Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2093(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0052/2020

Indgivne tekster :

A9-0052/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0101

Vedtagne tekster
PDF 162kWORD 50k
Torsdag den 14. maj 2020 - Bruxelles Foreløbig udgave
Decharge 2018: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder
P9_TA-PROV(2020)0101A9-0052/2020
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (nu Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder) for regnskabsåret 2018 (2019/2093(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0060/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder(5), særlig artikel 24,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/942 af 5. juni 2019 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder(6), særlig artikel 35,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(8), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0052/2020),

1.  meddeler direktøren for Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 34.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1.
(6) EUT L 158 af 14.6.2019, s. 22.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(8) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (nu Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder) for regnskabsåret 2018 (2019/2093(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0060/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder(5), særlig artikel 24,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/942 af 5. juni 2019 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder(6), særlig artikel 35,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(8), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0052/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 34.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1.
(6) EUT L 158 af 14.6.2019, s. 22.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(8) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (nu Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder) for regnskabsåret 2018 (2019/2093(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0052/2020),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder ("agenturet") for regnskabsåret 2018 ifølge dets oversigt over indtægter og udgifter(1) var på 13 562 000 EUR, hvilket svarer til en stigning på 2,18 % i forhold til 2017; der henviser til, at hele agenturets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  noterer sig med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,26 %, hvilket var højere end agenturets fastsatte mål og udgør en stigning på 0,54 % i forhold til 2017; bemærker med tilfredshed, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 79,73 %, hvilket er en stigning på 3,92 % sammenlignet med 2017;

Performance

2.  bemærker, at agenturet fortsat anvender visse foranstaltninger som centrale resultatindikatorer til at vurdere merværdien af dets aktiviteter, navnlig med henblik på at vurdere virkningen af netregler og retningslinjer samt forbedre budgetforvaltningen;

3.  noterer sig, at agenturet har været i stand til at gennemføre forordning (EU) nr. 1227/2011(2) og at ledsage og overvåge skiftet i gennemførelsen af de allerede vedtagne netregler for elektricitet og gas;

4.  glæder sig over, at agenturet har outsourcet regnskabsafdelingerne til Kommissionen og deler ressourcer med andre agenturer inden for forvaltning af menneskelige ressourcer, forvaltning af informations- og kommunikationsteknologi, budget og finans, indkøb og facility management; anser dette initiativ for at være et eksempel til efterfølgelse for andre EU-institutioner; opfordrer agenturet til at udforske mulighederne for at dele ressourcer til overlappende opgaver mellem andre agenturer med lignende aktiviteter; opfordrer kraftigt agenturet til aktivt at søge yderligere og bredere samarbejde med alle EU-agenturerne;

5.  tilskynder agenturet til at fortsætte digitaliseringen af sine tjenester;

Personalepolitik

6.  bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2018 var gennemført med 95,52 % med 64 midlertidigt ansatte ud af de 67 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til Unionens budget (sammenlignet med 68 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at der i 2018 desuden var 22 kontraktansatte og fire udstationerede nationale eksperter, der arbejdede for agenturet;

7.  noterer sig agenturets bekymring over de utilstrækkelige supplerende midler, der er afsat til gennemførelsen af pakken "Ren energi til alle europæere", med hensyn til antal medarbejdere, tidsplaner og lønklasser, og at tildelingen af personale omfatter en uforholdsmæssig stor andel af kontraktansatte (14) i forhold til antallet af midlertidigt ansatte (kun fire) på trods af kompleksiteten af de nye opgaver, agenturet er blevet pålagt; noterer sig agenturets advarsel om, at agenturet i en sådan situation uden tildeling af yderligere ressourcer end de i øjeblikket planlagte ikke vil være i stand til at opfylde sit udvidede mandat på korrekt vis;

8.  gentager sin bekymring over den manglende balance mellem kønnene i agenturets øverste ledelse og blandt mellemledere (fem mænd og én kvinde); giver udtryk for bekymring over den geografiske ubalance; anmoder agenturet om at træffe foranstaltninger til at sikre en bedre balance mellem kønnene og en bedre geografisk balance i den øverste ledelse og blandt mellemlederne;

9.  beklager den manglende balance mellem kønnene i agenturets bestyrelse, hvor 12 ud af 17 medlemmer er af samme køn;

10.  anmoder agenturet om at rapportere tilbage til dechargemyndigheden om det samlede antal tilfælde af chikane og rapportere tilbage om resultaterne af afsluttede sager om chikane;

Udbud

11.  bemærker, at agenturet ifølge Revisionsrettens beretning i 2018 indførte elektronisk afgivelse af tilbud (e-submission), men endnu ikke havde indført de værktøjer til e-udbud eller e-fakturering, som Kommissionen havde udviklet med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling af oplysninger med tredjemand, som deltager i offentlige indkøbsprocedurer (e-indkøb); opfordrer agenturet til at indføre alle de nødvendige værktøjer til håndtering af indkøbsprocedurer og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der gøres på dette område;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

12.  anerkender agenturets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere;

13.  noterer de yderligere skridt, der er taget for at styrke gennemsigtigheden i agenturets aktiviteter med aflæggelse af rapporter om de møder, som agenturets medarbejdere afholder med eksterne interessenter, navnlig direktørens møder med organisationer og selvstændige, og at disse siden januar 2018 har været tilgængelige på agenturets websted;

Intern kontrol

14.  noterer sig, at agenturet vedtog sin egen ramme for intern kontrol i december 2018; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af disse interne kontrolstandarder;

15.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte en fuldstændig risikovurdering, blandt andet med hensyn til IT, i 2016, hvilket førte til en ny strategisk revisionsplan for agenturet for perioden 2017-2019, og formulerede revisionsemnerne for den følgende planlægningsperiode; bemærker, at IAS i 2018 gennemførte en revision af IT-sikkerheden i agenturet og informationssikkerheden på "REMIT"-området, og at agenturet udarbejdede en handlingsplan, der var planlagt til gennemførelse i 2019, for at imødekomme anbefalingerne i den endelige revisionsberetning; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udviklinger i denne henseende;

Øvrige bemærkninger

16.  glæder sig over, at agenturet i 2018 foretog en formel analyse af, hvordan Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Unionen kunne forventes at indvirke på dets organisation, operationer og regnskaber;

17.  opfordrer agenturet til at udbrede resultaterne af sin forskning til offentligheden og til at nå ud til offentligheden ved hjælp af de sociale medier og andre medier;

o
o   o

18.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 14. maj 2020(3) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 108 af 22.3.2018, s. 167.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1).
(3) Vedtagne tekster, P9_TA-PROV(2020)0121.

Seneste opdatering: 15. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik