Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2067(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0051/2020

Esitatud tekstid :

A9-0051/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0100

Vastuvõetud tekstid
PDF 157kWORD 50k
Neljapäev, 14. mai 2020 - Brüssel Ajutine väljaanne
2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus
P9_TA-PROV(2020)0100A9-0051/2020
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (nüüd Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound)) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2019/2067(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos asutuste vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust sihtasutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9‑0034/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta(5), eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. jaanuari 2019. aasta määrust (EL) 2019/127, millega asutatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1365/75(6), eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud ELi toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70(8), eriti selle artiklit 105,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0051/2020),

1.  annab heakskiidu Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (Eurofound) tegevdirektori tegevusele sihtasutuse 2018. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (Eurofound) tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 417,11.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1.
(6) ELT L 30, 31.1.2019, lk 74.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(8) ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.


2. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (nüüd Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound)) 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2019/2067(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos asutuste vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust sihtasutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9‑0034/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta(5), eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. jaanuari 2019. aasta määrust (EL) 2019/127, millega asutatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1365/75(6), eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud ELi toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70(8), eriti selle artiklit 105,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0051/2020),

1.  annab heakskiidu Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (Eurofound) 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (Eurofound) tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1.
(6) ELT L 30, 31.1.2019, lk 74.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(8) ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.


3. Euroopa Parlamendi 14. mai 2020. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (nüüd Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound)) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2019/2067(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (Eurofound) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0051/2020),

A.  arvestades, et Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (edaspidi „sihtasutus“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(1) kohaselt oli sihtasutuse 2018. aasta lõplik eelarve 20 760 000 eurot, mis oli 2017. aasta eelarvest 1,37 % suurem; arvestades, et sihtasutuse eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märgib oma aruandes sihtasutuse eelarveaasta 2018 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et sihtasutuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2018. aastal tehtud eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,58 %, mis on võrreldes 2017. aastaga veidi (0,42 % võrra) langenud; võtab teadmiseks asjaolu, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 82,70 %, mis on 2017. aastaga võrreldes 2 % kõrgem;

Tulemused

2.  märgib, et sihtasutus kasutab nelja tulemuslikkuse põhinäitajat, mis on lisatud tulemuslikkuse seiresüsteemi, kuhu kuuluvad lisaks tulemuslikkuse põhinäitajatele nn parameetrid (muud tööprotsesside näitajad) koos lisaväärtuse, sh tegevuse tulemuste ja mõju kvalitatiivse hindamisega, millega parandatakse eelarve haldamist;

3.  ergutab sihtasutust jätkama oma teenuste digiteerimist;

4.  tunnistab asjaolu, et 2018. aastaks kavandatud tööprogrammide tulemused saavutati 83 % ulatuses (58 tulemusest 48) ja sihtasutus aitas kaasa 236 poliitikaarendusega seotud sündmusele (41 % neist liidu tasandil);

5.  märgib, et sihtasutus jätkas koostööd teiste liidu ametitega ja viis ellu iga-aastastes tegevuskavades kokku lepitud meetmeid Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA), Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA), Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE), Euroopa Koolitusfondi (ETF) ja Euroopa Kutseõppe Arenduskeskusega (Cedefop) ning jätkas ettevalmistusi koostöös Cedefopiga neljanda Euroopa ettevõtete uuringu tegemiseks;

6.  märgib, et sihtasutus, mida käsitleti ametitevahelises välishindamises koos Cedefopi, EU-OSHA ja ETFiga ning mis hõlmas ajavahemikku 2012–2016 ja keskendus ametite tegevuse hindamisele seoses asjakohasuse, tulemuslikkuse, tõhususe, sidususe ja liidu lisaväärtusega ning nende nelja ameti tulevikuga, on töötanud välja tegevuskava selle hindamise tulemuste käsitlemiseks; kutsub sihtasutust üles andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru lõpparuande tulemustest, eelkõige seoses sihtasutuse antava liidu lisaväärtuse hindamise ja sihtasutuse tulevikuga;

7.  palub komisjonil teha teostatavusuuring, et hinnata sihtasutuse Cedefopiga ühendamise võimalust; rõhutab asjaolu, et sihtasutusel ja Cedefopil on väga sarnane tegevusvaldkond ning ühinemine lihtsustaks nende kahe ameti rahastamist ja muudaks liidu ametite süsteemi üldsuse jaoks selgemaks; kutsub komisjoni üles kaaluma Cedefopiga vähemalt ühise koostoime loomist; kutsub komisjoni üles hindama järgmisi alternatiive: sihtasutuse üleviimine Cedefopi peakorterisse Thessalonikis ja Cedefopi üleviimine sihtasutuse peakorterisse Loughlinstownis; märgib, et see tähendaks korporatiiv- ja tugiteenuste jagamist ning ühiste ruumide haldamist, samuti ühist IKT-, telekommunikatsiooni- ja internetipõhist taristut, millega hoitaks kokku märkimisväärseid rahasummasid, mida kasutataks mõlema ameti edasiseks rahastamiseks;

8.  märgib, et komisjoni nimel viidi 2018. aastal läbi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi pädevusse kuuluvate liidu ametite (Eurofound, Cedefop, ETF ja EU-OSHA) välishindamine seoses nende asjakohasuse, tulemuslikkuse, tõhususe, sidususe ja liidu lisaväärtusega; kutsub sihtasutust üles andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selle hindamise tulemuste kohta;

9.  rõhutab, kui oluline on sihtasutuse kõrgekvaliteediline töö teaduspõhiste, sõltumatute, ajakohaste ja poliitika seisukohast asjakohaste teadmiste ja oskusteabe jagamisel ning tõenduspõhine toetus liidu poliitika väljatöötamisele ja poliitikakujundajatele elu- ja töötingimuste, tööturu ja töösuhete valdkonnas kogu liidus, ning säilitada selle kolmepoolne juhtimismudel, millesse on kaasatud tööandjate ja töötajate organisatsioonid, kõikide liikmesriikide valitsused ja Euroopa Komisjon; väljendab erilist heameelt sihtasutuse viimase Euroopa elukvaliteedi uuringu ülevaatearuande ning töö tulevikku ja digitaliseerimist eelkõige platvormitöö valdkonnas käsitlevate väljaannete avaldamise üle;

10.  rõhutab, kui oluline on sihtasutuse panus prognoosimisvahendite väljatöötamisel ja teabe kogumisel eri valdkondades, nagu Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamine, töö- ja eraelu tasakaal ja elukvaliteet, töö tulevik, tootmine, digitaliseerimine ja platvormitöö;

11.  võtab teadmiseks sihtasutuse suurenenud töökoormuse ja sidusrühmade suuremad ootused ning rõhutab, kui oluline on tagada piisavad materiaalsed ja inimressursid, mis võimaldaksid sihtasutusel oma ülesandeid täiel määral täita, tagades üldiselt ametite eesõiguse eraõiguslike töövõtjate ees;

12.  tunneb heameelt selle üle, et sihtasutus peab tähtsaks oma tegevuse majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast kestlikkust, et tagada kulutõhus ja keskkonnasõbralik töökeskkond ning kasutada avalikke hankeid kui olulist vahendit, millega oma tegevuses saavutada kõik kolm kestlikkuskategooriat;

13.  rõhutab, et läbipaistvus ja kodanike teadlikkus ametite olemasolust on nende demokraatliku vastutuse seisukohalt väga olulised; on seisukohal, et ametite ressursside ja andmete kasutatavus ning kasutamise lihtsus on äärmiselt tähtsad; nõuab seetõttu, et hinnataks, kuidas andmeid ja ressursse praegu esitatakse ja kättesaadavaks tehakse ning mil määral on kodanikel lihtne neid tuvastada, mõista ja kasutada; tuletab meelde, et liikmesriigid saavad üldsuse teadlikkust selles küsimuses suurendada, töötades välja ulatusliku kava, mille kaudu jõuda suurema arvu liidu kodanikeni;

Personalipoliitika

14.  märgib, et 31. detsembri 2018. aasta seisuga oli ametikohtade loetelu täidetud 96,7 % ning liidu eelarves kinnitatud 91 ametnikust või ajutisest teenistujast oli ametis 88 (2017. aastal oli kinnitatud ametikohti 93); märgib, et 2018. aastal töötas sihtasutuse heaks ka 11 lepingulist töötajat ja üks lähetatud riiklik ekspert;

15.  märgib rahuloluga, et kõrgema juhtkonna hulgas saavutati sooline tasakaal (1 mees ja 1 naine); on siiski mures selle pärast, et haldusnõukogus sooline tasakaal puudub (97 meest ja 64 naist);

16.  väljendab heameelt 2018. aasta detsembris läbi viidud ametikohtade läbivaatamise tulemuste üle, mis näitavad suhteliselt kõrget stabiilsust aastast aastasse;

Hanked

17.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et sihtasutus ei kontrollinud kõiki hindu ja vahendustasusid ega võrrelnud neid tarnijate hinnapakkumiste ja raamlepingu sõlminud töövõtjale tarkvaralitsentside soetamise eest esitatud arvetega; võtab sihtasutuse vastuse põhjal teadmiseks, et see raamleping on asendatud mitme töövõtjaga sõlmitud raamlepinguga, milles on käsitletud kontrollikoja tõstatatud küsimusi; nõuab tungivalt, et sihtasutus kohandaks raamlepingute alusel tehtavate maksete eelkontrolli ja tagaks kõigi hangete puhul konkurentsipõhise menetluse;

18.  julgustab sihtasutust rakendama kontrollikoja soovitusi, näiteks pakkumuste elektroonilise esitamise protsessi;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

19.  võtab teadmiseks sihtasutuse kehtestatud meetmed ja jätkuvad pingutused, mille eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning rikkumisest teatajate kaitsmine;

Sisekontroll

20.  tunnustab asjaolu, et sihtasutus võttis vastu läbivaadatud sisekontrolliraamistiku, mis tähistab üleminekut nõuetele vastavusel põhinevalt protsessilt põhimõtetel põhinevale protsessile;

21.  märgib rahuloluga, et komisjoni siseauditi talitus viis 2018. aastal lõpule tulemusauditi sihtasutuse tegevuse ja vahendite eraldamise eelistamise kohta; palub sihtasutusel anda selle auditi tulemuste kohta aru eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile;

Muud märkused

22.  märgib, et sihtasutus töötab oma tegevuse keskkonnasäästlikkuse suurendamise nimel, 2018. aastal paigaldati uued videokonverentsiseadmed ja ametite võrgustikus arutatakse CO2 heitkoguste kompenseerimist;

23.  kutsub sihtasutust üles pöörama tähelepanu oma teadusuuringute tulemuste üldsusele levitamisele ning suhtlema avalikkusega sotsiaalmeedia ja muude meediaväljaannete kaudu;

o
o   o

24.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 14. mai 2020. aasta resolutsioonile(2) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 120/35, 29.3.2019, lk 179.
(2) Vastuvõetud tekstid, P9_TA-PROV(2020)0121.

Viimane päevakajastamine: 18. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika