jan de Carpentier bħala Viċi President tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni għal perjodu ta' ħames snin;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 225, 30.7.2014, p. 1.
(2) Testi adottati, P8_TA(2019)0211.
(3) Testi adottati, P9_TA(2020)0017.


Ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea
PDF 121kWORD 42k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-30 ta' Jannar 2020 dwar il-proposta għall-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea (N9-0003/2020 – C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))
P9_TA(2020)0023A9-0008/2020

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Bord tas-Superviżuri tal-Awtorità Bankarja Ewropea tal-14 ta' Jannar 2020 (C9-0006/2020),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 51(2) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2019 dwar il-bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2020 dwar l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja: il-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess wara l-impjieg fis-servizz pubbliku(3),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A9-0008/2020),

A.  billi d-Direttur Eżekuttiv attwali tal-Awtorità Bankarja Ewropea ħabbar ir-riżenja tiegħu mill-kariga b'effett mill-31 ta' Jannar 2020;

B.  billi, fl-14 ta' Jannar 2020, il-Bord tas-Superviżuri tal-Awtorità Bankarja Ewropea, wara proċedura tal-għażla miftuħa, ippropona li jaħtar lil Gerry Cross bħala Direttur Eżekuttiv għal mandat ta' ħames snin, b'konformità mal-Artikolu 51(2) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010;

C.  billi, fit-22 ta' Jannar 2020, il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji kellu seduta ta' smigħ ma' Gerry Cross, li fiha hu għamel stqarrija preliminari u mbagħad wieġeb għal mistoqsijiet li saru mill-membri tal-Kumitat;

1.  Jirrifjuta li jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-ħatra ta' Gerry Cross bħala Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea u jitlob li tiġi rtirata l-proposta kif ukoll li tiġi preżentata waħda ġdida lill-Parlament;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Awtorità Bankarja Ewropea kif ukoll lill-gvernijiet tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12.
(2) Testi adottati, P8_TA(2019)0211.
(3) Testi adottati, P9_TA(2020)0017.


Ċarġer komuni għall-apparat radju mobbli
PDF 128kWORD 44k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-30 ta’ Jannar 2020 dwar ċarġer komuni għat-tagħmir tar-radju mobbli (2019/2983(RSP))
P9_TA(2020)0024RC-B9-0070/2020

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri marbuta mat-tqegħid fis-suq ta' tagħmir tar-radju u li tħassar id-Direttiva 1999/5/KE(1),

–  wara li kkunsidra l-Memorandum ta' Qbil rigward l-armonizzazzjoni tal-kapaċità tal-iċċarġjar għat-telefons mobbli tal-5 ta' Ġunju 2009,

–  wara li kkunsidra l-Memorandum ta' Qbil dwar is-soluzzjoni futura ta' ċċarġjar komuni għall-ismartphones tal-20 ta' Marzu 2018,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-11 ta' Novembru 2018 dwar it-tħaddim tad-Direttiva dwar it-Tagħmir tar-Radju 2014/53/UE (COM(2018)0740),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi s-suq uniku kien, u għadu, il-bażi għas-suċċess ekonomiku tal-Ewropa, il-pedament tal-integrazzjoni Ewropea u mutur tat-tkabbir u l-impjiegi;

B.  billi s-suq uniku mhux qed jisfrutta għal kollox il-potenzjal tiegħu, u billi l-kontinwazzjoni tal-frammentazzjoni tas-suq għaċ-ċarġers tat-telefons mobbli u ta' apparati elettroniċi ta' daqs żgħir u medju oħrajn tissarraf f'żieda fl-iskart elettroniku u fil-frustrazzjoni tal-konsumaturi;

C.  billi l-konsumaturi għadu qed ikollhom jakkwistaw ċarġers differenti meta jixtru apparati ġodda mingħand bejjiegħa differenti, u huma obbligati jixtru ċarġer ġdid meta jixtru apparat ġdid mingħand l-istess bejjiegħ;

D.  billi l-Membri tal-Parlament Ewropew ilhom għal aktar minn għaxar snin jitolbu li jkun hemm ċarġer komuni għat-tagħmir tar-radju mobbli, inklużi t-telefons mobbli, it-tablets, l-apparati għall-qari ta' kotba elettroniċi, il-kameras intelliġenti, it-tagħmir elettroniku li jintlibes u apparati elettroniċi oħra ta' daqs medju jew żgħir; billi l-Kummissjoni pposponiet ripetutament l-att delegat li jissupplementa d-Direttiva 2014/53/UE dwar it-tagħmir tar-radju;

E.  billi l-implimentazzjoni tempestiva tal-leġiżlazzjoni adottata mill-UE permezz ta' passi leġiżlattivi konkreti hija essenzjali għall-kredibbiltà tal-Unjoni Ewropea f'għajnejn iċ-ċittadini tagħha u fix-xena internazzjonali;

F.  billi l-ftehimiet volontarji bejn l-atturi industrijali, minkejja li naqqsu b'mod sinifikanti l-għadd ta' tipi ta' ċarġers disponibbli fis-suq, ma rnexxilhomx jiksbu soluzzjoni ta' ċċarġjar komuni, u l-konsumaturi għadhom qed iħabbtu wiċċhom ma' tipi differenti ta' ċarġers fis-suq;

G.  billi kull sena jiġu ġġenerati madwar 50 miljun tunnellata metrika ta' skart elettroniku fid-dinja, b'medja ta' aktar minn 6 kg għal kull persuna; billi l-ġenerazzjoni totali ta' skart elettroniku fl-Ewropa fl-2016 kienet tammonta għal 12,3 miljun tunnellata metrika, li huma ekwivalenti għal medja ta' 16,6 kg għal kull abitant(2); billi dan jirrappreżenta impronta bla bżonn fuq l-ambjent li tista' titnaqqas;

H.  billi, fi ħdan il-qafas tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-Parlament talab pjan ta' azzjoni ġdid u ambizzjuż għall-ekonomija ċirkolari bl-għan li titnaqqas l-impronta totali tal-produzzjoni u l-konsum tal-UE fuq l-ambjent u r-riżorsi, fejn l-effiċjenza fir-riżorsi, it-tniġġis żero u l-prevenzjoni tal-iskart ikunu prijoritajiet ewlenin;

I.  billi x-xejriet tal-konsumaturi f'dawn l-aħħar 10 snin juru żieda fis-sjieda ta' aktar minn apparat wieħed u ċikli tal-ħajja qosra għal xi tagħmir tar-radju, eż. l-ismartphones; billi ħafna drabi t-tagħmir iktar qadim jiġi sostitwit għax jitqies skadut; billi, barra minn hekk, dawn ix-xejriet jwasslu għall-produzzjoni ta' skart elettroniku addizzjonali, inklużi ċarġers;

J.  billi l-konsumaturi stess jużaw u ħafna drabi jġorru magħhom ħafna ċarġers differenti għal apparati simili li jaħdmu bil-batteriji; billi l-provvista żejda attwali ta' ċarġers tikkawża inkonvenjenza u spejjeż eċċessivi għall-konsumaturi u impronta bla bżonn fuq l-ambjent;

K.  billi n-nies illum jiddependu fuq l-apparati mobbli tagħhom f'bosta sitwazzjonijiet ta' kuljum, speċjalment fil-każ ta' emerġenza jew meta jkunu qed jivvjaġġaw, u dan huwa dovut ukoll għan-nuqqas ta' telefons pubbliċi; billi n-nies jiddependu fuq telefon mobbli li jiċċarġja faċilment biex jiksbu aċċess rapidu għal servizzi essenzjali u għodda vitali bħalma huma l-mezzi ta' pagament, il-magni tat-tiftix, l-apparati ta' navigazzjoni, eċċ.; billi l-apparati mobbli huma għodda essenzjali għal parteċipazzjoni sħiħa fis-soċjetà;

1.  Jenfasizza bil-qawwa li hemm bżonn urġenti ta' azzjoni regolatorja tal-UE biex jitnaqqas l-iskart elettroniku, tingħata s-setgħa lill-konsumaturi ħalli jagħmlu għażliet sostenibbli, u jitħallew jipparteċipaw bis-sħiħ f'suq intern effiċjenti u li jiffunzjona tajjeb;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta u tippubblika, mingħajr aktar dewmien, ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-impatt rigward l-introduzzjoni ta' ċarġer komuni għat-telefons mobbli u għal apparati kompatibbli oħrajn bil-ħsieb li jiġu proposti dispożizzjonijiet obbligatorji;

3.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi adottat standard għal ċarġer komuni għat-tagħmir tar-radju mobbli, li għandu jiġi adottat b'urġenza sabiex tiġi evitata l-frammentazzjoni ulterjuri tas-suq intern;

4.  Jistieden għalhekk lill-Kummissjoni tieħu azzjoni biex tintroduċi ċarġer komuni mingħajr ebda dewmien ulterjuri billi tadotta l-att delegat li jissupplementa d-Direttiva 2014/53/UE dwar it-tagħmir tar-radju li jiddefinixxi standard għal ċarġer komuni għat-telefons mobbli u tagħmir tar-radju ieħor ta' daqs żgħir u medju sa Lulju 2020, jew, jekk ikun meħtieġ, billi taddotta miżura leġiżlattiva sa mhux aktar tard minn Lulju 2020;

5.  Jirrimarka li l-Kummissjoni għandha tiżgura, mingħajr ma xxekkel l-innovazzjoni, li l-qafas leġiżlattiv għal ċarġer komuni jiġi skrutinizzat regolarment sabiex jitqies il-progress tekniku; itenni l-importanza tar-riċerka u l-innovazzjoni f'dan il-qasam biex jittejbu t-teknoloġiji eżistenti u jfeġġu oħrajn ġodda;

6.  Jirrimarka li l-użu tat-teknoloġija tal-iċċarġjar bla fili jinvolvi benefiċċji addizzjonali bħal pereżempju l-mitigazzjoni tal-iskart elettroniku; jenfasizza li ħafna telefons mobbli diġà jużaw metodi ta' ċċarġjar bla fili, u li l-frammentazzjoni f'dan il-qasam għandha tiġi evitata; jistieden, għaldaqstant, lill-Kummissjoni tieħu miżuri biex tiżgura bl-aħjar mod l-interoperabbiltà ta' ċarġers bla fili differenti ma' tagħmir tar-radju mobbli differenti;

7.  Ifakkar li f'konformità mar-Regolament dwar l-Istandardizzazzjoni(3), l-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni jridu jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati rilevanti, li jinkludu, f'dan il-kuntest, l-organizzazzjonijiet tal-SMEs, l-organizzazzjonijiet ambjentali, il-persuni b'diżabbiltà, l-anzjani u l-konsumaturi;

8.  Jemmen li l-Kummissjoni għandha tikkunsidra inizjattivi leġiżlattivi biex tkabbar il-volum ta' fili u ċarġers li jinġabru u jiġu riċiklati fl-Istati Membri;

9.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-konsumaturi ma jibqgħux obbligati jixtru ċarġers ġodda ma' kull apparat ġdid, biex b'hekk jitnaqqas il-volum ta' ċarġers prodotti kull sena; iqis li l-istrateġiji ta' diżakkoppjament jippermettu benefiċċji ambjentali akbar; jenfasizza sadanittant li kwalunkwe miżura mmirata lejn id-diżakkoppjament għandha tevita prezzijiet potenzjalment ogħla għall-konsumaturi; jenfasizza, barra minn hekk, li l-istrateġiji ta' diżakkoppjament għandhom jiġu introdotti flimkien ma' soluzzjoni ta' ċarġer komuni, għax jekk ma jsirx hekk l-għanijiet tad-Direttiva ma jintlaħqux;

10.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 153, 22.5.2014, p. 62.
(2) The Global E-waste Monitor 2017
(3) Ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/23/KE u 2009/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE u d-Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ĠU L 316, 14.11.2012, p. 12.


Differenza fil-pagi bejn il-ġeneri
PDF 157kWORD 53k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-30 ta' Jannar 2020 dwar id-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri (2019/2870(RSP))
P9_TA(2020)0025B9-0073/2020

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 3(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 8, 151, 153 u 157 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet tagħha dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 22 u 25 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, b'mod partikolari l-prinċipji 2, 3, 6, 9 u 15 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Aġenda għall-Iżvilupp Sostenibbli 2030 tan-NU u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tagħha, b'mod partikolari l-għanijiet 1, 5, 8 u 10 u l-miri u l-indikaturi rispettivi tagħhom,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar ir-Remunerazzjoni Indaqs tal-1951 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), u l-Konvenzjoni dwar il-Vjolenza u l-Fastidju tal-2019 tal-ILO,

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Marzu 2014 dwar it-tisħiħ tal-prinċipju ta' pagi ugwali għall-irġiel u n-nisa permezz tat-trasparenza(1),

–  wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-Kummissjoni għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015 (COM(2010)0491),

–  wara li kkunsidra l-Impenn Strateġiku tal-Kummissjoni għall-Ugwaljanza Bejn il-Ġeneri 2016-2019,

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE tal-Kummissjoni dwar l-indirizzar tad-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa għall-2017-2019 (COM(2017)0678),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-2019 tal-Kummissjoni dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-UE,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u ta' trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' impjiegi u xogħol(2) u d-Direttiva (UE) 2019/1158 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u għall-persuni li jindukraw u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE(3),

–  wara li kkunsidra l-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi, b'mod partikolari r-rapport tal-2019 tal-Indiċi,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2011 dwar Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (2011-2020)(4),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2015 dwar Opportunitajiet ugwali ta' dħul għan-nisa u l-irġiel: Intemmu d-differenza bejn il-pensjonijiet tan-nisa u l-irġiel,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2019 bit-titlu "Innaqqsu d-Differenza bejn il-Pagi tal-Irġiel u n-Nisa: Politiki u Miżuri Ewlenin",

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-10 ta' Diċembru 2019 dwar Ekonomiji li Jiffavorixxu l-Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-UE: It-Triq 'il Quddiem,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Mejju 2012 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' paga ugwali għall-ħaddiema rġiel u nisa għal xogħol ugwali jew għal xogħol ta' valur ugwali(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Mejju 2016 dwar il-faqar: perspettiva tas-sessi(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2017 dwar Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar il-ħtieġa ta' strateġija tal-UE biex titwaqqaf u tiġi evitata d-differenza bejn il-pensjonijiet tan-nisa u tal-irġiel(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Ottubru 2017 dwar it-tisħiħ tal-pożizzjoni ekonomika tan-nisa fis-setturi privati u pubbliċi fl-UE(9),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Novembru 2017 dwar il-ġlieda kontra l-inugwaljanzi bħala xprun biex tingħata spinta lit-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi(10),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija wieħed mill-prinċipji komuni u fundamentali tal-Unjoni Ewropea, minquxa fl-Artikoli 2 u 3(3) tat-TUE, fl-Artikolu 8 tat-TFUE u fl-Artikolu 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali; billi l-Artikolu 157 tat-TFUE jiddikjara b'mod espliċitu li kull Stat Membru għandu jassigura li l-prinċipju ta' paga ugwali għall-ħaddiema maskili u femminili għal xogħol ugwali jew xogħol ta' valur ugwali jkun applikat; billi l-indipendenza ekonomika hija prerekwiżit essenzjali għar-realizzazzjoni personali tan-nisa u tal-irġiel, u billi l-garanzija ta' aċċess ugwali għar-riżorsi finanzjarji hija kruċjali għall-proċess tal-kisba tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri;

B.  billi l-prinċipju nru 2 tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jiddikjara li "jeħtieġ li tiġi żgurata u titrawwem l-ugwaljanza fit-trattament u fl-opportunitajiet bejn in-nisa u l-irġiel fl-oqsma kollha, inkluż fir-rigward tal-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, fit-termini u fil-kundizzjonijiet tal-impjieg u fil-progressjoni fil-karriera" u li "n-nisa u l-irġiel għandhom id-dritt għal paga indaqs għal xogħol ta' valur ugwali";

C.  billi r-Rakkomandazzjoni tal-2014 tal-Kummissjoni ddeskriviet ġabra ta' miżuri ewlenin biex jgħinu lill-Istati Membri jtejbu t-trasparenza u jsaħħu l-prinċipju ta' paga indaqs għall-irġiel u n-nisa; billi dawn il-miżuri inkorporaw id-dritt tal-impjegati li jiksbu informazzjoni dwar il-livelli tal-pagi, ir-rappurtar dwar il-pagi, l-awditjar tal-pagi, in-negozjar kollettiv, l-istatistika u d-data amministrattiva, il-protezzjoni tad-data, kjarifika tal-kunċett ta' xogħol ta' valur ugwali, sistemi ta' evalwazzjoni u klassifikazzjoni tal-impjiegi, appoġġ għall-korpi tal-ugwaljanza, monitoraġġ u infurzar konsistenti tar-rimedji, u attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni;

D.  billi, madwar l-UE, il-qligħ tan-nisa huwa sproporzjonatament aktar baxx minn dak tal-irġiel; billi, skont l-aħħar ċifri tal-Kummissjoni, id-differenza bejn il-ġeneri fl-UE fir-rigward tal-paga fis-siegħa hija ta' 16 %, għalkemm din tvarja b'mod sinifikanti bejn l-Istati Membri; billi d-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri tiżdied għal 40 % meta jitqiesu r-rati tal-impjieg u l-parteċipazzjoni globali fis-suq tax-xogħol; billi, filwaqt li 8,7 % biss tal-irġiel fl-UE jaħdmu part-time, kważi terz tan-nisa fl-UE (31,3 %) jaħdmu part-time; billi hemm korrelazzjoni negattiva speċifika bejn il-femminilizzazzjoni ta' impjieg u l-livell tal-pagi, kif evidenzjat mit-tnaqqis fil-pagi medji fil-kumpaniji li fihom 65 % jew aktar tal-impjegati huma nisa;

E.  billi d-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri hija definita bħala d-differenza bejn il-qligħ gross medju fis-siegħa tal-irġiel u tan-nisa, espressa bħala perċentwal tal-qligħ gross medju fis-siegħa tal-irġiel; billi madwar żewġ terzi tad-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri ma tistax tiġi spjegata mid-differenzi bejn il-ġeneri fil-karatteristiċi tas-suq tax-xogħol bħalma huma l-età, l-esperjenza u l-edukazzjoni, il-kategorija tal-impjieg jew il-ħinijiet tax-xogħol u karatteristiċi osservabbli oħra, u dan jiżvela fattur diskriminatorju ċar, filwaqt li d-diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru tinkroċja wkoll ma' forom multipli ta' diskriminazzjoni; billi approċċ intersezzjonali huwa kruċjali biex nifhmu l-forom multipli ta' diskriminazzjoni li jaggravaw id-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri għal nisa b'kombinazzjoni ta' identitajiet u l-intersezzjoni tal-ġeneru ma' fatturi soċjali oħra;

F.  billi t-tisħiħ tal-pożizzjoni ekonomika tan-nisa huwa fundamentali biex tiġi eliminata d-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri; billi t-teħid ta' azzjoni f'dan il-qasam mhuwiex biss kwistjoni ta' ekwità, iżda huwa wkoll eżiġenza ekonomika, billi t-telf ekonomiku li jirriżulta mid-differenza fl-impjieg bejn il-ġeneri jammonta għal madwar EUR 370 biljun fis-sena(11); billi l-problema li n-nisa ma jitħallsux jitħallsu b'mod ugwali tillimita l-kapaċità tagħhom li jiksbu l-indipendenza ekonomika u, għaldaqstant, il-kapaċità tagħhom li jgħixu f'awtonomija sħiħa; billi, skont l-Istitut għar-Riċerka tal-Politiki dwar in-Nisa, ir-rata tal-faqar fost in-nisa li jaħdmu tista' tonqos minn 8,0 % għal 3,8 % li kieku n-nisa jitħallsu daqs l-irġiel; billi mill-5,6 miljun tifel u tifla li jgħixu fil-faqar illum, 2,5 miljun joħorġu mill-faqar jekk tiġi eliminata d-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri;

G.  billi d-differenza bejn il-ġeneri fil-qligħ gross fix-xahar fost l-impjegati bejn il-15 u l-24 sena (7 %) kienet aktar minn ħames darbiet aktar baxxa milli fost l-impjegati ta' 65 sena jew aktar (differenza bejn il-ġeneri ta' 38 %); billi teżisti wkoll "differenza fil-pagi tal-ommijiet", b'differenza fil-pagi bejn in-nisa li għandhom tfal dipendenti u dawk li m'għandhomx, kif ukoll bejn l-ommijiet u l-missirijiet; billi l-faqar huwa kkonċentrat l-aktar fil-familji fejn in-nisa jkunu l-unika persuna b'paga, u 35 % tal-ommijiet waħedhom fl-UE huma f'riskju ta' faqar, meta mqabbla ma' 28 % tal-missirijiet waħedhom fl-2017(12);

H.  billi l-indukrar huwa pilastru fundamentali tas-soċjetà tagħna u, fil-biċċa l-kbira tiegħu, isir min-nisa; billi dan l-iżbilanċ huwa rifless fid-differenza fil-pagi u l-pensjonijiet bejn il-ġeneri; billi l-fatt li tkun omm u tieħu ħsieb it-tfal u l-anzjani, il-morda jew membri tal-familja b'diżabilità u dipendenti oħra jirrappreżenta xogħol addizzjonali jew xi kultant xogħol full-time li jsir kważi esklussivament min-nisa; billi dan huwa rifless fis-segregazzjoni tas-suq tax-xogħol u fil-proporzjon ogħla ta' nisa li jaħdmu part-time, għal pagi fis-siegħa aktar baxxi, b'waqfiet fil-karriera u b'anqas snin f'impjieg; billi ħafna drabi dan ix-xogħol isir bla ħlas u mhuwiex apprezzat adegwatament mis-soċjetà, minkejja li huwa ta' importanza soċjali enormi u jikkontribwixxi għall-benesseri soċjali;

I.  billi aktar minn nofs in-nisa fl-età tax-xogħol u li għandhom diżabilità huma ekonomikament inattivi; billi fl-Istati Membri kollha r-rata ta' privazzjoni materjali estrema tan-nisa b'diżabilità hija ogħla minn dik tan-nisa mingħajr diżabilità;

J.  billi huwa meħtieġ li niddefendu d-drittijiet tan-nisa, fil-liġi u fil-ħajja, u li nieħdu miżuri biex jiġu miġġielda l-forom kollha ta' sfruttament, vjolenza, oppressjoni u inugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;

K.  billi r-ramifikazzjonijiet tad-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri jinkludu differenza ta' 37 % bejn il-ġeneri fid-dħul mill-pensjoni, sitwazzjoni li se tkompli għal ħafna deċennji oħra, kif ukoll livell mhux ugwali ta' indipendenza ekonomika bejn in-nisa u l-irġiel, b'waħda minn kull ħames ħaddiema nisa fl-UE jappartjenu għall-grupp bil-pagi l-aktar baxxi, meta mqabbla ma' raġel minn kull għaxra; billi t-tnaqqis tad-differenza fil-pensjonijiet huwa wkoll kwistjoni ta' solidarjetà interġenerazzjonali;

L.  billi din id-differenza fil-pensjonijiet tirriżulta minn akkumulazzjoni ta' inugwaljanzi matul il-ħajja tax-xogħol tan-nisa u mill-perjodi ta' assenza fis-suq tax-xogħol li huma imposti fuq in-nisa bħala riżultat ta' diversi forom ta' inugwaljanza u diskriminazzjoni, kif ukoll paga aktar baxxa u diskriminazzjoni fil-pagi; billi sabiex jingħelbu l-inugwaljanzi fil-pensjonijiet u jitħarsu u jiżdiedu l-pensjonijiet b'mod ġenerali, huwa essenzjali li s-sistemi tas-sigurtà soċjali jibqgħu jeżistu fl-isfera pubblika u jiġu integrati l-prinċipji tas-solidarjetà u r-ridistribuzzjoni, u li jsiru l-aktar sforzi qawwija biex jiġi miġġieled ix-xogħol prekarju u deregolat;

M.  billi d-differenza fi-pagi bejn il-ġeneri u l-kawżi tagħha għandhom konsegwenzi ta' ħsara esponenzjali għan-nisa tul ħajjithom kollha, u dan iwassal għal differenza fil-pensjonijiet bejn il-ġeneri li bħalissa hija aktar mid-doppju tad-differenza fil-pagi; billi r-riskju tal-faqar jiżdied b'mod qawwi matul il-ħajja, u dan juri l-impatt tal-inugwaljanzi fil-pagi li jakkumula gradwalment; billi l-faqar fost dawk li għandhom 75 sena u aktar huwa kkonċentrat b'mod konsistenti fost in-nisa, prinċipalment minħabba l-impatt tad-dmirijiet ta' indukrar bla ħlas marbuta mal-ġeneru, id-differenzi tul il-ħajja kollha fil-paga u l-ħinijiet tax-xogħol bil-pensjonijiet aktar baxxi li jirriżultaw, etajiet tal-irtirar differenti għall-irġiel u għan-nisa f'xi Stati Membri, u l-fatt li aktar nisa akbar fl-età jgħixu waħedhom;

N.  billi d-Direttiva 2006/54/KE kkontribwiet għat-titjib tas-sitwazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, iżda ma ġabet ebda tibdil profond fil-leġiżlazzjoni dwar l-eliminazzjoni tad-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri f'ħafna Stati Membri;

O.  billi t-trasparenza tal-pagi jista' jkollha rwol kruċjali biex jiġi żgurat li jsir progress sostanzjali fl-indirizzar tad-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri, peress li tgħin biex tiżvela s-sottovalutazzjoni tax-xogħol tan-nisa u biex tissottolinja s-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol abbażi tal-ġeneru, inkluż permezz ta' għodod li jipprovdu kriterji oġġettivi li jippermettu valutazzjoni newtrali fir-rigward tal-ġeneru u komparabbiltà tal-valur tax-xogħol f'impjiegi u setturi differenti;

P.  billi l-metodi ta' evalwazzjoni tal-impjiegi ħielsa mill-preġudizzju bejn il-ġeneri huma essenzjali biex jippermettu li l-impjiegi jitqabblu fuq il-bażi tal-iskala u l-kumplessità tagħhom sabiex tiġi determinata l-pożizzjoni ta' impjieg wieħed b'relazzjoni ma' impjieg ieħor fi ħdan settur jew organizzazzjoni partikolari, indipendentement minn jekk l-impjiegi inkwistjoni jkunux tan-nisa jew tal-irġiel;

Q.  billi r-riskju tal-faqar u livell aktar baxx ta' awtonomija finanzjarja kkawżati kemm mid-differenzi fil-pagi u fil-pensjonijiet bejn il-ġeneri jkomplu jesponu lin-nisa għall-vjolenza abbażi tal-ġeneru, b'mod partikolari l-vjolenza domestika, u dan jagħmilha aktar diffiċli għalihom li jitilqu minn relazzjoni abbużiva; billi skont in-NU, il-fastidju psikoloġiku jew sesswali fuq il-post tax-xogħol jew il-fastidju b'konsegwenzi serji f'termini ta' aspirazzjonijiet personali u professjonali huwa esperjenzat minn kważi 35 % tan-nisa mad-dinja kollha u huwa ta' ħsara għall-awtostima tan-nisa u l-pożizzjoni tan-negozjar tagħhom għal remunerazzjoni aktar ġusta;

R.  billi l-kawżi tad-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri huma numerużi, u jinkludu kemm fatturi strutturali kif ukoll kulturali, minn naħa waħda s-swieq u s-setturi tax-xogħol segregati skont il-ġeneru, in-nuqqas ta' għażliet u servizzi ta' bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, fejn in-nisa huma l-persuna li tindokra t-tfal kif ukoll lil persuni dipendenti oħra, il-persistenza ta' "soqfa tal-ħġieġ" li ma jippermettux lin-nisa jilħqu l-ogħla livelli tal-karriera tagħhom u għalhekk salarji ta' livell għoli, u min-naħa l-oħra, l-istereotipi tal-ġeneru dwar ir-rwoli u l-aspirazzjonijiet tan-nisa, il-preġudizzju bejn il-ġeneri fl-istrutturi tas-salarji u l-istituzzjonijiet li jiffissaw is-salarji, u aspettattivi profondi dwar ir-rwol tan-nisa bħala ommijiet li jwasslu għal waqfiet fil-karriera, interruzzjonijiet, jew bdil għal xogħol part-time, kif ukoll nuqqas ta' trasparenza tal-pagi;

S.  billi l-kawżi tad-differenzi fil-pagi u l-qligħ relatat mal-ġeneru, u d-diskrepanzi fil-pensjoni huma numerużi, strutturali u ħafna drabi interkonnessi; billi dawn il-kawżi jistgħu jinqasmu f'żewġ komponenti: l-ewwel nett, wieħed li jista' jkun apparentement "spjegat" bid-differenzi fil-karatteristiċi tas-suq tax-xogħol tan-nisa u l-irġiel u, it-tieni, wieħed li apparentement jibqa' "mhux spjegat" minn tali karatteristiċi, u dan tal-aħħar huwa l-komponent dominanti tad-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri kważi fil-pajjiżi kollha madwar id-dinja;

T.  billi dawn id-differenzi fil-karatteristiċi tas-suq tax-xogħol tan-nisa u l-irġiel jinkludu l-età, l-esperjenza u l-edukazzjoni, is-settur tal-impjiegi u l-ħinijiet tax-xogħol; billi dawn huma riflessi fil-fatt li n-nisa aktar spiss jaħdmu part-time, iħabbtu wiċċhom mas-saqaf tal-ħġieġ korporattiv, jaħdmu f'setturi u f'pożizzjonijiet iddominati min-nisa u mħallsa anqas jew spiss ikollhom jieħdu r-responsabbiltà primarja għall-kura tal-familji tagħhom bħala riżultat ta' normi soċjali bbażati fuq il-ġeneru, li jwasslu għal żmien barra mill-impjieg; billi l-komponent akbar "mhux spjegat" jista' jiġi attribwit lill-istereotipi tal-ġeneru, id-diskriminazzjoni fil-paga u s-sottovalutazzjoni frekwenti ta' xogħol iddominat min-nisa, li jista' jkun kemm dirett kif ukoll indirett, u jibqa' fenomenu moħbi li jrid jiġi indirizzat b'mod aktar effettiv;

U.  billi, għalkemm in-nisa jirrappreżentaw kważi 60 % tal-gradwati fl-UE, dawn jibqgħu sottorappreżentati b'mod sproporzjonat fix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika (STEM) u fil-karrieri diġitali; billi, konsegwentement, l-inugwaljanza fl-impjiegi qed tieħu forom ġodda u, minkejja l-investiment fl-edukazzjoni, in-nisa żgħażagħ xorta għandhom possibbiltà doppja meta mqabbla mal-irġiel żgħażagħ li jkunu ekonomikament inattivi;

1.  Ifakkar li l-istess paga għal xogħol ugwali jew xogħol ta' valur ugwali hija wieħed mill-prinċipji ta' fondazzjoni tal-UE, u li l-Istati Membri għandhom obbligu li jeliminaw id-diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru fir-rigward tal-aspetti u l-kundizzjonijiet kollha ta' remunerazzjoni għall-istess xogħol jew għal xogħol ta' valur ugwali; jiddispjaċih profondament dwar il-fatt li d-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri għal xogħol ta' valur ugwali għadha tippersisti b'titjib minimu fiċ-ċifra medja tal-UE matul l-aħħar għaxar snin;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tressaq Strateġija ġdida ambizzjuża tal-UE għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi, li tibni fuq l-istrateġija preċedenti u l-impenn strateġiku, u li għandha tinkludi miżuri vinkolanti dwar id-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri u t-trasparenza tal-pagi, kif ukoll miri ċari u proċessi ta' monitoraġġ għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u li tkejjel il-progress lejn il-kisba tagħha, b'mod partikolari fir-rigward tal-qligħ relatat mal-ġeneru u d-diskrepanzi fil-pensjoni u l-promozzjoni tan-nisa u l-irġiel bħala persuni ugwali li jaqilgħu paga u li jindokraw il-familja;

3.  Ifakkar li d-differenza fi-pagi bejn il-ġeneri u l-kawżi tagħha għandhom konsegwenzi ta' ħsara esponenzjali għan-nisa tul ħajjithom kollha, u dan iwassal għal differenza fil-pensjonijiet bejn il-ġeneri li hija aktar mid-doppju tad-differenza fil-pagi; ifakkar li n-nisa jinsabu f'riskju akbar ta' faqar fix-xjuħija mill-irġiel minħabba d-differenzi tul il-ħajja fil-paga u fil-ħin tax-xogħol, l-etajiet tal-pensjoni differenti għall-irġiel u għan-nisa f'xi Stati Membri, u l-fatt li hemm aktar nisa anzjani jgħixu waħedhom; jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw miżuri speċifiċi biex jiġi miġġieled ir-riskju tal-faqar għan-nisa akbar fl-età, billi jiżdiedu l-pensjonijiet iżda wkoll billi jiġi offrut appoġġ soċjali; jafferma li minbarra l-promozzjoni ta' regolamentazzjoni tax-xogħol ibbażata fuq drittijiet akbar tax-xogħol, xogħol irregolat u l-projbizzjoni ta' xogħol prekarju, in-negozjar kollettiv għandu jiġi restawrat, difiż u promoss bħala għodda deċiżiva biex jingħelbu l-inugwaljanzi, b'mod partikolari f'termini ta' salarji iżda anke f'termini ta' difiża u konsolidazzjoni tad-drittijiet tax-xogħol;

4.  Jitlob ir-reviżjoni immedjata u aġġornament ambizzjuż tal-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Differenza fil-Pagi bejn il-Ġeneri sa tmiem l-2020, li għandu jistabbilixxi miri ċari biex l-Istati Membri jnaqqsu d-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri matul il-ħames snin li ġejjin u jiżguraw li tali miri jitqiesu fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż; jenfasizza, b'mod partikolari, il-ħtieġa li tiġi inkluża perspettiva intersezzjonali fil-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid; jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari lill-fatturi li jwasslu għad-diskrepanza fil-pensjoni fil-qafas tal-Pjan ta' Azzjoni, u tivvaluta l-ħtieġa ta' miżuri speċifiċi biex titnaqqas din id-diskrepanza fil-livell tal-UE u dak nazzjonali;

5.  Jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-isforzi tagħhom biex jeliminaw id-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri billi jinfurzaw b'mod rigoruż il-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol ugwali jew xogħol ta' valur ugwali, mhux biss permezz tal-leġiżlazzjoni u l-miżuri biex tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni fis-salarji iżda wkoll billi jsaħħu, jippromwovu u jiddefendu n-negozjar kollettiv; jitlob, barra minn hekk, miżuri li jindirizzaw is-segregazzjoni vertikali u orizzontali fl-impjiegi u l-prattiki diskriminatorji f'deċiżjonijiet li jikkonċernaw ir-reklutaġġ u l-promozzjoni; jitlob miżuri li jżidu l-ħarsien soċjali fl-oqsma tal-maternità, il-qgħad, il-mard, l-inċidenti fuq il-post tax-xogħol u l-mard okkupazzjonali;

6.  Jilqa' l-impenn kemm tal-President tal-Kummissjoni kif ukoll tal-Kummissarju għall-Ugwaljanza li jressqu miżuri biex jintroduċu miżuri vinkolanti ta' trasparenza fil-pagi fl-ewwel 100 jum tal-mandat tal-Kummissjoni; iqis li d-direttiva li jmiss għandha tinkludi politiki ta' infurzar b'saħħithom għal dawk li jonqsu milli jikkonformaw, u għandha tapplika kemm għas-settur privat kif ukoll għal dak pubbliku, b'kont dovut meħud tal-ispeċifiċitajiet tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), u għall-pakkett ta' remunerazzjoni kollu kemm hu, inkluż kwalunkwe komponent tiegħu, u għandu jkollha kamp ta' applikazzjoni wiesa'; jistieden lill-Kummissjoni miżuri konkreti, filwaqt li tibni fuq ir-Rakkomandazzjoni tagħha tal-2014, bħal (a) id-definizzjoni ċara ta' kriterji għall-valutazzjoni tal-valur tax-xogħol, (b) sistemi ta' evalwazzjoni u klassifikazzjoni tal-impjiegi newtrali fir-rigward tal-ġeneru, (c) awditi u rapporti tal-pagi fir-rigward tal-ġeneru li jiggarantixxu paga ugwali, (d) id-dritt tal-ħaddiema li jitolbu informazzjoni sħiħa dwar il-pagi u d-dritt għal rimedju, u (e) miri ċari għall-prestazzjoni ta' ugwaljanza tal-kumpaniji; jemmen bil-qawwa li tali miżuri huma meħtieġa biex jiġu identifikati każijiet ta' diskriminazzjoni fil-paga sabiex il-ħaddiema jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet infurmati u jieħdu azzjoni fejn meħtieġ; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi r-rwol tas-sħab soċjali u tan-negozjar kollettiv fil-livelli kollha (nazzjonali, settorjali, lokali u korporattiv) fil-leġiżlazzjoni dwar it-trasparenza fil-pagi li jmiss;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkomplementa l-inizjattiva tat-trasparenza tal-pagi billi tiżviluppa, b'kooperazzjoni mill-qrib mas-sħab soċjali, u tintroduċi linji gwida għal sistemi ta' evalwazzjoni u klassifikazzjoni tax-xogħol newtrali fir-rigward tal-ġeneru u d-definizzjoni ta' kriterji ċari (bħall-kwalifiki, il-livell ta' responsabbiltà, il-piżijiet fiżiċi u psikoloġiċi, il-mudelli tax-xift, eċċ) għall-valutazzjoni tal-valur tax-xogħol, u b'hekk ikun possibbli li jitqabbel il-valur tax-xogħol f'impjiegi u setturi differenti bil-għan li tinkiseb remunerazzjoni aktar ġusta għal xogħol f'setturi ddominati min-nisa, li ġeneralment huwa stmat aktar baxx u għalhekk mhux remunerat bħala xogħol f'setturi ddominati mill-irġiel;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu r-rieżami attwali tal-funzjonament u l-implimentazzjoni tal-liġijiet tal-UE dwar paga ugwali u l-prinċipju ta' paga ugwali bħala l-bażi għall-azzjoni tagħha, u tippreżenta reviżjoni f'waqtha tad-Direttiva 2006/54/KE sabiex taġġorna u ttejjeb il-leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-prinċipju ta' paga ugwali fil-prattika, biex ittejjeb l-infurzar f'konformità mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE) u biex tinkludi l-projbizzjoni ta' kwalunkwe diskriminazzjoni bbażata fuq l-orjentament sesswali, l-identità tal-ġeneru jew ir-riassenjament tal-ġeneru; jitlob li jittejjeb l-aċċess għall-ġustizzja u għall-introduzzjoni ta' drittijiet proċedurali aktar b'saħħithom biex tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni fil-paga;

9.  Ifakkar li r-Rapport tal-Kummissjoni tal-2017 dwar l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni għat-tisħiħ tal-prinċipju ta' paga ugwali għall-irġiel u n-nisa permezz tat-trasparenza (COM(2017)0671) sab li l-miżuri ma kinux effettivi u li l-implimentazzjoni tagħhom kienet inadegwata; jilqa', għalhekk, l-impenn tal-President tal-Kummissjoni fil-Linji Gwida Politiċi tagħha għall-Kummissjoni Ewropea 2019-2024 li jmiss, li l-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol ugwali se jkun il-prinċipju fil-bażi ta' Strateġija Ewropea dwar il-Ġeneri, u jilqa' wkoll ir-rikonoxximent li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija komponent kritiku tat-tkabbir ekonomiku, kif ukoll kwistjoni ta' drittijiet fundamentali u ekwità;

10.  Itenni t-talba tiegħu biex il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, li jippromwovi konverġenza 'l fuq, ikun realtà kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f'dak tal-Istati Membri sabiex jiġu żgurati trattament indaqs u opportunitajiet indaqs għan-nisa u l-irġiel, kif ukoll biex jitħares id-dritt għal paga ugwali għal xogħol ugwali jew xogħol ta' valur ugwali għan-nisa u l-irġiel; jenfasizza li l-eliminazzjoni tad-differenza bejn il-ġeneri għandha tkun objettiv speċifiku fil-programm suċċessur għall-Istrateġija Ewropa 2020;

11.  Jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-isforzi tagħhom biex jeliminaw b'mod definittiv id-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri billi jinfurzaw b'mod strett il-prinċipju ta' paga ugwali, billi jiżguraw li s-salarji għall-ħaddiema part-time jkunu konformi mal-ekwivalenti full-time, billi jadottaw leġiżlazzjoni li żżid it-trasparenza tal-pagi u billi jtejbu ċ-ċarezza legali biex jiġu identifikati l-preġudizzji bejn il-ġeneri u d-diskriminazzjoni fl-istrutturi tal-pagi, billi jikkumbattu s-segregazzjoni tal-impjiegi, kemm jekk tkun ta' natura vertikali kif ukoll jekk tkun ta' natura orizzontali, u jiġġieldu l-preġudizzju ta' min iħaddem fid-deċiżjonijiet ta' reklutaġġ u ta' promozzjoni;

12.  Jenfasizza li l-aċċess għax-xogħol u l-kundizzjonijiet li jiffaċilitawh huma ċentrali biex jiġu żgurati l-emanċipazzjoni u l-indipendenza tan-nisa f'kull qasam tal-ħajja, minn fuq ix-xogħol sal-parteċipazzjoni soċjali, ekonomika u politika, fost oħrajn; iqis li l-progress lejn il-kisba tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa jirrappreżentaw mogħdija ta' progress soċjali għas-soċjetà kollha kemm hi filwaqt li jippermettu t-titjib fis-sitwazzjoni soċjoekonomika tan-nisa;

13.  Jistieden ukoll lill-Istati Membri jinvestu b'mod adegwat fil-forniment, l-aċċessibbiltà, l-affordabbiltà u l-kwalità tas-servizzi formali tal-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal, bl-użu ta' Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej f'konformità mal-Miri ta' Barċellona, kif ukoll jinvestu f'servizzi ta' kura fit-tul u arranġamenti ta' xogħol favur il-familja, biex jiżguraw il-parteċipazzjoni ugwali u kontinwa tan-nisa fis-suq tax-xogħol billi jipprovdu flessibbiltà adegwata biex jgħinu fil-promozzjoni ta' rati ogħla ta' impjiegi fost in-nisa; itenni li sabiex jiġi miġġieled ir-riskju tal-faqar fost in-nisa akbar fl-età, kif ukoll biex jiġu indirizzati l-kawżi tad-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jsir provvediment adegwat għan-nisa akbar fl-età, inklużi miżuri bħal krediti għal perjodi ta' kura, pensjonijiet minimi adegwati, benefiċċji tas-superstiti u drittijiet ta' liv tal-familja għall-irġiel sabiex tiġi evitata l-femminilizzazzjoni tal-faqar; jistieden lill-Kunsill jintroduċi miri għall-indukrar ta' persuni akbar fl-età u l-persuni dipendenti simili għall-Miri ta' Barċellona għall-indukrar tat-tfal;

14.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw politiki li jippromwovu l-impjieg tan-nisa u l-indipendenza finanzjarja tagħhom, inklużi politiki li jippromwovu l-integrazzjoni tan-nisa minn gruppi marġinalizzati fis-suq tax-xogħol; jistieden lill-Istati Membri jikkumbattu s-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol abbażi tal-ġeneru billi jinvestu fl-edukazzjoni formali, informali u mhux formali u t-tagħlim tul il-ħajja u t-taħriġ vokazzjonali għan-nisa biex jiżguraw li jkollhom aċċess għal impjiegi kwalità għolja għal opportunitajiet b'tali mod li jiksbu ħiliet mill-ġdid u jtejbu l-ħiliet tagħhom għall-bidliet futuri fis-suq tax-xogħol; jitlob, b'mod partikolari, li jkun hemm promozzjoni akbar tal-intraprenditorija, is-suġġetti STEM, l-edukazzjoni diġitali u l-litteriżmu finanzjarju għall-bniet minn età bikrija sabiex jiġu miġġielda l-istereotipi edukattivi eżistenti u jiġi żgurat li aktar nisa jidħlu f'setturi li qed jiżviluppaw u li fihom l-impjegati huma mħallsa tajjeb;

15.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw l-adozzjoni u l-implimentazzjoni rapida tad-Direttiva dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja Privata, u jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja mill-qrib il-progress tagħhom bil-ħsieb tar-rapport eventwali u l-istudji li jakkumpanjawh dwar l-implimentazzjoni tiegħu;

16.  Jinnota l-impatt tas-sottorappreżentanza tan-nisa f'pożizzjonijiet ta' tmexxija fuq id-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri, u jenfasizza l-ħtieġa urġenti li tiġi promossa l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fil-livelli kollha tat-teħid ta' deċiżjonijiet fin-negozju u l-maniġment; jistieden lill-Istati Membri jiżblokkaw in-negozjati fil-Kunsill dwar id-direttiva proposta dwar in-Nisa fuq il-Bordijiet peress li din tista' tgħin biex jiġi eliminat is-saqaf tal-ħġieġ;

17.  Jistieden kemm lill-Kummissjoni kif ukoll lill-Istati Membri biex jiġbru data diżaggregata sabiex ikejlu u jimmonitorjaw aħjar il-progress biex jeliminaw id-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri, filwaqt li jagħtu attenzjoni partikolari lill-gruppi li jesperjenzaw forom ta' diskriminazzjoni multipla u intersezzjonali bħan-nisa b'diżabilità, in-nisa migranti u ta' minoranzi etniċi, in-nisa Rom, in-nisa akbar fl-età, in-nisa f'żoni rurali u depopolati, l-ommijiet waħedhom u l-persuni LGBTIQ;

18.  Jenfasizza li l-ġbir ta' data diżaggregata skont il-ġeneri jeħtieġ li jittejjeb aktar f'oqsma bħall-impjiegi informali, l-intraprenditorija, l-aċċess għall-fondi u s-servizzi tal-kura tas-saħħa, il-vjolenza kontra n-nisa u x-xogħol mingħajr ħlas; jenfasizza l-ħtieġa li tinġabar u tintuża data u evidenza ta' kwalità għal tfassil ta' politika infurmat u bbażat fuq l-evidenza; jistieden kemm lill-Kummissjoni kif ukoll lill-Istati Membri jiġbru data diżaggregata sabiex jivvalutaw u jimmonitorjaw aħjar il-progress biex jeliminaw id-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri, filwaqt li jagħtu attenzjoni partikolari lill-gruppi li jesperjenzaw forom ta' diskriminazzjoni multipla u intersezzjonali bħal nisa b'diżabilità, nisa migranti u ta' minoranzi etniċi, nisa Rom, nisa akbar fl-età, ommijiet waħedhom u persuni LGBTIQ;

19.  Jistieden lill-Kummissjoni tinvolvi lis-sħab soċjali fl-iżvilupp ta' politiki ġodda biex tiġi eliminata d-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri; jistieden, f'dan il-kuntest, lis-sħab soċjali biex jimpenjaw ruħhom f'diskussjonijiet u jaħdmu flimkien biex jindirizzaw id-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri, permezz ta' miżuri ta' azzjoni pożittiva, kif ukoll biex jikkollaboraw mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili sabiex jinvolvu bis-sħiħ l-opinjoni pubblika, peress li l-eliminazzjoni tad-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri hija prijorità universali;

20.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iżidu l-ħidma tagħhom biex jikkumbattu x-xogħol prekarju li hu ddominat min-nisa u l-femminilizzazzjoni tal-faqar; jenfasizza l-livelli għoljin ta' xogħol mhux iddikjarat imwettaq min-nisa, li għandhom impatt negattiv fuq l-introjtu, il-kopertura u l-protezzjoni tas-sigurtà soċjali tagħhom, u jistieden lill-Istati Membri jirratifikaw il-Konvenzjoni tal-ILO dwar il-Ħaddiema Domestiċi tal-2011;

21.  Jitlob li l-Istati Membri jsaħħu l-protezzjoni tal-maternità u l-paternità fil-leġiżlazzjoni tax-xogħol, b'mod partikolari billi jżidu l-ammont ta' liv u jiggarantixxu li dan jitħallas kollu, u jnaqqsu n-numru ta' sigħat ta' xogħol matul it-treddigħ, u billi jieħdu miżuri xierqa biex jinfurzaw tali protezzjoni, iżda wkoll billi jinvestu fil-forniment ta' netwerk pubbliku bla ħlas ta' servizzi ta' edukazzjoni u ta' kura bikrija tat-tfal u ta' servizzi ta' kura fit-tul; jinnota li nuqqas ta' disponibbiltà, spejjeż projbittivi u nuqqas ta' infrastruttura suffiċjenti li toffri servizzi ta' kwalità għall-kura tat-tfal jibqgħu ostaklu sinifikanti, primarjament għall-parteċipazzjoni ugwali tan-nisa fl-aspetti kollha tas-soċjetà, inkluż l-impjieg;

22.  Jirrikonoxxi li l-vjolenza u l-fastidju abbażi tal-ġeneru jistgħu jiġu aggravati wkoll mid-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri, peress li l-vittmi spiss jiġu sfurzati f'impjiegi b'pagi aktar baxxi b'riżultat ta' ambjenti tax-xogħol ostili; jistieden lill-Istati Membri jiffirmaw u jirratifikaw il-Konvenzjoni dwar il-Vjolenza u l-Fastidju tal-2019 tal-ILO biex jintroduċu miżuri effettivi biex jiddefinixxu, jipprevjenu u jipprojbixxu l-vjolenza u l-fastidju fuq il-post tax-xogħol, inklużi mekkaniżmi sikuri u effettivi ta' lment u għas-soluzzjoni tat-tilwim, appoġġ, servizzi u rimedji;

23.  Jistieden lill-Kummissjoni tmexxi bl-eżempju u tippreżenta analiżi sħiħa tad-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri fl-istituzzjonijiet tal-UE fil-Jum għall-Pagi Indaqs tal-UE;

24.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 69, 8.3.2014, p. 112.
(2) ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23.
(3) ĠU L 188, 12.7.2019, p. 79.
(4) ĠU C 155, 25.5.2011, p. 10.
(5) ĠU C 264 E, 13.9.2013, p. 75.
(6) ĠU C 76, 28.2.2018, p. 93.
(7) ĠU C 242, 10.7.2018, p. 24.
(8) ĠU C 331, 18.9.2018, p. 60.
(9) ĠU C 346, 27.9.2018, p. 6.
(10) ĠU C 356, 4.10.2018, p. 89.
(11) Mascherini, M., Bisello, M. u Rioboo Leston, I.: The gender employment gap: Challenges and solutions, Eurofound, 2016.
(12) Skont l-iskeda informattiva tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi intitolata "Poverty, gender and lone parents in the EU", li tikkwota ċ-ċifri mill-Istatistika tal-Unjoni Ewropea dwar l-Introjtu u l-Kondizzjonijiet tal-Għajxien (EU-SILC) tal-2014.

Avviż legali - Politika tal-privatezza