Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2093(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0052/2020

Esitatud tekstid :

A9-0052/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0101

Vastuvõetud tekstid
PDF 151kWORD 53k
Neljapäev, 14. mai 2020 - Brüssel Ajutine väljaanne
2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet
P9_TA-PROV(2020)0101A9-0052/2020
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (nüüd Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2019/2093(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos asutuste vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9‑0060/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 713/2009 (millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet)(5), eriti selle artiklit 24,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2019. aasta määrust (EL) 2019/942 (millega asutatakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet)(6), eriti selle artiklit 35,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70(8), eriti selle artiklit 105,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9‑0052/2020),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Ameti direktori tegevusele ameti 2018. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Ameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 417, 11.12.2019, lk 34.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 211, 14.8.2009, lk 1.
(6) ELT L 158, 14.6.2019, lk 22.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(8) ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.


2. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (nüüd Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet) 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2019/2093(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos asutuste vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9‑0060/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 713/2009 (millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet)(5), eriti selle artiklit 24,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2019. aasta määrust (EL) 2019/942 (millega asutatakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet)(6), eriti selle artiklit 35,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70(8), eriti selle artiklit 105,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9‑0052/2020),

1.  annab heakskiidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Ameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 417, 11.12.2019, lk 34.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 211, 14.8.2009, lk 1.
(6) ELT L 158, 14.6.2019, lk 22.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(8) ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.


3. Euroopa Parlamendi 14. mai 2020. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (nüüd Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2019/2093(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9‑0052/2020),

A.  arvestades, et Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude aruande(1) kohaselt oli ameti 2018. aasta lõplik eelarve 13 562 000 eurot, mis on 2017. aasta eelarvest 2,18 % suurem; arvestades, et kogu ameti eelarvet rahastatakse liidu eelarvest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märgib oma aruandes ameti eelarveaasta 2018 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2018. aastal tehtud eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,26 %, millega ületati ameti enda seatud eesmärk ning mis on 2017. aasta määrast 0,54 % võrra kõrgem; märgib rahuloluga, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 79,73 % ehk 3,92 % võrra kõrgem kui 2017. aastal;

Tulemuslikkus

2.  märgib, et amet kasutab peamiste tulemusnäitajatena endiselt teatavaid suurusi, mille alusel hinnata oma tegevuse lisaväärtust, eelkõige selleks, et hinnata võrgueeskirjade ja suuniste mõju ning parandada eelarve haldamist;

3.  märgib, et amet on edukalt rakendanud määrust (EL) nr 1227/2011(2) ning toetanud ja jälginud juba vastu võetud elektri- ja gaasivõrgueeskirjade rakendamises toimunud muudatusi;

4.  väljendab rahulolu selle üle, et amet tellib raamatupidamisteenused komisjonilt ja jagab teiste ametitega vahendeid personalihalduse, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia halduse, eelarve ja rahanduse, hangete ja vahendite haldamise valdkonnas; peab seda algatust teistele liidu institutsioonidele eeskujuks, mida tasub järgida; innustab ametit uurima, kuidas saaks kattuvate ülesannete täitmisel jagada ressursse ametitega, kellel on sarnane tegevus; soovitab ametil tungivalt püüda igati teha kõigi liidu ametitega veel rohkem ja ulatuslikumat koostööd;

5.  innustab ametit jätkama teenuste digiteerimist;

Personalipoliitika

6.  märgib, et 31. detsembril 2018. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 95,52 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 67 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 64 (2017. aastal oli kinnitatud ametikohti 68); märgib, et 2018. aastal töötas ameti heaks ka 22 lepingulist töötajat ja neli lähetatud riiklikku eksperti;

7.  võtab teadmiseks, et amet on mures sellepärast, et paketi „Puhas energia kõikidele eurooplastele“ rakendamiseks kavandatud lisavahenditest ei piisa, seda nii töötajate arvu, ajastuse kui ka palgaastmete mõttes, ning märgib, et ametikohtade hulgas on ajutiste teenistujate ametikohtade arvuga (ainult neli) võrreldes ebaproportsionaalselt palju lepinguliste töötajate ametikohti (14), kuigi ametile antud uued ülesanded on keerukad; võtab teadmiseks, et amet on seiskohal, et sellises olukorras ei suuda ta oma laiendatud volitusi korrektselt täita, kui talle lisavahendeid ei eraldata;

8.  kordab, et on mures soolise tasakaalu puudumise pärast ameti kõrgema ja keskastme juhtkonna liikmete seas (viis meest ja üks naine); väljendab muret geograafilise tasakaalustamatuse pärast; palub ametil võtta meetmeid, mis tagaksid kõrgema ja keskastme juhtkonna hulgas parema soolise ja geograafilise tasakaalu;

9.  peab kahetsusväärseks, et ameti haldusnõukogus valitseb sooline tasakaalustamatus, sest 17 liikmest 12 on samast soost;

10.  palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru, kui palju ahistamisjuhtumeid on kokku olnud ja milliste tulemusteni on lõpetatud ahistamisjuhtumite puhul jõutud;

Hanked

11.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2018. aastal hakkas amet kasutama hankedokumentide elektroonilise esitamise rakendust, kuid mitte e‑hangete ja e‑arvete rakendust, mille komisjon on välja töötanud, et võtta riigihankemenetlustes osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks kasutusele ühtne lahendus (e‑riigihange); palub, et amet võtaks kasutusele kõik hankemenetluste haldamiseks vajalikud vahendid ja annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas tehtud edusammudest aru;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

12.  võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ja pidevad jõupingutused, mille eesmärk on tagada läbipaistvus, ennetada ja hallata huvide konflikte ning kaitsta rikkumisest teatajaid;

13.  võtab teadmiseks, et peale selle on amet läbipaistvust suurendanud ka sellega, et annab aru ameti töötajate kohtumistest väliste sidusrühmadega, näiteks direktori kohtumine organisatsioonide ja üksikisikutest lobitegijatega, ning selle teabega on 2018. aasta veebruarist saadik võimalik tutvuda ameti veebisaidil;

Sisekontroll

14.  märgib, et amet võttis 2018. aasta detsembris vastu oma sisekontrolliraamistiku; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru, kuidas ta on sisekontrollistandardeid rakendanud;

15.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus viis 2016. aastal läbi täieliku riskihindamise, sh infotehnoloogia osas, mille tulemusel koostati ameti uus auditistrateegia aastateks 2017–2019 ja sõnastati järgmise kavandamisperioodi audititeemad; märgib, et 2018. aastal viis siseauditi talitus läbi ameti IT‑turvalisuse ning energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse määruse kohaldamisala infoturbe auditi ning amet koostas lõplikus auditiaruandes esitatud soovituste rakendamiseks kava, mis oli plaanis ellu viia 2019. aastal; palub ametil eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas toimuvast aru anda;

Muud märkused

16.  peab kiiduväärseks, et amet koostas 2018. aastal ametliku analüüsi selle kohta, kuidas Ühendkuningriigi otsus liidust välja astuda tõenäoliselt mõjub ametile endale, selle tegevusele ja raamatupidamisele;

17.  kutsub ametit üles levitama oma teadusuuringute tulemusi üldsuse hulgas ning suhtlema üldsusega sotsiaalmeedia ja muude meediaväljaannete kaudu;

o
o   o

18.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 14. mai 2020. aasta resolutsioonile(3) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 108, 22.3.2018, lk 167.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (ELT L 326, 8.12.2011, lk 1).
(3) Vastuvõetud tekstid, P9_TA‑PROV(2020)0121.

Viimane päevakajastamine: 15. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika