Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2067(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0051/2020

Ingivna texter :

A9-0051/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0100

Antagna texter
PDF 160kWORD 50k
Torsdagen den 14 maj 2020 - Bryssel Preliminär utgåva
Ansvarsfrihet 2018: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
P9_TA-PROV(2020)0100A9-0051/2020
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 13 maj 2020 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (nu Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)) för budgetåret 2018 (2019/2067(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med byråernas svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja Eurofound ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05761/2020 – C9-0034/2020),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(5), särskilt artikel 16,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/127 av den 16 januari 2019 om inrättande av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75(6), särskilt artikel 16,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF‑fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(8), särskilt artikel 105,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0051/2020).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) ansvarsfrihet för genomförandet av fondens budget för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EGT L 139, 30.5.1975, s. 1.
(6) EUT L 30, 31.1.2019, s. 74.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Europaparlamentets beslut av den 13 maj 2020 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (nu Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)) för budgetåret 2018 (2019/2067(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkorför budgetåret 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med byråernas svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja Eurofound ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05761/2020 – C9-0034/2020),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(5), särskilt artikel 16,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/127 av den 16 januari 2019 om inrättande av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75(6), särskilt artikel 16,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF‑fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(8), särskilt artikel 105,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0051/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

(1) EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EGT L 139, 30.5.1975, s. 1.
(6) EUT L 30, 31.1.2019, s. 74.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2020 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (nu Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)) för budgetåret 2018 (2019/2067(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2018,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0051/2020), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (nedan kallad Eurofound)(1) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2018 till 20 760 000 EUR, vilket är en ökning med 1,37 % jämfört med 2017. Eurofounds budget kommer i huvudsak från unionsbudgeten.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om Eurofounds årsredovisning för budgetåret 2018 förklarat att man har uppnått rimlig säkerhet om att Eurofounds räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2018 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,58 %, vilket är en liten minskning med 0,42 % jämfört med 2017. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 82,70 %, vilket innebär en ökning med 2 % jämfört med 2017.

Verksamhetsresultat

2.  Europaparlamentet konstaterar att Eurofound använder sig av fyra centrala resultatindikatorer, som ingår i dess resultatövervakningssystem och som utöver indikatorerna består av ”mått” (andra indikatorer för verksamhetsprocesser) och kvalitativ bedömning och utvärdering, för att bedöma verksamhetens mervärde, inklusive utfall och effekt, och för att förbättra budgetförvaltningen.

3.  Europaparlamentet uppmanar Eurofound att fortsätta digitaliseringen av sina tjänster.

4.  Europaparlamentet konstaterar att arbetsprogrammets planerade resultat för 2018 uppnåddes till 83 % (48 av 58 resultat), och att Eurofound bidrog till 236 politiska utvecklingsevenemang (varav 41 % på unionsnivå).

5.  Europaparlamentet noterar att Eurofound fortsatte samarbetet med andra unionsbyråer och genomförde åtgärder som överenskommits i årliga planer med Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha), Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA), Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE), Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) och Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), och fortsatte tillsammans med Cedefop sina förberedelser av den fjärde europeiska företagsundersökningen.

6.  Europaparlamentet noterar att Eurofound var föremål för den externa utvärdering som omfattar flera byråer tillsammans med Cedefop, EU-Osha och ETF, vilken avsåg perioden 2012–2016 och inriktade sig på en bedömning av byråernas arbete avseende relevans, ändamålsenlighet, effektivitet, samstämmighet och EU-mervärde liksom de fyra byråernas framtid, och att Eurofound har utarbetat en handlingsplan för att ta itu med resultatet av den utvärderingen. Parlamentet uppmanar Eurofound att underrätta den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av slutrapporten, i synnerhet med avseende på utvärderingen av Eurofonds EU-mervärde och åsikterna om dess framtid.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en genomförbarhetsstudie för att bedöma möjligheten att slå samman Eurofound med Cedefop. Parlamentet understryker att Eurofound och Cedefop har mycket likartade verksamhetsområden och att en sådan sammanslagning skulle förenkla finansieringen av de två byråerna och klargöra systemet med europeiska byråer för allmänheten. Parlamentet uppmanar kommissionen att åtminstone överväga att skapa gemensamma synergier med Cedefop. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera följande alternativ: en förflyttning av Eurofound till Cedefops huvudkontor i Thessaloniki, alternativt en förflyttning av Cedefop till Eurofounds huvudkontor i Loughlinstown. Parlamentet konstaterar att detta skulle innebära att man delar service- och stödtjänster och förvaltningen av de gemensamma lokalerna, liksom IKT, telekommunikation och internetbaserad infrastruktur, för att spara stora belopp som skulle användas för ytterligare finansiering av de båda byråerna.

8.  Europaparlamentet konstaterar att det under 2018 för kommissionens räkning gjordes en extern utvärdering av de EU-byråer som lyder under kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (Eurofound, Cedefop , ETF och EU-Osha), som gällde deras relevans, ändamålsenlighet, effektivitet, samstämmighet och EU-mervärde. Eurofound uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av denna utvärdering.

9.  Europaparlamentet betonar vikten av Eurofounds högkvalitativa arbete med att tillhandahålla vetenskapligt grundad, opartisk, aktuell och politiskt relevant kunskap, expertis och evidensbaserat stöd för utvecklingen av unionspolitiken och för beslutsfattare på områdena levnads- och arbetsvillkor, arbetsmarknad och arbetsmarknadsrelationer i hela unionen, samt vikten av att Eurofound behåller trepartskaraktären i sin styrningsmodell, dvs. att man involverar arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, regeringar från alla medlemsstater samt kommissionen. Parlamentet välkomnar särskilt offentliggörandet av Eurofounds översiktsrapport från den senaste europeiska undersökningen om livskvalitet (EQLS) och dess publikationer om arbete och digitalisering i framtiden, särskilt när det gäller plattformsarbete.

10.  Europaparlamentet betonar vikten av Eurofounds bidrag till utvecklingen av prognosverktyg och insamlingen av information på olika områden, såsom genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, balansen mellan arbete och privatliv och livskvalitet, arbetets framtid, tillverkning, digitalisering och plattformsarbete.

11.  Europaparlamentet noterar Eurofounds ökade arbetsbörda och de berörda parternas ökade förväntningar, och betonar vikten av att säkerställa att Eurofound får tillräckligt med material och personal för att den fullt ut ska kunna utföra sina uppgifter, samtidigt som man generellt garanterar byråernas företräde framför privata entreprenörer.

12.  Europaparlamentet välkomnar Eurofounds engagemang för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i sin verksamhet genom att säkerställa en kostnadseffektiv och miljövänlig arbetsplats, och välkomnar Eurofounds användning av offentlig upphandling som ett viktigt instrument för att främja alla tre hållbarhetskategorierna i sin verksamhet.

13.  Europaparlamentet betonar att transparens och medborgarnas medvetenhet om byråernas existens är av största vikt för deras demokratiska ansvarsskyldighet. Parlamentet anser att det är mycket viktigt att byråernas resurser och data är användbara och lätta att använda. Parlamentet efterlyser därför en bedömning av hur data och resurser för närvarande presenteras och görs tillgängliga samt i vilken grad medborgarna anser att de är lätta att identifiera, känna igen och använda. Parlamentet påminner om att medlemsstaterna i detta avseende kan öka allmänhetens medvetenhet genom att utarbeta en övergripande plan för att nå ut till fler unionsmedborgare.

Personalpolitik

14.  Europaparlamentet noterar att 96,70 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2018. Av de 91 tjänster för tjänstemän eller tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten hade 88 tillsatts (jämfört med 93 godkända tjänster 2017). Parlamentet noterar dessutom att 11 kontraktsanställda och 1 utstationerad nationell expert arbetade för Eurofound 2018.

15.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att en jämn könsfördelning har uppnåtts inom den högsta ledningen (1 man och 1 kvinna). Parlamentet är dock bekymrat över att det inte råder könsbalans på styrelsenivå (97 män och 64 kvinnor).

16.  Europaparlamentet välkomnar resultaten av översynen av arbetsuppgifterna, genomförd i december 2018, vilken visar på en relativt hög stabilitet från ett år till ett annat.

Upphandling

17.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att Eurofound inte systematiskt kontrollerade priser och uttagna påslag mot leverantörernas offerter och fakturor utfärdade till kontraktsparten med ramavtal för inköp av programvarulicenser. Parlamentet konstaterar på basis av Eurofounds svar att detta ramavtal har ersatts med ett multipelt ramavtal där de frågor som tagits upp av revisionsrätten har åtgärdats, och uppmanar Eurofound att anpassa förhandskontrollerna av betalningar som görs enligt ramavtal och se till att det finns ett konkurrensutsatt förfarande för alla upphandlingar.

18.  Europaparlamentet uppmuntrar Eurofound att genomföra revisionsrättens rekommendationer, till exempel avseende e-inlämning.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

19.  Europaparlamentet noterar Eurofounds befintliga åtgärder och pågående strävanden för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd av visselblåsare.

Internkontroller

20.  Europaparlamentet konstaterar att Eurofound har antagit en reviderad ram för intern kontroll som innebär en övergång från en process baserad på efterlevnad till en principbaserad process.

21.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att kommissionens internrevisionstjänst slutförde en resultatrevision av ”prioritering av Eurofounds verksamhet och tilldelning av resurser” 2018. Eurofound uppmanas att meddela den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten resultaten av denna revision.

Övriga kommentarer

22.  Europaparlamentet noterar att Eurofound arbetar för att öka verksamhetens miljömässiga hållbarhet, att nya anordningar för videokonferenser har installerats under 2018 och att kompensation för koldioxidutsläpp diskuteras inom nätverket av byråer.

23.  Europaparlamentet uppmanar Eurofound att inrikta sig på att sprida resultaten av sin forskning till allmänheten och att nå ut till denna via sociala medier och andra medier.

o
o   o

24.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 14 maj 2020(2) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 120/35, 29.3.2019, s. 179.
(2) Antagna texter, P9_TA-PROV(2020)0121.

Senaste uppdatering: 18 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy