Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2067(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0051/2020

Pateikti tekstai :

A9-0051/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0100

Priimti tekstai
PDF 174kWORD 56k
Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 14 d. - Briuselis Negalutinė teksto versija
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas
P9_TA-PROV(2020)0100A9-0051/2020
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (dabar – Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND)) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2067(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 18 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0034/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo(5), ypač į jo 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/127, kuriuo įsteigiamas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75(6), ypač į jo 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(8), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0051/2020),

1.  patvirtina Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) vykdomajam direktoriui, kad Fondo 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 139, 1975 5 30, p. 1.
(6) OL L 30, 2019 1 31, p. 74.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(8) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.


2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (dabar – Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND)) 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2067(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 18 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0034/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo(5), ypač į jo 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/127, kuriuo įsteigiamas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75(6), ypač į jo 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(8), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0051/2020),

1.  pritaria Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 139, 1975 5 30, p. 1.
(6) OL L 30, 2019 1 31, p. 74.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(8) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.


3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (dabar – Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND)) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2067(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0051/2020),

A.  kadangi, remiantis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (toliau – Fondas) pajamų ir išlaidų suvestine(1), galutinis jo 2018 finansinių metų biudžetas buvo 20 760 000 EUR, t. y. 1,37 proc. didesnis nei 2017 m.; kadangi Fondo biudžetą daugiausia sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Fondo 2018 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Fondo metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,58 proc., t. y. nežymiai sumažėjo (0,42 proc.), palyginti su 2017 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 82,70 proc., t. y. 2 proc. didesnis nei 2017 m.;

Veiklos rezultatai

2.  pažymi, kad Fondas naudoja keturis pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR), įtrauktus į jo veiklos rezultatų stebėsenos sistemą, kurią, be PVRR, sudaro vadinamieji parametrai (kiti veiklos procesų rodikliai) ir kokybinis vertinimas bei vertinimas, siekiant įvertinti pridėtinę vertę, įskaitant veiklos rezultatus ir poveikį, ir pagerinti biudžeto valdymą;

3.  ragina Fondą toliau skaitmeninti savo paslaugas;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad buvo pasiekti 83 proc. 2018 metais suplanuotų pasiekti darbo programos rezultatų (48 iš 58 rezultatų) ir kad Fondas prisidėjo prie 236 politikos vystymo veiksmų (41 proc. šių veiksmų vykdytas Sąjungos lygmeniu);

5.  pažymi, kad Fondas ir toliau bendradarbiavo su kitomis Sąjungos agentūromis ir įgyvendino veiksmus, dėl kurių buvo susitarta metiniuose planuose su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA), Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA), Europos lyčių lygybės institutu (EIGE), Europos mokymo fondu (ETF) ir Europos profesinio mokymo plėtros centru (CEDEFOP), ir kad, bendradarbiaudamas su CEDEFOP, tęsė parengiamuosius darbus, susijusius su ketvirtuoju Europos įmonių tyrimu;

6.  pažymi, kad atliktas Fondo, CEDEFOP, EU-OSHA ir ETF agentūrų išorinis vertinimas, apimantis 2012–2016 m. laikotarpį, ir kad jame daugiausia dėmesio skirta agentūrų darbo vertinimui svarbos, veiksmingumo, efektyvumo, nuoseklumo ir Sąjungos pridėtinės vertės požiūriu ir keturių agentūrų ateičiai, ir kad Fondas parengė veiksmų planą, kad būtų atsižvelgta į šio vertinimo išvadas; ragina Fondą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie galutinės ataskaitos rezultatus, visų pirma, apie Fondo teikiamą Sąjungos pridėtinę vertę ir požiūrį į Fondo ateitį;

7.  ragina Komisiją atlikti galimybių studiją siekiant įvertinti galimybę sujungti Fondą su CEDEFOP; pabrėžia, kad Fondo ir CEDEFOP veiklos sritys yra labai panašios ir kad, sujungus šias dvi agentūras, jų finansavimas būtų paprastesnis, taip pat Sąjungos agentūrų sistema taps aiškesnė visuomenei; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę bent jau sukurti bendrą sinergiją su CEDEFOP; ragina Komisiją įvertinti šias alternatyvas: Fondo perkėlimą į CEDEFOP būstinę Salonikuose ir CEDEFOP perkėlimą į Fondo būstinę Loughlinstowne; pažymi, kad tai padarius būtų galima dalytis bendromis bei priežiūros paslaugomis ir bendrų patalpų valdymu, taip pat bendromis IRT, telekomunikacijomis ir internetine infrastruktūra ir taip sutaupyti didžiules pinigų sumas, kurios būtų toliau naudojamos abiem agentūroms finansuoti;

8.  pažymi, kad Komisijos pavedimu 2018 m. atliktas Sąjungos agentūrų, priklausančių Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato kompetencijai (EUROFOUND, CEDEFOP, ETF ir EU-OSHA), išorinis vertinimas dėl jų svarbos, veiksmingumo, efektyvumo, nuoseklumo ir Sąjungos pridėtinės vertės; ragina Fondą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio vertinimo rezultatus;

9.  pabrėžia Fondo aukštos kokybės darbo svarbą siekiant laiku teikti moksliškai pagrįstas, nešališkas ir su vykdoma politika susijusias žinias, ekspertų vertinimus ir įrodymais pagrįstą paramą Sąjungos politikos plėtrai ir jos formuotojams gyvenimo ir darbo sąlygų, darbo rinkos ir darbo santykių visoje Sąjungoje srityse, taip pat pabrėžia, kad svarbu išlaikyti trišalį jo valdymo modelį, apimantį darbdavių ir darbuotojų organizacijas, visų valstybių narių vyriausybes ir Komisiją; ypač palankiai vertina tai, kad paskelbta Fondo naujausia Europos gyvenimo kokybės tyrimo apžvalginė ataskaita ir kitos publikacijos, susijusios su darbo ir skaitmeninimo ateitimi, visų pirma darbo platformose ateitimi;

10.  pabrėžia, koks svarbus Fondo indėlis plėtojant prognozės priemones ir renkant informaciją įvairiose srityse, tokiose kaip Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra ir gyvenimo kokybė, darbo ateitis, gamyba, skaitmeninimas ir darbas platformose;

11.  pažymi, kad padidėjo Fondo darbo krūvis ir išaugo suinteresuotųjų subjektų lūkesčiai, todėl pabrėžia, kad būtina užtikrinti pakankamus materialinius ir žmogiškuosius išteklius, kad Fondas galėtų visapusiškai įvykdyti savo užduotis, sykiu apskritai užtikrinant, kad agentūroms būtų teikiama pirmenybė privačių rangovų atžvilgiu;

12.  palankiai vertina Fondo įsipareigojimą užtikrinti savo veiklos ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį tvarumą ir kartu ekonomiškai efektyvias ir aplinką tausojančias darbo vietas ir naudotis viešuoju pirkimu kaip svarbia priemone siekiant visų trijų jo veiklos tvarumo kategorijų;

13.  pabrėžia, kad skaidrumas ir piliečių informuotumas apie agentūrų egzistavimą yra labai svarbūs jų demokratinei atskaitomybei; mano, kad agentūrų išteklių ir duomenų tinkamumas naudoti ir lengvesnis naudojimas yra nepaprastai svarbūs; todėl ragina įvertinti, kaip šiuo metu pateikiami duomenys ir ištekliai ir kokios sąlygos sudaromos jais naudotis, kiek piliečiams juos paprasta nustatyti, atpažinti ir naudoti; primena, kad parengusios išsamų planą, kaip pasiekti daugiau Sąjungos piliečių, valstybės narės galėtų padidinti visuomenės informuotumą šioje srityje;

Personalo politika

14.  pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 96,70 proc.: 88 pareigūnai ar laikinieji darbuotojai buvo paskirti iš 91 darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą (2017 m. patvirtinti 93 etatai); pažymi, kad taip pat 2018 m. Fonde dirbo 11 sutartininkų ir vienas deleguotasis nacionalinis ekspertas;

15.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2018 m. buvo pasiekta lyčių pusiausvyra vyresniojoje vadovybėje (1 vyras ir 1 moteris); vis dėlto yra susirūpinęs dėl to, kad neužtikrinta lyčių pusiausvyra valdančiojoje taryboje (97 vyrai ir 64 moterys);

16.  palankiai vertina 2018 m. gruodžio mėn. vykdyto darbo tikrinimo rezultatus, nes iš jų matyti, kad stabilumas, palyginti su ankstesniais metais, yra santykinai didelis;

Viešieji pirkimai

17.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą pažymi, kad Fondas sistemingai netikrino programinės įrangos licencijų įsigijimo kainų ir jų padidinimų, nustatytų kartu su tiekėjų kotiruotomis kainomis, ir preliminariosios sutarties vykdytojui pateiktų sąskaitų faktūrų; remdamasis Fondo atsakymu pažymi, kad ši preliminarioji sutartis pakeista preliminariąja sutartimi su keliais tiekėjais, kuria išspręsti Audito Rūmų iškelti klausimai; primygtini ragina Fondą pritaikyti ex ante mokėjimų pagal preliminariąsias sutartis kontrolę ir užtikrinti, kad visiems viešiesiems pirkimams būtų taikoma konkurso procedūra;

18.  ragina Fondą įgyvendinti Audito Rūmų rekomendacijas, pvz., dėl pasiūlymų teikimo elektroninėmis priemonėmis proceso;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

19.  atkreipia dėmesį į esamas Fondo priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą ir pranešėjų apie pažeidimus apsaugą;

Vidaus kontrolė

20.  atkreipia dėmesį į tai, kad Fondas priėmė peržiūrėtą vidaus kontrolės sistemą ir taip perėjo nuo atitiktimi grindžiamo prie principais grindžiamo proceso;

21.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2018 m. Komisijos vidaus audito tarnyba atliko veiklos auditą „Fondo veiklos prioritetų nustatymas ir išteklių paskirstymas“; ragina Fondą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio audito rezultatus;

Kitos pastabos

22.  pažymi, kad Fondas siekia padidinti savo veiklos aplinkosauginį tvarumą, kad 2018 m. instaliuota nauja vaizdo konferencijų įranga ir kad pasinaudojant agentūrų tinklu aptartas išmetamo CO2 kiekio kompensavimas;

23.  ragina Fondą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą visuomenei ir informuoti visuomenę per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

o
o   o

24.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(2) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 120/35, 2019 3 29, p. 179.
(2) Priimti tekstai, P9_TA-PROV(2020)0121.

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 18 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika