Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2067(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0051/2020

Внесени текстове :

A9-0051/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0100

Приети текстове
PDF 180kWORD 52k
Четвъртък, 14 май 2020 г. - Брюксел Неокончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд
P9_TA-PROV(2020)0100A9-0051/2020
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (понастоящем Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)) за финансовата 2018 година (2019/2067(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0034/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(5), и по-специално член 16 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/127 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. относно създаването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета(6), и по-специално член 16 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(8), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0051/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 417,11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.
(6) ОВ L 30, 31.1.2019 г., стр. 74.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(8) OВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (понастоящем Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)) за финансовата 2018 година (2019/2067(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0034/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(5), и по-специално член 16 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/127 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. относно създаването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета(6), и по-специално член 16 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(8), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0051/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.
(6) ОВ L 30, 31.1.2019 г., стр. 74.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(8) OВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (понастоящем Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)) за финансовата 2018 година (2019/2067(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0051/2020),

A.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд („Фондацията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2018 година възлиза на 20 760 000 EUR, което представлява увеличение с 1,37% спрямо 2017 г.; като има предвид, че бюджетът на Фондацията се осигурява основно от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Фондацията за финансовата 2018 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Фондацията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,58%, което представлява леко намаление с 0,42% в сравнение с 2017 г.; отбелязва факта, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 82,70%, което представлява увеличение с 2% в сравнение с 2017 г.;

Резултати от дейността

2.  отбелязва, че Фондацията използва четири ключови показатели за ефективност (КПЕ), включени в нейната система за мониторинг на изпълнението, която освен КПЕ включва и други показатели за оперативни процеси и качествена оценка, с цел оценяване на добавената стойност, включително резултатите и въздействието, предоставени от нейните дейности, и подобряване на управлението на бюджета;

3.  насърчава Фондацията да продължи цифровизацията на своите услуги;

4.  отчита факта, че реализирането на планираните в работната програма за 2018 г. крайни продукти е 83% (48 от 58 крайни продукта) и че Фондацията е допринесла за 236 събития, свързани с разработването на политики (41% от тях на равнището на Съюза);

5.  отбелязва, че Фондацията е продължила сътрудничеството с други агенции на Съюза и е осъществила дейности, договорени в годишните планове с Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), Европейския институт за равенство между половете (EIGE), Европейската фондация за обучение (ETF) и Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), и е продължила подготовката си, в сътрудничество със Cedefop, във връзка с четвъртото проучване на европейските дружества;

6.  отбелязва, че Фондацията, която заедно със Cedefop, EU-OSHA и ETF беше предмет на външната хоризонтална оценка на агенциите, обхващаща периода 2012 – 2016 г. и съсредоточена върху оценка на работата на агенциите от гледна точка на актуалността, ефективността, ефикасността, последователността и добавената стойност от участието на Съюза, както и бъдещето на четирите агенции, е разработила план за действие за разглеждане на констатациите от тази оценка; призовава Фондацията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от окончателния доклад, особено по отношение на оценката на добавената стойност от участието на Съюза, предоставена от Фондацията, както и становищата относно бъдещето на Фондацията;

7.  призовава Комисията да проведе проучване за осъществимост, за да оцени възможността за сливане на Фондацията с Cedefop; подчертава, че Фондацията и Cedefop имат много подобна сфера на дейност и че такова сливане би опростило финансирането на двете агенции и би изяснило за обществеността системата на агенциите на Съюза; призовава Комисията да обмисли най-малкото създаването на общи полезни взаимодействия със Cedefop; призовава Комисията да направи оценка на следните варианти: прехвърляне на Фондацията към седалището на Cedefop в Солун и прехвърляне на Cedefop към седалището на Фондацията в Лохлинстаун; отбелязва, че това би означавало споделяне на корпоративни и спомагателни услуги и управление на общите помещения, както и споделени информационни и комуникационни технологии, телекомуникации и инфраструктури, базирани на интернет, което би спестило големи суми пари, които биха били използвани за допълнително финансиране на двете агенции;

8.  отбелязва, че през 2018 г. от името на Комисията беше извършена външна оценка на агенциите на ЕС под отговорността на генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Комисията (Eurofound, Cedefop, ETF и EU-OSHA) по отношение на тяхната актуалност, ефективност, ефикасност, последователност и добавена стойност от участието на Съюза; призовава Фондацията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултата от тази оценка;

9.  подчертава значението на качествената работа на Фондацията за осигуряване на научно обосновани, обективни, навременни и отговарящи на нуждите на политиките знания, експертен опит и основана на факти подкрепа за развитието на политиките на Съюза и за създателите на политики във връзка с условията на живот и труд, пазара на труда и колективните трудови правоотношения в рамките на Съюза, както и значението на запазването на тристранния характер на модела на управление на Фондацията, с участието на организации на работодателите и работниците, правителствата на всички държави членки, както и Комисията; приветства по-специално публикуването на обзорния доклад на Фондацията от последното европейско проучване за качеството на живот (EQLS) и свързаните с него публикации за бъдещето на труда и цифровизацията, по-конкретно в областта на работата през платформи;

10.  подчертава значението на приноса на Фондацията за разработването на инструменти за прогнозиране и събиране на информация в различни области, като например прилагането на Европейския стълб на социалните права, баланса между професионалния и личния живот и качеството на живот, бъдещето на труда, производството, цифровизацията и работата през платформи;

11.  отбелязва увеличеното работно натоварване на Фондацията и повишените очаквания на заинтересованите страни и подчертава, че е важно да се осигурят достатъчно материални и човешки ресурси, за да може Фондацията да изпълнява пълноценно своите задачи, като се гарантира по принцип предимство на агенциите пред частни изпълнители;

12.  приветства ангажимента на Фондацията за икономическа, социална и екологична устойчивост на нейните операции чрез осигуряване на икономически ефективно и екологосъобразно работно място, както и за използване на обществените поръчки като важен инструмент при трите категории устойчивост в нейните операции;

13.  подчертава, че прозрачността и осведомеността на гражданите относно съществуването на агенциите са съществени за тяхната демократична отчетност; счита, че използваемостта и лесното оползотворяване на ресурсите и данните на агенциите са от първостепенно значение; следователно призовава да се направи оценка на сегашното представяне и предоставяне на данните и ресурсите и до каква степен гражданите могат лесно да ги откриват, разпознават и използват; припомня, че държавите членки могат да повишат осведомеността на обществеността в това отношение чрез разработване на цялостен план за достигане до повече граждани на Съюза;

Политика относно персонала

14.  отбелязва, че към 31 декември 2018 г. щатното разписание е било изпълнено на 96,70%, като са били назначени 88 длъжностни лица или срочно наети служители от общо 91 длъжности, разрешени съгласно бюджета на Съюза (в сравнение с 93 разрешени длъжности през 2017 г.); отбелязва, че освен това през 2018 г. за Фондацията са работили 11 договорно наети служители и един командирован национален експерт;

15.  отбелязва със задоволство, че при висшия ръководен състав е постигнат баланс между половете (1 мъж и 1 жена); изразява загриженост обаче, че на равнището на управителния съвет няма баланс между половете (97 мъже и 64 жени);

16.  приветства резултатите от оценката на работните места, проведена през декември 2018 г., която показва относително високо равнище на стабилност всяка година;

Обществени поръчки

17.  отбелязва, че според доклада на Палатата Фондацията не е проверявала редовно цените и увеличенията, начислявани към офертите на доставчиците, нито фактурите, издадени на изпълнителя по рамковия договор във връзка с придобиването на софтуерни лицензи; отбелязва въз основа на отговора на Фондацията, че този рамков договор е бил заменен с многостранен рамков договор, в който са разгледани въпросите, повдигнати от Палатата; настоятелно призовава Фондацията да адаптира предварителния контрол на плащанията по рамковите договори и да гарантира, че за всички обществени поръчки се организира състезателна процедура;

18.  насърчава Фондацията да изпълни препоръките на Палатата, като например електронното внасяне на документи;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

19.  отбелязва съществуващите мерки на Фондацията и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и осигуряване на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности;

Вътрешен контрол

20.  отчита факта, че Фондацията е приела преработената рамка за вътрешен контрол, която се характеризира с преминаване от процес, основан на съответствието, към процес, основан на принципи;

21.  отбелязва със задоволство, че Службата за вътрешен одит на Комисията е финализирала одит на изпълнението относно „Приоритизиране на дейности и разпределяне на ресурси във Фондацията“ през 2018 г.; призовава Фондацията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от този одит;

Други коментари

22.  отбелязва, че Фондацията работи за повишаване на екологичната устойчивост на операциите си, че през 2018 г. са инсталирани нови съоръжения за видеоконференции и че в рамките на мрежата от агенции се обсъжда компенсирането на емисиите на CO2;

23.  призовава Фондацията да се фокусира върху разпространението на резултатите от своите научни изследвания сред широката общественост и да достига до обществеността чрез социалните и други медии;

o
o   o

24.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 14 май 2020 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) OВ C 120/35, 29.3.2019 г., стр. 179.
(2) Приети текстове, P9_TA-PROV(2020)0121.

Последно осъвременяване: 18 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност