Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2067(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0051/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0051/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0100

Hyväksytyt tekstit
PDF 154kWORD 44k
Torstai 14. toukokuuta 2020 - Bryssel Väliaikainen painos
Vastuuvapaus 2018: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
P9_TA-PROV(2020)0100A9-0051/2020
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 13. toukokuuta 2020 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (nykyisin Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (2019/2067(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista varainhoitovuodelta 2018 sekä virastojen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä säätiölle (05761/2020 – C9‑0034/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta 26. toukokuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75(5) ja erityisesti sen 16 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75 kumoamisesta 16. tammikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/127(6) ja erityisesti sen 16 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/715(8) ja erityisesti sen 105 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0051/2020),

1.  myöntää Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) pääjohtajalle vastuuvapauden säätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 417,11.12.2019, s. 1.
(2) EUVL C 417, 11.12.2019, s.1.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1.
(6) EUVL L 30, 31.1.2019, s. 74.
(7) EUVL L 328, 17.12.2013, s. 42.
(8) EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Euroopan parlamentin päätös 13. toukokuuta 2020 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (nykyisin Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)) varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisestä (2019/2067(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista varainhoitovuodelta 2018 sekä virastojen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä säätiölle (05761/2020 – C9‑0034/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta 26. toukokuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75(5) ja erityisesti sen 16 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75 kumoamisesta 16. tammikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/127(6) ja erityisesti sen 16 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/715(8) ja erityisesti sen 105 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0051/2020),

1.  hyväksyy Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1.
(6) EUVL L 30, 31.1.2019, s. 74.
(7) EUVL L 328, 17.12.2013, s. 42.
(8) EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. toukokuuta 2020, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (nykyisin Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (2019/2067(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0051/2020),

A.  toteaa, että Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 oli 20 760 000 euroa, mikä merkitsee 1,37 prosentin lisäystä vuoteen 2017 verrattuna; toteaa, että säätiön talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan säätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että säätiön tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2018 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,58 prosenttia, mikä merkitsee hienoista 0,42 prosentin vähennystä vuoteen 2017 verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 82,70 prosenttia, mikä merkitsee 2 prosentin lisäystä vuoteen 2017 verrattuna;

Tuloksellisuus

2.  panee merkille, että säätiö käyttää neljää keskeistä tulosindikaattoria ja että ne on sisällytetty sen tuloksellisuuden seurantajärjestelmään, johon keskeisten tulosindikaattorien lisäksi sisältyy ’parametrejä’ (muita toimintaprosessien indikaattoreita) ja laadullista arviointia, ja toteaa, että niiden avulla pyritään arvioimaan toiminnasta saatavaa lisäarvoa sekä tuloksia ja vaikutusta ja parantamaan säätiön talousarviohallintoa;

3.  kannustaa säätiötä jatkamaan palvelujensa digitalisointia;

4.  toteaa, että vuodeksi 2018 suunniteltujen työohjelman tuotosten toteuttamisaste oli 83 prosenttia (48 tuotosta 58:sta) ja että säätiö osallistui 236:een toimintapolitiikan suunnittelutapahtumaan (joista 41 prosenttia oli unionitason tapahtumia);

5.  panee merkille, että säätiö jatkoi yhteistyötä muiden unionin virastojen kanssa ja toteutti toimia, joista oli sovittu vuotuisissa suunnitelmissa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA), Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA), Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE), Euroopan koulutussäätiön (ETF) ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) kanssa, sekä jatkoi neljännen Euroopan yritystutkimuksen valmistelua yhteistyössä Cedefopin kanssa;

6.  panee merkille, että säätiöstä tehtiin vuosia 2012–2016 koskeva useamman viraston kattava ulkoinen arviointi, jonka kohteena olivat myös Cedefop, EU-OSHA ja ETF ja jossa arvioitiin virastojen työn relevanssia, vaikuttavuutta, tehokkuutta, johdonmukaisuutta ja unionin tason lisäarvoa sekä näiden neljän viraston tulevaisuutta, ja että säätiö on laatinut toimintasuunnitelman arvioinnin tulosten huomioon ottamiseksi; pyytää säätiötä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle loppuraportin ja erityisesti säätiön tuottaman unionin tason lisäarvon arvioinnin tuloksista ja säätiön tulevaisuutta koskevista näkemyksistä;

7.  kehottaa komissiota tekemään toteutettavuustutkimuksen, jotta voidaan arvioida mahdollisuutta yhdistää säätiö ja Cedefop; painottaa, että säätiön ja Cedefopin toiminta‑alat ovat hyvin samanlaiset ja että tällainen yhdistäminen yksinkertaistaisi näiden kahden viraston rahoitusta ja selkeyttäisi unionin virastojen järjestelmää suuren yleisön silmissä; kehottaa komissiota harkitsemaan ainakin yhteisten synergioiden kehittämistä Cedefopin kanssa; kehottaa komissiota arvioimaan seuraavia vaihtoehtoja: säätiön siirtämistä Cedefopin päätoimipaikkaan Thessalonikiin ja Cedefopin siirtoa säätiön päätoimipaikkaan Loughlinstowniin; toteaa, että tämä merkitsisi hallinto- ja tukipalvelujen ja yhteisten tilojen hallinnoinnin jakamista sekä yhteisiä tieto- ja viestintätekniikan ja televiestinnän infrastruktuureja ja verkkopohjaisia infrastruktuureja, jolloin säästettäisiin suuri määrä varoja, jotka voitaisiin käyttää molempien virastojen lisärahoitukseen;

8.  panee merkille, että komissio teetti vuonna 2018 työllisyyden-, sosiaaliasioiden ja osallisuuden pääosaston alaisuudessa toimivia unionin virastoja (Eurofound, Cedefop, ETF ja EU-OSHA) koskevan ulkoisen arvioinnin, jossa arvioitiin näiden virastojen relevanssia, vaikuttavuutta, tehokkuutta, johdonmukaisuutta ja unionin tason lisäarvoa; kehottaa säätiötä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän arvioinnin tuloksista;

9.  korostaa, että säätiö tekee merkittävää ja laadukasta työtä tarjotessaan tieteellisesti perusteltua, riippumatonta, oikea-aikaista ja toimintapolitiikan kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja asiantuntemusta sekä näyttöön perustuvaa tukea unionin toimintapolitiikan kehittämiselle sekä päättäjille elin- ja työolojen, työmarkkinoiden ja työmarkkinasuhteiden aloilla kaikkialla unionissa, ja painottaa, että on tärkeää säilyttää säätiön kolmikantainen hallintomalli, joka muodostuu työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen, kaikkien jäsenvaltioiden hallitusten sekä komission edustajista; suhtautuu erityisen myönteisesti säätiön julkaisemaan katsaukseen uusimmasta Euroopan elämänlaatututkimuksesta (EQLS) sekä säätiön julkaisuihin, joissa tarkastellaan työn tulevaisuutta ja digitalisaatiota erityisesti alustatyön alalla;

10.  korostaa säätiön antaman panoksen merkitystä ennustevälineiden kehittämisessä ja tiedonkeruussa eri aloilla, joita ovat esimerkiksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpano, työ- ja yksityiselämän tasapaino ja elämänlaatu, työn tulevaisuus, valmistusteollisuus, digitalisaatio ja alustatyö;

11.  panee merkille säätiön työmäärän ja sidosryhmien odotusten kasvun ja korostaa, että on tärkeää varmistaa riittävät aineelliset ja henkilöresurssit, joiden turvin säätiö voi hoitaa täysimääräisesti tehtävänsä, ja varmistaa samalla yleensäkin virastojen ensisijaisuus suhteessa yksityisiin toimeksisaajiin;

12.  pitää myönteisenä, että säätiö on sitoutunut toimintojensa taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen ja takaa näin kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen työympäristön sekä käyttää julkisia hankintoja tärkeänä välineenä kaikkien näiden kolmen kestävyystavoitteen toteuttamiseksi toiminnassaan;

13.  korostaa, että avoimuus ja kansalaisten tietoisuus virastojen olemassaolosta ovat keskeisiä tekijöitä virastojen demokraattisen vastuuvelvollisuuden kannalta; pitää virastojen resurssien ja tietojen käytettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä ensiarvoisen tärkeänä; kehottaa siksi arvioimaan, miten tiedot ja resurssit nykyään esitetään ja asetetaan saataville sekä missä määrin ne ovat kansalaisten mielestä helposti yksilöitävissä, tunnistettavissa ja käytettävissä; muistuttaa, että jäsenvaltiot voivat lisätä kansalaisten tietoisuutta tältä osin laatimalla kattavan suunnitelman entistä useampien unionin kansalaisten tavoittamiseksi;

Henkilöstöpolitiikka

14.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2018 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 96,7 prosenttia siten, että unionin talousarviossa hyväksytyistä 91 toimesta 88 toimeen oli nimitetty virkamies tai väliaikainen toimihenkilö (vuonna 2017 hyväksyttyjä toimia oli 93); panee merkille, että vuonna 2018 säätiössä työskenteli lisäksi 11 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 1 kansallinen asiantuntija;

15.  panee tyytyväisenä merkille, että ylemmässä johdossa saavutettiin sukupuolten tasapuolinen edustus (1 mies ja 1 nainen); on kuitenkin huolissaan siitä, että hallintoneuvoston sukupuolijakauma ei ole tasapainoinen (97 miestä ja 64 naista);

16.  panee tyytyväisenä merkille, että joulukuussa 2018 toteutetun tehtäväkartoituksen tulosten mukaan vakauden taso on ollut suhteellisen hyvä vuodesta toiseen;

Hankinnat

17.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että säätiö ei tarkistanut järjestelmällisesti hintoja ja palkkioita, jotka laskutettiin tavarantoimittajien puitesopimuksen toimeksisaajalle toimittamien hintatarjousten ja laskujen perusteella ohjelmistolisenssien hankintaa varten; panee säätiön vastauksesta merkille, että tämä puitesopimus on korvattu rinnakkaisella puitesopimuksella, jossa tilintarkastustuomioistuimen esille nostamat ongelmat on otettu huomioon; kehottaa säätiötä mukauttamaan ennakkotarkastuksia, joita kohdistetaan puitesopimusten perusteella suoritettaviin maksuihin, ja varmistamaan, että kaikki hankinnat kilpailutetaan;

18.  kannustaa säätiötä panemaan täytäntöön tilintarkastustuomioistuimen suositukset, kuten tarjousten sähköisestä toimittamisesta esitetyt suositukset;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

19.  panee merkille säätiön nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun varmistamiseksi;

Sisäiset kontrollit

20.  toteaa, että säätiö hyväksyi tarkistetun sisäisen valvonnan kehyksen, jossa siirryttiin vaatimusten noudattamiseen perustuvasta menettelystä periaatteisiin perustuvaan menettelyyn;

21.  panee tyytyväisenä merkille, että komission sisäinen tarkastus sai vuonna 2018 valmiiksi tuloksellisuustarkastuksen, joka koski säätiön toimintojen priorisointia ja resurssien kohdentamista; kehottaa säätiötä tiedottamaan tarkastuksen tuloksista vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

Muita huomautuksia

22.  panee merkille, että säätiö pyrkii lisäämään toimintansa ympäristökestävyyttä, että vuonna 2018 asennettiin uudet videoneuvottelulaitteet ja että virastojen verkostossa käydään keskusteluja hiilidioksidipäästöjen kompensoinnista;

23.  kehottaa säätiötä keskittymään tutkimustensa tulosten levittämiseen yleisölle ja pyrkimään saavuttamaan yleisön sosiaalisen median ja muiden viestintäkanavien avulla;

o
o   o

24.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 14. toukokuuta 2020 antamaansa päätöslauselmaan(2).

(1) EUVL C 120, 29.3.2019, s. 179.
(2) Hyväksytyt tekstit, P9_TA-PROV(2020)0121.

Päivitetty viimeksi: 18. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö